Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ ba - 06/12/2016 21:30 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả chấm điểm thi đua năm 2016
  HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH CÀ MAU                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          
          HUYỆN NĂM CĂN                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số:138/BC-HCTĐ                                                 Năm Căn, ngày 05 tháng 12 năm 2016
 
                                                          BÁO CÁO
                               Kết quả chấm điểm thi đua năm 2016
            Căn cứ Quy định về việc tổ chức hoạt động và phân công Trưởng, Phó các Cụm, Khối thi đua của huyện Năm Căn năm 2016 ban hành theo Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn; Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn đánh giá, chấm điểm thi đua năm 2016 của đơn vị như sau:
            I. CHẤM ĐIỂM THI ĐUA THEO CÁC TIÊU CHÍ
            1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đạt 400/400 điểm
TT Nội dung thi đua Điểm chuẩn Tốt Khá TB Tự chấm Khối chấm
 
1.
Thực hiện vận động nguồn lực trị giá 4.879,012 triệu đồng, trong đó 2 cấp Hội trực tiếp vận động 4.603,172 triệu đồng đạt 115,1% (4.603,172/4.000); vượt kế hoạch 11,51%, hiệu quả hoạt động  8,0 lần.  
150
 
150
 
100
 
50
 
150
 
 
2.
Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xây dựng văn bản chỉ đạo kịp thời, có chất lượng các nhiệm vụ của Hội trong hoạt động nhân đạo theo Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, Điều lệ Hội. Chỉ đạo và tổ chức tốt Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội cấp huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.  
 
150
 
 
150
 
 
100
 
 
50
 
 
150
 
 
3.
Thực hiện chế độ báo cáo của Hội đối với Tỉnh hội, Huyện ủy, UBND huyện, Ban Dân vận, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng Nội vụ kịp thời, chính xác.  
100
 
100
 
80
 
50
 
100
 
     2. Thực hiện các chỉ tiêu về đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC; an toàn giao thông, đền ơn đáp nghĩa đạt 200/200 điểm
 
TT
Nội dung thi đua Điểm chuẩn Tốt Khá TB Tự chấm Khối chấm
 
 
1.
 Phương pháp làm việc được cải tiến gắn chỉ đạo bằng kế hoạch; thực hiện sắp xếp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức làm theo chức danh nghề nghiệp với việc sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế đã phát huy được vai trò của cá nhân, tổ chức bộ máy, đoàn thể.  
 
50
 
 
50
 
 
40
 
 
30
 
 
50
 
 
 
2.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng được coi trọng; có 02 viên chức được bồi dưỡng hoàn chỉnh Trung cấp chính trị và 01 QLNN chương trình chuyên viên; làm việc bám sát quy chế  
50
 
50
 
40
 
30
 
50
 
 
3.
Chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông; không có CB, CC, VC vi phạm về trật tự an toàn giao thông.  
50
       
50
 
 
4.
Tham gia đóng góp các quỹ: ĐƠĐN 300.000đ, Vì người nghèo 300.000đ, NNCĐDC 300.000đ, Bảo trợ NTT&TMC 300.000đ; Quỹ Bảo trợ trẻ em 300.000; Khám bệnh từ thiện 5.000.000 đồng, tham gia HMTN 3 lượt; vận động ủng hộ công trình nhân đạo 8.595.000 đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử năm 2016 gồm tiền mặt và 130 bao quần áo, trị giá 71.636. 0000 đồng.  
 
50
 
 
50
 
 
40
 
 
30
 
 
50
 
3. Thực hiện công tác cải cách hành chính, tin học hóa hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí đạt 150/150 điểm
TT Nội dung thi đua Điểm chuẩn Tốt Khá TB Tự chấm Khối chấm
 
1
 Xây dựng kế hoạch thực hiện đúng các quy định về hành chính và triển khai kịp thời các chủ trương chỉ đạo của Tỉnh hội, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện trong đơn vị và đến Hội cơ sở.  
30
 
30
 
20
 
10
 
30
 
 
2
Thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý, sắp xếp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp với việc sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế đã phát huy được hiệu quả tổ chức bộ máy.  
  30
 
