Banner

CÔNG VĂN SỐ: 162/CV-BCĐHMTN, NGÀY 18-11-2016

Đăng lúc: Thứ tư - 21/12/2016 14:17 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
V/v khen thưởng hiến máu tình nguyện năm 2016
 UBND HUYỆN NĂM CĂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 BCĐ VẬN ĐỘNG HMTN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Số:126/CV-BCĐHMTN                                      Năm Căn, ngày 18 tháng 11 năm 2016
     V/v khen thưởng hiến
máu tình nguyện năm 2016   
                         Kính gửi:
                                        - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp huyện;
                                        - Các cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện;
                                        - Ban Chỉ đạo Vận động HMTN các xã, thị trấn.
 
           Căn cứ Quyết định số 139/QQĐ-BCĐQG, ngày 29/5/2009 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện ban hành Quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện; Công văn số 73/CV- HMTN, ngày 14/11/2016 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau về xét khen thưởng năm 2016;
            Để tôn vinh, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác vận động và hiến máu tình nguyện năm 2016, Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Năm Căn hướng dẫn việc xét và đề nghị khen thưởng hiến máu tình nguyện năm 2016 như sau:
              I. Đối tượng khen thưởng
             1. Tập thể: Ban Chỉ đạo Vận động HMTN huyện, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị.
             2. Cá nhân: Người hiến máu tình nguyện và người vận động hiến máu tình nguyện.
             3. Gia đình (quan hệ ruột thịt: Ông bà, bố mẹ, con cháu) có 2/3 số người trở lên thm gia hiến máu tình nguyện.
              II. Tiêu chuẩn, hình thức tôn vinh, khen thưởng
              1. Đối với cá nhân người tham gia hiến máu
              1.1. Hiến máu tình nguyện lần đầu, đề nghị Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp huyện tặng Phù hiệu “Một nghĩa cử cao đẹp” và Thẻ người hiến máu tình nguyện.
              1.2. Hiến máu tình nguyện lần thứ 3, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen.
              1.3. Hiến máu tình nguyện lần thứ 5, đề nghị Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp tỉnh tặng Ly thủy tinh màu đồng.
              1.4. Hiến máu tình nguyện lần thứ 10, đề nghị Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp tỉnh tặng Ly thủy tinh màu bạc.
              1.5. Hiến máu tình nguyện lần thứ 15, đề nghị Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp tỉnh tặng Ly thủy tinh màu vàng.
              1.6. Hiến máu tình nguyện lần thứ 20, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen và Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN tặng Phù hiệu cá nhân 20 lần hiến máu.
              1.7. Hiến máu tình nguyện lần thứ 30, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia tặng Phù hiệu cá nhân 30 lần hiến máu và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen.
              1.8. Hiến máu tình nguyện lần thứ 40, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia tặng Phù hiệu cá nhân 40 lần hiến máu và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương.
              1.9. Hiến máu tình nguyện lần thứ 50, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia tặng Khánh màu đồng và Phù hiệu cá nhân 50 lần hiến máu.
              1.10. Hiến máu tình nguyện lần thứ 70, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia tặng Khánh màu bạc, Phù hiệu cá nhân 70 lần hiến máu và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
              1.11. Hiến máu tình nguyện lần thứ 100, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia tặng Khánh màu vàng, Phù hiệu cá nhân 100 lần hiến máu và đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt, tuyên dương.
               2. Đối với gia đình tham gia hiến máu
               2.1. Hiến máu lần đầu, đề nghị Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp huyện tặng Phù hiệu “Một nghĩa cử cao đẹp”.
               2.2. Hiến máu lần thứ 3, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen.
               2.3. Hiến máu lần thứ 5, đề nghị Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp tỉnh tặng Cúp thủy tinh màu đồng.
               2.4. Hiến máu tình nguyện lần 10, đề nghị Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp tỉnh tặng Cúp thủy tinh màu bạc.
               2.5. Hiến máu tình nguyện lần thứ 15, đề nghị Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp tỉnh tặng Cúp thủy tinh màu vàng.
               2.6. Hiến máu lần thứ 20, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen và Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN tặng Phù hiệu gia đình 20 lần hiến máu.
               2.7. Hiến máu lần thứ 30, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia tặng Phù hiệu gia đình 30 lần hiến máu và Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen.
                2.8. Hiến máu lần thứ 40, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia tặng Phù hiệu gia đình 40 lần hiến máu và Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen.
                2.9. Hiến máu lần thứ 50, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia tặng Khánh màu đồng và Phù hiệu gia đình 50 lần hiến máu.
                2.10. Hiến máu lần thứ 70, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia tặng Khánh màu bạc, Phù hiệu gia đình 70 lần hiến máu và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
                2.11. Hiến máu lần thứ 100, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia tặng Khánh màu vàng, Phù hiệu gia đình 100 lần hiến máu và đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt, tuyên dương.
                3. Đối với Ban Chỉ đạo vận động HMTN xã, thị trấn, huyện, cơ quan, đơn vị
                3.1. Vượt chỉ tiêu trên 30% đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn tặng Giấy khen khen và Ban Chỉ đạo Quốc gia tặng Đĩa màu đồng.
                3.2. Vượt chỉ tiêu trên 50% đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen và Ban Chỉ đạo Quốc gia tặng Đĩa màu bạc.
                3.3. Vượt chỉ tiêu trên 100% đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia tặng Đĩa màu vàng và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen.
                 4. Đối với cá nhân tham gia vận động hiến máu tình nguyện
                4.1. Vận động được trên 50 lượt người hiến máu, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen.
                4.2. Vận động được trên 100 lượt người hiến máu, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.
                4.3. Vận động được trên 200 lượt người hiến máu, đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen.
                4.4. Vận động được trên 300 lượt người hiến máu, đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia tặng Đĩa màu đồng và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen.
                4.5. Vận động được trên 500 lượt người hiến máu, đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia tặng Đĩa màu bạc và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Kỷ niệm Chương.
                4.6. Liên tục 3 năm liền vận động được trên 500 lượt người hiến máu mỗi năm, đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia tặng Đĩa màu vàng và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
                 III. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Ban Chỉ đạo vận động HMTN
                 1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị;
                 2. Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng HMTN của cơ quan, đơn vị;
                 3. Danh sách tập thể, cá nhân, gia đình đề nghị khen thưởng (lập riêng từng cấp khen);
                 4. Bản tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân, gia đình đề nghị khen thưởng (theo mẫu).
                 5. Bản photo giấy chứng nhận và các hình thức đã được khen thưởng về HMTN.
             
