Banner

TỔNG HỢP 10 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

Đăng lúc: Chủ nhật - 28/10/2018 22:29 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các mô hình công tác xã hội nhân đạo giai đoạn 2008 - 2018
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN NĂM CĂN                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
      Số: 106/BC-HCTĐ                                         Năm Căn, ngày 22 tháng 10 năm 2018
                                                           
BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân
gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các mô hình công tác xã hội nhân đạo
giai đoạn 2008 - 2018
       
       Căn cứ Công văn số: 89/HCTĐ-VP, ngày 17/9/2018 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau về việc tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các mô hình xã hội nhân đạo giai đoạn 2008-2018 theo Kế hoạch số: 175/KH-TƯHCTĐ, ngày 02/7/2018 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn báo cáo kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động như sau:
       I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
       1. Bối cảnh thực hiện cuộc vận động
       - Tình hình chính trị, xã hội ổn định, kinh tế có bước phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững là yếu tố quan trọng tác động tích cực đến việc định hướng thúc đẩy hoạt động nhân đạo; xu hướng xã hội ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo.
       - Cuộc vân động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sự đồng tình ủng hộ của các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.
       - Tuy nhiên, sự suy thoái của nền kinh tế, sự phát triển kinh tế chưa đồng bộ trên các lĩnh vực, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, sự tác động của biến đổi khí hậu: Triều cường, xâm nhập mặn, khô hạn gây mất mùa làm cho một bộ phận nhân dân gặp khó khăn đã ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực.
       2. Kết quả 10 năm thực hiện
       2.1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện
   - Tổ chức quán triệt đến Hội cơ sở thực hiện Kế hoạch số: 300/KHTƯHCTĐ, ngày 17/01/2008, Hướng dẫn số: 73/HD/TƯHCTĐ, ngày 25/5/2008 và Hướng dẫn số: 65/HD-TƯHCTĐ, ngày 25/4/2014 của  Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
     - Triển khai Kế hoạch số: 05/KH-CTĐ, ngày 31/8/2008 và Kế hoạch số: 01/KH-CTĐ, ngày 15/12/2015 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau về thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
      - Hàng năm, Thường trực Huyện hội xây dựng Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đối với công tác xã hội nhân đạo, đây là nhiệm vụ trọng tâm trong 4 nhiệm vụ ưu tiên chiến lược của Hội.
      -  Chỉ đạo tổ chức điều tra, khảo sát, xác định hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự trợ giúp của Chữ thập đỏ, lập hồ sơ quản lý tại Hội cơ sở và giới thiệu, đăng trên Web: hoichuthapdonamcan.org (mục Chia sẻ yêu thương) để kêu gọi trợ giúp.
     - Tạo được sự phối hợp đồng bộ giữa Hội với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong triển khai Cuộc vận động có trọng tâm, trọng điểm, tránh được sự chồng chéo, trùng lắp trong vận động, hỗ trợ tại địa phương.
      2.2. Công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực
      2.2.1. Công tác tuyên truyền về cuộc vận động
      - Huyện hội chủ động phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền về Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội.
      - Tạo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” gắn với phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động.
      - Khảo sát, lập hồ sơ đối tượng cần trợ giúp để giới thiệu, đưa tin các hoạt động nhân đạo, những nhân tố tiêu biểu tham gia phong trào, Cuộc vận động và kết quả thực hiện phong trào hàng năm, đăng trên Web: hoichuthapdonamcan.org để giới thiệu.
       2.2.2. Đánh giá công tác vận động nguồn lực để triển khai Cuộc vận động
      - Với vai trò là nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo Hội đã giới thiệu địa chỉ nhân đạo cần trợ giúp đến các tổ chức, cá nhân là đối tác của cuộc vận động để hỗ trợ thường xuyên, đột xuất hoặc hỗ trợ thông qua đầu tư mô hình.
       - Tạo sự phối hợp đồng bộ giữa Hội Chữ thập đỏ với các ngành, đoàn thể tham gia công tác xã hội nhân đạo và đã thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện cùng chia sẻ với đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
      - Nguồn vận động do nhà tài trợ trao trực tiếp đến đối tượng qua Chương trình “Vì người nghèo”, “Tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo” giữa Hội Chữ thập đỏ, Trung tâm Y tế và Phòng Y tế phối hợp thực hiện.
