Banner

QUY CHẾ đại hội CTĐ huyện Năm Căn lần thứ V

Đăng lúc: Thứ tư - 29/06/2016 15:12 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Đại hội đại biểu lần thứ V, Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn Nhiệm kỳ 2016 – 2021
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NĂM CĂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ V                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            NHIỆM KỲ 2016 – 2021                                        
      
                                                              QUY CHẾ
                      Đại hội đại biểu lần thứ V, Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn
                                                Nhiệm kỳ 2016 – 2021
 
           Căn cứ Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX, Hướng dẫn số 73/HD-TƯHCTĐ ngày 22/3/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam  thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX;
            Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-HCTĐ ngày 22/10/2015 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn  tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở tiến tới Đaị hội đại biểu lần thứ V, Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhiệm kỳ 2016 - 2021;
             Đại hội thông qua Quy chế Đại hội đại biểu lần thứ V Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (sau đây gọi tắt là Quy chế) như sau:
             
            Điều 1. Những quy định chung

           1. Quy chế quy định nhiệm vụ và quyền hạn của đại biểu Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; việc bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
            2. Quy chế này áp dụng đối với các đại biểu Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội và các tổ chức cá nhân có liên quan đến các công việc của Đại hội.
           3. Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số; thời gian Đạị hội đại biểu lần thứ V Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn, nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra trong thời gian 01 (một) ngày.
             
            Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của đại biểu Đại hội

          1. Thực hiện nghiêm chỉnh chương trình Đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, đại biểu không thể tham dự một hoạt động nào đó thuộc chương trình Đại hội phải báo cáo với trưởng đoàn đại biểu của đơn vị để xin ý kiến quyết định của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
             2. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội; bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và các vấn đề liên quan khác.
             3. Ứng cử, đề cử và bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Khi đề cử người không phải là đại biểu Đại hội vào Ban Chấp hành, đại biểu phải báo cáo bằng văn bản về sơ yếu lý lịch, tư cách của người được đề cử với Đoàn Chủ tịch Đại hội và phải được sự đồng ý của người đó.  
             4. Khi đại biểu có ý kiến về các công việc của Đại hội thì trao đổi trực tiếp với Đoàn Chủ tịch Đại hội (thông qua Đoàn Thư ký của Đại hội) hoặc thông qua Trưởng đoàn Đại biểu của đơn vị mình.
             Điều 3. Đoàn đại biểu Đại hội
           1. Đoàn đại biểu Đại hội gồm các Đoàn Đại biểu bố trí theo đơn vị Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn Năm Căn, trường THPT Phan Ngọc Hiển và Đoàn đại biểu khối các cơ quan, đơn vị; mỗi đoàn đại biểu có Trưởng đoàn do Ban Chấp hành khóa IV chỉ định.
             2. Nhiệm vụ của Trưởng đoàn đại biểu:
            a) Điều hành mọi hoạt động của Đoàn; đôn đốc nhắc nhở các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu của đơn vị thực hiện nghiêm túc Chương trình, Quy chế Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
            b) Báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời các ý kiến thảo luận, đề xuất của đại biểu và của Đoàn đại biểu với Đoàn Chủ tịch Đại hội; truyền đạt đầy đủ ý kiến của Đoàn Chủ tịch Đại hội tới các đại biểu trong Đoàn.
             
            Điều 4. Đoàn Chủ tịch Đại hội

            1. Đoàn Chủ tịch Đại hội là cơ quan điều hành mọi công việc của Đại hội, do Đại hội bầu ra  và làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
             2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội:
              a)  Điều hành Đại hội theo Chương trình, Quy chế đã được Đại hội thông qua, hướng dẫn Đại hội thảo luận, kết luận;
              b) Điều hành Đại hội thông qua các văn kiện do Ban Chấp hành Hội khóa IV trình; biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội;
              c) Điều hành công tác bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo quy trình, thủ tục quy định;
              d) Lãnh đạo các bộ phận giúp viêc của Đại hội; tiếp nhận và xử lý kiến nghị của đại biểu và Đoàn đại biểu về những việc liên quan đến Đại hội;
               e) Lãnh đạo công tác thông tin tại Đại hội; quyết định các tài liệu, ấn phẩm được lưu hành trong Đại hội.
             
