Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/11/2015 15:19 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị năm 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN NĂM CĂN                                                              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
       
 

    Số: 123/BC-HCTĐ                                                 Năm Căn, ngày 05 tháng 11  năm 2015
 
 
                                                                           BÁO CÁO
                                    Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị năm 2015
                                               và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
 
            Căn cứ Công văn số 15-CV/BDVHU ngày 29/10/2015 của Ban Dân vận Huyện ủy (Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện Năm Căn) về báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2015; Hội Chữ thập đỏ huyện báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị năm 2015 và xây dựng Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016 như sau:
           I. Kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị năm 2015
          1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
          1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện QCDC của Chi bộ, đơn vị
          - Đơn vị đã tổ chức triển khai, quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong các hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đến cán bộ, công chức, viên chức đơn vị.
          - Chi bộ chỉ đạo xây dựng: Quy chế làm việc của Chi bộ, Quy chế làm việc cơ quan, Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của cơ quan, Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng cơ quan trong hoạt động, Quy chế văn hóa cơ quan; tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.
         - Việc xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị bám sát Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; công tác tuyên truyền, phổ biến Quy chế dân chủ trong hoạt động gắn với triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM tại đơn vị.
         - Thủ trưởng cơ quan đã chủ động xây dựng, ban hành các quy chế, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm; Chương trình, Kế hoạch công tác, tổ chức phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện và thông tin đến cơ quan chức năng, tổ chức Hội cơ sở kịp thời.
          1.2. Vai trò của đoàn thể trong đơn vị
          - Công đoàn cơ sở xây dựng Quy chế làm việc của tổ chức bám sát Quy chế hoạt động của Chi bộ, Quy chế làm việc cơ quan, Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của cơ quan, Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng cơ quan trong hoạt động đã tạo được sự phối hợp đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ.
         - Vai trò của đoàn thể được phát huy, tạo được sự phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm; thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của đơn vị; vận động và tổ chức cho đoàn viên tham gia xây dựng Chi bộ đảng, tổ chức Hội, đoàn thể vững mạnh.
          2. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị
          2.1. Nội dung dân chủ trong đơn vị đã thực hiện
         - Những việc Thủ trưởng đơn vị thông báo cho công chức, viên chức biết: Chủ trương, chính sách; chương trình, kế hoạch công tác; kinh phí hoạt động, nguồn hỗ trợ, quyết toán, tài sản; đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, nâng lương, quy hoạch cán bộ; Quy chế làm việc; Quy chế phối hợp; Quy chế văn hóa cơ quan...
        - Những việc công chức, viên chức tham gia ý kiến, Thủ trưởng cơ quan quyết định: Chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết; chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức phong trào thi đua; báo cáo sơ, tổng kết; biện pháp cải tiến tổ chức, lối làm việc; phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; thực hiện chế độ chính sách; Nội quy, Quy chế của đơn vị.
         - Những việc công chức, viên chức giám sát, kiểm tra gồm: Thực hiện chủ trương, chính sách, Nghị quyết; chương trình, kế hoạch công tác; sử dụng kinh phí, chế độ quản lý và sử dụng tài sản; thực hiện nội quy, quy chế; thực hiện chế độ chính sách.
         2.2. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính đã đi vào nền nếp, báo cáo kịp thời; đội ngũ công chức, viên chức ổn định, chất lượng làm việc được nâng lên và đi vào chiều sâu; chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc của đơn vị, cá nhân được công khai tại đơn vị và đối với Hội cơ sở.
        2.3. Tác động tích cực của Quy chế dân chủ: Mối đoàn kết nội bộ được tăng cường, tạo sự nhất trí cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội; chất lượng công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ được nâng lên; đoàn thể phát huy tốt vai trò; không có tiêu cực xảy ra trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản.
        3. Hạn chế và nguyên nhân
        3.1. Hạn chế: Công tác triển khai thực hiện đến Hội cơ sở còn chậm; cập nhật thông tin đối tượng cần trợ giúp để công khai chưa kịp thời.
        3.2. Nguyên nhân: Năng lực đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu nên tham gia vào các lĩnh vực còn hạn chế.
        4. Kiến nghị, đề xuất: Không
        II. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và thực hiện QCDC ở đơn vị năm 2016
       1. Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đối với việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ của các cấp.
       2. Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của đơn vị đã được thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm.
       3. Thực hiện dân chủ, công khai các hoạt động trong đơn vị đi đôi với thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
        4. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị và giám sát của Công đoàn cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân đối với viêc thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

        Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ về xây dựng và thực hiện QCDC ở đơn vị Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn năm 2016.
 
Nơi nhận                                                                                                    CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;
- Ban Dân vận huyện ủy;
- Chi bộ Hội Chữ thập đỏ;                                                                      (đã ký)
- Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ
- Chủ tịch các PCT Hội CTĐ huyện;
- Lưu VT.                                               
                                                                                                          Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 94
  • Tháng hiện tại: 113162
  • Tổng lượt truy cập: 2220562