Banner

KẾ HOẠCH

Đăng lúc: Thứ năm - 29/10/2015 03:27 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở tiến tới Đại hội lần thứ V Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhiệm kỳ 2016-2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở tiến tới Đại hội 
lần thứ V Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhiệm kỳ 2016-2021

              Căn cứ Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Kế hoạch số 13/KH-HCTĐ ngày 03/9/2015 của Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau về việc tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ VI Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau; Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở tiến tới Đại hội lần thứ V Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn như sau:
             I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
            1. Mục đích
            - Đánh giá kết quả thực hiên Nghị quyết của Đại hội cấp mình nhiệm kỳ 2011-2016; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016-2021.
            - Bầu cơ quan lãnh đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ của Hội cấp mình nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý.
            - Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp trên (Huyện, tỉnh, toàn quốc) và dự thảo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sửa đổi.
            2. Yêu cầu
            - Phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước với việc tuyên truyền các giá trị nhân đạo nhằm khẳng định vai trò nòng cốt của Hội trong sự nghiệp nhân đạo.
           - Việc tổ chức Đại hội phải thật sự đổi mới, khoa học; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể; đảm bảo đoàn kết, tránh phô trương, hình thức nhằm thúc đẩy phong trào thi đua trong tổ chức Hội.
           - Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện quy trình công tác nhân sự Ban Chấp hành với việc củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, phát triển hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.
           II. NỘI DUNG
           1. Đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2011-2016; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2016-2021
           1.1. Về tổng kết đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2011 – 2016 cần tập trung vào:
            - Đánh giá đúng thực trạng về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội ở địa phương.
           - Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Hội trên các lĩnh vực: Xây dựng và phát triển tổ chức Hội, công tác xã hội nhân đạo, phòng ngừa ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, hiến máu tình nguyện, vận động nguồn lực phát triển cộng đồng, tuyên truyền và huấn luyện.
           - Chỉ rõ những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện
           1.2. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2016 – 2021
           - Xác định mục tiêu phải sát thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, thực trạng về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ cấp mình.
           - Chỉ tiêu đưa ra phải cụ thể trên từng lĩnh vực, nhiệm vụ của Hội về: Xây dựng và phát triển tổ chức Hội, công tác xã hội nhân đạo, phòng ngừa ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, hiến máu tình nguyện, vận động nguồn lực phát triển cộng đồng, tuyên truyền và huấn luyện.
          - Về nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung vào: Xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên, tình nguyện viên; nâng cao chất lượng hoạt động và tính chuyên nghiệp của Hội trong hoạt động ở các lĩnh vực; công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh đạo công tác xã hội nhân đạo; sự phối hợp giữa Hội với các  ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức các hoạt động nhân đạo ở địa phương
          2. Kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp hội
         2.1. Đánh giá trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp Hội trong việc cụ thể hóa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp mình và cấp trên;  hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các chủ trương về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tại địa phương.
         2.2. Đánh giá trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp Hội trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội ở địa phương; việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm trong công tác nhân đạo; công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia công tác Hội.
         2.3. Nêu rõ những khuyết điểm, hạn chế của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp Hội trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội; xác định nguyên nhân của hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm kỳ qua.
          3. Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên trực tiếp, văn kiện Đại hội Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ X và dự thảo Điều lệ Hội sửa đổi.
          3.1. Các cấp Hội (Huyện, xã) tổ chức cho cán bộ, hội viên nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ X khi văn kiện được công bố để xin ý kiến.
