Banner

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM 2016

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/12/2016 10:02 - Người đăng bài viết: hoichuthapdonamcan
 XÂY DỰNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ CƠ SỞ VỮNG MẠNH, XỨNG ĐÁNG VAI TRÒ
NÒNG CỐT, CẦU NỐI, ĐIỀU PHỐI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO
 
       
        - Những người thực hiện:
        + Nguyễn Quang Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn;
        + Trương Bích Thuận, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn;
        + Lâm Kỳ Hẹn, Ủy viên Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
        Thời gian đã được triển khai thực hiện: Từ ngày 10/12/2015 đến ngày 28/10/2016
 
        Phần một: ĐẶT VẤN ĐỀ
        1. Hội Chữ thập đỏ được xác định là tổ chức xã hội hoạt động nhân đạo theo pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Mục đích cao cả của Hội là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị góp phần xây dựng đất nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Hoạt động của Hội được thực hiện theo nguyên tắc: Tự nguyện, không vụ lợi; công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả; không phân biệt đối xử, phù hợp với truyền thống nhân ái của dân tộc; tuân quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế về hoạt động nhân đạo mà Việt Nam là thành viên; sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ.
         2. Hội Chữ thập đỏ cơ sở là nền tảng của Hội thực hiện nhiệm vụ:
          - Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội; các hoạt động Chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo.
          - Tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; sơ cấp cứu ban đầu; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa.
          - Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; vận động nguồn lực cho hoạt động Chữ thập đỏ; tham mưu với Đảng, Nhà nước và phối hợp trong hoạt động nhân đạo; hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo.
 
          Như vậy, việc Xây dựng Hội Chữ thập đỏ cơ sở vững mạnh, xứng đáng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội theo quy định của Luật hoạt động Chữ thập đỏ và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương.
 
          Phần hai: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
          I. Thực trạng về tổ chức Hội cơ sở trong huyện
         1. Số liệu về tổ chức Hội cơ sở
          - Tổ chức Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở của huyện là 09 thuộc 08 đơn vị hành chính của 07 xã, thị trấn Năm Căn và Trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển với 70 Chi hội của 57 ấp và 13 khóm trực thuộc Hội cơ sở.
          - Cán bộ Hội cấp cơ sở (Ban Chấp hành) là 136, trong đó 08 Chủ tịch chuyên trách Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn và 01 Chủ tịch kiêm nhiệm Hội Chữ thập đỏ trường THPT Phan Ngọc Hiển; cán bộ Chi hội là 70 (mỗi Chi hội chỉ có 01 Chi hội trưởng); số hội viên của Hội là 1719, tình nguyện viên là 274, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ là 436.
          2. Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội cấp cơ sở
          Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; Hội cơ sở đã có nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng về tổ chức; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, công tác tổ chức Hội và phong trào Chữ thập đỏ ở cơ sở đã có chuyển biến tích cực:
          - Tổ chức Hội từng bước được củng cố, kiện toàn và phát triển ngày càng sâu rộng; số lượng, chất lượng cán bộ, hội viên được nâng lên.
          - Nội dung, phương thức hoạt động của Hội từng bước đổi mới, đã xuất hiện mô hình, điển hình mới, cách làm năng động, sáng tạo trong hoạt động nhân đạo.
          Tuy nhiên, công tác Hội Chữ thập đỏ còn những hạn chế:
          - Tổ chức Hội phát triển chưa đồng đều; phát triển hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ có nơi chạy theo số lượng, chưa chú trọng đến chất lượng.
          - Công tác quản lý hội viên, tình nguyện viên chưa chặt chẽ, quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ chưa được quan tâm.
          - Hoạt động ở một số Hội cơ sở chậm đổi mới, hiệu quả thấp còn nhiều bất cập chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Hội trong tình hình mới.
          Nguyên nhân của tình trạng trên là:
          - Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về công tác nhân đạo và vai trò của tổ chức Hội chưa đầy đủ, thiếu những chủ trương, biện pháp cụ thể, ít quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho hoạt động của Hội cơ sở.
          - Năng lực, trình độ, phương pháp hoạt động, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ Hội cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của Hội; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội ở cơ sở còn lúng túng, chắp vá, bị động.
          - Cơ chế, chính sách đối với cán bộ Hội cơ sở (lương, sinh hoạt phí), điều kiện hoạt động của Hội cơ sở (nơi làm việc, phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động) còn bất cập, thiếu công bằng.
 