             Điều 5. Đoàn Thư ký Đại hội

             1. Đoàn Thư ký do Đại hội bầu, là cơ quan giúp việc Đoàn Chủ tịch Đại hội.
              2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký Đại hội:
               a) Ghi biên bản về diễn biến của Đại hội;
               b) Giúp Đoàn Chủ tịch Đại hội dự thảo văn bản phục vụ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và Nghị quyết Đại hội;
               c) Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, tham luận của đại biểu; điện, thư chúc mừng; tài liệu và các vấn đề liên quan khác để trình Đoàn Chủ tịch Đại hội;
               d) Tham mưu lập hồ sơ Đại hội và thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
           
              Điều 6. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

             1. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu do Đại hội bầu.
             2. Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu:
              a) Thẩm tra tư cách đại biểu và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu để Đại hội xem xét, biểu quyết công nhận.;
              b) Báo cáo Đoàn Chủ tịch Đại hội về việc giải quyết các đơn, thư tố cáo, khiếu nại về tư cách đại biểu (nếu có).; chỉ xem xét, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại gửi tới Ban Tổ chức Đại hội trước 10 ngày Đại hội khai mạc; trường hợp đơn, thư tố cáo, khiếu nại được tiếp nhận sau ngày đó, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu xem xét kỹ nội dung và chuyển lại cho Ban Chấp hành Huyện hội  khóa V xem xét giải quyết sau;
              c) Tiếp nhận văn bản chất vấn về tư cách đại biểu Đại hội; nghiên cứu trả lời đại biểu bằng văn bản. Nếu đại biểu không đồng ý với trả lời của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu thì đại biểu có quyền bảo lưu ý kiến, nhưng phải chấp hành quy định của Đại hội về thẩm tra tư cách đại biểu, không  được tự ý phát ngôn về tư cách đại biểu.
             
             Điều 7. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn (Huyện hội) khóa V

              1. Chỉ đại biểu Đại hội mới có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Huyện hội khóa V;
               2. Việc biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Huyện hội khóa V được tiến hành bằng hình thức giơ thẻ;
               3. Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành trực tiếp; Đoàn Thư ký Đại hội giúp việc kiểm đếm, ghi biên bản và báo cáo kết quả biểu quyết, bầu cử với Đoàn Chủ tịch Đại hội;
               4. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội chỉ được thông qua khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Đại hội tán thành;
               5. Đại biểu trúng cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Huyện hội khóa V phải đạt trên 50% số đại biểu Đại hội tán thành.
               
              Điều 8. Thời gian làm việc, trang phục, sinh hoạt của đại biểu

               1. Thời gian làm việc của Đại hội từ 7h30 đến 11h30
               2. Trang phục của đại biểu Đại hội:
                a) Đại biểu mặc áo thun có logo Chữ thập đỏ do Ban Tổ chức Đại hội tặng, đi giày;
                b) Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký áo sơ trắng có logo Chữ thập đỏ, thắt cà-vạt, đi giày,
                c) Đại biểu đeo Kỷ niệm chương (nếu có), phù hiệu Đại hội do Ban Tổ chức cấp.
              3. Sinh hoạt của đại biểu:
                a)  Ngồi đúng vị trí theo sơ đồ được bố trí trong Hội trường;
                b) Ăn, nghỉ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.
             4. Quy định về chụp ảnh, quay phim tại Đại hội:
               a) Các đoàn đại biểu chụp ảnh với lãnh đạo Hôi, Đoàn Chủ tịch làm tư liệu và lưu niệm vào giờ giải lao tại Hội trường;
               b) Không khuyến khích chụp ảnh, quay phim tại Hội trường trong thời gian diễn ra Đại hội (trừ phóng viên được phân công dự và đưa tin).
             
             Điều 9. Phóng viên, nhân viên phục vụ Đại hội

              1. Phóng viên, nhân viên phục vụ Đại hội khi ra, vào Hội trường phải đeo phù hiệu do Ban Tổ chức Đại hội cấp;
               2. Nhân viên phục vụ Đại hội thực hiện theo đúng sự phân công, điều hành của Ban Tổ chức Đại hội, không được tự ý cung cấp thông tin về Đại hội.

              Điều 10. Điều khoản thi hành
              1. Quy chế này được thông qua tại Đại hội đại biểu lần thứ V Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội thông qua;
              2. Các đại biểu, đoàn đại biểu Đại hội, cán bộ, nhân viên, phóng viên và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
 
                                                              ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ V
                                                      HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NĂM CĂN
                                                                                                 
 
 
 
   
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Từ khóa:

nhiệm kỳ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 598
  • Tháng hiện tại: 114699
  • Tổng lượt truy cập: 2222099