Banner

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đăng lúc: Thứ hai - 14/11/2016 20:06 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Làm việc của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn Khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN NĂM CĂN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
      Số: 106/QC-BCH                              Năm Căn, ngày 28 tháng 10 năm 2016
 
                                           QUY CHẾ
            Làm việc của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn
                           Khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
         
         Căn cứ Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (sau đây gọi tắt là Ban Chấp hành) xây dựng Quy chế làm việc cụ thể như sau:
          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
          1. Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các thành viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa V.
         2. Quy chế  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ làm việc của Thường trực (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực) Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
          Điều 2. Nguyên tắc làm việc
          1. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số.
          2. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các quan hệ làm việc theo quy định của Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành.
          Điều 3. Chức năng
          1. Ban Chấp hành do Đại hội bầu ra, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội giữa hai kỳ Đại hội.
          2. Ban Thường vụ do Ban Chấp hành bầu ra, là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành; thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo mọi mặt công tác của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành.
          3. Ban Thường trực do Ban Chấp hành bầu ra, là bộ phận thường trực của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giải quyết mọi công việc của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
          Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành
          1. Bầu Ban Thường vụ, Ban Thường trực; bầu, kiện toàn Ban Kiểm tra cấp mình trong trường hợp khuyết Trưởng ban, Phó ban, Ủy viên Ban Kiểm tra.
          2. Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Hội cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp mình và các chủ trương của Hội cấp trên.
          3. Đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ theo định kỳ và quyết định chương trình công tác tới.
          4. Thông qua việc thu, chi, tiếp nhận, phân phối, sử dụng hàng, tiền cứu trợ, viện trợ (nếu có).
          5. Chỉ đạo xây dựng quỹ Hội: Dự trữ, đóng góp xây dựng công trình nhân đạo, cuộc vận động quyên góp; thu và sử dụng hội phí.
          6. Họp định kỳ 6 tháng 1 lần.
          7. Các thành viên Ban Chấp hành
          a) Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị Ban Chấp hành.
          b) Thảo luận và quyết định những công việc của Ban Chấp hành theo thẩm quyền.
          c) Phổ biến Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đến cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực công tác.
          d) Được thông tin về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ theo định kỳ.
          Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ
          1. Quyết định các chủ trương, biện pháp và tổ chức thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành và chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh Hội.
          2. Chỉ đạo thực hiện việc đóng và sử dụng hội phí của Hội.
          3. Tổng kết mô hình, chuyên đề và các hoạt động của Hội.
          4. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Hội.
          5. Họp định kỳ 3 tháng một lần.
          6. Kiến nghị, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về chủ trương, cơ chế chính sách đối với cán bộ Hội và công tác Hội.
          7. Các thành viên Ban Thường vụ
          a) Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
          b) Đề xuất, thảo luận, quyết định những công việc của Ban Thường vụ theo thẩm quyền.
          c) Phổ biến Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đến cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực công tác.
          d) Được thông tin về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ theo định kỳ.
          Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường trực.
          1. Bộ phận Thường trực
          a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và báo cáo kết quả công việc với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong kỳ họp gần nhất.
            b)  Quyết định các biện pháp để kịp thời vận động trợ giúp đồng bào trong nước và nhân dân các nước khác khi bị thiên tai, thảm họa xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng theo chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh hội.
             c) Chỉ đạo, tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn cứu trợ, viện trợ (nếu có).
            d) Thay mặt Ban Thường vụ quyết định khen thưởng, đề nghị các danh hiệu, hình thức khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của huyện.
             đ) Lãnh đạo, quản lý, điều hành cơ quan Hội, xây dựng cơ quan Hội, tổ chức Hội vững mạnh.
             e) Giữa mối liên hệ và đại diện cho Hội trong các quan hệ đối nội, đối ngoại với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, Hội cấp trên trong hoạt động nhân đạo.
             2. Chủ tịch
             a) Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về mọi mặt công tác của Hội; thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong các quan hệ với cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức có liên quan.
             b) Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội trên cơ sở Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực và Hội cấp trên.
             c) Chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Hội; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đề ra chương trình công tác thời gian tới.
           d) Trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác: Chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, xây dựng và phát triển tổ chức Hội, thi đua – khen thưởng, quản lý chương trình, dự án thuộc Hội và Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện.
            đ) Tham gia là thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chấp hành, chương trình phối hợp hoạt động theo yêu cầu cơ cấu trên lĩnh vực công tác được phân công.
             e) Ký ban hành các văn bản của Hội.
             3. Phó Chủ tịch
             a) Chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực và Chủ tịch Hội về nhiệm vụ được phân công phụ trách hoặc Chủ tịch Hội ủy quyền.
             b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Xã hội nhân đạo; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; Văn phòng Hội và quản lý Website của Hội (hoichuthapdonamcan.org).
             c) Tham gia là thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chấp hành, chương trình phối hợp hoạt động theo yêu cầu cơ cấu trên lĩnh vực công tác được phân công.