         3.2. Đại hội cấp huyện thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau khóa V trình Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 – 2022.
        3.3. Đại hội cấp cơ sở thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa IV trình Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V nhiệm kỳ 2016 – 2021
        3.4. Đối với các văn kiện dự thảo Đại hội cấp trên trực tiếp (trừ văn kiện Đại hội Chữ thập đỏ toàn quốc) các Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên tổ chức thảo luận, tổng hợp ý kiến trước khi về dự và tham gia thảo luận tại Đại hội.
           4. Nhân sự bầu Ban Chấp hành, Ban kiểm tra nhiệm kỳ 2016-2021
        4.1. Phương án xây dựng Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra cấp Hội do Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2011 – 2016 chuẩn bị, xin ý kiến cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân cùng cấp và Ban Thường vụ Hội cấp trên trực tiếp.
        4.2. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra
        - Căn cứ theo tiêu chuẩn cán bộ chung của Đảng, Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
        - Chú ý lựa chọn những người thực sự có uy tín, có năng lực vận động nhân đạo, tâm huyết, trách nhiệm, có trình độ nghiệp vụ vững vàng và có điều kiện tham gia công tác Hội.
        4.3. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra
        - Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ cấp nào do Đại hội cấp đó quyết định cụ thể như sau:
        + Ban Chấp hành Chi hội không quả 05 người;
        + Ban Chấp hành Hội cơ sở (Cấp xã và tương đương) không quá 15 người, Ban Thường vụ không quá 05 người.
        + Ban Chấp hành Hội cấp huyện không quá 27 người, Ban Thường vụ không quá 09 người;
        - Số lượng Ủy Ban kiểm tra Hội cấp nào do Đại hội cấp đó quyết định, cụ thể như sau:
        + Ban Kiểm tra Hội cơ sở (Cấp xã và tương đương) không quá 03 người;
        + Ban Kiểm tra Hội cấp huyện không quá 05 người
        4.4. Thành phần, cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ
        - Cán bộ chuyên trách
        + Hội cơ sở (Xã, thị trấn) 01 người (Chủ tịch);
        + Hội cấp huyện 04 người (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực, Kế toán – Văn phòng);
         - Cán bộ kiêm nhiệm
        + Hội cơ sở xã, thị trấn gồm: Phó Chủ tịch và các ủy viên;
        + Hội Trường THPT Phan Ngọc Hiển gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên.
        + Hội cấp huyện gồm các Ủy viên.
         - Cơ cấu Ban Chấp hành gồm đại diện các phòng, ngành, đoàn thể, tổ chức tôn giáo, đại diện doanh nghiệp, nhà hoạt động xã hội, cá nhân tiêu biểu.
         5. Đại biểu dự Đại hội cấp trên
         - Việc bầu cử đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên phải tuân thủ theo quy định của Điều lệ Hội và hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội cấp trên;
         - Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên phải thực sự tiêu biểu, có uy tín trong tổ chức Hội và có khả năng đóng góp vào các quyết định của Đại hội;
         - Số lượng đại biểu Hội cơ sở dự Đại hội cấp huyện do Ban Thường vụ Huyện hội phân bổ (Sẽ có quyết định phân bổ)
         6. Số lượng đại biểu và thành phần đại biểu dự Đại hội
         6.1. Số lượng đại biểu dự Đại hội
         - Số lượng đại biểu dự Đại hội cấp nào do Ban Chấp hành cấp triệu tập quyết định phù hợp với điều kiện thực tế;
        - Đối với Hội cơ sở có dưới 100 hội viên thì tổ chức Đại hội toàn thể; trong trường hợp muốn tổ chức Đại hội đại biểu phải được Ban Thường vụ Huyện hội đồng ý.
        6.2. Thành phần đại biểu dự Đại hội
        - Đại biểu đương nhiên của cấp triệu tập Đại hội;
        - Đại biểu chính thức do Đại hội cấp dưới bầu theo số lượng được phân bổ;
        - Đại biểu chỉ định do Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội chỉ định không quá 10% tổng số đại biểu được triệu tập.
        7. Thời gian tổ chức Đại hội
        7.1. Đại hội cấp cơ sở
        - Đại hội Chi hội (Âp, khóm, Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) hoàn thành trong quý I năm 2016;
        - Đại hội Hội cơ sở (Xã, thị trấn, Trường THPT) hoàn thành trong quý II năm 2016;
        7.2. Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp huyện hoàn thành trong Quý III năm 2016.
         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
         1. Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn
         - Báo cáo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp huyện, xã và tương đương để xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội;
         - Thành lập Ban Chỉ đạo, các tiểu ban: Nội dung, nhân sự, tuyên truyền, hậu cần giúp Ban Chấp hành chuẩn bị Đại hội Hội.
         - Chỉ đạo Đại hội điểm đối với Hội Chữ thập đỏ thị trấn Năm Căn để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội các Hội cơ sở còn lại.
         2. Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn, Trường THPT Phan Ngoc Hiển
         - Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp mình để xin chủ trương và ý kiến chỉ đạo Đại hội:
         + Báo cáo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đối với Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn;
