Banner

BÁO CÁO CÂU LẠC BỘ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Đăng lúc: Thứ năm - 28/09/2017 03:41 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tổ chức thành lập các Câu Lạc bộ Hiến máu tình nguyện
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN NĂM CĂN                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
     Số: 77/BC-HCTĐ                                       Năm Căn, ngày 15  tháng 9 năm 2017
 
                                                  BÁO CÁO
               Tổ chức thành lập Câu Lạc bộ Hiến máu tình nguyện
 
 
 

       Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau năm 2017; Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn Báo cáo tổ chức thành lập Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện như sau:
 
 
 
TT
 
Tên Câu lạc bộ
 
Họ và tên Chủ nhiệm,
 Phó Chủ nhiệm
Số thành viên  
Tổng số
Nam Nữ
 
1
Câu Lạc bộ HMTN
Huyện đoàn Năm Căn
- Chủ nhiệm: Trần Thanh Nghị
- P. Chủ nhiệm: Trịnh Kiều Mơ
20 06 26
 
2
Câu Lạc bộ HMTN
Bệnh viện Đa khoa Năm Căn
- Chủ nhiệm: Phan Thành Lập
- P. Chủ nhiệm: Tô Lộc Ninh
08 20 28
 
3
Câu Lạc bộ HMTN
Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn
- Chủ nhiệm: Lâm Kỳ Hẹn
- P. Chủ nhiệm: Lê Kim Hậu
18 09 27
 
4
Câu Lạc bộ HMTN
thị trấn Năm Căn
- Chủ nhiệm: Phạm Thanh Thiên
- P. Chủ nhiệm: Đặng Hoàng Giang
26 05 31
Tổng cộng 72 40 112
 
       Trên đây là báo cáo tổ chức thành lập Câu lạc bộ HMTN của huyện Năm Căn theo nội dung Công văn số 41/CV-HMTN, ngày 01/9/2017 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau./.
 
Nơi nhận:                                                                                    CHỦ TỊCH                                                                                  
- Hội CTĐ tỉnh Cà Mau;  
- ngominhthung60@yahoo.com.vn;                                                                                                           
- Lưu VT.                                                                                        Đã ký


                                                                                            Nguyễn Quang Sơn
                                                                                        
       
 
DANH SÁCH
Thành viên Câu Lạc bộ hiến máu tình nguyện Huyện đoàn Năm Căn
 
 
 
 
 

TT
 
Họ và tên
Năm sinh Đơn vị công tác Số CMND  
Số ĐT
Nh.
máu
 
Ghi chú
Nam Nữ
01 Trần Thanh Nghị 1985   Huyện đoàn 362030523 0913.986.646 O Ch.nhiệm
02 Trịnh Kiều Mơ   1980 Nhà Thiếu nhi 381102241 0974.445.646 O Phó. CN
03 Nguyễn Minh Trực 1983   Bảo hiểm Xã hội 381243823 01234.040.566 B  
04 Nguyễn Viết Thông 1990   Bảo hiểm Xã hội 381476558 0945.463.500 O  
05 Huỳnh Thanh Giàu 1986   Bảo hiểm Xã hội 385327783 0914.904.749 A  
06 Huỳnh Phương Trang   1979 Phòng LĐ-TBXH 362090319 0915.091.907 B  
07 Trần Hoàng Tuấn 1984   Tòa án huyện 381203576 0913.933.166 O  
08 Nguyễn Văn Tạo 1982   Tòa án huyện 381071194 0945.142.148 O  
09 Đinh Thị Thùy Linh   1988 Tòa án huyện 381314168 0917.949.798 A  
10 Phan Diệu Hiền   1984 Tòa án huyện 381131250 0975.088.067 O  
11 Phạm Thành Công 1992   Tòa án huyện 381611136 0919.331.121 A  
12 Huỳnh Kim Anh   1991 Công an huyện 381484331 01239.141.911 A  
13 Phan Thanh Vũ 1988   Đài Truyền thanh 381455873 0915.610.266 O  
14 Phạm Quốc Nghị 1988   CTy. CPXNKTS 381523194 0948.629.955 A  
15 Lý Châu Tân 1985   CTy. CPXNKTS 381201835 0939.383.692 O  
16 Trần Nhựt Trường 1983   CTy. CPXNKTS 381149548 0974.611.313 B  
17 Nguyễn Văn Dễ 1988   CTy. CPXNKTS 381484701 0969.939.023 B  
18 Trần Kỹ Thuật 1981   Trung tâm VHTT 381116565 0919.132.332 O  
19 Trương Hoài Phong 1985   Ban CHQS huyện 381281008 0948.947.749 B  
20 Lê Chí Nguyện 1990   Ban QLGTĐT 381523986 0944.183.962    
21 Nguyễn Vũ Lâm 1990   Ban QLGTĐT 381546240 0943. 335.123    
22 Nguyễn Văn Nhân 1993   VP.HĐND&UBND 381133366 0913.886.962 O  
23 Trương Chí Nguyện 1986   Thanh tra huyện 381430308 0946.891.454 A  
24 Trần Thị Chuyển Em   1983 Trung tâm GDNN 381941126 0913.646.722 A  
25 Ng. Phạm Thanh Hiếu 1989   Trung tâm GDNN 381455954 0917.261.621 A  
26 Phan Văn Kháng 1981   Trung tâm GDNN 381093812 0946.893449 AB  
 
