Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ năm - 03/12/2015 08:02 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả hiến máu tình nguyện năm 2015 và nhiệm vụ công tác hiến máu tình nguyện năm 2016
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      
     Số: 134 /BC-HCTĐ                                          Năm Căn, ngày 19  tháng 11 năm 2015
 
                                              BÁO CÁO
               Kết quả hiến máu tình nguyện năm 2015 và
       nhiệm vụ công tác hiến máu tình nguyện năm 2016
     
         Thực hiện Kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2015 của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau; Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Năm Căn đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kết quả đạt được như sau:
          I. Kết quả hiến máu tình nguyện năm 2015
          1. Công tác tổ chức:
          - 8/8 xã, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện;
          - Số Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện (Ngân hàng máu sống) là 02, có 156 thành viên (tại Bệnh viện đa khoa 76, Huyện đoàn 80).
          2. Công tác tuyên truyền vận động
        - Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện đã triển khai kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2015 đến các thành viên Ban Chỉ đạo, giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện cho các xã, thị trấn 0,5% dân số tham gia hiến máu.
          - Tổ chức tuyên truyền 11 cuộc, có 1440 người dự.
         - Tuyên truyền trực tiếp 03 cuộc (trong Ban Chỉ đạo huyện, mít tinh hiến máu tình nguyện “Lễ hội Xuân Hồng” và hưởng ứng “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”; phát 800 tờ rơi, treo 4 băng rol tuyên truyền;
         - Tuyền truyền gián tiếp qua Đài Truyền thanh phát 6 lần, viết 6 tin và bài phát trên Đài và trên Websile của Huyện hội (hoichuthapdonamcan.org), Tỉnh hội và Trang thông tin điện tử huyện Năm Căn.
         - Tổ chức 01 lớp tập huấn có 63 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn, trường THPT Phan Ngọc Hiển và Chi hội các ấp, khóm tham dự.
         3. Kết quả hiến máu
         - Tổ số người tham gia tham gia hiến máu tình nguyện 511 người đạt 0,78% dân số tham gia hiến máu; chia ra:
         + Hiến máu tại míttinh “Lễ hội Xuân hồng” có 271 người;
         + Hiến máu tại míttinh “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” 160 người;
         + Hiến máu tại Lễ Xuất quân hành trình đỏ xuyên Việt có 8 người;
         + Hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Năm Căn có 72 người
         - Số người hiến từ 02 lần trở lên 357 người;
         - Số đơn vị máu đã hiến 609 đơn vị/250ml (đã quy đổi) trong đó:
         + Hiến 250ml là 272 người;
         + Hiến 350ml là 233 người;
         + Hiến 450ml là 06 người.
         4. Kinh phí
          - Huyện hỗ trợ: 2.000.000 đồng;
          - Tỉnh hỗ trợ: Không đồng.
          5. Nhận xét đánh giá
          a) Thuận lợi
          - Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện, xã, thị trấn được kiện toàn kịp thời chỉ đạo công tác HMTN;
          - Kế hoạch HMTN tổ chức triển khai đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tích cực hưởng ứng tham gia.
          b) Khó khăn
          - Địa bàn rộng, công tác tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng đến các đối tượng, còn tình trạng khoán trắng cho cơ quan Thường trực Hội Chữ thập đỏ;
          - Nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về hiến máu tình nguyện chưa sâu nên chưa mạnh dạn tham gia.
          II. Nhiệm vụ công tác hiến máu tình nguyện năm 2016
          1. Công tác tổ chức
          - Tiếp tục củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện và xã, thị trấn;
          - Phát triển thành viên Câu Lạc bộ hiến máu tình nguyện “Ngân hàng máu sống” tại Bệnh viên Đa khoa Khu vực Năm Căn và Huyện đoàn.
          2. Công tác tuyên truyền vận động
           - Triển khai kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2016 đến thành viên Ban Chỉ đạo huyện, xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành đoàn thể và các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của huyện.
          - Tổ chức tập huấn về công tác hiến máu tình nguyện đến các thành viên Ban Chỉ đạo, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ cơ sở và Chi hội ấp, khóm, trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.
          - Viết bài, đăng tải thông tin về hiến máu tình nguyện trên Websile của Huyện hội, Tỉnh hội, Trang thông tin điện tử huyện Năm Căn và phát trên Đài Truyền thnah huyện Năm Căn; tuyên truyền lồng ghép qua các hội nghị, mít tinh hiến máu tình nguyện.
          - Giao chỉ tiêu hiến máu tình nguyện đến các xã, thị trấn, vận động cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên hội viên tham gia hiến máu phấn đấu đạt 0,8% dân số tham gia hiến máu.
          3. Tổ chức tiếp nhận máu
          - Đợt 1: Vào tháng 01/2016 tổ chức mít tinh hiến máu “Lễ hội Xuân hồng”;
          - Đợt 2: Vào tháng 3/2016 tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện nhân Tháng ra quân huấn luyện dân quân tự vệ, bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 4;
          - Đợt 3: Vào tháng 8/2016 tổ chức mít tinh hiến máu hưởng ứng “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”.
         