         + Báo cáo Chi bộ, Ban Giám hiệu đối với Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Phan Ngọc Hiển.
         - Thành lập Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban: Nội dung, nhân sự, tuyên truyền, hậu cần giúp Ban Chấp hành chỉ đạo Đại hội Chi hội và chuẩn bị cho Đại hội Hội cơ sở.
         - Tổ chức chỉ đạo Đại hội điểm đối với Chi hội (Ấp, khóm, trường học) để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội các Chi hội trực thuộc Hội cơ sở.
         3. Một số vấn đề cần lưu ý trước khi tổ chức Đại hội
         3.1. Chuẩn bị tốt các nội dung Đại hội để trình duyệt Đại hội
         - Về quy trình Đại hội
         + Ban Thường vụ Huyện hội phải báo cáo phương án tổ chức Đại hội cấp huyện với Ban Thường vụ Tỉnh hội;
         + Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành Hội cơ sở phải báo cáo phương án tổ chức Đại hội với Ban Thường vụ Huyện hội;
         + Ban Chấp hành Chi hội phải báo cáo phương án tổ chức Đại hội với Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành Hội cơ sở;
         + Khi được đồng ý mới tiến hành tổ chức Đại hội
          - Nội dung báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ
          + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2011 – 2016 và mục tiệu, nhiệm vụ, giải pháp 2016 – 2021;
          + Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2011 – 2016;
          + Báo cáo phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2016 – 2021;
          + Báo cáo tổng hợp ý kiến vào văn kiện Đại hội cấp trên;
          + Thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu đại hội;
          + Dự kiến Chương trình Đại hội.
           - Thành phần duyệt Đại hội
          + Thường trực Hội cấp trên trực tiếp;
          + Đại diện:
           . Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Dân vận, Phòng Nội vụ, Chi bộ Hội Chữ thập đỏ đối với Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn;
           . Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Khối vận đối với Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn Năm Căn;
           . Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên đối với Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Phan Ngọc Hiển;
           . Chi bộ, Trưởng khóm, ấp, Ban công tác Mặt trận đối với Chi hội Chữ thập đỏ khóm, ấp;
           . Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn cơ sở đối với Chi hội Chữ thập đỏ Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.
           + Thường trực cấp trình duyệt Đại hội.
           3.2. Việc tổ chức Đại hội và bầu cử các chức danh lãnh đạo của Hội, Chi hội
           - Việc tổ chức Đại hội cấp Hội (Huyện hội, Hội cơ sở, Chi hội) theo quy định tại mục II, phần thứ nhất của Hướng dẫn số 73/HD-TƯHCTĐ ngày 22/3/2013 của Ban Thường vụ Trung ương            Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập Việt Nam khóa IX;
          - Bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra của cấp Hội (Huyện hội và Hội cơ sở) theo quy định tại mục III, Phần thứ nhất của Hướng dẫn số 73/HD-TƯHCTĐ ngày 22/3/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập Việt Nam khóa IX;
           4. Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội và công tác tuyên truyền
           - Từng cấp Hội tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích: Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016, chào mừng Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
          - Tập trung tuyên truyền về kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ ở địa phương trong 05 năm (2011 – 2016) và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016 – 2021.
          - Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về các giá trị nhân đạo của hội, các mô hình mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong công tác Hội và hoạt động nhân đạo.
         
           Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở tiến Đại hội đại biểu lần thứ V Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn; căn cứ Kế hoạch này các cấp Hội báo cáo cấp ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp về việc tổ chức Đại hội để xin chủ trương và chỉ đạo Đại hội cấp dưới trực thuộc đạt được mục đích, yêu cầu và tiến độ theo kế hoạch./.
 
Nơi nhận:                                                                                               CHỦ TỊCH
- Hội CTĐ tỉnh Cà Mau;
- Thường trực Huyện ủy;    (để báo cáo)                                            (đã ký)                                                            
- Thường trực UBND huyện;                                                                                                                                       
-  Hội Chữ thập đỏ cơ sở (để thực hiện);                                   Nguyễn Quang Sơn
- Lưu VT./.                                                                                               
                                                                                                                                                                                   
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11537
  • Tổng lượt truy cập: 2345278