                                                          Danh sách gồm 26 (Hai mươi sáu) thành viên; trong đó: Nam 20, nữ 06.
 

         
DANH SÁCH
Thành viên Câu Lạc bộ hiến máu tình nguyện Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn
 
 
 
 
 

TT
 
Họ và tên
Năm sinh Đơn vị công tác Số CMND  
Số ĐT
Nh.
máu
 
Ghi chú
Nam Nữ
01 Lâm Kỳ Hẹn 1981   Hội CTĐ huyện 381168553 01238.950.667 B Ch.nhiệm
02 Lê Kim Hậu   1983 Đài Truyền thanh 381256148 0919.091.579 B Phó. CN
03 Nguyễn Như Quỳnh   1982 Đài Truyền thanh 381149253 0916.444.832 O  
04 Quang Ngọc Trong   1981 Chi cục Thống kê 381116559 0932.828.622 O  
05 Ninh Hồng Minh 1984   Chi cục Thống kê 381153485 0946.655.800 B  
06 Nguyễn Tất Thắng 1975   Chi cục Thống kê 380801773 0919.631.601 A  
07 Lê Hữu Quang 1990   Hạt Kiểm lâm huyện 173471176 0949.154.481 B  
08 Lê Đăng Hoàng 1993   Hạt Kiểm lâm huyện 381686906 01247.023.023 A  
09 Ngô Vũ Lâm 1984   Hạt Kiểm lâm huyện 385228145 0939.196.457 B  
10 Nguyễn Hồng Nhiếp   1978 HĐND huyện 381299930 0918.647.287 B  
11 Phạm Đức Hiển 1990   Ngân hàng Agribank 381503868 0974.476.787 A  
12 Trần Văn Lớn 1980   Ban CHQS huyện 380862601 0983.244.028 O  
13 Nguyễn Tài Nguyên 1981   Ủy ban MTTQ huyện 381091978 0919.166.773 O  
14 Hồ Thị Út Lùng   1980 Hội Nông dân huyện 381907529 0913.987.176 B  
15 Tô Văn Nhuận 1988   Trung tâm. PTQĐ 381481725 0917.249.886 A  
16 Dương Hải Đăng 1990   Hội Đông y 381450461 01256.786.007 O  
17 Nguyễn Văn Khương 1965   VP.HĐND&UBND 381020456 0932.820.105 A  
18 Lê Hoàng Điểm 1973   UBKT Huyện ủy 381054441 0913.986.979 O  
19 Nguyễn Thu Thủy   1972 Phòng LĐ-TBXH 381320460 0913.987.720 B  
20 Đoàn Tuyết Minh 1981   Phòng LĐ-TBXH 381201249 0972.108.777 O  
21 Nguyễn T. Bích Hợp   1965 Phòng LĐ-TBXH 380354427 0919.581.023 B  
22 Lâm Cẩm Linh   1980 Phòng LĐ-TBXH 381119079 0913.987.280 O  
23 Tôn Nữ Hương Giang   1974 Ban Dân vận Huyện ủy 380935238 0919.091.839 A  
24 Nguyễn Thành Phúc 1973   Trường THPT. PNH 381091123 0913.070.913 O  
25 Trần Hoàng Lẹ 1986   Trung tâm GDNN 381307081 0949.165.185 B  
26 Nguyễn Minh Sang 1984   Trung tâm GDNN 381201508 0947.262.252 AB  
27 Danh Ngọc Sương 1985   Trung tâm GDNN 381427201 0919.476.736 A  
 
