Banner

BÁO CÁO KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2018

Đăng lúc: Thứ ba - 06/11/2018 03:05 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
 BAN CHI ĐẠO VĐ HMTN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN NĂM CĂN                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 
 
  Số: 112/BC-BCĐ.HMTN                              Năm Căn, ngày 30 tháng 10 năm 2018
  
BÁO CÁO
Kết quả công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2018 và
phương hướng nhiệm vụ công tác vận động HMTN năm 2019

 
   
Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo vân động Hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau năm 2018; Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Năm Căn báo cáo kết quả công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2019 như sau:
 
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2018
          
          I. Công tác tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phát triển nguồn HNTN
          1. Công tác tổ chức
- Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện, xã được củng cố kiện toàn; 8/8 xã, thị trấn đều thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện.
- Triển khai, quán triệt các quyết định:
+ Quyết định số: 43/2000/QĐ-TTg, ngày 07/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện.
+ Công văn số: 14/BCĐQG, ngày 26/6/2008 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp.
+ Quyết định số: 122/QĐ-BCĐQG, ngày 15/9/2017 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc ban hành Quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.
+ Thông tư số:33/2014/TT-BYT, ngày 27/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
- Tham mưu UBND huyện ban hành Công văn chỉ đạo về hiến máu tình nguyện:
+ Công văn số: 2668/UBND-VX, ngày 19/12/2017 của UBND huyện Năm Căn về việc thực hiện Cuộc vận động hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng” năm 2018.
+ Công văn sô: 1262/UBND-VX, ngày 07/8/2018 của UBND huyện Năm Căn về việc tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018.
+ Công văn sô: 1366/UBND-VX, ngày 16/8/2018 của UBND huyện Năm Căn về việc tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2018.
          2. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát
          - Ban hành văn bản triển khai đến Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện:
+ Báo cáo số: 101/BC-BCĐ.HMTN, ngày 13/11/2017 Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Năm Căn kết quả công tác vận động HMTN năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2018.
+ Công văn số: 94/BCĐ.HMTN-TĐKT, ngày 10/9/2018 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Năm Căn về việc tôn vinh, khen thưởng HMTN năm 2018.
- Thông tin kết quả HMTN đến các cơ quan, đơn vị qua từng đợt tổ chức hiến máu; kiểm tra thực hiện chỉ tiêu giao về HMTN gắn với kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ cuối năm của các đơn vị.
          - Theo dõi, giám sát chi cho người tham gia hiến máu tình nguyện qua từng đợt tổ chức hiến máu tình nguyện đều thực hiện đúng quy định tại Thông tư số: 33/2014/TT-BYT, ngày 27/10/2014 của Bộ Y tế; đồng thời, một số cơ quan, đơn vị hỗ trợ trực tiếp cho người tham gia hiến máu từ 50.000 - 100.000 đồng/lần.
3. Việc phát triển nguồn hiến máu tình nguyện
          - Củng cố, kiện toàn 4 Câu Lạc bộ Hiến máu tình nguyện và hiến máu dự bị; thành lập mới 01 Câu lạc bộ Gia đình hiến máu tình nguyện; nâng tổng số lên 05 Câu Lạc bộ với 130 thành viên/49nữ.
