Banner

BÁO CÁO SỐ 119/BC-HCTĐ, NGÀY 01-12-2017

Đăng lúc: Thứ hai - 16/07/2018 14:04 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
   
    Số: 119/BC-HCTĐ                                 Năm Căn, ngày 01 tháng 12 năm 2017
 
BÁO CÁO
Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế
 
 
 

  Thực hiện Công văn số 2395/UBND-NC ngày 28/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn về việc báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế; Hội Chữ thập đỏ báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện (triển khai văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huện Năm Căn).
2. Công tác phổ biến tuyên truyền về chủ trương tinh giản biên chế
- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dung, sử dụng và quản lý viên chức.
- Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
- Nghi quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế.
3. Về xây dựng Đề án, Kế hoạch tinh giản biên chế
- Đề án số 24/ĐA-HCTĐ, ngày 18/02/2014 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn về Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
- Đề án số 72/ĐA-HCTĐ, ngày 30/6/2015 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn về “Sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế” thực hiện giai đoạn 2015-2021.
- Đề án số 59/ĐA-HCTĐ, ngày 02/8/2017 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn về Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
- Kế hoạch số 40/KH-HCTĐ, ngày 18/5/2017 của Hội Chũ thập đỏ huyện Năm Căn về tuyển dụng viên chức năn 2017.
4. Về rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy
4.1. Về rà soát chức năng, nhiệm vụ
-  Chức năng của Hội
+ Hội là tổ chức xã hội và là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện hoạt động nhân đạo theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
+ Mục đích cao cả là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị góp phần xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
+ Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của hội là nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu.
-  Nhiệm vụ của Hội
+ Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội; các hoạt động Chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo.
+ Tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác; sơ cấp cứu ban đầu; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa.
+ Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tuyên truyền các giá trị nhân đạo, vận động xây dựng quỹ hoạt động chữ thập đỏ; tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạt động nhân đạo; hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo.
4.2. Về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy
- Thời điểm tháng 4/2015 tổ chức bộ máy gồm 05 biên: Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 01 Ủy viên Thường trực, 01 Kế toán-Văn phòng.
- Thời điểm tháng 12/2017 tổ chức bộ máy gồm 02 biên chế: Chủ tịch và 01 viên chức chuyên môn; thiếu: 01 Phó Chủ tịch (giảm 01 Phó Chủ tịch) và 01 viên chức hỗ trợ phục vụ.
5. Về tinh giản biên chế
- Kết quả thực hiện tinh giản biên chế (năm 2016): 01 viên chức.
- Số người thôi việc giải quyết theo đơn (tháng 8 năm 2017): 02 viên chức.
- Số lượng biên chế được giao (năm 2015, 2016, 2017): 05 viên chức
- Số biên chế thực hiện theo từng năm:
+ Tháng 11/2016 gồm 04 biên chế, giảm 01 so với năm 2015, tương ứng 20%.
+ Tháng 8/2017 gồm 02 biên chế, giảm 03 so với năm 2015, tương ứng 60%.
6. Về thực hiện xã hội hóa và cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
- Về tài chính được giao kinh phí tự chủ 563,114 triệu đồng/05 biên chế/04 người làm việc (kể cả kinh phí giải quyết 02 viên chức thôi việc 54,067 triệu đồng).
- Thực hiện cơ chế tự chủ đơn vị đã xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức và thực hiện tinh giản biên chế gắn với Vị trí việc làm gồm 04 chức danh; Quy chế chi tiêu nội bộ.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
- Đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện tinh giản biên chế (giảm 20%).
- Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn (giảm 01 vị trí việc làm, 01 chức danh lãnh đạo quản lý); vai trò, trách nhiệm của viên chức được phát huy.
2. Hạn chế
- Biên chế thiếu (từ ngày 01/8/2017) chưa được bổ sung.
- Không đủ viên chức để thực hiện theo Đề án Vị trí việc làm.
3. Nguyên nhân
- Không có chỉ tiêu tuyển dụng trong khi có chỉ tiêu giao biên chế.
- Chưa có chủ trương, giải pháp thực hiện điều chỉnh, bổ sung biên chế.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Về tổ chức bộ máy cơ quan thường trực Hội bố trí như sau:
- 02 viên chức lãnh đạo quản lý: Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch.
- 02 viên chức: 01 viên chức chuyên môn và 01 viên chức hỗ trợ phục vụ.
2. Về biên chế và tinh giản biên chế
- Thực hiện 04 biên chế (sau khi đã tinh giản 01, tương đương 20%).
- Bổ sung 02 biên chế (hiện có 02) để thực hiện theo Đề án Vị trí việc làm.
Trên đây là Báo cáo của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg, ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Nơi nhận:                                                                                       CHỦ TỊCH
- UBND huyện Năm Căn;
- Phòng Nội vụ;                                                                                 (Đã ký)
- Lưu VT.                                                                                                       
                                                                                                    Nguyễn Quang Sơn 
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Nguyễn Quang Sơn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 440
  • Tháng hiện tại: 114541
  • Tổng lượt truy cập: 2221941