Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ năm - 12/11/2015 14:02 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” năm 2015
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN NĂM CĂN                                                                              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
       

     Số: 125-/BC-HCTĐ                                                                Năm Căn, ngày 10  tháng 11 năm 2015
                                                                      BÁO CÁO
                                          Kết quả triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, 
                                 
mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” năm 2015

          Thực hiện Công văn số 97/CV-HCTĐ ngày 04/11/2015 của Hội Chữ thập tỉnh Cà Mau về việc báo cáo kết quả triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” năm 2015; Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn báo cáo kết quả triển khai thực hiện đạt được kết quả như sau:
          I. Đánh giá kết quả triển khai cuộc vận động năm 2015
         1. Thuận lợi
         - Đảng, Nhà nước, Chính phủ có chủ trương triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong đó có chủ trương thực hiện xã hội hóa;
         - Cuộc vận động được triển khai thống nhất trong hệ thống tổ chức Hội nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương.
         2. Khó khăn
         - Cơ sở kinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn quy mô nhỏ nên khó khăn trong vận động;
         - Kinh phí cho hoạt động của Hội không đáp ứng được, địa bàn rộng, thù lao cho Chủ tịch Hội cơ sở thấp;
        3. Những giải pháp
        - Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp rà soát, lập hồ sơ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp;
        - Phân loại đối tượng cần trợ giúp, ưu tiên đối tượng cần trợ giúp thường xuyên để ổn định cuộc sống;
        - Phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tham gia hỗ trợ kể cả thường xuyên, đột xuất.
        4. Kết quả thực hiện cuộc vận động
        - Vận động 18 tổ chức, 64 cá nhân tham gia hỗ trợ;
        - Số hộ được lập hồ sơ cần hỗ trợ 853 hộ (người);
        - Số hộ (người) đã được trợ giúp thường xuyên 104 hộ (người);
        - Tỷ lệ hộ được hỗ trợ thường xuyên chiếm 12,20% (104/853);
        - Tổng số tiền trợ giúp trong năm 248,96 triệu đồng.
        5. Đánh giá chung
         - Sự hỗ trợ đã giải quyết được một số phần khó khăn của hộ gia đình; tuy nhiên chưa đảm bảo tính bền vững do đối tượng không có tư liệu sản xuất, sức lao động;
         - Mô hình đầu tư tại địa phương “Con heo vàng” hiệu quả không cao nên khó có khả thoát nghèo bền vững.
         II. Danh sách địa chỉ nhân đạo được trợ giúp năm 2015 (có danh sách kèm theo)
     
       Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” năm 2015, của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn./.

Nơi nhận:                                                                                      CHỦ TỊCH
- Hội CTĐ tỉnh Cà Mau;                                    
- Lưu VT.                                                                                          (đã ký)
                                                                    
 
                                                                                                 Nguyễn Quang Sơn

DANH SÁCH
Các địa chỉ nhân đạo được trợ giúp thường xuyên năm 2015
(Kèm theo Báo cáo số 125/BC – HCTĐ ngày 10/11/2015 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
 
 

TT
Đối tượng cần
trợ giúp
Địa chỉ
ấp (khóm), xã (thị trấn)
Hoàn cảnh của địa chỉ nhân đạo  
Nhu cầu
 
