Banner

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ HỘI CHƯ THẬP ĐỎ VN KHÓA IX

Đăng lúc: Thứ ba - 27/06/2017 04:27 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ VN trong tình hình mới
       HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 224 /NQ-TƯHCTĐ                                       Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2013

                                                 NGHỊ QUYẾT

               Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa

                       của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới

     Trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa là một trong những hoạt động trọng tâm và được các cấp Hội tiến hành ngày càng toàn diện, hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho người dân về phòng ngừa và ứng phó thảm họa; các cấp Hội chủ động vận động nguồn lực trong nước và quốc tế, chuẩn bị tiền, hàng, lực lượng phục vụ công tác cứu trợ khẩn cấp và tái thiết, phục hồi sau thảm họa, góp phần đáp ứng yêu cầu thiết yếu của nhân dân vùng bị thiên tai, thảm họa, được cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong và ngoài nước, các tầng lớp nhân dân đánh giá cao.

    Tuy nhiên, hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa của Hội cũng còn nhiều hạn chế: công tác truyền thông nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó thảm họa còn chưa được tiến hành sâu, rộng và hiệu quả; chưa đầu tư thỏa đáng nội dung phòng ngừa và ứng phó các loại hình thảm họa do con người gây ra (hỏa hoạn, tai nạn lao động, tai nạn giao thông…); nguồn lực phục vụ hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa còn khó khăn, nhiều cấp Hội chưa chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ; công tác chỉ đạo, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn chưa được quan tâm đúng mức.

    Nguyên nhân chủ yếu của các hạn chế nêu trên là do: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhiều cấp Hội chưa sâu sát, kịp thời, quyết liệt; triển khai các hoạt động chưa bám sát Chiến lược và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển Hội; đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên tại nhiều cơ sở còn mỏng, năng lực hạn chế; cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ Hội trong hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa còn nhiều bất cập.

    Trong giai đoạn tới, tình hình thiên tai, thảm họa ở Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường[1] đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự tham gia nhiều hơn của các tổ chức xã hội, đặc biệt là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Từ thực tiễn nêu trên; căn cứ Luật hoạt động chữ thập đỏ, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chiến lược và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới, như sau:

    I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

   1. Mục tiêu: Nâng cao chất lượng và hiệu quả tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực của cộng đồng trong phòng ngừa và ứng phó thảm họa và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX và Chiến lược Phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020.

    2. Chỉ tiêu cơ bản

    - Đến cuối năm 2014[2], 100% tỉnh, thành Hội có quỹ cứu trợ khẩn cấp hoặc quỹ nhân đạo và có hàng cứu trợ dự trữ ở mức thích hợp, có lực lượng hiến máu dự bị (ít nhất 03 đội với 180 thành viên) sẵn sàng tham gia ứng phó khẩn cấp khi thiên tai, thảm họa xảy ra.

    - Đến năm 2016[3], 100% tỉnh, thành Hội khu vực trọng điểm thiên tai lập, duy trì hoạt động các đội ứng phó thảm họa hoặc đội khám bệnh, chữa bệnh, sơ cấp cứu chữ thập đỏ lưu động; 70% các tỉnh, thành Hội còn lại lập và duy trì hoạt động của các đội hình ứng phó thảm họa thích hợp tại địa phương; 100% quận, huyện có trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

   - Đến năm 2016, xây dựng và phát triển đội ngũ 100 tập huấn viên, 500 hướng dẫn viên cấp quốc gia về phòng ngừa và ứng phó thảm họa; hoàn thành tập huấn cho cán bộ, tình nguyện viên của 63 tỉnh, thành Hội và tổ chức đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực (VCA) trong ứng phó thảm họa, triển khai các biện pháp phòng ngừa và ứng phó thảm họa, giảm thiểu rủi ro dựa vào cộng đồng tại 165 xã thuộc 33 tỉnh, thành trọng điểm thiên tai theo Đề án 1002 của Chính phủ.

   - Tập trung chăm sóc và phát triển 24.000 ha rừng ngập mặn, rừng phòng hộ, rừng chắn sóng và chống sói lở hiện có, góp phần giảm thiểu rủi ro do thiên tai, thảm họa gây ra.

   - Đến cuối năm 2014, 100% tỉnh, thành Hội tham gia thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn, Ban An toàn giao thông địa phương.

    II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

   1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội đối với hoạt động tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa

   Lãnh đạo các cấp Hội cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa, đồng thời có chủ trương, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quan trọng này; mỗi cấp Hội cử một lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa, cấp tỉnh có Ban tham mưu hoặc cán bộ chuyên trách, thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa.

   Hàng năm, các cấp Hội ban hành định hướng và kế hoạch cụ thể triển khai hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa; định kỳ hoặc kết thúc mỗi hoạt động, tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa.

   Các cấp Hội cần đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Ban tham mưu hoặc cán bộ thực hiện hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa; xây dựng cơ chế, chính sách để động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên, cộng tác viên tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa trong và ngoài Hội có đóng góp hiệu quả cho hoạt động của Hội.

