Banner

NGHỊ QUYẾT

Đăng lúc: Thứ tư - 15/07/2015 03:44 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Đại hội Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 LĐLĐ HUYỆN NĂM CĂN                                                                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                               
               Số:02/NQ-CĐCS                                                                                                                                                Năm Căn, ngày 13 tháng 7  năm 2015

                                                                         

           
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   Năm Căn, ngày 13 tháng 7  năm 2015
 
 NGHỊ QUYẾT
Đại hội Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020
           
            Đại hội Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020, họp ngày 09 tháng 7 năm 2015; sau khi thảo luận các văn bản do Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Lâm Thời trình Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
QUYẾT NGHỊ:
          1. Thống nhất thông qua báo cáo đánh giá phong trào công chức, viên chức và hoạt động Công đoàn từ khi thành lập (ngày 06/01/2014) đến nay; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Lâm thời; giao Ban Chấp hành CĐCS khóa I căn cứ vào kết quả biểu quyết và kết luận của Đại hội để hoàn chỉnh và chính thức ban hành.
          2. Thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020:
         a) Khẩu hiệu hành động: “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới – Thiết thực
         b) Một số chỉ tiêu đến năm 2020
        - 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn; bình quân hàng năm có 14 lượt/người/năm.
         - 100% đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 70% trở lên cán bộ Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
         - 100% cán bộ công chức, viên chức đủ điều kiện được kết nạp vào tổ chức Công đoàn và 100% đoàn viên Công đoàn được phát thẻ.
         - 100% cán bộ Công đoàn được tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.
         - Giới thiệu từ 2 đoàn viên ưu tú trở lên cho Chi bộ châm bồi, phát triển đảng.
         - Có 100% đoàn viên công đoàn đăng ký các danh hiệu thi đua, 100% đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên; 100% nữ đạt danh hiệu nữ 02 giỏi hàng năm.
         - 100% công chức, viên chức, đoàn viên không hút thuốc lá nơi cơ quan, nơi công cộng và thực hiện tốt Quy chế văn hóa cơ quan.
         - 100% công chức, viên chức không vi phạm Luật Giao thông thủy – bộ.
      - Có 100% công chức, viên chức tự nguyện đóng góp xây dựng các quỹ: “Mái ấm Công đoàn” từ 560.000đ trở lên/năm; duy trì quỹ Tương trợ Công đoàn với hình thức “tiết kiệm” 20.000đ/người/tháng.
         - Mỗi năm thực hiện một công trình hoặc một sản phẩm, phần việc mang tên Công đoàn.
         - Phấn đấu CĐCS đạt “Vững mạnh hàng năm”.
         c) Nhiệm vụ và giải pháp
         - Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CCVC; tham gia quản lý đơn vị: Phối hợp với các Thủ trưởng đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan; tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm đúng quy định; thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Quy chế phối hợp với thủ trưởng đơn vị; tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho CCVC; thực hiện tốt “Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ”, tăng cường công tác bảo hộ lao động; tham gia xét đề nghị nâng lương, chuyển ngạch, xét khen thưởng và thực hiện các chế độ, chính sách đúng quy định...Vận động CCVC tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội và đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; “Ngày vì người nghèo”; “Mái ấm Công đoàn”; “Tương trợ Công đoàn”....
        - Công tác tuyên truyền vận động ĐVCĐ và tổ chức các hoạt động xã hội: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn. Tích cực vận động đoàn viên, CCVC chấp hành và thưc hiện tốt nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động người cán bộ, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” với nhiều hình thức phù hợp tình hình thực tế của đơn vị; triển khai, thực hiện tốt Chương trình hành động của LĐLĐ huyện về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH”; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ – TDTT; hoạt động từ thiện; đấu tranh phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hộị, chấp hành ATGT thủy – bộ.
          - Tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của đơn vị: Tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc, Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; lấy phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” làm mục tiêu phấn đấu, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của các đơn vị; thường xuyên tạo điều kiện cho ĐVCĐ tham gia phong trào thi đua gắn với các chủ đề cụ thể: Phong trào học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học; phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp”; thực hiện “Văn hóa ứng xử nơi công sở”..; thực hiện tốt tuần làm việc 40 giờ; tích cực tham gia thực hiện “Các công trình, sản phẩm, phần việc mang tên Công đoàn”. Thi đua thực hành tiết kiệm không để xảy ra mất mát, hư hỏng, sử dụng quản lý ngân sách đúng quy định...
          - Công tác xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn:  Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, cải tiến lề lối làm việc, thực sự phát huy dân chủ trong lãnh đạo quản lý, điều hành của Ban Chấp hành Công đoàn. Giữ vững và nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ, thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo theo quy định; thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả trong hợp tác và trao đổi kinh nghiệm, nhằm phát huy tổng hợp sức mạnh trong quản lý, đào tạo, phục vụ cho sự phát triển của các đơn vị.
          - Công tác Nữ công: Xây dựng chương trình, kế hoạch, tuyên truyền các chính sách, pháp luật có liên quan đến lao động nữ, khuyến khích nữ đoàn viên công đoàn học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thường xuyên tuyên truyền nhận thức về giới, gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu, Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với nhiều hình thức thiết thực.
          - Công tác tài chính Công đoàn: Lập dự toán thu, chi và thanh quyết toán đúng quy định và tranh thủ với cơ quan hỗ trợ thêm nguồn kinh phí tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn tổ chức các phong trào.
         3. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khoá I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 3 đồng chí; hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I đã bầu đồng chí Trương Bích Thuận giữ chức danh Chủ tịch và phân công đồng chí Lâm Kỳ Hẹn Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác Kiểm tra Công đoàn.
          4. Giao Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khóa I, nhiệm kỳ 2015 – 2020 căn cứ các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chi bộ, LĐLĐ huyện và tình hình thực tế, Công đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể hoá và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ đã nêu trong văn kiện Đại hội Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
          5. Đại hội Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 kêu gọi toàn thể đoàn viên, công chức, viên chức Hội Chữ thập đỏ và Hội Đông y phát huy thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ra sức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.
            Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội Ban Chấp hành công đoàn cơ sở lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngày 09 tháng 7 năm 2015.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                             TM. BAN CHẤP HÀNH                                                                            
- LĐLĐ huyện;                                                                                                                                                                                                               CHỦ TỊCH
- Chi bộ;
- Hội Chữ thập đỏ;
- Hộ Đông y;                                                                                                                                                                                                                     (đã ký)
- Đoàn viên CĐCS;
- Lưu.
                                                                    
                                                                                                                                                                                                                               Trương Bích Thuận
Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 373
  • Tháng hiện tại: 12613
  • Tổng lượt truy cập: 2346354