                                                                                        Danh sách gồm 27 thành viên; trong đó: Nam 18, nữ 09.
  
DANH SÁCH
Thành viên Câu Lạc bộ hiến máu tình nguyện Bệnh viện Đa khoa Năm Căn
 
 
 
 

TT
 
Họ và tên
Năm sinh  
Đơn vị công tác
      Số         CMND  
Số ĐT
Nh. máu Ghi chú
Nam Nữ
01 Phan Thành Lập 1985   Khoa Ngoại   0938272995 A Ch.nhiệm
02 Tô Lộc Ninh 1984   Khoa Dược   0919717284 O Phó. CN
03 Dư Văn Nơi 1994   Khoa.Ngoại   0945199860 A  
04 Lý Tấn Đạt 1985   Khoa Ngoại   0945134150 B  
05 Hỏa Vân Nam 1991   Khoa.Ngoại   0907022545 A  
06 Lê Kim Huệ   1983 Khoa.Ngoại   0985100141 B  
07 Lý Thành Bảy 1987   P.Tin học   0914569833 B  
08 Nguyễn Thị Mỹ Lộc   1985 P. Điều dưỡng   0914091515 B  
09 Trần Mỹ Nghĩa   1982 P.Điều dưỡng   091800004 O  
10 Phạm Thị Yến Nhi   1990 K.Điều dưỡng   0939460789 A  
11 Diệp Hồng Loan   1988 Khoa Dược   0917636404 O  
12 Nguyễn Hải Đăng 1993   Khoa.Ngoại   0913732029 B  
13 Trịnh Kim Quyên   1986 Khoa Dược   0933896855 B  
14 Ngô Thị Thanh Thúy   1984 Khoa Dược   0983792980 O  
15 Tô Thị Hồng Phuơng   1990 Khoa Dược   0947224313 O  
16 Phùng Hạnh Mai   1985 Khoa Sản   0916647345 O  
17 Nguyễn Thị Hồng   1985 Khoa Sản   0977157240 O  
18 Đỗ Thịu Nhớ   1983 Khoa Sản   0916724524 O  
19 Nguyễn Huỳnh Anh   1987 Khoa Sản   0987872020 O  
20 Nguyễn Thị Lan Anh   1990 Khoa Sản   01664291784 O  
21 Trần Bé Phuợng   1990 Khoa Nội   01673694118 O  
22 Tô Thị Điễu   1988 Khoa Nhiễm   0913943613 O  
23 Ng Thị Phuơng Thùy   1993 Khoa Nhiễm   01632157174 B  
24 Đoàn Thanh Tuấn 1984   Khoa Cấp cứu   0946078870 O  
25 Lê Cẩm Nàng   1986 Khoa KSNK   0918737917 B  
26 Võ Ngọc Huyền   1991 Khoa  Nhiễm   0949352508 AB  
27 Trần Thị Nhành   1985 Khoa CĐHA   0944661074 AB  
28 Hữu Thị Tha Quy   1984 Khoa Khám bệnh   0915069597 AB  
 
                                                    Danh sách gồm 28 thành viên; trong đó: Nam 08, nữ 20.
 
