Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ ba - 06/12/2016 21:39 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2016 và phát động phong trào, đăng ký thi đua năm 2017
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
       
   Số:137/BC-HCTĐ                                     Năm Căn, ngày 05 tháng 12  năm 2016
  
                                                     BÁO CÁO
                           Kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2016 và
                           phát động phong trào, đăng ký thi đua năm 2017
 
          Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HCTĐ ngày 19/02/2016, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Hội Chữ thập đỏ năm 2016; Hội Chữ thập đỏ đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và đề ra Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 như sau:
           I. Kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2016
          1. Sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo kịp thời và bám sát nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động năm của Hội, Tỉnh hội và Ủy ban nhân dân huyện đã phát huy hiệu quả của bộ máy trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội.
          2. Công tác quản lý được tăng cường trên các lĩnh vực: Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Hội; tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện và kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện thường xuyên, định kỳ.
          3. Sự phối hợp giữa ban lãnh đạo Hội và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội theo đăng ký giao ước thi đua luôn được quan tâm thực hiện.
          4. Việc tổ chức phong trào thi đua phù hợp tình hình thực tế của Hội, bám sát nhiệm vụ, mục tiêu từng thời điểm đã thu hút sự tham gia và tích cực hưởng ứng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.
            5. Kết quả đã được ghi nhận
            5.1. Tập thể đơn vị
            - Danh hiệu thi đua:
              + Tập thể Lao động tiên tiến;
              + Tập thể Lao động xuất sắc.
           - Hình thức khen thưởng:
               + Bằng khen đơn vị xuất sắc công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ;
               + Giấy khen Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
               + Xếp hạng Ba trong Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện;
               + Giấy khen Ủy ban nhân dân huyện;
               + Công đoàn cơ sở vững mạnh.
          5.2. Đối với cá nhân
          - Danh hiệu thi đua:
              + Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 01 người;
              + Cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc cấp tỉnh 01 người;
              + Lao động tiên tiến 03 người.
          - Hình thức khen thưởng:
              + Bằng khen Trung ương Hội 03 người;
              + Giấy khen UBND huyện 04 người;
              + Nữ “Hai giỏi” 02 người.
          II. Phát động phong trào, đăng ký thi đua năm 2017
         Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, 2005, 2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Quyết định số 312/QĐ-TƯHCTĐVN ngày 18/4/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác thi đua khen thưởng. Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn đăng ký giao ước thi đua năm 2016 với những nội dung cơ bản như sau:
          1. Mục tiêu: Xây dựng Hội Chữ thập đỏ vững mạnh, xứng đáng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đao, nâng cao chất lượng hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2017 của Hội Chữ thập đỏ huyện.
           2. Nội dung thi đua
          2.1. Thực hiện tốt 4 nhiệm vụ chiến lược của Hội về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; vận động hiến máu tình nguyện và tuyên truyền các giá trị nhân đạo; vận động xây dựng quỹ hoạt động của Hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
           2.2. Thực hiện các chỉ tiêu về đào tạo, bồi dưỡng chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; các quy định về an toàn giao thông và tham gia đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, công tác xã hội từ thiện.
           2.3. Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính quyền, ngành đến tổ chức Hội; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan có hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách.
           2.4. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở đơn vị.
          2.5. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng; Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; phát động, đăng ký giao ước thi đua, tổng kết phong trào thi đua kịp thời.
          3. Chỉ tiêu phấn đấu
          3.1. Danh hiệu
          - Đối với tập thể
             + Tập thể lao động xuất sắc
             + Đơn vị xuất sắc công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ
             + Công đoàn cơ sở vững mạnh.
         - Đối với cá nhân
            + Cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc toàn quốc 01;
            + Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 01;
            + Lao động tiên tiến 03;
            + Cán bộ Công đoàn xuất sắc 01;
            + Đoàn viên Công đoàn xuất sắc 01;
            + Nữ “Hai giỏi” 02 người (cơ quan Hội).
         3.2. Hình thức khen thưởng
         - Tập thể: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.
         - Cá nhân
            + Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 03 người;
            + Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau 01 người;
            + Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau 01 người;
            + Giấy khen Liên đoàn Lao động huyện Năm Căn 01 người.
         4. Tổ chức các đợt thi đua
        - Đợt 1 từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017: Nội dung thi đua lập thành tích kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2017) và mừng Xuân Đinh Dậu 2017, chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau khóa VI và Đại hội toàn quốc lần thứ X, chào mừng 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), ngày Quốc tế lao động 01/5, kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017) gắn với thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội 6 tháng đầu năm 2017.
        - Đợt 2 từ ngày 01/7/2017 đến ngày 31/12/2017: Nội dung thi đua lập thành tích mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2017), kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2017), kỷ niệm 73 năm ngày Quốc phòng toàn dân và 77 năm ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Cà Mau (13/12/1940-13/12/2017) gắn với thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội năm 2017.
         
          Trên đây là kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2016 và phát động phong trào, đăng ký giao ước thi đua năm 2017 của đơn vị Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
 
Nơi nhận:                                                   CHỦ TỊCH
- Chi bộ Hội Chữ thập đỏ;
- Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ;
- Cán bộ, công chức, viên chức;               (đã ký)                              
- Lưu VT.                                                                                                 
 
                                                                                                                      
                                                              Nguyễn Quang Sơn        
Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 263
  • Tháng hiện tại: 12503
  • Tổng lượt truy cập: 2346244