Banner

QUY CHẾ

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/03/2015 04:24 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Thực hiện dân chủ trong các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ
          Chương 1
          NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
         1. Quy chế quy định thực hiện dân chủ trong các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn (sau đây gọi tắt là cơ quan).
         2. Những vấn đề khác không đề cập đến trong Quy chế này thì thực hiện theo hướng dẫn và quy định của pháp luật hiện hành.
         Điều 2. Mục đích thực hiện dân chủ trong các hoạt động của cơ quan
         1. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thái độ vô cảm trong làm việc.
         2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực làm việc có hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước.
         Điều 3. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong các hoạt động của cơ quan
         1. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc đảm bảo sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng cơ quan; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể.
         2. Dân chủ trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật; phát huy dân chủ, kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm Hiến pháp, pháp luật và xâm phạm tự do dân chủ, cản trở việc thực hiện công vụ ở cơ quan.
         Chương 2
         THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN
         Mục I
         TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
         Điều 4. Chủ tịch có trách nhiệm 
        1. Quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng; chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Huyện hội, Tỉnh hội, Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan về thi hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật.
         2. Sử dụng có hiệu quả tài sản của cơ quan, tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính và mua sắm trang thiết bị, phương tiện, tài sản của cơ quan; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, lãng phí, xử lý và tạo điều kiện để cơ quan tổ chức có thẩm quyền xử lý những người có hành vi tham nhũng, lãng phí.
         3. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan về các mặt tư tưởng, phẩm chất đạo đực, sử dụng, đào tạo, thực hiện chính sách để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất năng lực; định kỳ hàng năm thực hiện việc đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
         4. Tại buổi hợp giao ban định kỳ đánh giá việc thực hiện chương trình công tác; lắng nghe đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và đưa ra những công việc chủ yếu phải giải quyết trong thời gian tới; hàng tháng phải xem xét việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, nội quy, quy chế, nhiệm vụ của cơ quan và đề ra giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức.
          5. Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan mỗi năm một lần vào đầu năm; khi có 2/3 cán bộ, công chức, viên chức hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan yêu cầu hoặc Thủ trưởng thấy cần thiết thì triệu tập Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức bất thường.
          Điều 5: Phó Chủ tịch có trách nhiệm
          1. Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác của Hội và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về lĩnh vực công tác được phân công.
          2. Khi Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy nhiệm điều hành các hoạt động của cơ quan và triệu trách nhiệm trước Chủ tịch về nhiệm vụ điều hành.
          3. Thường xuyên giữ mối liên hệ với các thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện hội và Thường trực Hội cơ sở trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội.
          4. Chỉ đạo thực hiện; theo dõi tổng hợp đánh giá hoạt động của Hội trên lĩnh vực công tác được phân công theo định kỳ hàng tháng, quý, năm và nhiệm kỳ.
          5. Phân công trách nhiệm các Phó Chủ tịch.
          a) Phó Chủ tịch 1 phụ trách công tác: xã hội nhân đạo, công tác hiến máu tình nguyện, kiểm tra, vận động nguồn lực và trang Website (chuthapdonamcan.org); ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.
          b) Phó Chủ tịch 2 phụ trách công tác: tuyên truyền, huấn luyện, công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai, xây dựng phát triển tổ chức Hội; ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.
          Điều 6. Ủy viên Thường trực có trách nhiệm
          1. Tiếp nhận văn bản đến trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch xử lý theo lĩnh vực công tác được phân công.
          2. Theo dõi tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động, phát hành văn bản đi của Hội.
          3. Thực hiện lưu trữ văn bản đi, đến của hội; đảm nhiệm thủ quỹ của cơ quan.
          4. Tham mưu chuẩn bị văn bản, nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành, giao ban giữa Thường trực Huyện hội với Thường trực Hội cơ sở.
          5. Thường xuyên giữ mối liên hệ với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Ban Chấp hành Huyện hội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cơ sở trong chỉ đạo điều hành các
hoạt động của Hội.
          Điều 7. Kế toán có trách nhiệm
          1. Tham mưu Chủ tịch hội quản lý các nguồn kinh phí được cấp từ ngân sách; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức đúng, đủ, kịp thời.
         2. Tham gia quản lý nguồn kinh phí vận động; theo dõi việc tiếp nhận, cấp phát, quyết toán nguồn tiền, hàng do các tổ chức, cá nhân tài trợ, hỗ trợ.