       2.3. Kết quả cụ thể
       2.3.1. Về kết quả khảo sát lập hồ sơ đối tượng
       - Hàng năm, Thường trực Huyện hội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đưa vào nội dung phần công tác xã hội nhân đạo để triển khai thực hiện.
       - Triển khai Kế hoạch thực hiện cuộc vận động đến Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn, trường THPT Phan Ngọc Hiển và thành viên Ban Chấp hành để phối hợp triển khai thực hiện gắn với công tác giảm nghèo ở địa phương.
      - Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động với công tác giảm nghèo ở địa phương và phối hợp với các cơ quan, đơn vị giới thiệu địa chỉ nhân đạo cần trợ giúp để lập hồ sơ quản lý và vận động đối tác tham gia hỗ trợ.
      - Số Hội cơ sở đã hoàn thành khảo sát, lập hồ sơ 08/08 đơn vị, đạt 100%.
      - Số địa chỉ được lập hồ sơ trợ giúp 387 gồm 1.322 người, trong đó:
      + Cá nhân (hộ độc thân) 13;
      + Tập thể (hộ) 374, gồm 1309 người
      2.3.2. Kết quả trợ giúp thường xuyên từ 2011-2018 (Có biểu tổng hợp kèm theo)
      - Số địa chỉ được trợ giúp 278, số người được trợ giúp 834, chia ra:
     + Số địa chỉ do Hội Chữ thập đỏ trợ giúp 16 hộ.
     + Số địa chỉ do các tổ chức, cá nhân trợ giúp theo giới thiệu của Hội CTĐ 262 hộ.
     - Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động:
     + Số địa chỉ được hỗ trợ mới hàng năm đều tăng (năm sau cao hơn năm trước).
     + Số địa chỉ của năm trước vẫn tiếp tục được hỗ trợ trong năm tiếp theo
     + Số địa chỉ đã dừng hỗ trợ 03 hộ (Thị trấn 01, Hàm Rồng 01, Lâm Hải 01).
     2.3.3. Kết quả công tác xã hội nhân đạo từ 2008-2018 (Có biểu tổng hợp kèm theo)
     2.3.4. Khát quát các cách làm hay, sáng tạo mang tính phát trển bền vững, đa dạng
     - Hội chủ động điều tra, rà soát đối tượng để giới thiệu địa chỉ nhân đạo.
     - Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào tiến hành đồng bộ.
     - Đa dạng hóa vận động nguồn lực (tiền, hàng...) phù hợp với tình hình thực tế.
     II. CÁC MÔ HÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÂN ĐẠO
     1. Mô hình hỗ trợ nhà Chữ thập đỏ
     1.1. Mục tiêu của mô hình:
     - Hỗ trợ hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở nhưng không được thụ hưởng chính sách xã hội về nhà ở.
    - Nguồn hỗ trợ từ vận động đóng góp của hội viên, thanh thiếu niên, mạnh thường quân, nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện.
     1.2. Nội dung và cách thức triển khai
    - Điều tra, rà soát hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bức xúc về nhà ở nhưng không được thụ hưởng chính sách xã hội về nhà ở.
   - Giới thiệu địa chỉ đến đối tác, tổ chức vận động nguồn hỗ trợ, tranh thủ sự hỗ trợ của thân nhân để xây dựng căn nhà được khang trang hơn.
    - Hội phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan và gia đình được thụ hưởng thống nhất triển khai (Ngày khởi công, hoàn thành, bàn giao).  
    1.3. Kết quả thực hiện
    - Hội là cầu nối giới thiệu, tổ chức, cá nhân tài trợ, thân nhân hỗ trực tiếp.
    - Hội vận động hỗ trợ xây dựng 69 căn nhà, trị giá 2.629,8 triệu đồng.
    1.4. Hiệu ứng xã hội lan tỏa
    - Là động lực quan trọng giúp đối tượng khó khăn an cư, ổn định cuộc sống.
    - Thông qua hoạt động nhân đạo góp phần thực hiện an sinh xã hội ở địa phương.
    2. Mô hình Bếp ăn tình thương (CLB Nấu cháo từ thiện tại BVĐK Năm Căn)
    2.1. Mục tiêu của mô hình
    - Cung cấp suất ăn (Cháo) miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị và thân nhân nuôi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn
    - Hoạt động của Câu Lạc bộ theo phương thức tự nguyện, tự cân đối thu chi, đảm bảo công khai, minh bạch các nguồn thu, chi và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
    2.2. Nội dung và cách thức triển khai
    - Vận động thành lập Câu Lạc bộ Nấu cháo từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn tổ chức và hoạt động theo quy chế của Bếp ăn tình thương trong bệnh viện.