- Tên các Câu Lạc bộ, số thành viên của Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện:
+ Câu Lạc bộ HMTN Huyện đoàn Năm Căn 26 thành viên/06 nữ;
+ Câu Lạc bộ HMDB Bệnh viện Đa khoa Năm Căn 28 thành viên/20 nữ;
+ Câu Lạc bộ HMTN Hội Chữ thập đỏ Năm Căn 27 thành viên/09 nữ;
+ Câu Lạc bộ HMTN thị trấn Năm Căn 31 thành viên/05 nữ;
+ Câu Lạc bộ Gia đình HMTN huyện Năm Căn 18 thành/09 nữ thành lập mới).
II. Công tác tuyên truyền, vận động
1. Tuyên truyền vận động trực tiếp
- Tổ chức 01 cuộc mit tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng” năm 2018 có 315 người tham dự; phát 700 tờ rơi tại buổi mít tinh và 02 buổi tiếp nhận máu của Bệnh viện Huyết học-Truyền máu Cần Thơ tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn.
- Treo 06 tấm Băng rol tuyên truyền về hiến máu tình nguyện trong đợt mít tinh, tổ chức tiếp nhận máu và 02 Băng rol tuyên truyền về Hành trình đỏ năm 2018 - Kết nối dòng máu Việt với chủ đề “Giọt Hồng Đất Mũi” 2018.
2. Tuyên truyền vận động gián tiếp
- Viết 04 bài đăng trên Website: hoichuthapdonamcan.org, 03 bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn, 03 bài đăng trên Website của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.
- Cộng tác xây dựng 01 phóng sự, 3 tin và bài phát trên sóng Đài Truyền thanh phát huyện Năm căn và Trạm Truyền thanh các xã, thị trấn; treo 09 Băng tuyên truyền về hiến máu tình nguyện.
3. Hướng dẫn viên cấp huyện được đào tạo trong năm: Không
4. Tập huấn tuyên truyền viên, tình nguyện viên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ HMTN
            -  Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn cử 02 cán bộ tham dự tập huấn về công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau tổ chức.
            - Huyện hội tập huấn gắn với kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác Hội tại cơ sở cho 15 cán bộ Hội Chữ thập đỏ; tập huấn gắn Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác của Hội quý I, 6 tháng và quý III/2018 có 41 lượt cán bộ Hội Chữ thập đỏ tham dự.
5. Kết quả thực hiện các chiến dịch và các sự kiện
            - Ngày 10/01/2018, tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng” năm 2018 có 181 người của 28 đơn vị tham gia hiến máu (79 đơn vị máu/250ml, 102 đơn vị máu/350ml).
- Ngày 23/5/2018, tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế”, Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu có 136 người của 23 đơn vị tham gia hiến máu (49 đơn vị máu/250ml, 87 đơn vị máu/350ml).
- Ngày 14/6/2018, tham dự Hành trình đỏ 2018 – Giọt Hồng Đất Mũi tại thành phố Cà Mau có 13 tình nguyện viên của 02 Câu Lạc bộ tham gia hiến máu (03 đơn vị máu/250ml, 10 đơn vị máu/350ml).
- Ngày 29/8/2018, tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2018 có 116 người của 28 đơn vị tham gia hiến máu (40 đơn vị máu/250ml, 76 đơn vị máu/350ml).
- Thành viên Câu Lạc bộ hiến máu tình nguyện và Câu Lạc bộ hiến máu dự trữ tham gia hiến máu phục vụ ca cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn; kết quả đã tiếp nhận 58 đơn vị máu/250ml.
6. Công tác tôn vinh, khen thưởng
- Đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 0 cá nhân;
- Đề nghị Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau tặng:
+ Bộ Ly thủy tinh cho cá nhân:  0 bộ màu đồng,  0 bộ màu bạc,   0 bộ màu vàng;
+ Cúp thủy tinh cho gia đình: 0 Cúp màu đồng, 0 Cúp màu đồng, 0 Cúp màu vàng.
- Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 gia đình và 03 cá nhân;
- Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen cho 0 cá nhân;
- Đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tặng:
+ Đĩa màu bạc cho 0 tập thể;
+ Phù hiệu 20 lần hiến máu cho 01 gia đình và 03 cá nhân;
+ Phù hiệu 30 lần hiến máu cho 0 cá nhân.
7. Kết quả vận động và tiếp nhận máu
- Bệnh viện Huyết học-Truyền máu Cần Thơ tiếp nhận 3 đợt 433 người hiến máu
+ Thể tích 250 ml: 168 đơn vị;
+ Thể tích 350 ml: 265 đơn vị.
- Hiến máu tại Hành trình đỏ - Giọt Hồng Đất Mũi có 13 người hiến máu:
+ Thể tích 250 ml: 03 đơn vị;
+ Thể tích 350 ml: 10 đơn vị.
- Bệnh viện Đa khoa Năm căn tiếp nhận 58 đv máu/250ml phục vụ ca cấp cứu.
- Tổng số người hiến máu tình nguyện là 504 người.
- Số đơn vị máu quy đổi là 614,0 đơn vị máu/250ml.
- So với kế hoạch năm tỉnh giao số người hiến máu đạt 94,56% (504/533); so với dân số đạt 0,76% (504/66.087).
- So với kế hoạch năm tỉnh giao (quy đổi) hiến máu đạt 115,20% (614,0/533); so với dân số đạt 0,93% (614,0/66.087).
- Số người hiến máu lần 2 trở lên là 456/504 người đạt 90,48% 
- Kết quả HMTN của các đơn vị đạt được so với kế hoạch năm của huyện
TT Đơn vị Dân
số (người)
Chỉ tiêu (người) Đạt được (người) Tỷ lệ % so với KH HM lần 2 trở lên (người) Tỷ lệ %   hiến máu/DS
01 Thị trấn Năm Căn 19.044 133 77   57,89   0,40
02 Xã Lâm Hải  8.545 60 12  20,00   0,14
03 Xã Đất Mới  7.653 54 45  83,33   0,59
04 Xã Hàm Rồng  6.216 44 23  52,27   0,37
05 Xã Hàng Vịnh  5.894 41 48  117,07   0,81
06 Xã Hiệp Tùng  5.373 38 20  52,63   0,37
07 Xã Tam Giang  8.465 59 15  25,42   0,18
08 Xã Tam Giang Đông  4.897 34 27  79,41   0,55
09 Các ngành, đoàn thể   198 237 119,69    
                     Cộng 66.087  661 504  76,25   0,76
            III. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị
1. Ưu điểm:
- Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu về hiến máu tình nguyện đến cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện và tổ chức các đợt tiếp nhận máu.
- Tạo được sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia hiến máu tình nguyện.
2. Hạn chế:
- Một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo đối với công tác hiến máu tình nguyện, còn tình trạng khoán trắng cho cơ quan Thường trực (Hội Chữ thập đỏ).
- Công tác tuyên truyền, vận động chưa thực sự đi vào chiều sâu, nhận thức của cộng đồng về máu chưa đầy đủ nên người tham gia hiến máu tình nguyện tỷ lệ còn thấp.
3. Đề xuất, kiến nghị
- Đề xuất mức chi cho công tác tuyên truyền, vân động người tham gia hiến máu tình nguyện ưu tiên cho cơ sở và phân chia theo tỷ lệ: Tỉnh 30%, huyện 30%, xã 40%.
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hỗ trợ kinh phí cho lực lượng cộng tác viên tham gia tập huấn,  tuyên truyền, vận động và người tham gia hiến máu tình nguyện.                                                          
                                                              Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG HMTN NĂM 2019
I. Mục tiêu
1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người và tham gia hiến máu tình nguyện.
2. Khơi dậy phong trào toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện và tăng số người đủ sức khỏe tham gia hiến máu tình nguyện của huyện năm 2019 đạt tỷ lệ 1,0% dân số tham gia hiến máu.
3. Phấn đấu vận động hiến máu tình nguyện đạt chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh giao và đảm bảo đủ máu phục vụ kịp thời các ca cấp cứu, điều trị tại Bệnh viên Đa khoa Năm Căn và Bệnh viện tuyến tỉnh khi có yêu cầu.
II. Chỉ tiêu cụ thể
           
