Banner

KẾ HOẠCH

Đăng lúc: Thứ tư - 09/12/2015 20:59 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Khóa IX) xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
       
Số: 155/KH-HCTĐ                             Năm Căn, ngày 09  tháng 12 năm 2015
                               KẾ HOẠCH
Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ của Ban Chấp hành Trung ương
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Khóa IX) xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh 
               Căn cứ Hướng dẫn số 107/HD-HCTĐ ngày 16/11/2015 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ ngày 27/02/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Khóa IX) xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh; Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Khóa IX) như sau:
              I. MỤC TIÊU
              Xây dựng tổ chức Hội cơ sở (xã, thị trấn, Trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển) vững mạnh; phát triển và nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Hội.
              II. CHỈ TIÊU CƠ BẢN
              - 100% Hội cơ sở có kế hoạch và biện pháp cụ thể về xây dựng Hội vững mạnh;
              - Có ít nhất 50% tổ chức Hội cơ sở trở lên đạt danh hiệu Hội cơ sở vững mạnh;
              - 100% Hội cơ sở có quỹ nhân đạo số dư ít nhất 5 triệu đồng trở lên;
              - 100% Hội cơ sở có sổ sách quản lý hội viên, tình nguyện viên đúng quy định;
              - Ít nhất 70% hội viên trở lên đóng hội phí đủ và đúng kỳ;
              - 100% Hội cơ sở được kiểm tra định kỳ và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội;
              - 100% ấp, khóm, trường Mầm non, Tiểu học, THCS có Chi hội Chữ thập đỏ.
              III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
             1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc xây dựng tổ chức Hội cơ sở
             - Các cấp Hội cần nhận thức rõ vai trò và vị trí của Hội cơ sở; có kế hoạch cụ thể về việc củng cố, phát triển Hội cơ sở trong tình hình mới, đưa công tác xây dựng Hội cơ sở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Hội.
             - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội cơ sở nhất là kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; xem xét, điều chỉnh việc giao chỉ tiêu hoạt động hàng năm cho Hội cơ sở chú ý đến yếu tố vùng, đặc thù văn hóa và thực trạng tại cộng đồng.
            - Chú trọng công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Hội cơ sở trong quá trình triển khai hoạt động; tổ chức lồng ghép các hoạt động tham quan, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình hoạt động của Hội cơ sở đạt hiệu quả cao.
            2. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội cơ sở
            - Hoạt động của Hội cơ sở đổi mới theo hướng dân chủ, công khai và minh bạch, đúng tôn chỉ, mục đích và Điều lệ Hội, phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và sự tham gia của cộng đồng.
            - Đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động Hội tại cơ sở, đảm bảo tính linh hoạt, năng động; xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động phù hợp như: Sơ cấp cứu an toàn giao thông, trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp, phòng ngừa ứng phó thảm họa, vườn thuốc nam, thầy thuốc tình nguyện, truyền thông dịch bệnh, khám chữa bệnh nhân đạo... tránh chung chung, không rõ vai trò của Hội.
            - Hoạt động của Hội cần gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức lồng ghép các hoạt động Chữ thập đỏ; phát huy vai trò tham mưu nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, khắc phục tình trạng quá tải trong việc huy động đóng góp của nhân dân.
            - Cần có những chủ trương, biện pháp chủ động, sáng tạo trong xây dựng nguồn quỹ nhân đạo; đa dạng hóa các loại hình vận động nguồn lực như: Vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp, hội đồng hương, phối hợp với các tổ chức từ thiện... nhưng cần đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội, sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ luật pháp và đường lối công tác nhân đạo của Chính phủ Việt Nam.
            3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở
            - Các cấp Hội chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ nhất là tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bố trí cán bộ; tham mưu bố trí những cán bộ có uy tín, năng lực vận động quần chúng làm công tác Hội.
          - Tập trung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hội cơ sở theo phân cấp, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện định kỳ tập huấn nghiệp vụ, cập nhật thông tin về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ cho cán bộ Hội cơ sở.
          - Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ hàng năm theo chiều cấp trên đánh giá cấp dưới, hội viên góp ý đánh giá cán bộ; qua đó giúp cán bộ phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế để làm căn cứ đào tạo, luân chuyển, chăm lo chính sách cán bộ.