            Trên đây là hướng dẫn khen thưởng hiến máu tình nguyện năm 2016 đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện (Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn) chậm nhất vào ngày 10/12/2016.
 
Nơi nhận:                                                        KT. TRƯỞNG BAN                                                     
- Như kính gửi;                                              PHÓ TRƯỞNG BAN
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;                                                 
- UBND huyện;                                                            (đã ký)
- Phòng Nội vụ (Để phối hợp);                                                                       
- Lưu VT.
                                                                        Nguyễn Quang Sơn
                                                  Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn                                                                                                                                 
                                                                                                                       
                                                                                                                             
  
                                                                                                                              Mẫu số 1
                                           
                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                          
          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                  
                                 
                                         BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH TẬP THỂ
                            Đề nghị tặng  ..............................................................................
                              Về thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2016
 
                      Đơn vị:  (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
 
I. Thành tích đạt được
1. Công tác tuyên truyền, vận động
2. Kết quả vận động hiến máu tình nguyện
- Tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt       % (    /      người hiến máu).
- Tỷ lệ người hiến máu tình nguyện đạt      % (     /     người hiến máu).
- Tỷ lệ dân số hiến máu tình nguyện đạt     % (      /        dân số của địa phương).
- Vượt chỉ tiêu được giao     %  (       / 0,68 % tỉnh giao cho huyện 447/65638)        
II. Các hình thức khen thưởng về hiến máu tình nguyện đã được ghi nhận
Năm     Hình thức       Quyết định số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành
     
          
Trên đây là báo cáo tóm tắt thành tích của ......................đề nghị tặng.................... về thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2016.                                                           
                                                                                  ................, ngày    tháng    năm 2016
      BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HMTN                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
HUYỆN NĂM CĂN XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                                 (Ký, ghi rõ họ tên)
                                                                                               
                                                                                                        
                                                                                                                
 
                                                                                                                              Mẫu số 2
                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                              
                         
                                   BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
                        Đề nghị tặng ...................... .....................................................
                           Về thành tích tham gia hiến máu tình nguyện năm 2016
 
