Banner

BÁO BÁO SỐ: 101/BC-BCĐ.HMTN, NGÀY 13-11-2017

Đăng lúc: Thứ hai - 16/07/2018 13:57 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác vận động HMTN năm 2018
 BAN CHI ĐẠO VĐ HMTN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     HUYỆN NĂM CĂN                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
   
 
 

 Số: 101/BC-BCĐ.HMTN                              Năm Căn, ngày 13 tháng 11 năm 2017
 
BÁO CÁO
Kết quả công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2017
và phương hướng nhiệm vụ công tác vận động HMTN năm 2018
 
 
 

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo vân động Hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau năm 2017; Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Năm Căn báo cáo kết quả công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2018 như sau:
 
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2017
         
          I. Công tác tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phát triển nguồn HNTN
          1. Công tác tổ chức
- Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện, xã được củng cố kiện toàn; 8/8 xã, thị trấn đều thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện.
- Triển khai, quán triệt các quyết định:
+ Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg, ngày 07/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện.
+ Công văn số 14/BCĐQG, ngày 26/6/2008 của Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về kiện toàn Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp.
+ Quyết định số 139/QĐ-BCĐQG, ngày 29/5/2009 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện ban hành Quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.
+ Quyết định số 122/QĐ-BCĐQG, ngày 15/9/2017 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện ban hành Quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.
- Tham mưu UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo về hiến máu tình nguyện:
+ Công văn số 03/UBND-VX, ngày 03/01/2017 của UBND huyện về việc thực hiện cuộc vận động hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng” năm 2017.
+ Công văn sô 1603/UBND-VX, ngày 07/8/2017 của UBND huyện v/v hiến máu tình nguyện hưởng ứng Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2017.
          2. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát
          - Ban hành văn bản triển khai đến Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện:
+ Kế hoạch số 125/KH-BCĐ, ngày 18/11/2016 Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện về vận động hiến máu tình nguyện năm 2017.
+ Công văn số 89/BCĐ.HMTN, ngày 19/10/2017 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện về việc tôn vinh, khen thưởng hiến máu tình nguyện.
- Thông tin kết quả HMTN đến các cơ quan, đơn vị qua từng đợt tổ chức hiến máu; kiểm tra thực hiện chỉ tiêu giao về HMTN gắn với kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ cuối năm của các đơn vị;
          - Theo dõi, giám sát chi cho người tham gia hiến máu tình nguyện qua từng đợt tổ chức hiến máu tình nguyện đều thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BYT, ngày 27/10/2014 của Bộ Y tế; đồng thời một số cơ quan, đơn vị hỗ trợ trực tiếp cho người tham gia hiến máu từ 50.000 - 100.000 đồng/lần.
3. Việc phát triển nguồn hiến máu tình nguyện
          - Củng cố, kiện toàn 2 Câu Lạc bộ Hiến máu tình nguyện và hiến máu dự bị; thành lập mới 2 Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện; nâng tổng số lên 4 Câu Lạc bộ với 112 thành viên, trong đó có 8 thành viên nhóm máu AB.
- Tên các Câu Lạc bộ, số thành viên của Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện:
+ Câu Lạc bộ HMTN Huyện đoàn Năm Căn 26 thành viên (củng cố lại);
+ Câu Lạc bộ HMDB Bệnh viện Đa khoa Năm Căn 28 thành viên (củng cố lại);
+ Câu Lạc bộ HMTN Hội Chữ thập đỏ Năm Căn 27 thành viên (thành lập mới);
