Banner

BÁO BÁO SỐ: 138/BC-HCTĐ, NGÀY 30-12-2017

Đăng lúc: Thứ hai - 16/07/2018 03:01 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và phát động phong trào, đăng ký thi đua năm 2018
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
       
   
 

      Số: 138/BC-HCTĐ                                     Năm Căn, ngày 30 tháng 12  năm 2017
 
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và
 phát động phong trào, đăng ký thi đua năm 2018
 
 
 
 

Căn cứ Nghị quyết số 167/NQ-HCTĐ, ngày 30/12/2016, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn năm 2017; Hội Chữ thập đỏ đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện đăng ký giao ước thi đua năm 2017 và phát động đăng ký thi đua năm 2018 như sau:
I. Kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2017
          1. Sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo kịp thời và bám sát nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động năm của Hội, Tỉnh hội và Ủy ban nhân dân huyện đã phát huy hiệu quả của bộ máy trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội.
          2. Công tác quản lý được tăng cường trên các lĩnh vực: Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Hội; tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện và kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện thường xuyên, định kỳ.
          3. Sự phối hợp giữa Ban lãnh đạo Hội và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội theo đăng ký giao ước thi đua luôn được quan tâm thực hiện.
          4. Việc tổ chức phong trào thi đua phù hợp tình hình thực tế của Hội, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ từng thời điểm đã thu hút sự tham gia và tích cực hưởng ứng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.
          5. Kết quả đạt được
- Thực nhiệm tốt 4 nhiệm vụ ưu tiên chiến lược của Hội về công tác xã hội nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thiên tai; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; vận động hiến máu tình nguyện; kết quả vận động nguồn lực 5.205,638 triệu đồng vượt 30,12% kế hoạch năm, tăng 13,09% so với năm 2016, tỷ suất hoạt động đạt 8,50 lần.
- Công tác tổ chức bộ máy của Hội tiếp tục được kiện toàn; giải quyết nghỉ chính sách 02 viên chức cơ quan Thường trực Huyện hội, 02 Chủ tịch Hội cơ sở (đã bầu bổ sung); rà soát hội viên, chỉ đạo tổ chức Đại hội đối với 31 Chi hội Trường học (Mầm non, Tiểu học, THCS) năm học 2017-2018.
- Xây dựng triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế từ 5 vị trí việc làm còn 4 vị trí (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Thường trực - viên chức chuyên môn, viên chức hỗ trợ phục vụ); đào tạo Trung cấp chính trị 02 viên chức, quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên 01 viên chức.
- Công tác cải cách hành chính luôn được coi trọng, thực hiện đồng bộ với xây dựng tổ chức bộ máy của đơn vị đã phát huy hiệu quả; gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị với việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở đơn vị.
- Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2017 gắn với việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017 đối với từng đảng viên.
6. Kết quả đã được ghi nhận
6.1. Tập thể đơn vị
- Danh hiệu thi đua:
 + Tập thể Lao động tiên tiến;
 + Đơn vị  thi đua xuất sắc.
 - Hình thức khen thưởng:
 + Bằng khen của Trung ương Hội tặng đơn vị xuất sắc công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ;
+ Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hiến máu tình nguyện;
 + Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ;
+ Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng đơn vị hạng nhất Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2017.
 + Công đoàn cơ sở vững mạnh.
6.2. Đối với cá nhân
- Danh hiệu thi đua:
+ Cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc cấp tỉnh 01 người;
+ Lao động tiên tiến 02 người.
- Hình thức khen thưởng:
+ Bằng khen Trung ương Hội 02 người;
+ Giấy khen Liên đoàn Lao động 01 người;
II. Phát động phong trào và đăng ký thi đua năm 2018
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/ 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Quyết định số 312/QĐ-TƯHCTĐVN ngày 18/4/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng. Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn đăng ký giao ước thi đua năm 2018 với những nội dung cơ bản như sau:
          1. Mục tiêu: Xây dựng Hội Chữ thập đỏ vững mạnh, xứng đáng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo, nâng cao chất lượng hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2018 của Hội Chữ thập đỏ huyện.
2. Nội dung thi đua
2.1. Thực hiện tốt 4 nhiệm vụ ưu tiên chiến lược của Hội (Công tác xã hội nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; vận động hiến máu tình nguyện), tuyên truyền các giá trị nhân đạo và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
2.2. Thực hiện các chỉ tiêu về đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; các quy định về an toàn giao thông và tham gia đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, công tác xã hội từ thiện.
2.3. Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể đến tổ chức Hội; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan có hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách.
2.4. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưỏng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động nhân đạo; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở đơn vị.
2.5. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng; Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; phát động, đăng ký giao ước thi đua, tổng kết phong trào thi đua kịp thời.
3. Chỉ tiêu phấn đấu
3.1. Danh hiệu
- Đối với tập thể
+ Tập thể lao động tiên tiến;
+ Tập thể lao động xuất sắc;
+ Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ;
+ Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
- Đối với cá nhân
+ Cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc toàn quốc 01;
+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 01;
+ Lao động tiên tiến 01;
+ Cán bộ Công đoàn xuất sắc 01;
+ Đoàn viên Công đoàn xuất sắc 01;
3.2. Hình thức khen thưởng
- Tập thể:
+ Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
+ Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.
+ Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện.
- Cá nhân
+ Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 02 người;
+ Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau 01 người;
4. Tổ chức các đợt thi đua
- Đợt 1 từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018: Nội dung thi đua lập thành tích kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018) và mừng Xuân Mậu Tuất 2018, chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Năm Căn lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023, chào mừng 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và ngày Quốc tế lao động 01/5, kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) gắn với thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của Hội.
- Đợt 2 từ ngày 01/7/2018 đến ngày 31/12/2018: Nội dung thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018), kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2018), kỷ niệm 74 năm ngày Quốc phòng toàn dân (20/12/1944 – 20/12/2018) và 78 năm ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Cà Mau (13/12/1940-13/12/2018) gắn với thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 của Hội.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và phát động phong trào, đăng ký giao ước thi đua năm 2018 của đơn vị Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
Nơi nhận:                                                                                          CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;
- UBND huyện Năm Căn;
- Phòng Nội vụ;
- Khối Thi đua đơ vị sự nghiệp;                                                         (Đã ký)
- Chi bộ Hội Chữ thập đỏ;
- Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ;
- Cán bộ, công chức, viên chức;                                                      
- Lưu VT.                                                                                       Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Nguyễn Quang Sơn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11423
  • Tổng lượt truy cập: 2345164