         Trên đây là báo cáo kết quả hiến máu tình nguyện năm 2015 và nhiệm vụ công tác hiến máu tình nguyện năm 2016 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Năm Căn./.

Nơi nhận:                                                                                   CHỦ TỊCH
- Hội CTĐ tỉnh Cà Mau;                                                                                                                            
- Uỷ ban nhân dân huyện;                                                        (đã ký)
- Ban Chỉ vận động HMTN xã, thị trấn;                                                                         
- Lưu VT.                                                                                    
 
                                                                                         Nguyễn Quang Sơn
                                                                           Phó Ban CĐVĐ. HMTN huyện Năm Căn


                   TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
(Kèm theo báo cáo số 134/BC-HCTĐ, ngày 19/11/2015 của Hội Chữ thập đỏ Năm Căn)
 
 

Nội dung tổng hợp, đánh giá
Năm
 2015
Tăng/ giảm so với năm 2014  
Hướng dẫn ghi số liệu
(1) (2) (3) (4)
 
 
 
 
1. Ban Chỉ đạo (CĐ) các cấp
1.1. Ban CĐ cấp tỉnh     Đánh chữ x (nếu có) hoặc đánh chữ 0 (nếu chưa có); cột 3 để trống
a) Có quy chế hoạt động    
b) Có con dấu Ban CĐ    
c) Có Văn phòng TT    
+ Số CB chuyên trách      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi số lượng cụ thể vào các ô tương ứng của cột 2 và 3 (nếu chưa có thì ghi 0)
+ Số CB kiêm nhiệm    
+ Tổng số CB    
1.2. Ban CĐ cấp huyện 1  
a) Tổng số huyện    
b) Số huyện có Ban CĐ    
1.3. Ban CĐ cấp xã (Năm Căn) 8  
a) Tổng số xã, thị trấn 8 0
b) Số xã, thị trấn có Ban CĐ 8 0
1.4. Ngân sách Nhà nước cấp BCĐ cấp tỉnh    
 
 
 
 
 
2. Phát triển các loại hình Câu lạc bộ (CLB) HMTN
2.1 CLBHM dự bị    
a) Số lượng CLB 2 Tăng 1
b) Số thành viên 156 Tăng 80
2.2. CLB 25    
a) Số lượng CLB    
b) Số thành viên    
2.3. CLB máu hiếm Rh (-)    
a) Số lượng CLB    
b) Số thành viên    
2.4. CLB gia đình HM    
a) Số lượng CLB    
b) Số thành viên    
2.5. CLB vận động HM    
a) Số lượng CLB    
b) Số thành viên    
Tổng 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5    
a) Số lượng CLB    
b) Số thành viên    
3. Đào tạo, tập huấn Số lượng Cán bộ, TTV, TNV và Chủ nhiệm CLB được tập huấn     Ghi đầy đủ số liệu cho từng ô của 2 cột (dòng “Số lượng...”=a+b)
a) Do TW tổ chức    
b) Do tỉnh tổ chức 2 2
4. Hoạt động tuyên truyền vận động 4.1. Tuyên truyền vận động trực tiếp      
Ghi số lượng cụ thể vào các ô tương ứng a, b,c của cột 2 và cột 3
a) Số cuộc 11  
b) Số sản phẩm truyền thông 804  
c) Số người tham gia 1.440  
4.2. Tuyên truyền vận động gián tiếp    
a) Số cuộc 6  
b) Số sản phẩm truyền thông 6  
5. Tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể, gia đình có thành tích 5.1. tổng số cá nhân, tập thể, gia đình được tôn vinh, khen thưởng, trong đó:      
 
 
 
Ghi số lượng cụ thể vào tất cả các ô của cột 2
a) Cấp TW khen    
- Cá nhân    
- Tập thể    
- Gia đình    
b) Cấp địa phương khen 34 20 tăng 14
- Cá nhân 30 16 tăng 14
- Tập thể 4 4
- Gia đình    
5.2 Việc tôn vinh, khen thưởng theo:     Đánh dấu x vào ô thích hợp
a) Quy chế do Ban CĐ cấp tỉnh ban hành    
b) Quy chế 139 của BCĐQG    
 
 
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 399
  • Tháng hiện tại: 114500
  • Tổng lượt truy cập: 2221900