+ Câu Lạc bộ HMTN thị trấn Năm Căn 31 thành viên (thành lập mới).
II. Công tác tuyên truyền, vận động
1. Tuyên truyền vận động trực tiếp
- Tổ chức 01 cuộc mit tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng” năm 2017 có 415 người tham dự; phát 1000 tờ rơi tại buổi mít tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng” và 02 buổi tiếp nhận máu của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn.
- Treo 06 tấm Băng rol tuyên truyền về hiến máu tình nguyện trong đợt mít tinh, tổ chức tiếp nhận máu và 03 Băng rol tuyên truyền về Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt năm 2017 với chủ đề “Hãy nghĩ đến người bệnh – Sự sống và cái chết đang đe dọa họ, bằng cách hiến máu, bạn có thể tạo được sự khác biệt giữa sự sống và cái chết”.
2. Tuyên truyền vận động gián tiếp
- Viết 3 bài đăng trên Website: hoichuthapdonamcan.org, 2 bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn, 2 bài đăng trên Website của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.
- Cộng tác xây dựng 1 phóng sự, 3 tin và bài phát trên sóng Đài Truyền thanh phát huyện Năm căn và Trạm Truyền thanh các xã, thị trấn; treo 09 Băng rol tuyên truyền về hiến máu tình nguyện.
3. Hướng dẫn viên cấp huyện được đào tạo trong năm: Không
          4. Tập huấn tuyên truyền viên, tình nguyện viên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ HMTN
          - Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn có 3 người tham dự (02 cán bộ Hội Chữ thập đỏ và 01 Phó Chủ nhiệm Câu Lạc bộ HMTN).
          - Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện tập huấn gắn với kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác Hội tại cơ sở có 43 cán bộ Hội Chữ thập đỏ và tập huấn gắn với tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác Hội của huyện trong 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng có 40 lượt cán bộ Hội Chữ thập đỏ tham dự.
5. Kết quả thực hiện các chiến dịch và các sự kiện
          - Ngày 10/01/2017, tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng” năm 2017 có 184 người tham gia hiến máu (89 đơn vị máu/250ml, 93 đơn vị máu/350ml, 02 đơn vị máu/450ml).
- Ngày 10/5/2017, tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế”- 08/5 có 119 người tham gia hiến máu (35 đơn vị máu/250ml, 84 đơn vị máu/350ml).
- Ngày 29/8/2017, tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2017 có 119 người tham gia hiến máu (29 đơn vị máu/250ml, 90 đơn vị máu/350ml).
6. Công tác tôn vinh, khen thưởng
          - Đề nghi UBND huyện tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 50 cá nhân;
- Đề nghị Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau tặng:
+ Bộ Ly thủy tinh cho cá nhân:  30 bộ màu đồng, 06 bộ màu bạc;
+ Cúp thủy tinh cho gia đình: 01 Cúp màu đồng và 02 Cúp màu vàng.
- Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 gia đình và 02 cá nhân;
- Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen cho 02 cá nhân;
- Đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tặng:
+ Đĩa màu bạc cho 01 tập thể;
+ Phù hiệu 20 lần hiến máu cho 01 gia đình và 02 cá nhân;
+ Phù hiệu 30 lần hiến máu cho 02 cá nhân.
7. Kết quả vận động và tiếp nhận máu
- Bệnh viện Huyết học-Truyền máu Cần Thơ tiếp nhận 3 đợt 422 người hiến máu
+ Thể tích 250 ml: 153 đơn vị;
+ Thể tích 350 ml: 267 đơn vị;
+ Thể tích 450 ml: 02 đơn vị.
- Bệnh viện Đa khoa Năm căn tiếp nhận 54 đv máu/250ml phục vụ ca cấp cứu.
- Tổng số người hiến máu tình nguyện là 476 người.
- Số đơn vị máu quy đổi là 604,4 đơn vị máu/250ml.
- So với kế hoạch năm tỉnh giao số người hiến máu đạt 106,01% (476/449); so với dân số đạt 0,72% (476/65.904).
- So với kế hoạch năm tỉnh giao (quy đổi) hiến máu đạt 134,61% (604,4/449); so với dân số đạt 0,91% (604,4/65.904).
- Số người hiến máu lần 2 trở lên là 418/476 người đạt 87,82% 
- Kết quả HMTN của các đơn vị đạt được so với kế hoạch năm của huyện
 
