Banner

BÁO CÁO SỐ: 34/BC-HCTĐ, NGÀY 19-4-2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/08/2018 09:22 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
HUYỆN NĂM CĂN                                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       
     
 
    Số: 34/BC-HCTĐ                    Năm Căn, ngày  19 tháng 4  năm 2018
BÁO CÁO
Việc thực hiện Chỉ thị số: 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ

 
 
 
 
 
 

          Thực hiện Công văn số: 25/HCTĐ-VP, ngày 11/4/2018 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau về việc báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số: 43-CT/TW, ngày 08-6-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn báo cáo việc thực hiện như sau:
          I. Kết quả triển khai thực hiện
1. Công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số: 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ về nội dung Chỉ thị số: 43-CT/TW, ngày 08-6-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
- Nội dung tuyên truyền quán triệt:
+ Xác định công tác nhân đạo là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị góp phần giáo dục, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng.
+ Xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ và phát triển tổ chức Hội Chữ thập đỏ nhất là ở cơ sở; trong đó quan tâm nội dung Nghị quyết số: 28/NQ-TƯHCTĐ của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Khóa IX) xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh.
+ Luật hoạt động Chữ thập đỏ, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; trong đó tập trung vào 4 nhiệm vụ ưu tiên chiến lược của Hội: Công tác xã hội nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, thiên tai; chăm sóc sức khỏa dựa vào cộng động; tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.
- Hình thức triển khai, quán triệt: Thông qua hội nghị của Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ; giới thiệu hoạt động nhân đạo phát trên sóng Đài Truyền thanh huyện, đăng trên Web của Hội, Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện, Tỉnh hội.
2. Công tác tham mưu của Hội với cấp ủy Đảng, chính quyền về triển khai thực hiện Chỉ thị số: 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Xây dựng phương án nhân sự Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ cấp huyện và cơ sở chuẩn bị cho Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và mời Chủ tịch Danh dự của Hội.
- Tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Trường THPT Phan Ngọc Hiển cho ý kiến hiệp y nhân sự cán bộ lãnh đạo Huyện hội và Hội cơ sở để bầu bổ sung khi khuyết.
- Tham mưu, xin chủ trương triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các cuộc vận động nhân đạo khác trong năm.
3. Công tác phối hợp với MTTQ và các tổ chức liên quan cùng cấp trong việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Hiệp y nhân sự giới thiệu vào Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ cấp huyện, xã, thị trấn, Trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển để xây dựng phương án nhân sự nhiệm kỳ 2011-2016 , 2016-2021.
- Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đơn vị liên quan thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo và tổ chức các hoạt động nhân đạo trên địa bàn.
4. Công tác củng cố, phát triển tổ chức Hội nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số: 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Hội Chữ thập đỏ huyện; 8/8 xã, thị trấn và Trường THPT Phan Ngọc Hiển được thành lập và tổ chức hoạt động theo đúng quy định của Luật hoạt động Chữ thập đỏ và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
- Tổ chức bộ máy, cán bộ chuyên trách công tác của Hội được củng cố, kiện toàn, bổ sung (Cán bộ chuyên trách hội cấp huyện và Chủ tịch Hội cơ sở), thực hiện đúng quy trình nhân sự.
- Các Chi hội trực thuộc Hội cơ sở phát triển sâu rộng; 70/70 ấp, khóm và 31/31 trường học (Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở) đều thành lập Chi hội Chữ thập đỏ và hoạt động theo quy định của Điều lệ Hội.
5. Tổng quan về tình hình đội ngũ cán bộ Hội và thực hiện công tác cán bộ Hội
5.1. Cấp huyện (Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
- Biên chế được giao 5 người:
+ Thời điểm 2010 – 2011 thực hiện 4 biên chế: 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch, 1 Ủy viên Thường trực và 1 Kế toán - Văn phòng;
+ Từ tháng 01/2012 – 10/2016 thực hiện 5 biên chế: 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, 1 Ủy viên Thường trực (Viên chức chuyên môn) và 1 viên chức hỗ trợ phục vụ;
+ Từ tháng 11/2016 – 7/2017 tinh giản 1, còn 4 biên chế: 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch, 1 Ủy viên Thường trực (Viên chức chuyên môn) và 1 viên chức hỗ trợ phục vụ;
+ Từ 8/2017 đến nay (Nghỉ chính sách 2, chưa được bổ sung) chỉ có 2 biên chế: 1 Chủ tịch và 1 viên chức chuyên môn.
- Thực hiện chế độ
+ Phụ cấp chức vụ: Chủ tịch 0,3 và Phó Chủ tịch 0,2;
+ Phụ cấp công vụ: Không.
- Chính sách cán bộ
+ Đào tạo Đại học 2; chuyên ngành: Luật 1, Kế toán 1
+ Bồi dưỡng: Trung cấp Chính trị 3; quản lý nhà nước chuyên viên 2;
+ Nâng lương  thường xuyên, trước thời han đúng quy định;
+ Chuyển ngạch: Có đề nghị 1 nhưng không được thực hiện;
+ Quy hoạch cán bộ: Có thực hiện nhưng hiện nay không có nguồn.
