Banner

BÁO BÁO SỐ: 99/BC-HCTĐ, NGÀY 09-11-2017

Đăng lúc: Thứ hai - 16/07/2018 14:13 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị năm 2017
 HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN NĂM CĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
       
 
 
   
 

     Số: 99/BC-HCTĐ                                      Năm Căn, ngày 09 tháng 11 năm 2017
 
BÁO CÁO
Kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị năm 2017
 
 
 

          Căn cứ Công văn số 45-CV/BDVHU ngày 27/10/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện Năm Căn về báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017; Hội Chữ thập đỏ huyện báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị năm 2017, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 như sau:
I. Khái quát tình hình tác động trực tiếp đến thực hiện QCDC ở đơn vị
- Chi bộ có 09 đảng viên của 03 đơn vị (Hội Chữ thâp đỏ 02 đ/c, Hội Đông y 04 đ/c, Phòng Y tế 03 đ/c), Ban Chi ủy 02 đồng chí. Đảng viên trong năm biến động: Chuyển đến 01, nghỉ hưu 01 đ/c, thôi việc 02 đ/c.
- Đội ngũ công chức, viên chức biến động nhiều: Đầu năm có 04/05 biên chế được giao; hiện có 02/05 biên chế được giao, giảm 02 so với đầu năm, lý do được Ủy ban nhân dân huyên giải quyết cho thôi việc.
- Công đoàn cơ sở gồm 09 đoàn viên của 03 đơn vị (Hội Chữ thâp đỏ 02 đoàn viên, Hội Đông y 04 đoàn viên, Phòng Y tế 03 đoàn viên); giảm so với đầu năm 03 đoàn viên do: Nghỉ hưu 01 đoàn viên, thôi việc 02 đoàn viên).
II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở
- Tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ đảng viên:
+ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong các hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập,; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức đến cán bộ, công chức, viên chức đơn vị.
+ Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đảy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng (Báo cáo số 08-BC/CB, ngày 09-02-2017 của Chi bộ).
- Chi bộ chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện:
+ Quy chế làm việc của Chi bộ;
+ Kế hoạch số 06-KH/CB, ngày 03-02-2017 thực hiện Chỉ thị thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đảy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 14-KH/CB, ngày 10-3-2017 về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.
+ Kế hoạch số 15-KH/CB, ngày 13-3-2017 về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dưng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
+ Kế hoạch hành động số 18-KH/CB, ngày 24-3-2017 về thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017.
- Đơn vị chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện:
+ Quy chế làm việc đơn vị, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của đơn vị, Quy chế văn hóa cơ quan; tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.
+ Kế hoạch số 10/KH-HCTĐ, ngày 13-02-2017 thực hiện Chỉ thị thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đảy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
+ Kế hoạch hành động số 24/KH-HCTĐ, ngày 24-3-2017 thực hiên Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị  luôn gắn với thực hiện nhiêm vụ chính trị của tổ chức Hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các ngành, các cấp phát động và thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dưng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Thủ trưởng đơn vị đã chủ động xây dựng, ban hành các quy chế, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm; Chương trình, Kế hoạch công tác, tổ chức phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị; định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị và thông tin đến các bộ phận trong đơn vị, cơ quan chức năng, tổ chức Hội cơ sở kịp thời.
2. Vai trò của đoàn thể (CĐCS) trong việc thực hiện QCDC ở đơn vị
- Xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng đơn vị trong hoạt động bám sát Quy chế làm việc của Chi bộ, Quy chế làm việc đơn vị, Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ đã tạo được sự phối hợp đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ.
- Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên trong đơn vị; hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần phát huy dân chủ trong đơn vị.
- Vai trò của đoàn thể được phát huy, tạo được sự phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm; thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của đơn vị; vận động và tổ chức cho đoàn viên tham gia xây dựng Chi bộ đảng, tổ chức Hội, đoàn thể vững mạnh.
III. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị
1. Nội dung dân chủ trong đơn vị đã thực hiện
- Những việc Thủ trưởng đơn vị thông báo cho công chức, viên chức biết: Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch công tác; kinh phí do ngân sách cấp, nguồn vận động hỗ trợ, quyết toán, tài sản, trang thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, nâng lương, quy hoạch cán bộ, các Đề án; Quy chế  Quy chế làm việc; Quy chế phối hợp; Quy chế văn hóa cơ quan...
- Những việc công chức, viên chức tham gia ý kiến, Thủ trưởng cơ quan quyết định: Chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức phong trào thi đua; báo cáo sơ, tổng kết; biện pháp cải tiến tổ chức, lối làm việc; phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; thực hiện chế độ chính sách; Nội quy, Quy chế của đơn vị.
- Những việc công chức, viên chức giám sát, kiểm tra gồm: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch công tác; sử dụng kinh phí, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản; thực hiện nội quy, quy chế; thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đơn vị.
 2. Kết quả
- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngày 30/12/2016 với nội dung:
+ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
+ Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và phát động đăng ký thi đua năm 2017.
+ Báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
+ Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2016; đánh giá, xếp loại việc thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị năm 2016.
+ Báo cáo kết quả tự chấm điểm thi đua của đơn vị năm 2016.
+ Báo cáo tổng hợp ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, Quy chế phối hợp.
+ Cán bộ, công chức, viên chức thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (số 167/NQ-HCTĐ, ngày 30/12/2017).
- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiên các quy chế:
+ Quy chế số 169/QC-HCTĐ, ngày 30/12/2016 thực hiện dân chủ trong các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ (sửa đổi, bổ sung).
+ Quy chế số 170/QC-HCTĐ, ngày 30/12/2016 làm việc của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn (sủa đổi, bổ sung).
+ Quy chế số 36/QCPH- CĐCS, ngày 30/12/2016 về phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng cơ quan trong hoạt động.
+ Quy chế văn hóa cơ quan Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn (giữ nguyên Quy chế số 56/QC-HCTĐ, ban hành ngày 07/4/2014 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn).
- Công tác cải cách hành chính đã đi vào nền nếp; các chương trình, kế hoạch, tổ chức các hoạt động đều được đánh giá, tổng kết đăng trên Web: hoichuthapdonamcan.org; thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, đảm bảo chất lượng theo yêu câu.
- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không có đơn thuộc thẩm quyền phải giải quyết.
- Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đã bám sát chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; tuy nhiên, mới thực hiện được chức năng giám sát,  báo cáo còn châm trễ.
3. Những kết quả nổi bật, mô hình, cách làm hiệu quả
- Mọi hoạt động trong đơn vị được thực hiện đều thể hiện dân chủ, công khai, minh bạch về: Trách nhiệm của người đứng đầu, công chức, viên chức; những việc phải công khai; những việc phải xin ý kiến công chức, viên chức trước khi quyết định; những việc công chúc, viên chức giám sát, kiểm tra đã nêu trong quy chế thực hiện dân chủ ở đơn vị.
- Công đoàn cơ sở phát huy tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức; vận đồng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ và tham gia phong trào thi đua trong đơn vị; có đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác xây dựng Chi bộ, đơn vị trong sạch vững mạnh.
4. Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị
- Nhân sự biến động, thiếu biên chế (chỉ có 2/5 biên chế được giao) không thể bố trí vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo Đề án đã được phê duyệt và thực hiện theo Quy chế làm việc của đơn vị.
- Công chức, viên chức phải kiêm nhiệm dẫn đến việc triển khai và tổ chức thực hiện không thể hiện đầy đủ quy trình mà chủ yếu thông qua góp ý và công tác kiểm tra, giám sát còn mang tính hình thức.
5. Tác động tích cực của việc thực hiện Quy chế dân chủ
- Mối đoàn kết nội bộ được tăng cường, tạo sự nhất trí cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị và tổ chức Hội; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.
- Phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thể hiện chuẩn mực; hiệu quả làm việc được nâng lên góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới và nâng cao chất lượng công tác Hội.
- Chế độ chính sách đối với công chức, viên chức thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời không có tiêu cực xảy ra trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản ở đơn vị góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
IV. Đánh giá chung
1. Kết quả và nguyên nhân
a) Kết quả: Nội dung dân chủ trong đơn vị được thực hiện đầy dủ; người đứng đầu đơn vị và công chức, viên chức thể hiện đầy đủ trách nhiêm đã nêu tại Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 của Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ.
b) Nguyên nhân: Chi bộ, đơn vị, Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ nêu trong Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động ở đơn vị Hội Chữ thập đỏ đã được Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức thông qua.
2. Hạn chế và nguyên nhân
a) Hạn chế: Việc xây dưng, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ chưa thể hiện đầy đủ theo quy trình mà chủ yếu là gửi đến cá nhân để xin ý kiến đóng góp.
b) Nguyên nhân: Do số lượng công chức, viên chức của đơn vị quá ít (đầu năm 04, cuối năm 02) nên các chức danh, vị trí việc làm phải kiêm nhiệm thậm trí có cả sự chồng chéo phải chấp nhận (Chủ tịch CĐCS kiêm kế toán).
3. Bài học kinh nghiệm
- Sự chỉ đạo đồng bộ của Chi bộ và Thủ trưởng đơn vị sự tham gia tích cực của đoàn thể là đông lực thúc đẩy việc thưc hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị.
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở đơn vị sẽ phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiêm vụ chính trị của đơn vị.
V. Kiến nghị, đề xuất
- Bổ sung đội ngũ cho cơ quan Thường trực Hội Chữ thập đỏ theo biên chế được giao để thực hiện sắp xếp vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.
- Định kỳ hàng năm tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đối với cấp huyện để rút kinh nghiệm..
VI. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Thường trực Huyện hội đối với việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ của Ban Chỉ đạo các cấp.
2. Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
3. Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Quy chế dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ vụ chính trị của đơn vị và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các ngành, các cấp, đơn vị phát động.
4. Thực hiện dân chủ, công khai các hoạt động trong đơn vị đi đôi với thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đảy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
5. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ và giám sát của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị năm 2018 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn./.
Nơi nhận                                                                                               CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;
- Ban Dân vận huyện ủy;
- Chi bộ Hội Chữ thập đỏ;                                                                    (Đã ký)
- Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ
- Chủ tịch, PCT Hội CTĐ huyện;
- Lưu VT.                                               
                                                                                                          Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Nguyễn Quang Sơn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 12
  • Khách viếng thăm: 11
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 479
  • Tháng hiện tại: 114580
  • Tổng lượt truy cập: 2221980