TT Đơn vị Dân
số (người)
Chỉ tiêu (người) Đạt được (người) Tỷ lệ % so với KH HM lần 2 trở lên (người) Tỷ lệ %   hiến máu/DS
01 Thị trấn Năm Căn 18.091 133 79  59,40   0,43
02 Xã Lâm Hải  8.521 60 18 30,00   0,21
03 Xã Đất Mới  7.631 53 33 62,26   0,43
04 Xã Hàm Rồng  6.198 43 16 37,21   0,24
05 Xã Hàng Vịnh  5.879 41 32 78,05   0,56
06 Xã Hiệp Tùng  5.388 38 26 68,42   0,50
07 Xã Tam Giang  8.442 59 20 33,90   0,27
08 Xã Tam Giang Đông  4.884 34 31 90,18   0,57
09 Các ngành, đoàn thể   198 221 111,62    
                     Cộng 65.904 659 476 72,23   0,72
          8. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị
- Ưu điểm:
+ Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu về hiến máu tình nguyện đến cơ quan, đơn vị liên quan và tổ chức các đợt tiếp nhận máu.
+ Tạo được sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện.
- Hạn chế:
+ Chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm chỉ đạo đối với công tác hiến máu tình nguyện, còn tình trạng khoán trắng cho cơ quan thường trực (Hội Chữ thập đỏ).
+ Công tác tuyên truyền, vận động chưa thực sự đi vào chiều sâu, nhận thức của cộng đồng về máu chưa đầy đủ nên người tham gia hiến máu tình nguyện tỷ lệ còn thấp.
- Đề xuất, kiến nghị
+ Đề xuất mức chi cho công tác tuyên truyền, vân động người tham gia hiến máu tình nguyện ưu tiên cho cơ sở và phân chia theo tỷ lệ: Tỉnh 30%, huyện 30%, xã 40%.
+ Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hỗ trợ kinh phí cho lực lượng cộng tác viên tham gia tập huấn,  tuyên truyền, vận động người tham gia hiến máu tình nguyện.                                                          
                                                              Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG HMTN NĂM 2018
I. Mục tiêu
1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người và tham gia hiến máu tình nguyện.
2. Khơi dậy phong trào toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện và tăng dần số người đủ sức khỏe tham gia hiến máu tình nguyện của huyện đạt tỷ lệ 1,0% dân số tham gia hiến máu năm 2018.
3. Phấn đấu vận động hiến máu tình nguyện đạt chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh giao và đảm bảo đủ máu phục vụ kịp thời các ca cấp cứu, điều trị tại Bệnh viên Đa khoa Năm Căn và Bệnh viện tuyến tỉnh khi có yêu cầu.
II. Chỉ tiêu cụ thể
         