         3. Theo dõi việc quản lý tài sản, thực hiện công khai tài sản, các loại quỹ, nguồn vốn thuộc hội quản lý.
         Mục II
         QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
         Điều 8. Quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức
        1. Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ; được đảm bảo trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật; được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
        2. Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ, hoạt động nghề nghiệp; được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật.
        3. Được hưởng chế độ lương, phụ cấp lương theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp; được nâng lương, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ làm thêm giờ theo quy định của pháp luật.
        4. Được nghỉ phép hàng năm, nghỉ lễ tết, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động; trong trường hợp có lý do chính đáng được nghỉ không hưởng lương khi được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan và tổ chức quản lý công chức, viên chức.
        5. Có quyền tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội theo quy định của pháp luật; được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học và khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
        6. Có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về việc làm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà mình cho là trái pháp luật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
        7. Thực hiện các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.
        Điều 9. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức
        1. Trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
       2. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân; liên hệ  chặt chẽ với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động với cộng đồng nơi cư trú, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.
       3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chủ động phối hợp trong thực thi nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị về lĩnh vực được giao; giữ gìn đoàn kết nội bộ cơ quan và trong hệ thống tổ chức Hội.
       4. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể; bảo vệ bí mật Nhà nước, giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản được giao quản lý.
       5. Chấp hành sự điều động, phân công nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; thường xuyên học tập nâng cao trình độ, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp; chủ động, sáng tạo phối hợp trong công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan.
       6. Có trách nhiệm xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của tổ chức Hội; thực hiện tốt các quy định pháp luật về dân chủ ở cơ sở, văn hóa công sở; tham gia xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, có thái độ quan liêu, hành vi tham nhũng lãng phí, gây phiền hà cho công dân.
       7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
       Điều 10. Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm
      1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, công việc được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công.
      2. Sử dụng tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật.
      3. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn, sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi; lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đến thuần phong mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội.
      4. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.
      5. Xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp.
      6. Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc.
      7. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật Nhà nước dưới mọi hình thức; tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước về các công việc có liên quan đến bí mật Nhà nước, bí mật công tác, những việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc tham gia giải quyết.
      Điều 11. Cán bộ, công chức, viên chức phải chấp hành quyết định của cấp trên; khi có căn cứ để cho là quyết định đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người quyết định; trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.
      Điều 12.  Cán bộ, công chức, viên chức phải tự phê bình và phê bình nghiêm túc; phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ; thẳng thắn phê bình, đấu tranh xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, kể cả đóng góp ý kiến phê bình Thủ trưởng cơ quan; khi được yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, đề án của cơ quan.
      Mục III
      NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC PHẢI ĐƯỢC BIẾT
      Điều 13. Những việc phải công khai cho cán bộ, công chức, viên chức biết
     1. Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan.
     2. Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng của cơ quan.
     3. Kinh phí hàng năm do ngân sách cấp và các nguồn vận động; quyết toán hàng năm của cơ quan.
     4. Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo.
     5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đã được kết luận.
     6. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan.
     7. Nội quy, quy chế cơ quan.
     Điều 14. Thủ trưởng có trách nhiệm thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức biết những vấn đề quy định tại Điều 13 bằng các hình thức
     1. Niêm yết tại cơ quan.
     2. Thông báo tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.
     3. Thông báo bằng văn bản gửi tập thể cán bộ, công chức, viên chức.
     4. Thông báo bằng văn bản đến Chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.
      Mục IV
      NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA Ý KIẾN, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH
      Điều 15. Những việc cán bộ, công chức, viên chức, tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện trước khi Thủ trưởng quyết định
      1. Chủ trương giải pháp, thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan.
      2. Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng của cơ quan.
      3. Tổ chức phong trào thi đua.
      4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan;
      5. Các giải pháp cải tiến tổ chức, lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân.
       6. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đề bạt cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo cơ quan theo quy định.
       7. Thực hiện chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức.
       8. Nội quy, quy chế cơ quan.
       Điều 16. Hình thức lấy ý kiến tham gia
       1. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia trực tiếp với người phụ trách, với Thủ trưởng cơ quan.
       2. Tham gia Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.
       3. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi văn bản dự thảo để cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến.
       Điều 17. Khi quyết định về những vấn đề được nêu tại Điều 15 khác với ý kiến tham gia của đa số cán bộ, công chức, viên chức thì Thủ trưởng có trách nhiệm thông báo, giải thích lại cho cán bộ, công chức, viên chức được biết.