TT
 
Đơn vị
Dân số
(Người)
Chỉ tiêu
(Số người hiến)
Ghi chú
 
01 Thị trấn Năm Căn 19.168          153 - Tổng chỉ tiêu số người tham gia hiến máu chiếm 1,0% dân số của huyện;
- Chỉ tiêu giao cho các xã, thị trấn là 0,8% dân số tham gia hiến máu;
- Chỉ tiêu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện chiếm 20,54%.
02 Xã Lâm Hải   8.544  68
03 Xã Đất Mới   7.651  61
04 Xã Hàm Rồng   6.211  50
05 Xã Hàng Vịnh   5.895  44
06 Xã Hiệp Tùng   5.372  43
07 Xã Tam Giang   8.466  68
08 Xã Tam Giang Đông   4.897  39
 09 Ngành, đoàn thể huyện              136
Tổng cộng 66.204  662
III. Nhiệm vụ và giải pháp
1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội nghị, tổ chức tập huấn công tác vận động hiến máu nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện mục tiêu về hiến máu tình nguyện.
            2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện tổ chức quán triệt, vận động cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc phạm vi quản lý tham dự mít tinh và tình nguyện tham gia hiến máu.
            3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chỉ đạo quán triệt, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thuộc phạm vi quản lý đăng ký, tham dự mít tinh và tham gia hiến máu theo chỉ tiêu được phân bổ.
            4. Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Thường trực, thành viên Ban Chỉ đạo với cơ quan thông tin truyền thông, phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị ngành dọc, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, tổ chức mít tinh và tiếp nhận máu.
            5. Tổ chức mở lớp tập huấn bồi dưỡng về công tác hiến máu tình nguyện cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên nhằm nâng cao nhận thức và chất lượng công tác tuyên truyền, tư vấn về hiến máu tình nguyện, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia.
6. Phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tranh thủ nguồn từ nhà tài trợ tổ chức và tham gia các hoạt động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”-7/4, “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu”- 14/6, “Hành trình đỏ”.
IV. Tổ chức thực hiện
            1. Trình Ủy ban nhân dân huyện xin ý kiến tổ chức và ban hành Công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và ngành dọc đóng trên địa bàn huyện thực hiện.
            2. Tham mưu củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện, xã; củng cố, kiện toàn, thành lập Câu Lạc bộ “Ngân hàng máu sống”.
            3. Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Website của Hội; trong các cơ quan, đơn vị; vận động cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, nhân dân đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.
            4. Các cơ quan, đơn vị lập danh sách cá nhân đăng ký hiến máu tình nguyện gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Năm Căn (Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn):
- Đợt 1 vào tháng 01 năm 2019;
- Đợt 2 vào tháng 3 năm 2019;
- Đợt 3 vào tháng 5 năm 2019;
- Đợt 4 vào tháng 8 năm 2019.
­5. Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện:
            - Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn cho 80 tuyên truyền viên; trình Ủy ban nhân dân huyện xin kinh phí mở lớp; liên hệ Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau hỗ trợ giảng viên.
- Đăng ký với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ và phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Năm Căn tổ chức mít tinh và tiếp nhận máu:
+ Đợt 1: Tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng” vào tháng 01 năm 2019;
+ Đợt 2: Tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Tháng ra quân huấn luyện” vào tháng 3 năm 2019;
 + Đợt 3: Tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng Ngày Chữ thập đỏ -Trăng Lưỡi liềm đỏ quốc tế và Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu vào tháng 5 năm 2019.
+ Đợt 4: Tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” vào tháng 8 năm 2019.
          - Tổng hợp danh sách đăng ký hiến máu, phát hành Thư mời dự mít tinh phát động hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hồng”, “Tháng ra quân huấn luyện”, “Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liêm đỏ quốc tế” Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2019.
            - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xét đề nghị tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và tham gia hiến máu tình nguyện.
Trên đây là báo cáo tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2019 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Năm Căn đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.
 Nơi nhận:                                                                            KT. TRƯỞNG BAN
- BCĐ VĐHMTN tỉnh Cà Mau;                                             PHÓ TRƯỞNG BAN
- UBND huyện Năm Căn;
- Ban Chỉ đạo VĐHMTN xã, thị trấn;
- Các Ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn, TrườngTHPT;                     Nguyễn Quang Sơn
- Lưu VT.
                                                 