          - Thực hiện và tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ Hội cơ sở, chăm lo tháo gỡ cơ chế hoạt động và chính sách cán bộ Hội; cổ vũ, động viên, tôn vinh, khen thưởng kịp thời cán bộ Hội cơ sở có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội.
          4. Phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ
          - Rà soát, đánh giá số lượng, chất lượng và công tác phát triển hội viên, tình nguyện viên trong thời gian qua để có chủ trương, biện pháp thiết thực phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, tình nguyện viên trong tình hình mới.
          - Việc phát triển hội viên, tình nguyện viên phải chú trọng chất lượng, yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động nhân đạo tại địa phương và nguyện vọng của hội viên, tình nguyện viên; những hội viên, tình nguyện viên không gắn bó với Hội, không tham gia hoạt động của Hội thì cho rút tên trong danh sách hội viên, tình nguyện viên.
          - Tổ chức hoạt động, xây dựng mô hình hoạt động tình nguyện đáp ứng yêu cầu thực tế công tác nhân đạo về: Sơ cấp cứu an toàn giao thông, cấp cứu đuối nước, bếp ăn tình thương, bữa cơm nhân đạo, thầy thuốc tình nguyện, truyền thông tình huống khẩn cấp, dịch bệnh, vận động quỹ, hiến máu tình nguyện, ngân hàng máu sống...
          - Đa dạng hóa và mở rộng hoạt động của Đội, Nhóm tình nguyện; đổi mới công tác tập hợp và thu hút hội viên, tình nguyện viên; gắn hoạt động của hội viên, tình nguyện viên với các chương trình và nhiệm vụ trọng tâm của Hội; gắn quyền lợi của hội viên, tình nguyện viên trong hoạt động Hội.
          - Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với công tác quản lý hội viên, tình nguyện viên; định kỳ kiểm tra công tác quản lý và phát triển hội viên, tình nguyện viên; công tác thu, chi Quỹ hội; việc tôn vinh khen thưởng hội viên, tình nguyện viên có đóng góp xuất sắc trong hoạt động Chữ thập đỏ.
          5. Quan tâm tháo gỡ cơ chế, chính sách đối với cán bộ Hội cơ sở và điều kiện hoạt động của Hội cơ sở
          - Các cấp hội tiếp tục tham mưu, phối hợp đơn vị liên quan đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước có chính sách đối với người làm công tác Hội và giải quyết những vấn đề khó khăn bức xúc của Hội cơ sở.
          - Tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chế độ chính sách chung đối với cán bộ và tổ chức Hội cơ sở; đồng thời có cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
          - Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ và tổ chức Hội phải được chú trọng nghiên cứu tổng kết, rút kinh nghiệm phổ biến nhân rộng những cách làm hay đạt hiệu quả cao; kiến nghị những vấn đề bức xúc đặt ra trong thực tiễn hoạt động.
           IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
           1. Thường trực Huyện hội triển khai, quán triệt Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ ngày 27/02/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Khóa IX) xây dựng tổ chức Hội cơ sở vũng mạnh và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ của Hội Chữ thập đỏ huyện đến các Hội cơ sở để thực hiện.
           2. Căn cứ Kế hoạch của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn, Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn Năm Căn, Trường THPT Phan Ngọc Hiển xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ của Hội cấp mình và triển khai thực hiện; định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện về Hội Chữ thập đỏ huyện theo quy định..
           3. Chế độ thông tin báo cáo
           - Báo cáo năm về kết quả thực hiện Nghị quyết là một phần quan trọng của báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của Hội; thời gian quy định báo cáo như sau:
           + Huyện hội gửi báo cáo về Tỉnh hội trước ngày 05/12 hàng năm;
           + Hội cơ sở gửi về báo cáo Huyện hội chậm nhất ngày 15/11 hàng năm.
            - Nội dung báo cáo tập trung vào:
           + Kết quả công tác chỉ đạo, triển khai;
           + Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu nêu kế hoạch (Lưu ý các mô hình, cách làm sáng tạo, nhân tố điển hình...);
           + Đánh giá chung: Ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm;
           + Những đề xuất, kiến nghị;
           + Phương hướng nhiệm vụ năm tới.
       
           Trên đây là Kế hoạch của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ ngày 27/02/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh; căn cứ Kế hoạch này đề nghị Hội cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện./.

Nơi nhận:                                                   CHỦ TỊCH
- Hội CTĐ tỉnh Cà Mau;
- Thường trực Huyện ủy; (để báo cáo)                                                                                                
- Thường trực UBND huyện;                     (đã ký)
- Hội Chữ thập đỏ cơ sở (để thực hiện);
- Lưu VT./.                                           Nguyễn Quang Sơn        
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 369
  • Tháng hiện tại: 12609
  • Tổng lượt truy cập: 2346350