Banner

KẾ HOẠCH SỐ:10/KH-HCTĐ, NGÀY 13-02-2017

Đăng lúc: Thứ hai - 16/07/2018 21:49 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
       
   
 
 

     Số: 10/KH-HCTĐ                                                  Năm Căn, ngày 13 tháng 02 năm 2017
                                          
KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
                                
         Căn cứ Kế hoạch số 22-KH/HU, ngày 25-10-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Làm cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên trong đơn vị, tổ chức đoàn thể.
- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng để góp phần xây dựng Chi bộ, đơn vị trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, tổ chức đoàn thể đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.
- Chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương; xây dựng hình tượng người cán bộ gần dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
2. Yêu cầu
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng thường xuyên, liên tục có hệ thống bằng những hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đoàn viên, hội viên học tập và làm theo; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo.
- Lãnh đạo đơn vị, đoàn thể chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức đoàn thể, đơn vị hàng năm.
- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
II. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
1. Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân…                                                                               
2. Đạo đức Hồ Chí minh là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện của Người về đạo đức, vị trí, vai trò của đạo đức, những phẩm chất cơ bản của đạo đức cách mạng và những nguyên tắc xây dựng đạo đức (nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; xây đi đôi với chống; phải tu dưỡng đạo đức suốt đời); tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện sinh động qua chính tấm gương đạo đức của Người về: Tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội và tinh thần quốc tế trong sáng.
3. Phong cách Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động trong công việc, gần gũi và tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động ứng xử hàng ngày đó là: Phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại; phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn lý luận với thực tiễn; phong cách lãnh đạo dân chủ, sâu sát; phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tình yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương.
III. Nhiệm vụ và giải pháp
1. Tổ chức học tập, quán triệt và xây dung kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Lãnh đạo đơn vị, đoàn thể tổ chức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch của Huyện ủy hàng năm.
- Lãnh đạo đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo, gương mẫu trong việc thực hiện để làm gương cho cán bộ, quần chúng noi theo; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo với cấp ủy, đơn vị, đoàn thể nơi công tác.
2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề bức xúc ở đơn vị.
- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ.
- Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) và các Nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm và tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua ở đơn vị.
3. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
- Nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trong đơn vị, tổ chức Hội, đoàn thể, trên Web về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động quảng bá về các giá trị văn hóa, nhân đạo và thực hiện Nghị quyết TW9 (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; về nêu gương “Người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.
4. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết TW4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để xác định nội dung học tập và làm theo.
- Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện cụ thể, đơn vị xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động, quy chế phối hợp, trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu thực hiện đổi mới phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc, phong cách công tác gần dân, sát dân; chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm cần tập trung vào:
 + Về tư tưởng chính trị: Kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí minh, đường lối đổi mới của Đảng; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; gương mẫu thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách, pháp luât của Nhà nước.
+ Về đạo đức, lối sống, tác phong: Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị, tác phong sâu sát thưc tế; không vụ lợi, không để người thân lợi dụng để trục lợi.
+ Về tự phê bình, phê bình: Phải thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, không hữu khuynh, tránh né, chạy theo thành tích; có tình đồng chí, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, cương quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu; người đứng đầu phải là tấm gương để cấp dưới làm theo.
+ Về quan hệ với nhân dân: Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.
+ Về trách nhiệm trong công tác: Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; chủ
động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm; hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; cương quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái, biểu hiện cơ hội, thực dụng, lợi ích nhóm.
+ Về ý thức tổ chức kỷ luật: Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, đơn vị; gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức, đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, nội quy, quy chế, quy định của đơn vị, tổ chức.
+ Về đoàn kết nội bộ: Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; chân thành giúp đỡ, bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp, không tranh công, đổ lỗi, tránh né, đùn đẩy trách nhiệm; tích cực tham gia xây dụng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân.
5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Thủ trưởng đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của trong đơn vị.
- Hàng năm, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo ở các cơ quan, đơn vị.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Thường trực Huyện hội phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức quán triệt, triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ của Hội từ huyện đến cơ sở để thực hiện.
2. Thủ trưởng đơn vị, đoàn thể trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Chi bộ để tổng hợp báo cáo sơ kết năm và tổng kết trong nhiệm kỳ.
3. Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để làm gương cho quần chúng noi theo.
 
Nơi nhận:                                                                                                    CHỦ TỊCH
- Thường trực Huyện ủy;                                                                                              
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ;
- Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn;
- Công chức, viên chức đơn vị;
- Lưu VT.
                                                                                                            
                                                                                                 Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Nguyễn Quang Sơn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11533
  • Tổng lượt truy cập: 2345274