 
Biểu số 1:             
                  TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
                    CỦA BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HMTN HUYỆN NĂM CĂN
   (Kèm theo Báo cáo số:112/BC-BCĐ.HMTN, ngày 30/10/2018 của Ban Chỉ đạo VĐHMTN)

 
 
  
 

Nội dung tổng hợp, đánh giá
                               (1)
Năm
2018
       (2)
Tăng/giảm so
với năm 2017
 (3)
Hướng dẫn
ghi số liệu
               (4)
I. Ban Chỉ đạo (CĐ) các cấp 1.1. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh:     Đánh chữ x (nếu có) hoặc đánh chữ 0 (nếu chưa có); cột 3 để trống
a/ Có quy chế hoạt động    
b/ Có con dấu Ban CĐ    
c/ Có Văn phòng TT    
+ Số CB chuyên trách      
 
 
 
 
 
Ghi số lượng cụ thể vào  ô tương ứng của cột 2 và 3 ( chưa có thì ghi 0)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Số CB kiêm nhiệm    
+ Tổng số CB    
1.2. Ban Chỉ đạo cấp huyện:    
a/ Tổng số huyện 01 Không
b/ Huyện có Ban CĐ 01 Không
1.3. Ban Chỉ đạo cấp xã:    
a/ Tổng số xã 08 Không
b/ Số xã có Ban CĐ 08 Không
1.4. Ngân sách nhà nước cấp BCĐ cấp huyện (VNĐ) Không Không
II. Phát triển các loại hình Câu lạc bộ (CLB) hiến máu tình nguyện 2.1. CLB HM dự bị    
a/ Số lượng CLB 01 Không
b/ Số thành viên 28 Không
2.2. CLB 25    
a/ Số lượng CLB Không  
b/ Số thành viên Không  
2.3. CLB máu hiếm Rh(-)    
a/ Số lượng CLB Không  
b/ Số thành viên Không  
2.4.CLB gia đình HM    
a/ Số lượng CLB 01 Tăng 01
b/ Số thành viên 18 Tăng18
2.5. CLB vận động HM    
a/ Số lượng CLB 03 Không
b/ Số thành viên 84 Không
Tổng 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5    
a/ Số lượng CLB 05 Tăng 01
b/ Số thành viên 130 Tăng 18
III. Đào tạo, tập huấn Số lượng Cán bộ, TTV, TNV và Chủ nhiệp CLB được tập huấn, trong đó:  
02
 
Tăng 01
 
 Ghi đầy đủ số liệu cho từng ô của 2 cột (dòng “Số lượng…”= a/+ b/)
a/ Do TW tổ chức 00 Không
b/ Do tỉnh tổ chức 02 người Tăng 01
IV. Hoạt động tuyên truyền, vận động 4.1. Tuyên truyền, vận động trực tiếp      
 
Ghi số lượng cụ thể vào các ô tương ứng a/, b/, c/ của cột 2 và cột 3
 
 
Loa phát thanh
a/ Số cuộc 03 cuộc Không
b/ Số sản phẩm  tuyên truyền 700 tờ rơi Giảm 300 tờ rơi
c/ Số người tham gia 700 Giảm 300 người
4.2. Tuyên truyền, vận động gián tiếp    
a/ Số cuộc 04 Không
b/ Số sản phẩm tuyên truyền 14 Giảm 04
V. Tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể, gia đình có thành tích HMTN và vận động HMTN 5.1. Tổng số cá nhân, tập thể và gia đình được tôn vinh, khen thưởng, trong đó:      
 