       Mục V
       NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIÁM SÁT, KIỂM TRA
       Điều 18. Những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra
       1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng cơ quan.
       2. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan.
       3. Thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan.
       4. Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan.
       5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan.
       Điều 19. Việc giám sát, kiểm tra của cán bộ, công chức, viên chức đối với những vấn đề nêu tại Điều 18 được thực hiện thông qua
       1. Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan.
       2. Kiểm tra công tác, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt định kỳ.
       3. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan.
       Mục VI
       MỐI QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
       Điều 20. Quan hệ với cá nhân, tổ chức trong cơ quan
      1. Thủ trưởng có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm yết công khai tại công sở để cá nhân, cơ quan, tổ chức biết; bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan.
      2. Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo, kiểm tra việc giải quyết công việc trong cơ quan; tổ chức hòm thư góp ý để kịp thời có biện pháp thích hợp tiếp thu và giải quyết các ý kiến góp ý theo quy định của pháp luật.
      3. Khi có yêu cầu thì cán bộ, công chức, viên chức giải quyết công việc theo thẩm quyền; những việc không thuộc thẩm quyền giải quyết thì phải thông báo ngay cho cá nhân, cơ quan, tổ chức được biết.
      4. Các công việc phải được nghiên cứu xử lý và giải quyết nhanh, thuận tiện và đúng quy định của pháp luật; trường hợp đòi hỏi phải có thời gian để nghiên cứu thì thông báo kịp thời để cá nhân, cơ quan tổ chức được biết
      5. Trong quan hệ, giao tiếp cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.
      6. Đối với các chương trình, dự án do cơ quan xây dựng hoặc tổ chức thực hiện có liên quan mật thiết nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nào thì Thủ trưởng có trách nhiệm thông báo đến địa phương đó biết để tham gia đóng góp ý kiến.
      Điều 21. Quan hệ với cơ quan, tổ chức cấp trên
      1. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm phục tùng sự chỉ đạo; hướng dẫn và chấp hành các quyết định của cơ quan cấp trên; phản ánh những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; kiến nghị những vấn đề không phù hợp cần điều chỉnh bổ sung các chế độ chính sách, các quy định của pháp luật và trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị cấp trên.
      2. Cơ quan được quyền tham gia đóng góp phê bình đối với cơ quan cấp trên; khi được yêu cầu cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo về chế độ chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan cấp trên gửi đến.
       3. Cơ quan có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác về cơ quan cấp trên theo quy định;  đối với những vấn đề nảy sinh vượt quá khả năng giải quyết thì phải báo cáo kịp thời với cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo; nội dung báo cáo lên cơ quan cấp trên phải đảm bảo tính chính xác, trung thực kịp thời.
       Điều 22. Quan hệ với cơ quan cấp dưới
      1. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của cơ quan, bộ phận cấp dưới và chịu trách nhiệm về những sai lầm, khuyết điểm mà nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của mình.
       2. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, bộ phận cấp dưới; định kỳ làm việc với cơ quan; bộ phận cấp dưới; khi có yêu cầu thì Thủ trưởng có trách nhiệm tiếp và làm việc.
       3. Khi cần thiết cử cán bộ hoặc trực tiếp để trao đổi, nghiên cứu, giải quyết những vấn đề cụ thể có liên quan; xử lý nghiêm những cán bô, công chức, viên chức cơ hội, báo cáo phản ánh sai sự thật, không trung thực.
       Chương 3
       ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
       Điều 23. Tổ chức thực hiện
       1. Lãnh đạo hội phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện.
       2. Lãnh đạo hội, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.
       3. Các bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt Quy chế sẽ được khen thưởng; trường hợp vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 
        Điều 24. Sửa đổi, bổ sung quy chế
        Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Chủ tịch hội quyết định trên cơ sở hướng dẫn của các văn bản pháp luật liên quan và đề nghị của Ban Chấp hành Công đoàn, công chức, viên chức cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan theo từng giai đoạn.
Quy chế này đã được thông qua tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn ngày 30 tháng 01 năm 2015.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                            CHỦ TỊCH
- Công đoàn cơ sở Hội CTĐ huyện;
- Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn;
- CB, CC, VC Hội CTĐ huyện;                                                                                                                          (đã ký)
- Lưu VT.                                                                                 
 
       
                                                                                                                                                                     Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 12
  • Khách viếng thăm: 11
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11447
  • Tổng lượt truy cập: 2345188