TT
 
Đơn vị
Dân số
(Người)
Chỉ tiêu
(Số người hiến)
Ghi chú
 
01 Thị trấn Năm Căn 19.044          133 - Tổng chỉ tiêu số người tham gia hiến máu chiếm 1,0% dân số của huyện;
- Chỉ tiêu giao cho các xã, thị trấn là 0,7% dân số tham gia hiến máu;
- Chỉ tiêu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện chiếm 29,95%.
02 Xã Lâm Hải   8.545  60
03 Xã Đất Mới   7.653  54
04 Xã Hàm Rồng   6.216  44
05 Xã Hàng Vịnh   5.894  41
06 Xã Hiệp Tùng   5.373  38
07 Xã Tam Giang   8.465  59
08 Xã Tam Giang Đông   4.897  34
 09 Ngành, đoàn thể huyện            198
Tổng cộng 66.087 661
III. Nhiệm vụ và giải pháp
1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội nghị, tổ chức tập huấn công tác vận động hiến máu nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện mục tiêu về hiến máu tình nguyện.
          2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện tổ chức quán triệt, vận động cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc phạm vi quản lý tham dự mít tinh và tham gia hiến máu.
          3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chỉ đạo quán triệt, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thuộc phạm vi quản lý đăng ký, tham dự mít tinh và tham gia hiến máu theo chỉ tiêu được phân bổ.
          4. Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Thường trực, thành viên Ban Chỉ đạo với cơ quan thông tin truyền thông, phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị ngành dọc, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, tổ chức mít tinh và tiếp nhận máu.
            5. Tổ chức mở lớp tập huấn bồi dưỡng về công tác hiến máu tình nguyện cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên nhằm nâng cao nhận thức và chất lượng công tác tuyên truyền, tư vấn về hiến máu tình nguyện, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia.
6. Phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tranh thủ nguồn từ nhà tài trợ tổ chức và tham gia các hoạt động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”-7/4, “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu”- 14/6, “Hành trình đỏ”.
IV. Tổ chức thực hiện
          1. Trình Ủy ban nhân dân huyện xin ý kiến tổ chức và ban hành Công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và ngành dọc đóng trên địa bàn huyện thực hiện.
          2. Tham mưu củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện, xã; củng cố, kiện toàn, thành lập Câu Lạc bộ “Ngân hàng máu sống”.
          3. Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Website của Hội; trong các cơ quan, đơn vị; vận động cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, nhân dân đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.
          4. Các cơ quan, đơn vị lập danh sách cá nhân đăng ký hiến máu tình nguyện gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Năm Căn (Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn):
- Đợt 1 vào ngày  06/01/2018;
- Đợt 2 vào ngày 01/3/2018;
- Đợt 3 vào ngày 01/8/2018.
­5. Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện:
          - Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn cho 80 tuyên truyền viên; trình Ủy ban nhân dân huyện xin kinh phí mở lớp; liên hệ Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau hỗ trợ giảng viên.
- Đăng ký với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ và phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Năm Căn tổ chức mít tinh và tiếp nhận máu:
+ Đợt 1: Tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng” vào tháng 01 năm 2018;
+ Đợt 2: Tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Tháng ra quân huấn luyện” vào tháng 3 năm 2018;
+ Đợt 3: Tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” vào tháng 8 năm 2018.
          - Tổng hợp danh sách đăng ký hiến máu, phát hành Thư mời dự mít tinh phát động hiến máu tình nguyện “Lễ hội Xuân hồng”, hưởng ứng “Tháng ra quân huấn luyện”, Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2018.
          - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xét đề nghị tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận độn và tham gia hiến máu tình nguyện.
Trên đây là báo cáo tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2018 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Năm Căn đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.
 
 Nơi nhận:                                                                              KT. TRƯỞNG BAN
- BCĐ VĐHMTN tỉnh Cà Mau;                                                   PHÓ TRƯỞNG BAN
- UBND huyện Năm Căn;
- Ban Chỉ đạo VĐHMTN xã, thị trấn;
- Các Ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn, TrườngTHPT;
- Lưu VT.
                                                                                                      Nguyễn Quang Sơn


Biểu số 1:             
                  TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
                    CỦA BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HMTN HUYỆN NĂM CĂN
   (Kèm theo Báo cáo số:101/BC-HMTN, ngày 13/11/2017 của Ban Chỉ đạo VĐHMTN huyện)

 
Nội dung tổng hợp, đánh giá
                               (1)
Năm
2017
       (2)
Tăng/giảm so
với năm 2016
 (3)
Hướng dẫn
ghi số liệu
               (4)
I. Ban Chỉ đạo (CĐ) các cấp 1.1. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh:     Đánh chữ x (nếu có) hoặc đánh chữ 0 (nếu chưa có); cột 3 để trống
a/ Có quy chế hoạt động    
b/ Có con dấu Ban CĐ    
c/ Có Văn phòng TT    
+ Số CB chuyên trách      
 
