Banner

KẾ HOẠCH SỐ: 24/KH-HCTĐ, NGÀY 24-3-2017

Đăng lúc: Thứ hai - 16/07/2018 21:51 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
       
   
 
 

 Số: 24/KHHĐ-HCTĐ                                           Năm Căn, ngày 24 tháng 3 năm 2017
 
 
                                             KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW
của Bộ Chính trị (khóa XII) và chuyên đề “Những nội dung cơ
bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
 
 
 
Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ( Nghị quyết TW4 khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII (Chỉ thị số 05-CT/TW khóa XII), chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Ban Thường vụ Huyện ủy Năm Căn; Kế hoạch hành động của Chi bộ thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội Chữ thập đỏ xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện như sau:
I. Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 
1. Đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện; người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ được phân công phải có bản cam kết với chi bộ, đơn vị về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu.
2. Thủ trưởng đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt dư luận, việc thực hiện cam kết, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cán bộ, đảng viên ở đơn vị; đồng thời phải chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện mà chậm xử lý cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
3. Khi tham gia thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cán bộ, đảng viên phải nhận diện và xác định rõ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục.
4. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác cán bộ; tham mưu đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải đảm bảo tiêu chuẩn, đúng nguyên tắc, quy trình; kiên quyết xử lý, đề nghị miễn nhiệm, cho từ chức những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kém phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ.
5. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc kê khai tài sản, thu nhập; xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai minh bạch đối với cán bộ, đảng viên được đề bạt, bổ nhiệm.
6. Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, khai giảng, bế giảng, được đề bạt, bổ nhiệm, thuyên chuyển công tác và tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội… xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội.
7. Thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 01-7-2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.
8. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nắm bắt tình hình, đánh giá thực trạng và đề ra biện pháp phòng, chống suy thoái về tư trưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở đơn vị.
9. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 06-NQ/HU, ngày 30-12-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; bảo vệ, khuyến khích người phản ánh, tố giác và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
II- Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1. Tổ chức học tập, quán triệt và xây dung kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Lãnh đạo đơn vị, đoàn thể tổ chức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch của Huyện ủy hàng năm.
- Lãnh đạo đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo, gương mẫu trong việc thực hiện để làm gương cho cán bộ, quần chúng noi theo; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo với cấp ủy, đơn vị, đoàn thể nơi công tác.
2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề bức xúc ở đơn vị.
- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ.
- Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm và tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua ở đơn vị.
3. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
- Nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trong đơn vị, tổ chức Hội, đoàn thể, trên Web về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động quảng bá về các giá trị văn hóa, nhân đạo và thực hiện Nghị quyết TW9 (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; về nêu gương “Người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.
4. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết TW4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để xác định nội dung học tập và làm theo.
- Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện cụ thể, đơn vị xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động, quy chế phối hợp, trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu thực hiện đổi mới phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc, phong cách công tác gần dân, sát dân; chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm cần tập trung vào:
 + Về tư tưởng chính trị: Kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí minh, đường lối đổi mới của Đảng; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; gương mẫu thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
+ Về đạo đức, lối sống, tác phong: Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị, tác phong sâu sát thưc tế; không vụ lợi, không để người thân lợi dụng để trục lợi.
+ Về tự phê bình, phê bình: Phải thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, không hữu khuynh, tránh né, chạy theo thành tích; có tình đồng chí, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, cương quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu; người đứng đầu phải là tấm gương để cấp dưới làm theo.
+ Về quan hệ với nhân dân: Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.
+ Về trách nhiệm trong công tác: Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm; hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; cương quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái, biểu hiện cơ hội, thực dụng, lợi ích nhóm.
+ Về ý thức tổ chức kỷ luật: Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, đơn vị; gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức, đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, nội quy, quy chế, quy định của đơn vị, tổ chức.
+ Về đoàn kết nội bộ: Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; chân thành giúp đỡ, bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp, không tranh công, đổ lỗi, tránh né, đùn đẩy trách nhiệm; tích cực tham gia xây dụng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân.
5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Thủ trưởng đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của trong đơn vị.
- Cuối năm, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo trong đơn vị.
III- Biện pháp thực hiện
1. Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII theo Kế hoạch hành động số 18-KHHĐ/CB, ngày 24-3-2017 của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 Chi bộ đã triển khai.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
3. Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi bộ, đơn vị, đoàn thể trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị.
          4. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; đánh giá đơn vị, đoàn thể, công chức, viên chức, đoàn viên và xét, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân năm 2017.
Nơi nhận:                                                                                        CHỦ TỊCH
- Thường trực Huyện ủy;                                                                                  
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Chi bộ Hội Chữ thập đỏ;
- CĐCS Hội Chữ thập đỏ;
- CC,VC Hội Chữ thập đỏ;                                                                                                       
- Lưu VT.
                                                                                                                      Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Nguyễn Quang Sơn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 247
  • Tháng hiện tại: 12487
  • Tổng lượt truy cập: 2346228