 
DANH SÁCH
Thành viên Câu Lạc bộ hiến máu tình nguyện Thị trấn Năm Căn
 
 
TT
 
Họ và tên
Năm sinh Đơn vị công tác Số CMND  
Số ĐT
Nh.
máu
 
Ghi chú
Nam Nữ
01 Phạm Thanh Thiên 1987   Trạm Y tế Thị trấn 385393648 0939.555.341 O Ch.nhiệm
02 Đặng Hoàng Giang 1989   Công an Thị trấn 381336251 0944.141.718 A Phó. CN
03 Nguyễn Hữu Trang 1990   Trạm Y tế Thị trấn 381625621 0917.681.582 B  
04 Phạm Trung Tính 1989   UBND thị trấn 385459390 0945.036.127 B  
05 Phạm Hồng Ý   1982 Trường MN thị trấn 381255200 01233.068.900 B  
06 Nguyễn Bé Tèo 1986   Công an Thị trấn 381247785 0944.285.062   A  
07 Đoàn Chí Hướng 1986   Công an Thị trấn 381340244 0994.375.348 A  
08 Ngô Văn Giang 1988   Công an Thị trấn 381484636 0931.040.080 O  
09 Đặng Phát Tài 1993   Khóm 3 381640681 0949.528.550 AB  
10 Nguyễn Văn Ngon 1993   Khóm 3 381592164 0943.733.307    
11 Võ Quốc Toàn 1983   Ban CHQS thị trấn 381618666 0945.545.359 O  
12 Ngô Trường Nghĩa 1987   Ban CHQS thị trấn 381331696 0919.333.672 B  
13 Huỳnh Minh Dương 1992   Ban CHQS thị trấn 381683132 0947.141.262 B  
14 Võ Minh Duy 1985   Ban CHQS thị trấn 381382678 0932.932.701 O  
15 Lê Vũ Linh 1990   Ban CHQS thị trấn 381592026 0916.593.720 O  
16 Dương Thanh Trọng 1991   Ban CHQS thị trấn 381564489 0946.578.675    
17 Võ Ngọc Tròn 1988   Trường Tiểu học 2 381468317 01248.572.391 B  
18 Nguyễn Minh Trí 1979   Trường Tiểu học 2 381304791 0973.683.296    
19 Vũ Duy Vương 1989   Trường Tiểu học 2 151749525 0973.259.701 O  
20 Tạ Ngọc Khương 1990   Trường Tiểu học 2 381484122 01245.602.468 O  
21 Vương Hồng Khanh 1984   Trường Tiểu học 1 381825064 0944.918.848 AB  
22 Lê Vũ Kha 1989   Trường Tiểu học 1 381306285 01277.567.878 B  
23 Cao Kiều Tiên   1991 Trường Tiểu học 3 381587351 01278.712.612 B  
24 Nguyễn Thị Mơ   1987 Trường Tiểu học 3 381239744 01679.749.929 O  
25 Trần Trung Bình 1957   Hội TCCL&BVNTD 380151718 0913.722.745 B  
26 Nguyễn Thị Thắm   1975 Trường MN thị trấn 381593735 0948.792.755 B  
27 Lâm Hoàng Vũ 1990   Trường THCS TTNC 381601567 01673.018.123 A  
28 Tạ Văn Huây 1990   Trường THCS TTNC 381092974 0983.779.973 0  
29 Tô Quốc Diệp 1970   Trường THCS TTNC 381044472 0966.326.263 O  
30 Tạ Trường Giang 1982   Hội ND Thị trấn 381257043 0939.667.997 B  
31 Phan Thị Duyên An   1985 Hội LHPN Thị trấn 381278937 01212.667.997 AB  
 
           Danh sách gồm 31 thành viên; trong đó: Nam 26, nữ 5.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Nguyễn Quang Sơn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Khách viếng thăm: 6
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11526
  • Tổng lượt truy cập: 2345267