Banner

KẾ HOẠCH

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/03/2015 10:10 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tổ chức phong trào thi đua năm 2015
        Căn cứ Hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hướng dẫn nội dung giao ước thi đua năm 2015 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Năm Căn; Hội Chữ thập đỏ huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2015 như sau:
        I. MỤC TIÊU
       1. Ở đâu có người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương cần trợ giúp, ở đó có sự trợ giúp của cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ.
       2. Ở đâu cấp Hội cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân đạo, phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động nhân đạo.
       3. Tạo được phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội với việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
       II. NỘI DUNG THI ĐUA
       1. Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ của hội về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; vận động hiến máu tình nguyện; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; vận động xây dựng quỹ hoạt động của Hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
       2. Thi đua thực hiện các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; các quy định về an toàn giao thông và tham gia đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, công tác xã hội từ thiện.
       3. Thi đua triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính quyền, ngành đến tổ chức Hội; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan có hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách.
       4. Thi đua thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở đơn vị.
       5. Thi đua tổ chức triển khai, thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng, Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng các cấp; tổ chức tốt việc phát động, đăng ký giao ước thi đua, tổng kết phong trào thi đua trong tổ chức Hội.
       III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
      1. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua trong Hội
       - Tuyên truyền Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”; Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, Nghị định số 03/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020.
      - Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, các tấm gương tiêu biểu trong các hoạt động nhân đạo hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2015), chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp năm 2015.
       2. Triển khai toàn diện và sâu rộng
      - Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” coi đây là phong trào thi đua trọng tâm mang tính chiến lược của toàn Hội; thông qua đó vận động mọi cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ thi đua trợ giúp những đối tượng cần trợ giúp cụ thể.
      - Vận động các tổ chức, cá nhân khác trợ giúp “Những địa chỉ nhân đạo” cụ thể theo sự giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ; đồng thời, thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do huyện phát động.
      3. Tăng cường các hoạt động vận động nguồn lực cho phong trào thi đua
      - Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở chủ động đăng ký đảm nhận và tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan tới lĩnh vực xã hội, thông qua đó thực hiện trợ giúp các đối tượng khó khăn tại cộng đồng.
      - Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo với vai trò Hội Chữ thập đỏ là cầu nối trong cuộc vận động lớn có tính chất chiến lược của toàn Hội; mở rộng quan hệ hợp tác trong các hoạt động nhân đạo và triển khai có hiệu quả các dự án, các hoạt động cứu trợ.
     4. Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Hội, coi trọng xây dựng mô hình, nghiên cứu tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác của Hội và phong trào Chữ thập đỏ đảm bảo tính nêu gương, giáo dục trong khen thưởng.
     5. Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng, thực hiện công khai, dân chủ kịp thời, kiên quyết chống tiêu cực và bệnh thành tích trong công tác thi đua khen thưởng.
     6. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức Hội với phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu của Hội đi đôi với việc định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ ở các đơn vị để kịp thời chỉ đạo thực hiện.
      7. Chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các phong trào thi đua làm công tác nhân đạo góp phần thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước  toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IV.
      III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
     1. Thường trực Huyện hội và Hội cơ sở tổ chức triển khai, phát động thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân theo Luật Thi đua, Khen thưởng và Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gửi về Thường trực Huyện hội chậm nhất ngày 15/01/2014.
      2. Định kỳ hàng quý, Thường trực Hội cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua của đơn vị (chung trong báo cáo quý) gửi về Thường trực Huyện hội để theo dõi và tổng hợp báo cáo Tỉnh hội.
      3. Cuối năm, Ban Thường vụ Huyện hội và Ban Chấp hành Hội cơ sở căn cứ thành tích hoạt động của đơn vị, cá nhân đã đăng ký thi đua để xét, lập hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu và khen thưởng các hình thức theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua khen thưởng năm 2015 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn; đề nghị Thường trực Huyện hội và Hội cơ sở triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                         CHỦ TỊCH                            - Hội CTĐ tỉnh Cà Mau;                                                                                                                                                                                               - Uỷ ban nhân dân huyện;
- Phòng Nội Vụ;
- Hội Chữ thập đỏ cơ sở;
- Ông Phan Thanh Phương – CT danh dự;
- Thành viên BCH Huyện hội;
- Lưu VT./.
                                                                                                                                                                                     Nguyễn Quang Sơn    

Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 518
  • Tháng hiện tại: 114619
  • Tổng lượt truy cập: 2222019