Banner

CÔNG VĂN SỐ 90/CV-HCTĐ, NGÀY 19/10/2017

Đăng lúc: Thứ bảy - 21/10/2017 17:01 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
về việc khen thưởng tổng kết năm
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN NĂM CĂN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
 
   
 

      Số: 90/CV- HCTĐ                                 Năm Căn, ngày 19 tháng 10 năm 2017
V/v khen thưởng tổng kết năm về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ
 
 
                                   Kính gửi:
                                                   - Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn Năm Căn;
                                                   - Hội CTĐ trường THPT Phan Ngọc Hiển;
- Câu Lạc bộ Bếp cháo từ thiện tại BVĐK Năm Căn.                                                        
                                                               
Để động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiểu biểu, xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ; Hội Chữ thập đỏ huyện hướng dẫn việc xét, đề nghị khen thưởng tổng kết hàng năm như sau:
I. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
1. Đối với tập thể Hội căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu năm, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định tại Quy chế Thi đua - Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 312/QĐ-TƯHCTĐ ngày 18/4/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để xét, đề nghị khen thưởng như sau:
a) Danh hiệu
- Cờ “Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ” của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng cho đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ (xét đối với Hội cấp tỉnh và cấp huyện) theo đó Hội cấp huyện có 5 năm liên tục đạt đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.
- Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ hàng năm.
b) Hình thức
- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ hàng năm;
- Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tại địa phương hàng năm;
- Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn tặng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ hàng năm.
2. Đối với cá nhân, căn cứ kết quả hoạt động, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định tại Quy chế Thi đua - Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 312/QĐ-TƯHCTĐ, ngày 18/4/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để xét, đề nghị khen thưởng như sau:
a) Danh hiệu:
- Cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc toàn quốc do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xét tặng cán bộ Hội xuất sắc 5 năm một lần vào năm chẵn kỷ niệm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam:
+ Đối với cán bộ chuyên trách Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Trung ương, tỉnh, huyện) có 5 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;
+ Đối với cán bộ Hội cấp xã có 5 năm liên tục được tặng Bằng khen, Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ các cấp hoặc Uỷ ban nhân dân các cấp.
- Cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc cấp tỉnh do Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh xét tặng hàng năm cho cán bộ Hội xuất sắc vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam:
+ Đối với cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, huyện có 3 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;
+ Đối với cán bộ Hội cấp xã có 3 năm liên tục được tặng Bằng khen, Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ các cấp hoặc Uỷ ban nhân dân các cấp.
- Hội viên Chữ thập đỏ tiêu biểu toàn quốc do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xét tặng cho hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 5 năm một lần vào dịp Đại hội thi đua toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
- Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tiêu biểu toàn quốc do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xét tặng cho tình nguyện viên hoặc thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ có thành tích xuất sắc trong các hoạt động do Hội tổ chức 5 năm một lần vào dịp Đại hội thi đua toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
b) Hình thức
- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nhân đạo” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng cho cá nhân có đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp nhân đạo góp phần xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vững mạnh;
- Giải thưởng “Vì sự nghiệp Nhân đạo cao cả” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng cá nhân có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp nhân đạo, các tác phẩm báo trí, văn học, nghệ thuật có ý nghĩa giáo dục nhân văn sâu sắc, có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội; các công trình nghiên cứu được ứng dụng hiệu quả trong công tác nhân đạo, góp phần xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vững mạnh;
- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tại địa phương hàng năm.
- Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tại địa phương hàng năm.
- Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn tặng cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tại địa phương hàng năm.
3. Đối với cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể, người có những đóng góp lớn cho công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ ở địa phương do Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn hướng dẫn cá nhân làm bản thành tích và đề nghị tặng: Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen.
II. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng
1. Thời gian gửi hồ sơ về Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn chậm nhất ngày 10/11 hàng năm.
2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ cơ sở;
- Danh sách tập thể đề nghị khen thưởng, lập riêng đề nghị từng cấp khen có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Trường THPT Phan Ngọc Hiển;
- Danh sách cá nhân đề nghị khen thưởng, lập riêng đề nghị từng cấp khen có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Trường THPT Phan Ngọc Hiển;
- Biên bản họp xét của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở;
- Báo cáo thành tích tập thể (Mẫu số 01), cá nhân (Mẫu số 02) đề nghị khen thưởng, kèm theo phô tô các danh hiệu, hình thức đã được khen thưởng những năm trước có liên quan.
Trên đây là hướng dẫn khen thưởng tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ hàng năm; Thường trực Huyện hội đề nghị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn, Trường THPT Phan Ngọc Hiển triển khai thực hiện; quá thời gian nêu trên Thường trực huyện hội không tiếp nhận hồ sơ.
 
