Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ tư - 18/11/2015 09:36 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Đánh giá chất lượng công đoàn cơ sở năm 2015
 LĐLĐ HUYỆN NĂM CĂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          
        Số: 20/BC-CĐCS                               Năm Căn, ngày 13 tháng 11  năm 2015
 
                                                     BÁO CÁO
                     Đánh giá chất lượng công đoàn cơ sở năm 2015

           Căn cứ Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ, ngày 05/5/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau về việc Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.
           Căn cứ Biên bản cuộc họp xét tự chấm điểm của Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn ngày 12/11/2015. Ban Chấp hành CĐCS Hội Chữ thập đỏ thống nhất chấm điểm như sau:
 
            I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
           Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020 vào tháng 7/2015 gồm 08 đoàn viên. Tháng 10/2015 tiếp nhận 04 đoàn viên từ Công đoàn cơ sở Phòng Y tế theo Quyết định số 30/QĐ-LĐLĐ, ngày 09/10/2015 của Liên đoàn Lao động, tổng số hiện có 12 đoàn viên, chia làm 03 Tổ (Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông Y, Phòng Y tế).
 
           II.  KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM THEO CÁC TIÊU CHÍ
TT Nội dung tiêu chuẩn Điểm
tối
đa
Điểm CĐCS tự chấm Ghi
chú
1 Tiêu chuẩn 1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động (NLĐ) và tham gia quản lý 35 34,5  
1.1 Tham gia với thủ trưởng cơ quan xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế làm việc của cơ quan 03 03  
1.2 Phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đúng thời hạn; thực hiện công khai những việc NLĐ được biết theo quy định của pháp luật. 02 02  
1.3 Giám sát thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích của NLĐ. 04 04  
1.4 Xây dựng sửa đổi, bổ sung thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chấp hành công đoàn và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. 02 02  
1.5 Cử đại diện công đoàn tham gia vào các Hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ theo quy định của pháp luật. 02 02  
1.6 Tham gia với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho NLĐ. 04 04  
1.7 Phối họp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị phát động, tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả (có nội dung và kết quả cụ thể). 03 03  
1.8 Phối họp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị cải tiến lề lối làm việc, thực hiện cải thiện điều kiện làm việc, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. 03 03  
1.9 Vận động NLĐ phát hiện, ngăn chặn hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; không để xảy ra đơn thư vượt cấp. 04 04  
1.10 Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát động tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. (Nguồn kinh phí của Công đoàn hạn chế, đơn vị cũng không đảm bảo, chưa hỗ trợ (đột xuất) kịp thời). 4,5 4,0  
1.11 Xây dựng, triển khai kế hoạch về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định sổ 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 3,5 3,5  
2 Tiêu chuẩn 2. Xây dựng tổ chức công đoàn 35 34,5  
2.1 Có 95% trở lên số NLĐ gia nhập công đoàn 03 03  
2.2 Có 80% trở lên số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) được xếp loại vững mạnh. 03 03  
2.3 Có 100% cán bộ công đoàn mới tham gia lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn. 03 03  
2.4 Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên, có quyết định bằng văn bản của BCH hoặc Ban thường vụ CĐCS và quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 03 03  
2.5 Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của CĐCS có hiệu quả. 2,5 2,5  
2.6 Có quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt BCH, ban thường vụ, UBKT và công tác nữ công theo quy định. 2,5 2,5  
2.7 Có quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, thăm hỏi, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ CĐCS. 02 02  
2.8 Có sổ ghi chép đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp BCH, ban thường vụ, UBKT, công tác nữ công, công tác thanh tra nhân dân theo quy định và quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng sổ hoặc trên máy vi tính (đối với CĐCS không có UBKT thì lồng ghép nội dung công tác kiểm tra vào các cuộc họp BCH). 3,5 3,5  
2.9 Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị BCH. 2,5 2,5  
2.10 Công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị theo quy định của Tổng Liên đoàn. 2,5 2,5  
2.11 Hoàn thành dự toán thu tài chính; thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên, NLĐ. 2,5 2,5  
2.12 Không vi phạm quy định sử đụng, quản lý tài chính công đoàn. 2,5 2,5  
2.13 Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, NLĐ và báo cáo định kỳ với công đoàn cấp trên. 2,5 2,5  
3 Tiêu chuẩn 3. Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác 20 19  
3.1 Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn. 02 02  
3.2 Chấp hành nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị có liên quan đến đoàn viên và NLĐ (có nội dung cụ thể). 02 02  
3.3 Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật đến mức bị buộc thôi việc. 1,5 1,5  
3.4 Không có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực, trừ trường hợp do đơn vị phát hiện. 15 1,5  
3.5 Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và Gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số, mắc tệ nạn xã hội và các quy định khác theo quy định của pháp luật. 1,5 1,5  
3.6 Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, NLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 02 02  
3.7
Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
(do ở tạm đơn vị Nhà Thiếu nhi huyện)
02 01  
3.8 Vận động đoàn viên, NLĐ hỗ trợ nhau trong công việc và tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo. 04 04  
3.9 Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. 3,5 3,5  
Cộng 90 88  
 
 
Nơi nhận:                                                                                 TM. BAN CHẤP HÀNH
- LĐLĐ huyện;                                                                                 CHỦ TỊCH
- Chi bộ Hội Chữ thập đỏ;
- Các Tổ thuộc CĐCS;                                                                      (đã ký)
- Lưu CĐCS.
 
                                                                                                    Trương Bích Thuận
Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 150
  • Tháng hiện tại: 113218
  • Tổng lượt truy cập: 2220618