Tổ chức cá nhân trợ giúp
Hình thức
 trợ giúp
01 Nguyễn Tấn Tài Ấp Nàng Kèo, Hiệp Tùng 5 khẩu, có NNCĐDC Nhà ở Trại Tôm sú giống 3 Dũng 200.000đ/quý
02 Võ Ngọc Hải Ấp Nàng Kèo, Hiệp Tùng 3 khẩu, 1 con bại não   Trại Tôm sú giống 3 Dũng 200.000đ/quý
03 Nguyễn Văn Tiền Ấp Truyền Huấn, Hàm Rồng 5 khẩu, 02 người già 50 kg/tháng Đài Truyền thanh huyện 20 kg/tháng
04 Lê Thị Hồng Mai Ấp Chống Mỹ B, Hàm Rồng 3 khẩu, không đất sản xuất 30 kg/tháng Chi bộ cơ quan 15 kg/tháng
05 Nguyễn Thị Nhẫn Ấp Kinh Tắc, Hàm Rồng 2 khẩu, con thần kinh 20 kg/tháng Hội CTĐ xã Hàm Rồng 15 kg/tháng
06 Ngô Thị Láo Ấp Trại Lưới B, Lâm Hải 5 khẩu, 4 con nhỏ   Vựa thu mua tôm Nghĩa 30 kg/tháng
07 Nguyễn Thị Bông Ấp Trại Lưới B, Lâm Hải 2 khẩu, người già   Đồn Biên phòng CKNC 30 kg/tháng
08 Nguyễn Kim Chi Khóm Saphô, TT. Năm Căn Người già neo đơn   VPHĐND-UBND huyện 300.000đ/tháng
09 Nguyễn Thị Thanh Khóm 4, thị trấn Năm Căn Người già neo đơn   BCHQS huyện NC 300.000đ/tháng
10 Trần Văn Lắm Khóm Saphô, TT. Năm Căn Hộ nghèo   Nhóm Từ thiện Sơn Thủy 500.000đ/tháng
11 Lâm Văn Gấu Khóm 2, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
12 Quách Văn Toàn Khóm 1, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
13 Trần Thị Chi Khóm 1, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
14 Nguyễn Thị Hằng Khóm 1, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
15 Nguyễn Thị Nay Khóm 1, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
16 Lê Thị Thiện Khóm 1, thị trấn Năm Căn Hộ nghèo, có NNCĐDC   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
17 Hồ Thị Song Khóm 1, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
18 Lý Ngọc Châu Khóm 2, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
19 Lê Thị Sánh Khóm 2, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
20 Tô Thị Hoàng Khóm 3, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
21 Tạ Thị Hoa Khóm 3, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
22 Nguyễn Văn Ri Khóm 3, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
23 Trần Thị Hương Khóm 3, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
24 Nguyễn Thị Cang Khóm 3, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
25 Nguyễn Thị Diễm Khóm 3, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
26 Lê Tấn Lực Khóm 4, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
27 Nguyễn Thị Phải Khóm 4, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
28 Ngô Thị Tốt Khóm 4, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
29 Nguyễn Thị Đẹt Khóm 4, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
30 Nguyễn Thị Kim Khóm 4, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
31 Võ Thị Tư Khóm 4, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
32 Trương T. Diễm Phúc Khóm 4, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
33 Lê Thị Năm Khóm 4, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
34 Lê Kim Đính Khóm 4, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
35 Đỗ Thị Danh Khóm 4, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
36 Lê Đá Khóm 4, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
37 Nguyễn Tấn Sang Khóm 4, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
38 Hoàng Thị Tư Khóm 4, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
39 Thạch Thị Sa Ri Khóm 4, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
40 Lê Thị Hải Khóm 7, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
41 Nguyễn Thị Giang Khóm 7, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
42 Trần Văn Hố Khóm 7, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
43 Nguyễn Văn Chiến Khóm 7, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
44 Tô Thị Quý Khóm 5, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
45 Nguyễn Thị Kính Khóm 7, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
46 Trần Thị Mười Khóm 7, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
47 Nguyễn Thị Sáu Khóm 7, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
48 Trần Thiện Tấn Khóm 7, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
49 Trương Thị Cúc Khóm 7, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
50 Nguyễn Thị Dư Khóm 7, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
51 Nguyễn T. Hồng Mai Khóm 7, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
52 Lê Văn Dững Khóm 7, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
53 Nguyễn Kim Ngó Khóm 7, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
54 Trần Thị Vàng Khóm 8, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
55 Lê Thị Tân Khóm 8, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
56 Nguyễn Thị Lót Khóm 8, thị trấn Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