Nơi nhận:                                                          CHỦ TỊCH                                                     
- Như kính gửi;                                                                                  
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;                                                 
- UBND huyện Năm Căn;          để báo cáo
- Phòng Nội vụ (để phối hợp);                                                            
- Lưu VT.
 
                                                                                Nguyễn Quang Sơn
                                                                     
 
 
 
 
                                                                                                                         
 
                                                                                                                                       Mẫu số 01
     ĐƠN VỊ CẤP TRÊN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     
TÊN ĐƠN VỊ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                  
                                                                         ........  , ngày    tháng    năm 201...
                                        
                                     BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
                              Đề nghị tặng ................. của ...............................
 
                      Tên tập thể:  (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
 
I. SƠ LƯƠC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm tình hình
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax, địa chỉ trang tin điện tử;
- Quá trình thành lập và phát triển;
-  Những đặc điểm chính của đơn vị
+ Điều kiện tự nhiên, xã hội
+ Cơ cấu tổ chức
+ Tổ chức đảng, đoàn thể
2. Chức năng, nhiệm vụ được giao
- Chức năng
- Nhiệm vụ
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Kết quả đạt được
1.1. Thực hiện các nhiệm vụ
- Công tác xã hội nhân đạo
+ Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”;
+ Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”;
+ Triển khai, phát triển các mô hình;
+ Hoạt động trợ giúp khác.
- Hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, thiên tai
- Hoạt động tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng
- Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện
- Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
- Hiệu quả hoạt động
1.2. Việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính
1.3. Các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm đã áp dụng hiệu quả
2. Những biện pháp thực hiện và các phong trào thi đua đã áp dụng ở đơn vị
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
4. Hoat động của tổ chức đảng, đoàn thể
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯƠC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua
 
Năm
 
Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
     
     
                                                                       
   2. Hình thức khen thưởng
 
Năm
     Hình thức
    khen thưởng
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
     
     
        
Trên đây là báo cáo thành tich của tập thể đề nghị tặng ............................  của......................về ..........................trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.                                                      
 
XÁC NHẬN CỦA BAN DÂN VẬN            HỘI CHỮ THẬP ĐỎ ................
                TRƯỞNG BAN                                          CHỦ TỊCH                                               
             (Ký tên, đóng dấu)                                          (Ký tên, đóng dấu)               
 
 
 
 
   HỘI CTĐ HUYỆN NĂM CĂN            XÁC NHẬN HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU
         XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                                             CHỦ TỊCH                                               
              (Ký tên, đóng dấu)                                      (Ký tên, đóng dấu)                
 
                                                                                                                         
                                                                                                                              Mẫu số 02
   
   ĐƠN VỊ CẤP TRÊN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
 TÊN ĐƠN VỊ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                  
                                                                         ........  , ngày    tháng    năm 201...
                                        
                                     BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
                              Đề nghị tặng ................. của ...............................                                                               
 
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
1. Họ và tên (ghi đầy đủ bằng chữ in thường);    
2. Sinh ngày, tháng, năm:                                            ; Giới tính
3. Quê quán (xã, huyện, tỉnh):
4. Trú quán (xã, huyện, tỉnh):
5. Đơn vị công tác:
6. Chức vụ:
- Đảng:
- Chính quyên:
- Đoàn thể:
7. Trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ:
- Chính trị:
- Chuyên môn:
- Quản lý nhà nước:
8. Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiêm vụ được giao hoặc đảm nhận
2. Tóm tắt thành tích của đơn vị (Nếu cá nhân là lãnh đạo quản lý)
3. Thành tích đạt được của cá nhân
a) Kết quả thực hiện nhiêm vụ được giao
b) Biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý
c) Công tác ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn
d) Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
e) Công tác bồi dưỡng, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức
g) Chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và vai trò cá nhân trong công tác xây dựng đảng, đoàn thể
h) Công tác tham gia các hoat động xã hội từ thiện
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua
 Năm       Danh hiệu
         thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
     
     
 
      2. Hình thức khen thưởng
 Năm          Hình thức
       khen thưởng
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
     
     
         
Trên đây là báo cáo thành tich của cá nhân đề nghị tặng ............................  của......................về ..........................trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.
   
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ                                      NGƯƠI BÁO CÁO
       (Ký tên, đóng dấu)                                               (Ký, ghi rõ họ và tên)               
 
 
 
 
 
 
   HỘI CTĐ HUYỆN NĂM CĂN            XÁC NHẬN HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU
         XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                                             CHỦ TỊCH                                               
              (Ký tên, đóng dấu)                                        (Ký tên, đóng dấu)                
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Nguyễn Quang Sơn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 554
  • Tháng hiện tại: 114655
  • Tổng lượt truy cập: 2222055