    - Tổ chức bộ máy gồm:
   + Ban Quản lý 3 người: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Thủ quỹ; trực tiếp chỉ đạo vận động và quản lý nguồn vận động phục vụ cho hoạt động của Câu Lạc bộ.
   + Tổ Vận động 4 người chia làm 2 nhóm (2 người/nhóm) tại thị trấn Năm Căn và xã Hàng Vịnh trực tiếp tham gia vận động tiền, hàng;
   + Tổ Nấu cháo 6 người chia làm 3 nhóm (2 người/nhóm) luân phiên nấu cháo, phát cháo hàng ngày tại BVĐK Năm Căn.
    2.3. Kết quả thực hiện
   - Từ năm 2010, Câu Lạc bộ đã vận động, tiếp nhận (Tiền, gạo) từ sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, mạnh thường quân 447.471.000 đồng, hàng chục tấn gạo phục vụ cho hoạt động nấu cháo của Câu Lạc bộ.
    - Hàng ngày, các nhóm trong Tổ Nấu cháo thực hiện luân phiên (Tổ/tuần) nấu cháo phục vụ (7 ngày trong tuần) từ 3 giờ sáng để đến 5 giờ có cháo phục vụ bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn từ 70-80 suất cháo mỗi ngày.
    2.4. Hiệu ứng xã hội lan tỏa
    - Mỗi suất cháo phục vụ hàng ngày đối với bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân lúc khó khăn nó không chỉ san sẻ khó khăn vật chất mà còn động viên về mặt tinh thần.
    - Hoạt động của Câu Lạc bộ, sự hỗ trợ của Bệnh viện, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong hoạt động nhân đạo mang nhân tính văn sâu sắc.
    3. Mô hình “Con heo vàng”, “Nuôi cua thịt và cua mê”
    3.1. Mục tiêu của mô hình
     - Hỗ trợ hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thiếu nguồn vốn sản xuất, không có đất sản xuất đế phát triển kinh tế gia đình.
   - Nguồn vốn thực hiện từ vận động nhà tài trợ và cho vay từ dự án hỗ trợ sinh kế mà Hội Chữ thập đỏ là cầu nối, điều phối nguồn hỗ trợ.
    3.2. Nội dung và cách thức triển khai
    - Rà soát đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không có đất sản xuất, cần vốn trong khi có điều kiện về sức khỏe và tạo điều kiện của chủ vuông tại nơi cư trú, làm thuê.
   - Hội Chữ thập đỏ phối hợp với địa phương, nhà cung cấp con giống hướng dẫn, hỗ trợ về kỹ thuật nuôi heo cho 20 hộ, nuôi cua, dèo cua cho 5 hộ được chọn triển khai,
   -  Năm 2015, vận động hỗ trợ 40 con heo, trị giá 68 triệu đồng cho 20 hộ tại xã Lâm Hải (2 con/hộ, trong đó cho 1 con); sau khi bán hoàn lại vốn 1con (1,7 triệu đồng).
   -  Năm 2016, hỗ trợ vốn 50,0 triệu đồng (10,0 triệu đồng/hộ) cho 5 hộ nuôi cua (2 hộ nuôi cua mê, 3 hộ nuôi cua thịt) trên đất mượn của chủ vuông tại xã Đất Mới.
   3.3. Kết quả thực hiện
   - Mô hình “Con heo vàng” triển khai cho 20 hộ nuôi tại xã Lâm Hải không thành công do quy mô nuôi nhỏ lẻ; con giống chưa phù hợp với vùng nuôi; người nuôi không có lãi, Hội Chữ thập đỏ không thu hồi được vốn.
    - Mô hình “Nuôi cua” triển khai cho 5 hộ nuôi (3 hộ nuôi cua mê, 2 hộ nuôi cua thịt) tại xã Đất Mới hiệu quả không cao do gia cả không ổn định, chưa có kinh nghiệm trong đầu tư mùa vụ thả giống, thu hoạch.   
    3.4. Hiệu ứng xã hội lan tỏa
    - Mô hình không có sức thuyết phục, lợi nhuận thấp.
    - Chưa có sức lan tỏa để chia sẻ, nhân rộng mô hình.
    4. Mô hình “Con heo đất trong trường học”
    4.1. Mục tiêu của mô hình
   - Hỗ trợ học sinh thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp học sinh nghèo vượt khó hưởng ứng Chương trình “Tiếp bước đến trường”.
