Banner

BÁO BÁO SỐ: 98/BC-HCTĐ, NGÀY 09-11-2017

Đăng lúc: Thứ hai - 16/07/2018 14:09 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả đánh giá, xếp loại việc thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị năm 2017
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN NĂM CĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
       
   
 
 
 

    Số: 98/BC-HCTĐ                                      Năm Căn, ngày 09 tháng 11  năm 2017
 
 
BÁO CÁO
Kết quả đánh giá, xếp loại việc thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị năm 2017
 
 
 

            Căn cứ Công văn số 45-CV/BCĐ, ngày 27/10/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện Năm Căn về việc báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017; Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị năm 2017 như sau:
I. Chấm điểm các tiêu chí theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ
TT                                                               Nội dung Điểm
1 Đối với cấp ủy 6/6
  1. Chỉ đạo triển khai thực hiện QCDC trong đơn vị thông qua xây dựng, triển khai thực hiện Quy chế: Làm việc, Dân chủ, Văn hóa, Phối hợp, Hội nghị CB, CC, VC.
2. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện QCDC theo định kỳ thể hiện qua việc đánh giá hoạt động; đánh giá thực hiện Nghị quyết Chi bộ, Nghị quyết của Hội.
3. Đôn đốc, nhắc nhở đơn vị thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo; tổ chức sơ kết, tổng kết đúng quy định thể hiện sự công khai, minh bạch kết quả thực hiện.
 
2/2
 
2/2
 
2/2
2 Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị 23/23
  1. Xây dựng Quy chế số 169/QC-HCTĐ, ngày 30/12/2016 thực hiện dân chủ trong hoạt động của Hội Chữ thập đỏ (sửa đổi, bổ sung) thông qua Hội nghị CB,CC,VC.
2. Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Hội Chữ thập đỏ được niêm yết, gửi  đến CB,CC,VC của đơn vị và đăng trên Web: hoichuthapdonamcan.org
3. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc và sơ kết, tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ định kỳ gắn với sơ kết 6 tháng và tổng kết cuối năm theo quy định.
4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo QCDC kịp thời, có chất lượng theo đúng quy định.
5. Xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, phát động phong trào thi đua, đăng ký thi đua; đánh giá, xét đề nghị tôn vinh, khen thưởng đúng quy định.
6. Ký kết Quy chế phối hợp số 36/QCPH-CĐCS-CHTĐ, ngày 30/12/2016 giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở với thủ trưởng đơn vị trong hoạt động.
7. Tổ chức hội nghị CB, CC, CV năm 2017 vào ngày 30/12/2016 theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ..
8. Tổ chức đánh giá CB, CC, VC thuộc thẩm quyền quản lý kịp thời, dân chủ, công khai đúng quy định.
 
3/3
 
2/2
 
2/2
 
4/4
 
6/6
 
2/2
 
2/2
 
2/2
3 Vai trò đoàn thể trong đơn vị 11/12
  1. Phối hợp thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị CB, CC, CV đầu năm vào ngày 30/12/2016 theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Có đề ra giải pháp phân công Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc tổ chức thực hiện dân chủ trong đơn vị và Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC.
3. Tổ chức, phối hợp tổ chức cho CB, CC, CV thực hiện tốt quyền kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.
4. Ban Thanh tra nhân dân hoạt động tốt:
- Có xây dựng kế hoạch hoạt động của năm: 2/2 điểm
- Có tổ chức kiểm tra, giám sát nhưng chưa có chiều sâu 1,5/2 điểm
- Có báo cáo theo quy định nhưng còn chậm thời gian: 1,5/2 điểm.
 
2/2
 
2/2
 
 2/2
 5/6
4 Công tác thông tin, tuyên truyền và tập huấn về QCDC 7/7
  1. Hàng quý có tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung thực hiện dân chủ đến CB, CC, VC (Kế hoạch, đánh giá kết quả thực hiện đều được công khai).
2. Có tổ chức cho CB, CC, VC nghiên cứu về công tác QCDC, tham dự tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân.
 
5/5
 
2/2
5 Thực hiện tốt các nội dung theo Nghị định 04 của Chính phủ 35/35
  1. Dân chủ trong nội bộ đơn vị.
- Thực hiện tốt những việc phải công khai để CB, CC, VC biết.thể hiện tại Điều 14 Quy chế số 169/QC-HCTĐ, ngày 30/12/2016 của Hội Chữ thập đỏ: 5/5
- Thực hiện tốt những việc CB, CC, VC tham gia ý kiến, người đứng đầu quyết định thể hiện tại Điều 16 Quy chế số 169/QC-HCTĐ của Hội Chữ thập đỏ: 5/5
- Thực hiện tốt những việc CB, CC, VC giám sát, kiểm tra thể hiện tại Điều 18 Quy chế số 169/QC-HCTĐ, ngày 30/12/2016 của Hội Chữ thập đỏ: 5/5
2. Thực hiện tốt dân chủ trong quan hệ giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan thể hiên tại Điều 20, 21, 22, 23, 24 Quy chế số 169/QC-HCTĐ, ngày 30/12/2016 của Hội Chữ thập đỏ.
3. CB, CC, VC có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nội dung nêu tại Điều 6 Quy chế số 169/QC-HCTĐ, ngày 30/12/2016 của Hội Chữ thập đỏ
15/15
 
 
 
 
 
 
 
 
10/10
 
10/10
6 Thực hiện cải cách thủ tục hành chính; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  
12/12
  1. Có niêm yết công khai kế hoạch, chương trình công tác, kết quả các hoạt động tại đơn vị và trên Website: hoichuthapdonamcan.org của Hội.
2. Việc giải quyết yêu cầu trợ giúp của đối tượng cần trợ giúp đúng đối tượng, đúng quy trình, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
3. Có phân công cán bộ văn phòng theo dõi, tiếp nhận yêu cầu, kiến nghị của Hội cơ sở, của đối tượng cần trợ giúp dể tham mưu giải quyêt trợ giúp theo quy định.
4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không có đơn, thư phải giải quyết.
5.Không có CB, CC, VC bị phản ánh, đóng góp về tinh thần, thái độ phục vụ
 
  2/2
 
  4/4
 
  2/2
  2/2
  2/2
7 Đơn vị trong sạch vững mạnh; không có cá nhân vi pham pháp luật, bị kỷ luật 5/5
II. Kết quả tự đánh giá đạt 99/100 điểm – xếp loại: Tốt
Trên đây là báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn năm 2017.
Nơi nhận                                                                                                    CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;
- Ban Dân vận huyện ủy;                                                                            (Đã ký)
- Chi bộ Hội Chữ thập đỏ;
- Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ;
- Lưu VT.                                                                                         Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Nguyễn Quang Sơn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 14
  • Khách viếng thăm: 13
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 487
  • Tháng hiện tại: 114588
  • Tổng lượt truy cập: 2221988