Banner

CÔNG VĂN

Đăng lúc: Thứ tư - 28/09/2016 04:09 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Về việc khen thưởng tổng kết năm 2016
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HUYỆN NĂM CĂN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

      Số: 93/CV- HCTĐ                                 Năm Căn, ngày 29 tháng 9 năm 2016

Về việc khen thưởng
 tổng kết năm 2016                        
                              Kính gửi: 
- Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn Năm Căn
                                                - Hội CTĐ trường THPT Phan Ngọc Hiển                                                        
                                                               
            Để tôn vinh, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiểu biểu, xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016; Hội Chữ thập đỏ huyện hướng dẫn việc xét, đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2016 như sau:
            I. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
            1. Đối với tập thể Hội căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu năm, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định tại Quy chế Thi đua - Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 312/QĐ-TƯHCTĐ ngày 18/4/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Ban Chấp hành Hội cơ sở xét, đề nghị khen thưởng như sau:
             a) Danh hiệu
             - Cờ “Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ” của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng cho đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ:
             + Đối với Hội cấp tỉnh có 3 năm liên tục đạt đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.
             + Đối với Hội cấp huyện có 5 năm liên tục đạt đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.
              - Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016.
             b) Hình thức
              - Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016;
              - Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016;
              - Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn về hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016.
               2. Đối với cá nhân, căn cứ thành tích hoạt động của cá nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định tại Quy chế Thi đua - Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 312/QĐ-TƯHCTĐ ngày 18/4/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Ban Chấp hành Hội cơ sở xét, đề nghị khen thưởng như sau:
               a) Danh hiệu:
                - Cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc toàn quốc do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xét tặng cán bộ Hội xuất sắc 5 năm một lần vào năm chẵn kỷ niệm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam:
               + Đối với cán bộ chuyên trách Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Trung ương, tỉnh, huyện) có 5 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;
               + Đối với cán bộ Hội cấp xã có 5 năm liên tục được tặng Bằng khen, Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ các cấp hoặc UBND các cấp.
               - Cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc cấp tỉnh do Ban Thường vụ Hội cấp tỉnh xét tặng hàng năm cho cán bộ Hội xuất sắc vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam:
               + Đối với cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, huyện có 3 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;
               + Đối với cán bộ Hội cấp xã có 3 năm liên tục được tặng Bằng khen, Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ các cấp hoặc UBND các cấp.
                - Hội viên Chữ thập đỏ tiêu biểu toàn quốc do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xét tặng cho hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 5 năm một lần vào dịp Đại hội thi đua toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
                - Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tiêu biểu toàn quốc do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xét tặng cho tình nguyện viên hoặc thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ có thành tích xuất sắc trong các hoạt động do Hội tổ chức 5 năm một lần vào dịp Đại hội thi đua toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
               b) Hình thức
               - Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nhân đạo” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng cho cá nhân có đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp nhân đạo góp phần xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vững mạnh;
               - Giải thưởng “Vì sự nghiệp Nhân đạo cao cả” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng cá nhân có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp nhân đạo, các tác phẩm báo trí, văn học, nghệ thuật có ý nghĩa giáo dục nhân văn sâu sắc, có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội; các công trình nghiên cứu được ứng dụng hiệu quả trong công tác nhân đạo, góp phần xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vững mạnh;
               - Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2016;
               - Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau tặng cho cá nhân về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2016;
               - Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn tặng cho cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội năm 2016.
               3. Đối với cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể, người có những đóng góp lớn cho công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ ở địa phương do Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn hướng dẫn cá nhân làm bản tóm tắt thành tích và đề nghị tặng: Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen
               
                II
. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng
               1. Thời gian gửi hồ sơ về Hội Chữ thập đỏ huyện chậm nhất ngày 30/10/2016
               2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:
               - Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ cơ sở;
               - Danh sách tập thể đề nghị khen thưởng, lập riêng đề nghị từng cấp khen có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Trường THPT Phan Ngọc Hiển;
               - Danh sách cá nhân đề nghị khen thưởng, lập riêng đề nghị từng cấp khen có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Trường THPT Phan Ngọc Hiển;
               - Biên bản họp xét của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở;
               - Báo cáo thành tích tập thể (Mẫu số 01), cá nhân (Mẫu số 02) đề nghị khen thưởng có xác nhận của Chủ tịch Hội cơ sở, kèm theo phô tô các danh hiệu, hình thức đã được khen thưởng những năm trước có liên quan.

             Trên đây là hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm 2016; Thường trực Huyện hội đề nghị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn, Trường THPT Phan Ngọc Hiển triển khai thực hiện; quá thời gian nêu trên Thường trực huyện hội không tiếp nhận hồ sơ.
 
Nơi nhận:                                                CHỦ TỊCH
- Hội CTĐ các xã, thị trấn;
- Trường THPT Phan Ngọc Hiển
- Thành viên BCH Huyện hội;             (đã ký)
- Lưu VT.
                                                                                         
                                                                         
                                                       Nguyễn Quang Sơn   
 
 
 
                                                                                                              Mẫu số 01
                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                  
                                 
                                         BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH TẬP THỂ
                              Đề nghị tặng ................................................
 
                      Đơn vị:  (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
 
I. Thành tích đạt được
1. Công tác xã hội nhân đạo
- Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”;
- Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”;
- Triển khai, phát triển các mô hình;
- Hoạt động trợ giúp khác.
2. Hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, thiên tai
3. Hoạt động tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân
4. Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện
5. Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
6. Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các hoạt động nhân đạo
7. Hiệu quả hoạt động đạt ... lần (Nguồn lực Hội trực tiếp vận động/Ngân sách nhà nước cấp).
II. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận
Năm Danh hiệu, hình thức Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
                                                                       
                                                                          ................, ngày    tháng 10 năm 2016
 
   HỘI CTĐ HUYỆN NĂM CĂN            TM. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ ................
         XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                                             CHỦ TỊCH                                               
 
 
 
 
                                                                                                            Mẫu số 02
                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                               
                                                                       
  
                           BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
                           Đề nghị tặng ...................... ..........................
 
I. Sơ lược lý lịch
1. Họ và tên (ghi đầy đủ bằng chữ in thường)      ; Giới tính
2. Ngày, tháng, năm sinh:                                               
3. Quê quán (xã, huyện, tỉnh):
4. Chỗ ở hiện nay (xã, huyện, tỉnh):
5. Năm tham gia công tác Hội:
6. Chức vụ và nơi công tác hiện nay:
II. Thành tích đạt được
III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận
Năm Danh hiệu, hình thức Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
 
                  .............., ngày    tháng 10 năm 2016
HỘI CTĐ                        XÁC NHẬN                                    NGƯỜI KHAI
                      CHỦ TỊCH                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)
          (Ký, đóng dấu)
 
 
 
                HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NĂM CĂN XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
                                                             CHỦ TỊCH
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 273
  • Tháng hiện tại: 12513
  • Tổng lượt truy cập: 2346254