5.2. Cấp cơ sở (Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn, và Trường THPT Phan Ngọc Hiển)
- Biên chế:
+ Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn có 01 cán bộ chuyên trách Chủ tịch nhưng có tới 4/8 đơn vị Chủ tịch kiêm nhiệm (Có trường hợp 3 chức danh: Bí thư Chi bộ ấp, Trưởng ấp và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.
+ Hội Chữ thập đỏ Trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển Chủ tịch kiêm nhiệm 3 chức danh: Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Tổ trưởng chuyên môn và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.
- Thực hiện chế độ
+ Chủ tịch chuyên trách hưởng phụ cấp hệ số 1,50;
+ Phụ cấp công vụ: Không.
- Chính sách cán bộ
+ Đào tạo Đại  học (Lâm sinh) 1;
+ Bồi dưỡng: Trung cấp Chính trị 1, sơ cấp 1; quản lý nhà nước: Không;
+ Nâng lương: Không (Hưởng hệ số phụ cấp);
+ Chuyển ngạch: Không;
+ Quy hoạch cán bộ: Không.
II. Đánh giá chung
1. Ưu điểm
- Cấp ủy Đảng (Huyện ủy, Đảng ủy xã, thị trấn) quan tâm hơn trong chỉ đạo đã tác động tích cực đối với việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển tổ chức Hội Chữ thập đỏ từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện.
- Công tác quản lý Nhà nước đối với Hội và hoạt động nhân đạo được tăng cường; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể tham gia vào hoạt động nhân đạo có bước phát triển và dược tổ chức chặt chẽ hơn.
- Sự chủ động của Hội Chữ thập đỏ với vai trò nòng cốt, cầu nối trong hoạt động nhân đạo được củng cố và hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn góp phần thực hiện chính sách xã hội, nhân đạo của Đảng, Nhà nước.
2. Hạn chế
- Sự chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương với công tác của Hội Chữ thập đỏ chưa bám sát Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08-6-2010 của Ban Bí thư.
- Việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển tổ chức Hội Chữ thập đỏ chưa thực sự được quan tâm dẫn đến đội ngũ cán bộ của Hội không ổn định.
- Năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của cán bộ chuyên trách công tác hội, nhất là ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu của tổ chức Hội.
3. Nguyên nhân
3.1. Nguyên nhân của ưu điểm
- Sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy Đẩng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với tổ chức Hội và hoạt động Chữ thập đỏ tạo định hướng trong việc xây dựng, phát triển tổ chức và hoạt động nhân đạo của Hội.
- Sự chủ động chủ Hội trong xây dựng bộ máy, cán bộ, phát triển tổ chức Hội, tổ chức các hoạt động nhân đạo và sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, sự tham gia của tổ chức, cá nhân trên lĩnh vực nhân đạo hết sức thiết thực, có sức lan tỏa.
3.2. Nguyên nhân của hạn chế
- Chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội chưa được quan tâm, Chỉ thi nêu “Thực hiện chính sách đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ trong chính sách chung đối với cán bộ các đoàn thể nhân dân” nhưng chưa được thực hiện .
- Bố trí cán bộ làm công tác Hội, nhất là ở cơ sở chưa ngang tầm, kiêm nhiệm nhiều chức danh, không được quy hoạch, đào tạo dẫn đến tình trạng thường xuyên biến động về nhân sự và bị động khi sắp xếp nhân sự làm cán bộ lãnh đạo của Hội.
4. Bài học
- Một là: Nơi nào cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chính quyền chỉ đạo sâu sát đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ thì hoạt động Chữ thập đỏ nơi đó có chất lượng.
- Hai là: Tạo sự phối hợp đồng bộ giữa Hội với các cơ quan, ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị tham gia hoạt động nhân đạo góp phần làm tốt an sinh xã hội.
- Ba là: Sự chủ động tham mưu của Hội và thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là yếu tố quyết định chất lượng hoạt động của Hội.
III. Kiến nghị
1. Đối với các cấp ủy Đảng định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị nhằm thể hiện rõ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ và thực hiện chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội.
2. Đối với chính quyền cần cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về hoạt động nhân đao; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và chính sách đối với cán bộ Hội.
3. Đối với các cấp Hội cần chủ động làm công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ; thực hiện đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội.
Trên đây là Báo cáo của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn về việc thực hiện Chỉ thị số: 43-CT/TW, ngày 08-6-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (kèm theo Biểu mẫu số 1,2,3,4) ./.
Nơi nhận:                                                                                         CHỦ TỊCH                                                                            
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;
- Huyện ủy Năm Căn,
- UBND huyện Năm Căn,
- Ban dân vận Huyện ủy;
- Ủy ban MTTQ.VN huyện;                                                                                             
- Lưu VT.                                                                                                                  
                                                                                                   Nguyễn Quang Sơn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 435
  • Tháng hiện tại: 114536
  • Tổng lượt truy cập: 2221936