57 Lê Văn Tiền K. Cái Nai, TT. Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
58 Nguyễn Kim Chi K. Sa Phô, TT. Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
59 Lâm Văn Thanh K. Hàng Vịnh, TT. Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
60 Trần Văn Mạnh K. Hàng Vịnh, TT. Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
61 Nguyễn Phước Thanh K. Hàng Vịnh, TT. Năm Căn Già neo đơn, hộ nghèo   Giáo dân Năm Căn 200.000đ/tháng
62 Nguyễn Văn Hùng Ấp 2, Hàng Vịnh 1 khẩu, già neo đơn   Trường THCS Hàng Vịnh 200.000đ/tháng
63 Phạm Thị Út Ấp 2, Hàng Vịnh 2 khẩu, già neo đơn   Ban CHQS xã Hàng Vịnh 200.000đ/tháng
64 Dương Thanh Hùng Ấp 2, Hàng Vịnh 5 khẩu, 3 cháu nhỏ   Chi bộ ấp 2, xã Hàng Vịnh 200.000đ/tháng
65 Võ Văn Hóa Ấp Xóm Mới, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
66 Đinh Văn Đặng Ấp Xóm Mới, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
67 Đặng Thị Khương Ấp Xóm Mới, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
68 Nguyễn Thị Thường Ấp Xóm Mới, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
69 Nguyễn Văn Minh Ấp Xóm Mới, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
70 Nguyễn Văn Kiệt Ấp Xóm Mới, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
71 Hồ Văn Mới Ấp Phòng Hộ, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
72 Lê Thị Hai Ấp Phòng Hộ, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
73 Nguyễn Thị Y Ấp Phòng Hộ, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
74 Nguyễn Văn Thà Ấp Phòng Hộ, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
75 Nguyễn Thị Tố Ấp Phòng Hộ, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
76 Đặng Văn Thành Ấp Phòng Hộ, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
77 Bùi Mỹ Dung Ấp Láng Chiếu, Đất ới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
78 Trần Thị Liên Ấp Láng Chiếu, Đất ới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
79 Hồ Lộc Thanh Ấp Láng Chiếu, Đất ới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
80 Nguyễn Thị Tư Ấp Láng Chiếu, Đất ới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
81 Trương Thị Yến Nhi Ấp Láng Chiếu, Đất ới 8 khẩu, hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
82 Dương Hữu Suôl Ấp Láng Chiếu, Đất ới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
83 Nguyễn Thị Lan Ấp Trại Lưới A, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
84 Nguyễn thị Nga Ấp Trại Lưới A, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
85 Nguyễn Thị Xuân Ấp Trại Lưới A, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
86 Huỳnh Khả Năng Ấp Trại Lưới A, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
87 Trương Thanh Phương Ấp Trại Lưới A, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
88 Trương Thị Loan Ấp Trại Lưới A, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
89 Trần Tấn Đạt Ấp Trại Lưới A, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
90 Tạ Thanh Lam Ấp Trại Lưới A, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
91 Lai Thị Bàng Ấp Trại Lưới A, Đất Mới Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
92 Hà Thị Tiên Ấp Lô Ráng, Đất Mới Con nghi nhiễm CĐDC   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
93 Nguyễn Thị Có Ấp Cây Thơ, Đất Mới Con nghi nhiễm CĐDC   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
94 Trần Thị Thể Ấp Cây Thơ, Đất Mới Con nghi nhiễm CĐDC   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
95 Trần Thị Diễm Chân Ấp Ông Do, Đất Mới 4 khẩu, Có NNCĐDC   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
96 Phạm Ngọc Nhi Ấp Ông Do, Đất Mới 3 khẩu, Có NNCĐDC   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
97 Sơn Đa Ni Ấp Bùi Mắt, Đất Mới 4 khẩu, Có NNCĐDC   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
98 Nguyễn Trung Hoa Ấp Bùi Mắt, Đất Mới 2 khẩu, Có NNCĐDC   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
99 Dương Minh Lâm Ấp Tắc Năm Căn, Đất Mới A 3 khẩu, Có NNCĐDC   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
100 Phan Thị Oanh Ấp Tắc Năm Căn, Đất Mới A 2 khẩu, Có NNCĐDC   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
101 Lê Văn Tài Ấp Phòng Hộ, Đất Mới 11 khẩu, Có NNCĐDC   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
102 Nguyễn Văn Ấn Ấp Phòng Hộ, Đất Mới 3 khẩu, Hộ nghèo   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
103 Trà Thị Quởn Ấp Phòng Hộ 5 khẩu, Có NNCĐDC   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
104 Hồ Văn Giáp Ấp Phòng Hộ 5 khẩu, Có NNCĐDC   Nhà Thờ Kinh Nước Lên 200.000đ/tháng
                                         Danh sách  gồm 104 (Một trăm linh bốn) đối tượng
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 526
  • Tháng hiện tại: 114627
  • Tổng lượt truy cập: 2222027