 30
 
  20
 
 10
 
 30
 
 
3
Thực hiện tốt công tác tin học hóa hành chính tại đơn vị đã phát huy hiệu quả, đảm bảo thông tin nhanh kịp thời đến Tỉnh hội, Huyện ủy, UBND huyện và cơ quan chức năng.  
30
 
30
 
20
 
10
 
30
 
 
4
Thực hiện tốt các biện pháp về thực hành tiết kiệm, sử dụng kinh phí đúng mục đích trên tinh thần quản lý chặt chẽ ngân sách được cấp theo chế độ tự chủ.  
30
 
30
 
20
 
10
 
30
 
 
5
Thực hiện tốt công tác kiểm tra tài chính định kỳ đối với kinh phí được cấp và nguồn hàng vận động, hỗ trợ đến đối tượng, trong năm không có vi phạm.  
30
 
30
 
20
 
10
 
30
 
4. Thực hiện việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mính”; chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đạt 150/150 điểm
TT Nội dung thi đua Điểm chuẩn Tốt Khá TB Tự chấm Khối chấm
 
1
Chi bộ, cơ quan triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  
30
 
30
 
20
 
10
 
30
 
 
2
Xây dựng Kế hoạch học tập, triển khai quán triệt đầy đủ kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Hội Chữ thập đỏ các cấp và địa phương  
30
 
30
 
20
 
10
 
30
 
 
 3
Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể.
- Xây dựng Chi bộ đạt TSVM
- Phát triển 01 đảng viên đạt 100% kế hoạch.
- Tổ chức Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh
40
20
10
10
30
20
 
20
10
 
10
5
40
20
10
10
 
4 Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị (không có đơn thư phải giải quyết).   30  30   20   10   30  
 
5
Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị; Báo cáo số 123/BC-HCTĐ kết quả thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị và Báo cáo số 124/BC-HCTĐ, ngày 17/11/2016 của Hội về kết quả chấm điểm thực hiện Quy chế dân chủ (98/100) gửi Ban Dân vận Huyện ủy.  
 
20
 
 
20
 
 
15
 
 
10
 
 
20
 
5. Tổ chức triển khai, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và hiệu quả đạt 100/100 điểm
 
TT
 
Nội dung thi đua
Điểm chuẩn Tốt Khá TB Tự chấm Khối chấm
 
1
Tổ triển khai, thực hiện Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành của Nhà nước, Trung ương Hội, của tỉnh, của địa phương kịp thời trong hệ thống tổ chức Hội.  
 20
 
 20
 
 15
 
 10
 
 20
 
 
2
Củng cố, kiện toàn Hội đồng TĐKT của đơn vị và bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác TĐKT đúng quy định (đ/c Phó Chủ tịch Hội).  
20
 
20
 
15
 
10
 
20
 
 
3
Tổ chức tốt việc phát động phong trào thi đua, đăng ký giao ước thi đua, danh hiệu đối với tập thể, cá nhân của đơn vị gửi Tỉnh hội, Hội đồng TĐKT huyện, Khối các đơn vị sự nghiệp kịp thời.  
20
 
20
 
15
 
10
 
20
 
4 Tham dự đầy đủ các cuộc họp do Khối thi đua tổ chức, đúng thành phần quy định 20 20 15 10 20  
 
5
Tổ chức xét thi đua; lập hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng trình Tỉnh hội, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp và Hội đồng TĐKT huyện đúng quy định  
20
 
20
 
15
 
10
 
20
 
            II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ CHẤM LÀ 1.000 ĐIỂM; trong đó:
             1. Nội dung theo 5 tiêu chí đạt                   1.000,0 điểm.
             2. Điểm cộng:                                                    00,0 điểm.
             3. Điểm trừ:                                                       00,0 điểm.
           
           Trên đây là báo cáo kết quả chấm điểm thi đua năm 2016 của đơn vị Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn./.                                                            

Nơi nhận :                                                 CHỦ TỊCH
- Hội CTĐ tỉnh Cà Mau;
- Hội đồng TĐ-KT huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện;                               (đã ký)
- Khối thi đua đơn vị sự nghiệp;                                                                                                                       
- Lưu VT./.    
                                                                             
                                                           Nguyễn Quang Sơn         
Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Từ khóa:

kết quả, thi đua

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11554
  • Tổng lượt truy cập: 2345295