             d) Ký ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc ủy quyền.
             4. Ủy viên Thường trực
             a) Tham mưu Ban Thường trực chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.
             b) Phụ trách lĩnh vực: Tuyên truyền và huấn luyện; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai; công tác kiểm tra.
              c) Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của hội; quản lý kho hàng; chuẩn bị chương trình, nội dung phục vụ các kỳ họp, hội nghị.
              Điều 7. Chế độ làm việc
              1. Thông tin, báo cáo
              a) Ban Thường trực thông tin kịp thời tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, các mặt công tác trọng tâm, tình hình đột xuất hoặc sự kiện của Hội đến Hội cơ sở và các thành viên Ban Chấp hành.
               b) Định kỳ Ban Thường trực báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, những công việc trọng tâm chỉ đạo của Hội đến Tỉnh hội, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.
               c) Các thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công tác ở lĩnh vực nào, thì chủ động theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin phản ánh với cơ quan Thường trực Hội để tổng hợp báo cáo (riêng Chủ tịch Hội cơ sở thực hiện báo cáo trực tiếp bằng văn bản).
                2. Quy định về báo cáo
               a) Báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm do Ban Thường trực Hội quy định phù hợp với quy định thời gian của Hội cấp trên và Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện.
              b) Báo cáo nhanh, đột xuất và báo cáo theo yêu cầu của Tỉnh hội, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan hoàn thành gửi theo thời gian quy định.
               3. Nội dung báo cáo
               a) Phải thể hiện đầy đủ, phản ánh đúng tình hình công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của huyện và cơ sở theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, giai đoạn.
               b) Số liệu báo cáo phải đảm bảo tính chính xác, có lũy kế đến thời điểm báo cáo và phản ánh được kết quả hoạt động của Hội theo từng nhiệm vụ.
              c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch được phân công phụ trách lĩnh vực nào thì có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm duyệt và ký ban hành, phát hành văn bản thuộc lĩnh vực đó.
              Điều 8. Chế độ hội họp và tham dự hội nghị
             1. Họp giao ban Thường trực Huyện hội vào ngày đầu tuần do Chủ tịch chủ trì, trường hợp Chủ tịch vắng thì ủy quyền Phó Chủ tịch chủ trì: Nội dung tập trung đánh giá hoạt động tuần đã qua và thảo luận, xây dựng chương trình làm việc trong tuần.
            2. Họp Ban Chấp hành (2 lần/năm) vào tuần cuối của tháng 6 và tháng 12: Nội dung đánh giá kết quả hoạt động của Hội 6 tháng đầu năm, năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm, năm sau.
             3. Họp Ban Thường vụ (quý/lần) vào tuần cuối của tháng 3, 6, 9, 12: Nội dung đánh giá kết quả hoạt động của Hội quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm và triển khai chương trình công tác quý II, 6 tháng cuối năm, quý III, năm sau.
             4. Đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch là thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ban Chấp hành tổ chức nào thì trực triếp tham dự hội nghị của tổ chức đó.
             Điều 9. Mối quan hệ làm việc
            1. Quan hệ giữa cơ quan Thường trực Hội với Tỉnh Hội, Ủy ban nhân dân huyện.
            a) Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh hội, Ủy ban nhân dân huyện trong công tác tổ chức cán bộ của tổ chức Hội; các hoạt động nhân đạo theo quy định của Luật hoạt động Chữ thập đỏ và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
            b) Thường xuyên giữ mối quan hệ để kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương và những thông tin về Hội trong hoạt động Chữ thập đỏ; đồng thời thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định.
             2. Quan hệ giữa cơ quan Thường trực với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
            a) Thường xuyên giữ mối liên hệ với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong việc tuyên truyền và phối hợp vận động tổ chức các hoạt động nhân đạo.
             b) Tạo sự phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn Năm Căn trong việc cung cấp thông tin, tiếp nhận, hỗ trợ đối tượng cần được trợ giúp trên địa bàn huyện.
               3. Quan hệ với Hội cơ sở
               a) Giữ mối liên hệ giữa Huyện hội với Thường trực Hội cơ sở để chuyển tải thông tin, các chủ trương, Nghị quyết của Hội cấp trên đến Hội cơ sở trong huyện.
               b) Kịp thời nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ ở Hội cơ sở để tổng hợp báo cáo, đánh giá và chỉ đạo thực hiện đạt chỉ tiêu hàng năm.
               4. Quan hệ giữa cơ quan Thường trực với thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ
               a) Thường xuyên giữ mối liên hệ để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Hội trên các lĩnh vực với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.
               b) Nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội trên các lĩnh vực có liên quan đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động nhân đạo.
               c) Kịp thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của Hội về tổ chức và triển khai các hoạt động Chữ thập đỏ trên địa bàn huyện.
              5. Quan hệ giữa các thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ
               a) Phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội tạo sự thống nhất đồng bộ từ huyện đến cơ sở.
               b) Tạo sự bình đẳng, cộng đồng trách nhiệm trong việc chăm lo đối tượng dễ bị tổn thương, đối tượng đặc biệt khó khăn góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
               Điều 10. Tổ chức thực hiện
              1. Thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực khóa V, tổ chức Hội cơ sở trực thuộc thực hiện nghiêm Quy chế này.
              2. Thường trực Huyện hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện.
              3. Hàng năm, cuối nhiệm kỳ Ban Chấp hành báo cáo, kiểm điểm việc thực hiện Quy chế.
              Trong quá trình thực hiện nếu cấp trên có quyết định, quy định mới hoặc thay đổi nhiệm vụ đối với thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực thì Ban Chấp hành xem xét điều chỉnh cho phù hợp.
 
Nơi nhận:                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;                               CHỦ TỊCH
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Hội cơ sở xã, thị trấn, Trường THPT;
- Thành viên Ban Chấp hành khóa V;                     (đã ký)
- Lưu VT.

                                                                            Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 12
  • Khách viếng thăm: 11
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 209
  • Tháng hiện tại: 12449
  • Tổng lượt truy cập: 2346190