   Lãnh đạo các cấp Hội tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có đóng góp hiệu quả trong các hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa của Hội; nhân rộng các mô hình, sáng kiến, cách làm hiệu quả và kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc trong hoạt động  phòng ngừa và ứng phó thảm họa.

    2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng và đổi mới công tác chỉ đạo, nội dung, phương thức tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa

    Tuyên truyền về các hiểm họa, thảm họa do thiên nhiên và con người gây ra, phổ biến kiến thức và huấn luyện kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, kỹ năng sơ cấp cứu, phòng tránh tai nạn, thương tích, hỗ trợ tâm lý, nước sạch và vệ sinh môi trường liên quan đến thảm họa và thích ứng với biến đối khí hậu cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên chữ thập đỏ và người dân tại cộng đồng; vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, sinh thái; tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân ở các địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai, thảm họa các biện pháp tự phòng tránh và ứng phó với thiên tai, thảm hoạ.

    Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, sử dụng hiệu quả kinh phí về truyền thông trong các chương trình, dự án và mở chuyên mục truyền thông về phòng ngừa và ứng phó thảm họa trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo và hỗ trợ 33 tỉnh, thành trọng điểm thiên tai có đủ năng lực và phương tiện để cung cấp dữ liệu và đưa tin ngay sau khi bị thiên tai, thảm họa; hoàn thiện các tài liệu truyền thông về phòng ngừa, ứng phó thảm họa để phát hành trong toàn hệ thống Hội.

   Đổi mới công tác chỉ đạo, nội dung, phương thức tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa: chú trọng tổng kết thực tiễn, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình trong phòng ngừa và ứng phó thảm họa; chủ động vận động chính sách hỗ trợ cấp Hội tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa; hoàn thiện quy trình cứu trợ khẩn cấp trong toàn Hội, đảm bảo hoạt động cứu trợ của Hội thống nhất, đồng bộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, huấn luyện nghiệp vụ về phòng ngừa và ứng phó thảm họa ở các cấp; định kỳ đánh giá, xếp loại thi đua, có các hình thức khen thưởng kết quả tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa của các tỉnh, thành Hội.

   Hoàn thiện và đổi mới nội dung tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa, kết hợp các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu, phòng tránh tai nạn thương tích với nước sạch và vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ tâm lý, tìm kiếm tin tức và khôi phục liên lạc gia đình, phục hồi sinh kế. Nghiên cứu và hướng dẫn các cấp Hội tham gia phòng ngừa và ứng phó với các loại hình thiên tai, các loại hình thảm họa do con người gây ra.

   3. Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực và sử dụng linh hoạt cán bộ, tình nguyện viên tham gia hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa

   Bố trí cán bộ chuyên trách về phòng ngừa và ứng phó thảm họa ở tất cả các tỉnh, thành Hội. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của Ban Phòng ngừa và Ứng phó thảm họa, Đội ứng phó thảm họa của Trung ương Hội; xây dựng lực lượng cán bộ ứng phó thảm họa dự bị thuộc các ban, đơn vị Trung ương Hội.  

   Đào tạo, huấn luyện kiến thức, kỹ năng toàn diện về phòng ngừa và ứng phó thảm họa cho đội ngũ cán bộ Hội và tình nguyện viên Chữ thập đỏ; xây dựng, trang bị, huấn luyện hệ thống Đội ứng phó thảm họa ở các cấp; hình thành và quản lý có hiệu quả đội ngũ tập huấn viên, hướng dẫn viên của Hội về phòng ngừa và ứng phó thảm họa, về huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu ở tất cả các tỉnh, thành; hình thành lực lượng tình nguyện viên, cộng tác viên trong hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa ở các cấp Hội.

   4. Lựa chọn ưu tiên, triển khai các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm khi thiên tai, thảm họa xảy ra

   Phát huy, tăng cường thế mạnh của Hội trong tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa, theo đó tập trung: duy trì và phát triển các trạm, điểm sơ cấp cứu, lực lượng tình nguyện viên, thanh, thiếu niên chữ thập đỏ, huy động nguồn lực quốc tế trong khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa; bảo vệ, duy trì và phát triển diện tích rừng ngập mặn, rừng phòng hộ, rừng chắn sóng và chống sói lở để tham gia tích cực vào ngăn ngừa biến đổi khí hậu và phòng, chống bão lũ, xâm ngập mặn; củng cố, nâng cấp hoặc có phương án xử lý phù hợp đối với 44 trung tâm phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ và 26 trạm ứng phó khẩn cấp; tham gia xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và công trình phòng ngừa, ứng phó thảm họa tại 33 tỉnh, thành trọng điểm thiên tai.

   Đối với địa bàn bị thiên tai, thảm họa, các cấp Hội thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), phối hợp thực hiện các hoạt động cứu trợ nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, rõ hình ảnh Chữ thập đỏ, theo đó cần: nắm nhanh tình hình thiên tai, thảm họa, mức độ thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, thảm họa gây ra; tổ chức các hoạt động cứu trợ khẩn cấp; tiến hành đánh giá tình hình thiệt hại, đánh giá nhu cầu và khẩn trương xây dựng kế hoạch cứu trợ khẩn cấp và cứu trợ giai đoạn phục hồi; phối hợp điều phối các nguồn lực trong phòng ngừa và ứng phó thảm họa, đặc biệt trong cứu trợ khẩn cấp.