Ghi số lượng cụ thể vào tất cả các ô của cột 2 (dòng 5.1 là tổng của a/ và b/). Cột 3 chỉ ghi tăng/giảm của dòng 5.1, dòng a/ và dòng b/
a/ Cấp Trung ương khen    
+ Cá nhân   (02)
+ Tập thể   (01)
+ Gia đình   (01)
b/ Cấp địa phương khen (tỉnh)    
+ Cá nhân            (38)
+ Tập thể 01 (01) 
+ Gia đình   (04)
c/ Cấp địa phương khen (huyện)    
+ Cá nhân   (50)
+ Tập thể 06 (03)
+ Gia đình    
5.2. Việc tôn vinh, khen thưởng theo:    
a/ Quy chế do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh ban hành    
Đánh dấu x vào ô thích hợp
b/ Quy chế của Ban Chỉ đạo quốc gia (122/QĐ-BCĐQG) x
              
  Biểu số 2:
             TỔNG HỢP KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG VÀ TIẾP NHẬN MÁU NĂM 2018
                     CỦA BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HMTN HUYỆN NĂN CĂN
   (Kèm theo Báo cáo số: 112/BC-BCĐ.HMTN, ngày 30/10/2018 của Ban Chỉ đạo VĐHMTN)

 
 

 

Nội dung tổng hợp, đánh giá
                                          (1)
Năm 2018
    (2)
Tăng/giảm so với  năm 2017
(3)
Hướng dẫn
ghi số liệu
(4)
I. Dân số huyện (người) 66.087  
Tăng 183
 
Số liệu của Chi cục Thống kê huyện Năm Căn năm 2018.
II. Nhu cầu sử dụng máu của huyện (đơn vị  máu toàn phần)  
58
 
Tăng 04
Số liệu của Bệnh viện Đa khoa Năm Căn cung cấp
III. Chỉ tiêu vận động và tiếp nhận máu của huyện đã được Ban Chỉ đạo vận động HMTN tinh Cà Mau thông báo (đơn vị máu)  
   533             
 
Tăng 84
 
+ Ghi số liệu vào các ô của cột 2; cột 3 ghi số liệu tăng, giảm ở các dòng a/, c/.
+ Cách tính quy đổi:
1 túi máu toàn phần 250 ml = 1 đv; 1 túi máu 350 ml = 1,4 đv; 1 túi 450 ml = 1,8 đv
+ Phối hợp với cơ sở tiếp nhận máu để có số liệu thống nhất
IV. Số đv máu do Ban CĐ các cấp vận động và tiếp nhận được ( gồm HMTN, HM chuyên nghiệp, người nhà cho máu và HM tự thân) a/ Tổng số đv máu toàn phần: 504 Tăng 28
+ loại 250ml (chiếm 45,44%) 229 Tăng 02
+ loại 350 ml (chiếm 54,56) 275 Tăng 08
+ loại 450 ml (chiếm 0,00) 00 Giảm 02
b/ Tổng số đv máu sau quy đổi 614,00 Tăng 9,60
c/ Số đv máu toàn phần tương đương với số lít máu 153,50 Tăng 2,40
d/ Tỷ lệ % đạt so với KH tỉnh giao 115,20  Giảm 18,91 + Tính tỷ lệ đạt được từng năm.
+ Hiến máu nhắc lại là hiến từ lần 2 trở lên
e/ Tỷ lệ % HMTN 100,00 Không
g/ Tỷ lệ % HM nhắc lại (456/504)   90,48     Tăng 2,66
h/ Tỷ lệ % dân số hiến máu     0,76   Tăng 0,04
 
Biểu số 3:
                        KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG VÀ TIẾP NHẬN MÁU NĂM 2019
                     CỦA BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HMTN HUYỆN NĂM CĂN
   (Kèm theo Báo cáo số: 112/BC-HMTN, ngày 30/10/2018 của Ban Chỉ đạo VĐHMTN huyện)


 

Nội dung kế hoạch
                                  (1)
Năm 2019
   (2)
Tăng/giảm so với năm 2018
(3)
 
Ghi chú
                   (4)
I. Dân số huyện (người, dự kiến) 66.207 Tăng 117 Số liệu do Chi cục Thống kê huyện Năm Căn cung cấp dự báo năm 2019
II. Nhu cầu sử dụng máu của huyện (đv máu toàn phần)  
60
 