I. Sơ lược lý lịch
1. Họ và tên (ghi đầy đủ bằng chữ in thường)      ; Giới tính
2. Ngày, tháng, năm sinh:                                                     
3. Quê quán (xã, huyện, tỉnh):
4. Chỗ ở hiện nay (xã, huyện, tỉnh):
5. Chức vụ và nơi công tác hiện nay:
II. Thành tích đạt được
Lần Ngày hiến máu        Nơi hiến máu Số lượng (ml)  Số giấy chứng nhận
         
 
III. Các hình thức khen thưởng về hiến máu tình nguyện đã được ghi nhận
Năm    Hình thức         Quyết định số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành
     
 
Trên đây là báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân đề nghị tặng.................... về thành tích tham gia hiến máu tình nguyện năm 2016.
                                                                                           ........, ngày    tháng    năm 2016
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN ĐỀ NGHỊ                          NGƯỜI KHAI
                                                                            
                    (Ký, đóng dấu)                                                               (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
               BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HMTN              
         HUYỆN NĂM CĂN XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
 
 
                                                                                                                            Mẫu số 3
                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                              
     
                                                                          
                                   BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH GIA ĐÌNH
                        Đề nghị tặng ...................... .....................................................
                           Về thành tích tham gia hiến máu tình nguyện năm 2016

I. Sơ lược gia đình
1. Họ và tên người đại diện (ghi đầy đủ bằng chữ in thường)      ; Giới tính
2. Ngày, tháng, năm sinh:                            ; Địa chỉ:                   
3. Chức vụ và nơi công tác hiện nay:
4. Các thành viên trong gia đình và mối quan hệ với người đại diện:
-                                     , sinh ngày:                ; địa chỉ:        
-                                     , sinh ngày:                ; địa chỉ:                                  
-                                     , sinh ngày:                ; địa chỉ:                                  
-                                     , sinh ngày:                ; địa chỉ:        
-                                     , sinh ngày:                ; địa chỉ:                                  
-                                     , sinh ngày:                ; địa chỉ:                                  
II. Thành tích đạt được
Lần Ngày hiến máu        Nơi hiến máu Số lượng (ml)  Số giấy chứng nhận
         
III. Các hình thức khen thưởng về hiến máu tình nguyện đã được ghi nhận
Năm    Hình thức         Quyết định số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành
     
 
Trên đây là báo cáo tóm tắt thành tích của gia đình đề nghị tặng.................... về thành tích tham gia hiến máu tình nguyện năm 2016.
                                                                                           ........, ngày    tháng    năm 2016
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN ĐỀ NGHỊ                          NGƯỜI KHAI
                    (Ký, đóng dấu)                                                               (Ký, ghi rõ họ tên)
 
                  
          BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HMTN              
HUYỆN NĂM CĂN XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
                                                                                                            
                                                                                                                   Mẫu số 4
                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                              
     
                                                                          
                                   BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
                        Đề nghị tặng ...................... .....................................................
                           Về thành tích vận động hiến máu tình nguyện năm 2016
 
   
I. Sơ lược lý lịch
1. Họ và tên (ghi đầy đủ bằng chữ in thường)      ; Giới tính
2. Ngày, tháng, năm sinh:                                                     
3. Quê quán (xã, huyện, tỉnh):
4. Chỗ ở hiện nay (xã, huyện, tỉnh):
5. Chức vụ và nơi công tác hiện nay:
II. Thành tích đạt được
1. Kết quả công tác tuyên truyền về hiến máu tình nguyện
2. Kết quả vận động được      người tham gia hiến máu tình nguyện
III. Các hình thức khen thưởng về hiến máu tình nguyện đã được ghi nhận
Năm    Hình thức        Quyết định số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành
     
Trên đây là báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân đề nghị tặng.................... về thành tích trong công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2016.
 
                                                                                        ..........., ngày    tháng    năm 2016
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN ĐỀ NGHỊ                          NGƯỜI KHAI
                                                                            
                    (Ký, đóng dấu)                                                               (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
      BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HMTN              
HUYỆN NĂM CĂN XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
               
  
        
 
         
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 512
  • Tháng hiện tại: 114613
  • Tổng lượt truy cập: 2222013