 
 
 
 
Ghi số lượng cụ thể vào  ô tương ứng của cột 2 và 3 ( chưa có thì ghi 0)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Số CB kiêm nhiệm    
+ Tổng số CB    
1.2. Ban Chỉ đạo cấp huyện:    
a/ Tổng số huyện 01 Không
b/ Huyện có Ban CĐ 01 Không
1.3. Ban Chỉ đạo cấp xã:    
a/ Tổng số xã 08 Không
b/ Số xã có Ban CĐ 08 Không
1.4. Ngân sách nhà nước cấp BCĐ cấp huyện (VNĐ) không Giảm 4.300.000
II. Phát triển các loại hình Câu lạc bộ (CLB) hiến máu tình nguyện 2.1. CLB HM dự bị    
a/ Số lượng CLB 01 Không
b/ Số thành viên 28 Giảm 30
2.2. CLB 25    
a/ Số lượng CLB không  
b/ Số thành viên không  
2.3. CLB máu hiếm Rh(-)    
a/ Số lượng CLB không  
b/ Số thành viên không  
2.4.CLB gia đình HM    
a/ Số lượng CLB không  
b/ Số thành viên không  
2.5. CLB vận động HM    
a/ Số lượng CLB 03 Tăng 02
b/ Số thành viên 84 Tăng 08
Tổng 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5    
a/ Số lượng CLB 04 Tăng 02
b/ Số thành viên 112 Giảm 22
III. Đào tạo, tập huấn Số lượng Cán bộ, TTV, TNV và Chủ nhiệp CLB được tập huấn, trong đó:  
01
 
01
 
 Ghi đầy đủ số liệu cho từng ô của 2 cột (dòng “Số lượng…”= a/+ b/)
a/ Do TW tổ chức 00 Không
b/ Do tỉnh tổ chức 01 người Giảm 01
IV. Hoạt động tuyên truyền, vận động 4.1. Tuyên truyền, vận động trực tiếp      
 
Ghi số lượng cụ thể vào các ô tương ứng a/, b/, c/ của cột 2 và cột 3
 
 
Loa phát thanh
a/ Số cuộc 03 cuộc Giảm 01 cuộc
b/ Số sản phẩm  tuyên truyền 1000 tờ rơi Tăng 320 tờ rơi
c/ Số người tham gia 1.000 Tăng 320 người
4.2. Tuyên truyền, vận động gián tiếp    
a/ Số cuộc 04 Giảm 02
b/ Số sản phẩm tuyên truyền 18 Tăng 06
V. Tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể, gia đình có thành tích HMTN và vận động HMTN 5.1. Tổng số cá nhân, tập thể và gia đình được tôn vinh, khen thưởng, trong đó:      
 
Ghi số lượng cụ thể vào tất cả các ô của cột 2 (dòng 5.1 là tổng của a/ và b/). Cột 3 chỉ ghi tăng/giảm của dòng 5.1, dòng a/ và dòng b/
a/ Cấp Trung ương khen 08  
+ Cá nhân 06  
+ Tập thể 01  
+ Gia đình 01  
b/ Cấp địa phương khen (tỉnh) 43 21
+ Cá nhân 38 18 ly và 01 BK
+ Tập thể 01  
+ Gia đình 04 02 ly
c/ Cấp địa phương khen (huyện) 53 (34)
+ Cá nhân 50 (23)
+ Tập thể 03 (08)
+ Gia đình 00 (03)
5.2. Việc tôn vinh, khen thưởng theo:    
a/ Quy chế do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh ban hành    
Đánh dấu x vào ô thích hợp
b/ Quy chế của Ban Chỉ đạo quốc gia (122/QĐ-BCĐQG) x
       
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Nguyễn Quang Sơn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 567
  • Tháng hiện tại: 114668
  • Tổng lượt truy cập: 2222068