     Tăng 02
Số liệu của Bệnh viện Đa khoa Năm Căn cung cấp
III. Chỉ tiêu vận động và tiếp nhận máu của huyện (gồm: HMTN, HM chuyên nghiệp, người nhà cho máu và HM tự thân) a/ Tổng số đv máu toàn phần, trong đó:  
662
 
Tăng 48
Căn cứ chỉ tiêu vận động và tiếp nhận máu năm 2018 huyện để lập kế hoạch cho phù hợp nhu cầu và khả năng nhưng không được thấp hơn tổng lượng máu của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau giao.
+ loại 250 ml (45%) 298 Tăng 69
+ loại 350 ml (55%) 364 Tăng 89
+ loại 450 ml  00  
b/ Tỷ lệ % HMTN 100,00 Không
c/ Tỷ lệ % HM nhắc lại (hiến từ lần 2 trở lên)   91,00     Tăng 0,52
d/ Tỷ lệ % dân số hiến máu 1,00 Tăng 0,24
 
 
             TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA HMTN NĂM 2018
(Kèm theo Báo cáo số: 112/BC-HCTĐ, ngày 30/10/2018 của Hội CTĐ huyện Năm Căn)
 
 
TT
 
TÊN ĐƠN VỊ
SỐ NGƯỜI HIẾN MÁU  
TỔNG CỘNG
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 HTĐ BV
01 Ban Dân vận Huyện ủy Năm Căn 01         01
02 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Năm Căn       01   01
03 Ủy ban MTTQ.VN huyện Năm Căn       01   01
04 Huyện đoàn Năm Căn 01 01 01     03
05 Hội Nông dân huyện Năm Căn     01     01
06 VP. HĐND&UBND huyện Năm Căn 05 01 00 02   08
07 Phòng Nông nghiệp và PTNT 01 01   01   03
08 Phòng Tư pháp 01         01
09 Phòng Lao động - TBXH       01   01
10 Ban QLDA xây dựng huyện Năm Căn 01         01
11 Đài Truyền thanh huyện Năm Căn     02 01   03
12 Trung tâm GDNN huyện Năm Căn 07 04 03     14
13 Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn 02 01 02 02   07
14 Ban Quản lý GTĐT huyện Năm Căn     01     01
15 Trung tâm Văn hóa và Thể thao     01     01
16 Nhà Thiếu nhi huyện Năm Căn 01 01 01     03
17 Bệnh viện Đa khoa Năm Căn 03   02 01 58 64
18 Trung tâm Y tế huyện Năm Căn       02   02
19 Trung tâm Dân số - KHHGĐ 01         01
20 Trường THPT Phan Ngọc Hiển 05 02       07
21 Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Năm Căn 01 01 01     03
22 Chi Cục thống kê huyện Năm Căn 01         01
23 Bảo hiểm Xã hội huyện Năm Căn 03 01 03 01   08
24 Hạt Kiểm lâm huyện Năm Căn 02 02 02     06
25 Viettel Năm Căn     02     02
26 Argibank Chi nhánh Năm Căn     01     01
27 Chi Cục Hải quan     01     01
28 Tòa án nhân dân huyện Năm Căn 01 03 01     05
29 Cảnh sát biển     01     01
30 Hải đội 402     13     13
31 Đồn BPCK Cảng Năm Căn 08 08 12     28
32 Công an huyện Năm Căn 13 12 16     41
33 Ban CHQS huyện Năm Căn 03 03 03     09
34 Thị trấn Năm Căn 28 32 17     77
35 Xã Lâm Hải 06 04 02     12
36 Xã Đất Mới 13 16 15     44
37 Xã Hàm Rồng 13 08 02     23
38 Xã Hàng Vịnh 31 13 04     48
39 Xã Hiệp Tùng 11 09 00     20
40 Xã Tam Giang 06 04 05     15
41 Xã Tam Giang Đông 12 09 06     27
Cộng 181 136 116 13 58 504
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Nguyễn Quang Sơn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11405
  • Tổng lượt truy cập: 2345146