   - Nguồn hỗ trợ từ vận động thanh thiếu niên, giáo viên trong nhà trường tham gia cuộc vận động, phong trào tương thân tương ái giúp bạn nghèo vượt khó.
    4.2. Nội dung và cách thức triển khai
   - Hàng năm, Chi hội Chữ thập đỏ trường học phối hợp nhà trường điều tra, rà soát nắm đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở từng lớp của trường.
    - Phân loại đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vận động gây quỹ, quyên góp sách vở, quần áo ... hỗ trợ bạn nghèo.
    4.3. Kết quả thực hiện
   - Trường Trung học cơ sở xã Tam Giang Đông vận động trong giáo viên, học sinh với phong trào tương thân tương ái hỗ trợ thường xuyên cho 09 em học sinh nghèo vượt khó hưởng ứng Chương trình “Tiếp bước đến trường” bắt đầu từ năm học 2014-2015 (tháng 9/2014); mức hỗ trợ 10kg gạo/tháng.
   - Trường Tiểu học 2 xã Hiệp Tùng vận động trong giáo viên, học sinh tham gia phong trào tương thân tương ái hỗ trợ thường xuyên cho 03 em học sinh nghèo vượt khó bắt đầu từ năm học 2017-2018 (tháng 9/2017); mức hỗ trợ: 10kg gạo/tháng đối với 02 em và tiền đò cho 01 em 100.000 đồng/tháng.
    4.4. Hiệu ứng xã hội lan tỏa
    - Nâng cao nhận thức, thu hút được thanh thiếu niên tham gia hoạt động nhân đạo, chia sẻ với hoàn cảnh của bạn bè.
    - Giáo dục lòng nhân ái, sự chia sẻ yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và sinh hoạt, hoạt động.
    5. Xây dựng cầu-lộ giao thông nông thôn
   5.1. Mục tiêu của mô hình: Nhằm huy động nguồn lực, thực hiện xã hội hóa tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh
   5.2. Nội dung và cách thức triển khai
   Cuộc vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được phát động sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò xã hội hóa trong vận động nguồn lực phát triển cộng đồng, góp phần thực hiện cuộc vận động.
   Trước hết, Hội đã tập trung công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tổ chức Hội về phong trào xây dựng Nông thôn mới – Đô thị văn minh, trong đó lưu ý quan tâm đến tiêu chí giao thông nông thôn.
   Xác định tuyến (Cầu, lộ) trọng điểm mà Hội chọn làm công trình, phần việc để tổ chức vận động, phối hợp vận động thực hiện chủ trương xã hội hóa (Hiến đất, đóng góp tiền, ngày công làm lộ đất đen, lộ bê tông).
  Phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, tổ chức tôn giáo tham gia vận động trong nhân dân, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn vốn xây dựng cầu, tuyến lộ để triển khai đồng bộ.
   Sau khi có nguồn vốn, Hội báo cáo với UBND xin chủ trương tổ chức khởi công công trình, vận động nhân dân trực tiếp đóng góp ngày công làm lộ bê tông, đắp mố cầu, đường dẫn đã tiết kiệm được kinh phí theo thiết kế và nâng giá trị công trình.
    5.3. Kết quả thực hiện
    5.3.1. Vận động, phối hợp vận động xây dựng15 cây cầu, trị giá 2.383,8 triệu đồng
    - Tại xã Lâm Hải 01 cây cầu, trị giá 173,8 triệu động
   - Tại xã Đất mới 04 cây cầu, trị giá 644,0 triệu động
   - Tại xã Hàm Rồng 04 cây cầu, trị giá 414,0 triệu động
   - Tại xã Hiệp Tùng 03 cây cầu, trị giá 552,0 triệu động
   - Tại xã Tam Giang 01cây cầu, trị giá 300,0 triệu động
   - Tại xã Tam Giang Đông 02 cây cầu, trị giá 300,0 triệu động
   5.3.2.Vận động xây dựng, sửa chữa 23.350m lộ bê tông; trị giá 4.000,8 triệu đồng.
   - Tại Thị trấn Năm Căn sửa, nâng cấp 150m lộ bê tông; trị giá 20,0 triệu đồng.
   - Tại xã Đất mới làm 8.600m lộ bê tông; trị giá 3.007,8 triệu đồng.
   - Tại xã Hàm Rồng làm 4.600m lộ bê tông; trị giá 600,0 triệu đồng.