   Đối với các địa bàn không bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa: chủ động vận động hoặc tham mưu, phối hợp vận động tiền, hàng cứu trợ để ủng hộ nhân dân các vùng bị thiên tai, thảm họa; tổ chức các đoàn, các đội hình tham gia cứu trợ trực tiếp địa bàn bị thiên tai, thảm họa khi được yêu cầu hoặc chuyển nguồn lực về cấp huyện, cấp tỉnh hay Trung ương Hội để điều phối các nguồn lực cứu trợ.

   5. Nâng cao chất lượng công tác hậu cần, phát huy yếu tố nội lực trong vận động nguồn lực và triển khai các hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa

   Củng cố và phát triển quỹ cứu trợ khẩn cấp hoặc quỹ nhân đạo, dự trữ hàng cứu trợ ở các cấp; nghiên cứu xây dựng danh mục các hàng cứu trợ, đảm bảo đa dạng, đáp ứng tốt nhất hoạt động cứu trợ và nhu cầu của người dân vùng thiên tai và khi có thảm họa xảy ra; xây dựng quy trình chuẩn trong mua, quản lý, cấp phát hàng cứu trợ; hoàn thiện quy trình vận động nguồn lực, quy trình ra lời kêu gọi trong nước và quốc tế nhằm ứng phó hiệu quả, kịp thời khi có thiên tai, thảm họa xảy ra.

   Quản lý và tiếp tục bổ sung các trang thiết bị, vận động các đối tác ủng hộ trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác cứu trợ khẩn cấp và phòng ngừa, ứng phó thảm họa; xây dựng quy hoạch hệ thống kho hàng cứu trợ khu vực của Hội trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đầu tư; tiếp tục củng cố các kho hàng cứu trợ của Trung ương Hội ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Trị; đề nghị Chính phủ đầu tư xây dựng kho hàng cứu trợ tại Đà Nẵng và Phú Thọ; rà soát để củng cố tổ chức và hoạt động của các trung tâm phòng ngừa và ứng phó thảm họa, các trạm ứng phó khẩn cấp thuộc Hội Chữ thập đỏ ở các địa phương; phát triển các trạm, điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ ở cộng đồng, nhất là ở các địa bàn hay xảy ra tai nạn giao thông.

   Chủ động, tăng cường vận động nguồn lực trong nước; tham gia chương trình trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ, rừng chắn sóng và chống sói lở; đề xuất và tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ và các chương trình, dự án về phòng ngừa và ứng phó thảm họa của các bộ, ban, ngành (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn…); phát huy nội lực của mỗi cấp Hội, chủ động triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa tại địa phương.

    6. Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế về phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chủ động tham gia các hoạt động cứu trợ quốc tế khi cần thiết và tăng cường phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể liên quan

   Tiếp tục vận động đối tác quốc tế hỗ trợ các chương trình, dự án, kỹ thuật, trang thiết bị, tập huấn cán bộ, xây dựng mô hình, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực phòng ngừa và ứng phó thảm họa; phối hợp với Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ra lời kêu gọi quốc tế ủng hộ nhân dân Việt Nam khi xảy ra thiên tai, thảm họa nghiêm trọng; chủ động nắm bắt tình hình thiên tai, thảm họa ở các nước khác để có sự chia sẻ kịp thời và hình thức, mức độ ủng hộ thích hợp theo điều kiện và khả năng thực tế của Hội và đất nước.

   Phát huy vai trò, trách nhiệm là thành viên trong các cơ cấu liên ngành ở các cấp về phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, thảm họa; tăng cường ký kết và phối hợp hoạt động với các bộ, ban, ngành liên quan; phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng và triển khai quy chế phối hợp trong hoạt động nhân đạo theo tinh thần Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X); phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn hoạt động chữ thập đỏ về phòng ngừa, ứng phó thảm họa; đề xuất với Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành ban hành các cơ chế, chính sách thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa.

   III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Các cấp Hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết; bổ sung các chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết vào kế hoạch hoạt động năm và hằng năm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện.

  2. Các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Hội nghiên cứu, quán triệt và hướng dẫn thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực và chương trình, dự án do ban, đơn vị phụ trách có liên quan đến nội dung Nghị quyết. 

   3. Giao Ban Phòng ngừa và ứng phó thảm họa chủ trì, phối hợp với các Ban, đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội kết quả triển khai Nghị quyết.

Nơi nhận:
- UVBCH TW Hội (để c/đ);

- Các ban, đơn vị TW Hội (để t/h),

- Các tỉnh, thành Hội (để t/h);

- Lưu: VT, PNTH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

       CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Hải Đường


Tác giả bài viết: Sưu tầm
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11457
  • Tổng lượt truy cập: 2345198