Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ ba - 16/06/2015 04:20 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả thực hiện công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2015
       Căn cứ Chương trình công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2015, Kế hoạch công tác kiểm tra năm 2015; Ban kiểm tra Hội Chữ thập đỏ tổ chức triển khai  và đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2015 như sau:
        I. Kết quả công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2015
        1. Tổ chức bộ máy Ban Kiểm tra
        1.1. Ban Kiểm tra Huyện hội
         - Tổng số ủy viên Ban Kiểm tra khi cử gồm 5 vị, trong đó có 3 vị trong Ban Chấp hành Huyện Hội;
         - Số lượng ủy viên Ban Kiểm tra hiện có 5 vị;
         - Trưởng Ban kiểm tra là đ/c Trương Bích Thuận, Phó Chủ tịch Huyện hội.
         1.2. Ban kiểm tra các Hội cơ sở
         - Tổng số có 9 Hội cơ sở;
         - Tổng số có 9/9 Hội cơ sở cử 01 ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác kiểm tra.
        2. Kết quả kiểm tra, tự kiểm tra
        2.1. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo
        - Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện: Luật Hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IX Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau, Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhiệm kỳ 2011-2016 và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
        - Hai cấp hội (Huyện hội, Hội cơ sở) đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên, của địa phương đối với công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trên địa bàn huyện.
        2.2. Việc xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác
       - Huyện hội xây dựng Quy chế làm việc của cơ quan, Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của cơ quan, Quy chế phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Quy chế văn hóa cơ quan đã triển khai đến Hội cơ sở.
       - Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016, Thường trực Hội đã xây dựng chương trình công tác, xác định nhiệm vụ của Hội, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm và cụ thể hóa Chương trình công tác 6 tháng, quý, tháng.
        - Ban kiểm tra của Huyện hội đã xây dựng kế hoạch kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội về: Công tác xã hội nhân đạo; công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; công tác hiến máu tình nguyện; công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai; công tác vận động các nguồn lực, quản lý quỹ, nguồn hàng hỗ trợ và xây dựng tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở.
         - Trong 6 tháng đầu năm 2015 công tác kiểm tra tập trung vào tự kiểm tra, tham
gia với Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai – tìm kiếm cứu nạn huyện Năm Căn kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại 8/8 xã, thị trấn từ ngày 05-08/5/2015.
         2.3. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kỷ luật
         - Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Không
         - Công tác thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm trong 6 tháng đầu năm: Không.
         2.4. Công tác Hội phí và xây dựng quỹ
         a) Hội phí
         - Số Hội viên hoạt động 1.616 hội viên;
         - Việc triển khai và tổ chức thu, quản lý và sử dụng hội phí đúng theo Điều lệ Hội quy định;
         - Mức thu Hội phí 12.000đ/1 hội viên/1 năm;
         - Thời gian thu chia làm 2 đợt (cuối các quí II, IV,);
         - Tổng số cơ sở đã thu được hội phí 8/9 hội (Trường THPT PNH chưa thu);
         - Sáu tháng đầu năm Hội cơ sở nộp về Huyện hội là 1.939.200 đồng; chưa nộp về Tỉnh hội.
         b) Việc xây dựng Quỹ hội
         - Các hình thức vận động: Vận động các mạnh thường quân;
         - Số cơ sở xây dựng được quỹ hội 88,89 %;
         - Số Hội cơ sở có Quỹ hội là 8/9 đơn vị (trường THPT Phan Ngọc Hiển chưa xây dựng quỹ);
         - Tổng số Quỹ hội hai cấp Hội là 137,78 triệu đồng.
        2.5. Kết quả kiểm tra thực hiện nhiệm vụ 2 cấpHội là: 2.450,909 triệu đồng.
         a) Công tác vận động xã hội nhân đạo vận động 810,82 triệu đồng.
         b) Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng là 190,139 triệu đồng
         c) Công tác hiến máu tình nguyện 369,6 đv/250ml trị giá 119,94 triệu đồng
         d) Công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai 10,0 triệu đồng
         e) Công tác vận động nguồn lực phát triển cộng đồng 1.214,78 triệu đồng
          g) Công tác tuyên truyền và phát triển 20 hội viên nâng tổng số 1.616 hội viên.
         3. Đánh giá chung
        3.1. Ưu điểm
        - Công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Huyện hội xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra và tổ chức kiểm tra trong việc chấp hành, thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh.
        - Qua tự kiểm tra đã đánh giá được những mặt làm được, chưa được của Hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời chỉ ra những hạn chế để Huyện hội cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2015.
        3.2. Hạn chế
         - Công tác kiểm tra chưa được thường xuyên do nguồn kinh phí của Hội không đảm bảo, điều kiện, phương tiện phục vụ cho công tác kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu.
         - Công tác thông tin báo cáo về công tác kiểm tra chưa được các Hội cơ sở quan tâm; cán bộ phụ trách kiểm tra chưa được tập huấn nên nghiệp vụ còn hạn chế.
         II. Kế hoạch công tác kiểm tra 6 tháng cuối năm 2015
        1. Nội dung kiểm tra
        - Việc quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của địa phương, Hội cấp trên;
        - Việc xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác của Hội;
        - Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kỷ luật trong Hội;
        - Công tác hội phí và xây dựng quỹ;
        - Việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội về: Công tác xã hội nhân đạo; công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; công tác hiến máu tình nguyện; công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai; công tác vận động các nguồn lực, quản lý quỹ, nguồn hàng hỗ trợ và xây dựng tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở.
        2. Đơn vị được kiểm tra
        - Hội Chữ thập đỏ huyện;
        - Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn;
        - Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Phan Ngọc Hiển.
        3. Thành phần dự kiểm tra
        - Đoàn Kiểm tra Huyện hội gồm  03 (ba) người (Huyện hội 2, Hội cơ sở 1);
        - Đại diện lãnh đạo: Đảng ủy, UBND, Khối vận và UBMTTQ xã, thị trấn;
        - Ban Chấp hành Hội cơ sở.
         4. Phương pháp kiểm tra
         - Đối với Huyện hội tự kiểm tra, tổ chức kiểm tra Hội cơ sở và tổng hợp đánh giá hoạt động của Hội và phong trào Chữ thập đỏ của huyện;
         - Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn, Trường THPT Phan Ngọc Hiển xây dựng báo cáo theo nội dung kiểm tra và báo cáo với đoàn kiểm tra tại buổi làm việc.             
         5. Thời gian kiểm tra
 
Ngày tháng
Đơn vị được kiểm tra  
Ghi chú
Sáng Chiều
14/9/2015   Trường THPT  PNH  
Các đơn vị được kiểm tra theo lịch chủ động mời thành phần tham dự và bố trí nơi làm việc
15/9/2015 Thị trấn Năm Căn xã Hàm Rồng
16/9/2015 xã Hàng Vịnh xã Hiệp Tùng
17/9/2015 xã Đất Mới xã Lâm Hải
18/9/2015 xã Tam Giang xã Tam Giang Đông
          III. Những đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm tra:
          - Tỉnh hội mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra của Huyện hội và Hội cơ sở.
          - Tỉnh hội tham mưu đề xuất chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội theo Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư.
          Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2015 của Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
 
Nơi nhận                                                                                                                                                                           TM. BAN KIỂM TRA
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;                                                                                                                                         TRƯỞNG BAN
- Lưu VT.                                               
                                                                                                                                                                                                           (đã ký)
                           
             
                                                                                                                                                                                               Trương Bích Thuận
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 12
  • Khách viếng thăm: 11
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11442
  • Tổng lượt truy cập: 2345183