   - Tại xã Hàng Vịnh làm 100m lộ bê tông; trị giá 25,0 triệu đồng.
   - Tại xã Tam Giang đường tránh bão; trị giá 161,0 triệu đồng.
   - Tại xã Tam Giang Đông đường tránh bão; trị giá 187,0 triệu đồng.
   5.4. Hiệu ứng xã hội lan tỏa
   - Chủ trương xã hội hóa đã góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới
   - Sự đồng thuận của xã hội, người dân nhất là vùng dân được hưởng lợi.
   III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
  1. Ưu điểm
  - Mục tiêu của cuộc vận động thiết thực, phù hợp với năng lực vận động nhân đạo của Hội tạo được sự đồng thuận trong nhân dân làm cho cuộc vận động trở thành phong trào toàn dân chăm lo cho người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương.
  -  Qua Cuộc vận động đã khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, từ thiện thể hiện sự sẻ chia của cộng đồng, xã hội giúp người nghèo có điều kiện vươn lên.
   - Cuộc vận động ngày một đi vào chiều sâu có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn xã hội, ngày càng thu hút nhiều tập thể, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện; sự hỗ trợ thiết thực, sát nhu cầu của đối tượng cần trợ giúp.
    2. Hạn chế, yếu kém
   - Công tác tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc vận động của Hội chưa sâu rộng, chưa có sức lan tỏa; công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương nhân tố tích cực tham gia Cuộc vận động chưa kịp thời, thiếu sự quan tâm
   - Cuộc vận động ở địa phương chưa chú trọng đến mục tiêu vận động hỗ trợ theo hướng bền vững gắn với thực hiện giảm nghèo bền vững ở địa phương; sự phối hợp tham gia của các tổ chức, cá nhân ngoài Hội chưa nhiều.
   - Công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động ở các cấp Hội chưa thường xuyên; việc khảo sát, điều tra, lập hồ sơ đối tượng cần trợ giúp chưa đồng bộ giữa tổ chức Hội và địa phương.
   3. Nguyên nhân
   3.1. Nguyên nhân thành công
   - Cuộc vận động có chủ trương thống nhất từ Trung ương Hội đến Hội cơ sở và tạo được sự đồng thuận của xã hội.
   - Sự chủ động, sáng tạo, tâm huyết của những người làm công tác xã hội nhân đạo, sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng.
   3.2. Nguyên nhân của hạn chế
   - Địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo đối với công tác xã hội nhân đạo trong hoạt động Chữ thập đỏ và người làm công tác Chữ thập đỏ ở cơ sở.
   - Tình trạng cán bộ làm công tác Hội biến động, kiêm nhiệm kéo dài chậm khắc phục, điều kiện làm việc ở Hội cơ sở còn khó khăn nên hiệu quả hoạt động không cao.
   - Trình độ, năng lực một số cán bộ làm công tác Chữ thập đỏ chưa đáp ứng yêu cầu nên chưa phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo.
   4. Bài học kinh nghiệm
   - Sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Hội Chữ thập đỏ với các ngành, đoàn thể ở địa phương trong tổ chức hoạt động nhân đạo thì nơi đó hình thành được phong trào và thực hiện Cuộc vận động đạt hiệu quả.
   - Sự chủ động của Hội Chữ thập đỏ thực sự là nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo và tạo được sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động giới thiệu thì Cuộc vận động đi và chiều sâu, hiệu quả.
   - Đội ngũ cán bộ, hội viên phải thật sự tâm huyết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và tổ chức triển khai Cuộc vận động, các hoạt động nhân đạo thu hút được nhiều đối tác tham gia.
   IV. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI THỜI GIAN TỚI
   1. Những thuận lợi, khó khăn
   1.1. Thuận lợi
   - Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động nhân đạo ngày càng đi vào chiều sâu.
   - Xu hướng ngày càng có nhiều tổ chức, các nhân tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện và đã trở thành nhu cầu của một bộ phận trong xã hội.
   1.2. Khó khăn
   - Hệ thống tổ chức Hội chưa ổn định, tổ chức bộ máy chưa được quan tâm đúng mức nên chưa thu hút, động viên được lực lượng tham gia làm công tác Hội.
  - Cơ chế, chính sách còn bất cập nên chưa phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.
   2. Mục tiêu, chỉ tiêu
  - Xác định Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” là nhiệm vụ trọng tâm, có tính lâu dài về công tác xã hội nhân đạo của Hội.
   - Phấn đấu hàng năm các cấp Hội, cơ sở Hội trong huyện vận động trợ giúp đạt từ 80% trở lên số địa chỉ nhân đạo đã được khảo sát và lập hồ sơ quản lý.
    3. Nhiệm vụ và giải pháp
    - Tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ, các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vân động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong hành động thực hiện Cuộc vận động không để ai ở lại phía sau.
    - Thường trực Hội Chữ thập đỏ (huyện và cơ sở) xây dựng Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội nhân đạo của Hội hàng năm; thông qua đó khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối của tổ chức Hội trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện.
    - Tham mưu củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp huyện, xã, thị trấn đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền; gắn thực hiện Cuộc vận động với các phong trào thi đua của Hội góp phần thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
    - Tiến hành đồng bộ việc khảo sát, lập hồ sơ giới thiệu địa chỉ nhân đạo và tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Chữ thập đỏ và các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.
     - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các phong trào, Cuộc vận động; kịp thời sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và ghi nhận, biểu dương những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, điển hình có nhiều đóng góp với phong trào, Cuộc vận động.
      V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
    1. Đối với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để các cấp Hội triển khai thực hiện Cuộc vận động theo hướng bền vững.
    2. Đối với Trung ương Hội, Tỉnh hội tiếp tục hỗ trợ các huyện thực hiện dự án sinh kế, nhà ở giúp hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống.
    3. Về hồ sơ khảo sát địa chỉ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự trợ giúp nên lược bớt biểu mẫu cho đơn giản để Hội cơ sở dễ thực hiện.
    4. Hội Chữ thập đỏ đã xác định là đơn vị sự nghiệp công lập được giao biên chế nên cần quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng cán bộ.
     
      Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vân động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giai đoạn 2008 – 2018 và định hướng phát triển Cuộc vận động giai đoạn tiếp theo của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn./.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
“MỖI TỔ CHỨC, MỖI CÁ NHÂN GẮN VỚI MỘT ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO”
GIAI ĐOẠN 2008 - 2018
(Kèm theo Báo cáo số: 106/BC-HCTĐ, ngày 22/10/2018 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
 
 
 
TT
 
 
Năm
Số địa chỉ
được lập hồ sơ
  Số địa chỉ được trợ giúp thường xuyên   Kết quả hỗ trợ thường xuyên Kết quả công tác xã hội nhân đạo
Hội Chữ thập đỏ
trợ giúp
Các tổ chức, cá  nhân khác trợ giúp Tổng cộng Số người được trợ giúp Tổng giá trị trợ giúp (đồng) Số người được trợ giúp Tổng giá trị
trợ giúp (đồng)
1 2 3 4 5 6 = 4+5 7 8 9 10
2 2008       3         573.974.000
3 2009                 674.332.000
4 2010               1.057.589.900
5 2011 215 01   81   82 247 151.500.000 3.752 1.846.597.000
6 2012 241 01 115 116 361 227.570.000 2.493 2.228.958.000
7 2013 272 01 145 146 452 297.570.000 4.451 2.487.849.000
8 2014 272 09 148 157 486 312.800.000 4.880 2.838.100.000
9 2015 293 11 193 204 625 348.960.000 3.619 2.402.248.000
10 2016 387 12 262 274 825 554.022.000 8.704 3.541.598.000
11 2017 387 15 262 277 830 654.600.000 2.808 2.535.761.000
12 2018 387 16 262 278 834 670.200.000 5.055 2.542.990.000
Tổng cộng            3.217.222.000   22.729.996.000
                                     Phụ chú: Năm 2016 có 01 địa chỉ (Trần Thanh Bình 04 khẩu) đã dừng hỗ trợ.
                                                      Năm 2017 có 01 địa chỉ (Hồng Khị 04 khẩu) đã dừng hỗ trợ.
                                                      Năm 2018 có 01 địa chỉ (Danh Thị Hồng 04 khẩu) đã dừng hỗ trợ.  


Nơi nhận:                                                                                  CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;                
- Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện;  Để B/c                        (Đã ký)                                                      
- UBND xã, thị trấn;                                                                                        
- Hội CTĐ xã, thị trấn, TrườngTHPT;
- Thành viên BCH Huyện hội;                                                  
- Lưu VT.                                                                         Nguyễn Quang Sơn

 
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Nguyễn Quang Sơn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 196
  • Tháng hiện tại: 12436
  • Tổng lượt truy cập: 2346177