         II. Những biện pháp giải quyết vấn đề      
         1. Cơ sở pháp lý
          - Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
          - Luật Hoạt động Chữ thập đỏ số 11/2008/QH12, ngày 03/6/2008; Nghị định số 03/2011/NĐ-CP, ngày 07/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.
          - Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX thông qua ngày 04/7/2012 được bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1348/QĐ-BNV, ngày 19/12/2012.
          - Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ, ngày 27/02/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (khóa IX) xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh.
          2. Mục tiêu cần giải quyết
          Xây dựng tổ chức Hội cơ sở (xã, thị trấn, Trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển) vững mạnh; phát triển và nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Hội.
          3. Nhiệm vụ và giải pháp được đề xuất
          3.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc xây dựng tổ chức Hội cơ sở
          - Các cấp Hội cần nhận thức rõ vai trò và vị trí của Hội cơ sở; có kế hoạch cụ thể về việc củng cố, phát triển Hội cơ sở trong tình hình mới, đưa công tác xây dựng Hội cơ sở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Hội.
          - Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn, trường THPT Phan Ngọc Hiển đảm bảo đủ về số lượng Ban Chấp hành gồm 15 thành viên, Ban Thường vụ gồm 5 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên, Ban Chấp hành Chi hội khóm, ấp, trường học gồm 3 thành viên
           - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội cơ sở nhất là kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; xem xét, điều chỉnh việc giao chỉ tiêu hoạt động hàng năm cho Hội cơ sở chú ý đến yếu tố vùng, đặc thù văn hóa và thực trạng tại cộng đồng.
           - Chú trọng công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Hội cơ sở trong quá trình triển khai hoạt động; tổ chức lồng ghép các hoạt động tham quan, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình hoạt động của Hội cơ sở đạt hiệu quả cao.
           3.2. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội cơ sở
           - Hoạt động của Hội cơ sở đổi mới theo hướng dân chủ, công khai và minh bạch, đúng tôn chỉ, mục đích và Điều lệ Hội, phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và sự tham gia của cộng đồng.
           - Đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động Hội tại cơ sở, đảm bảo tính linh hoạt, năng động; xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động phù hợp như: Sơ cấp cứu an toàn giao thông, trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp, phòng ngừa ứng phó thảm họa, vườn thuốc nam, thầy thuốc tình nguyện, truyền thông dịch bệnh, khám chữa bệnh nhân đạo... tránh chung chung, không rõ vai trò của Hội.
           - Hoạt động của Hội cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức lồng ghép các hoạt động Chữ thập đỏ; phát huy vai trò tham mưu nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, khắc phục tình trạng quá tải trong việc huy động đóng góp của nhân dân.
           - Chủ động, sáng tạo trong vận động xây dựng nguồn quỹ nhân đạo; đa dạng hóa các loại hình vận động nguồn lực như: Vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp, hội đồng hương, phối hợp với các tổ chức xã hộ, từ thiện... nhưng cần đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội, sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ luật pháp và đường lối công tác nhân đạo của Chính phủ Việt Nam.
           3.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở
           - Hội chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ nhất là tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bố trí cán bộ; bố trí những cán bộ có uy tín, năng lực vận động quần chúng làm công tác Hội.
           - Tập trung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hội cơ sở theo phân cấp, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện định kỳ tập huấn nghiệp vụ, cập nhật thông tin về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ cho cán bộ Hội cơ sở.
          - Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ hàng năm theo chiều cấp trên đánh giá cấp dưới, hội viên góp ý đánh giá cán bộ; qua đó giúp cán bộ phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế để làm căn cứ đào tạo, luân chuyển, chăm lo chính sách cán bộ.
          - Tham mưu và thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ Hội cơ sở, tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế hoạt động và chính sách cán bộ Hội; cổ vũ, động viên, tôn vinh, khen thưởng kịp thời cán bộ Hội cơ sở có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội.
          3.4. Phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ
           - Rà soát, đánh giá số lượng, chất lượng và công tác phát triển hội viên, tình nguyện viên trong thời gian qua để có chủ trương, biện pháp thiết thực phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, tình nguyện viên trong tình hình mới.
           - Việc phát triển hội viên, tình nguyện viên phải chú trọng chất lượng, yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động nhân đạo tại địa phương và nguyện vọng của hội viên, tình nguyện viên; những hội viên, tình nguyện viên không gắn bó với Hội, không tham gia hoạt động của Hội thì cho rút tên trong danh sách hội viên, tình nguyện viên.
            - Tổ chức hoạt động, xây dựng mô hình hoạt động tình nguyện đáp ứng yêu cầu thực tế công tác nhân đạo về: Sơ cấp cứu an toàn giao thông, cấp cứu đuối nước, bếp ăn tình thương, bữa cơm nhân đạo, thầy thuốc tình nguyện, truyền thông tình huống khẩn cấp, dịch bệnh, vận động quỹ, hiến máu tình nguyện, ngân hàng máu sống...
            - Đa dạng hóa và mở rộng hoạt động của Đội, Nhóm tình nguyện; đổi mới công tác tập hợp và thu hút hội viên, tình nguyện viên; gắn hoạt động của hội viên, tình nguyện viên với các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Hội và quyền lợi của hội viên, tình nguyện viên trong hoạt động Hội.
            3.5. Quan tâm tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách và điều kiện hoạt động của Hội cơ sở
             - Hội tiếp tục tham mưu, phối hợp đơn vị liên quan đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước có chính sách đối với người làm công tác Hội và giải quyết những vấn đề khó khăn bức xúc của Hội cơ sở.
            - Tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chế độ chính sách chung đối với cán bộ và tổ chức Hội cơ sở; đồng thời có cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
            - Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ và tổ chức Hội phải được chú trọng nghiên cứu tổng kết, rút kinh nghiệm phổ biến nhân rộng những cách làm hay đạt hiệu quả cao; kiến nghị những vấn đề bức xúc đặt ra trong thực tiễn hoạt động.
 
             Phần ba: TÍNH MỚI, TÍNH HIỆU QUẢ VÀ KHẢ THI, PHẠM VI ÁP DỤNG
             I. Tính mới 
             1. Đề xuất các giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ đối với công tác xây dựng tổ chức Hội ở cơ sở bám sát Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và định hướng của Luật Tổ chức và hoạt động của Hội
             2. Đưa ra biện pháp cụ thể về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh để xứng đáng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo, hết lòng vì người nghèo góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
             II. Tính hiệu quả và khả thi
              1. Tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn; chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của Hội được nâng lên cả về nhận thức và hoạt động nhân đạo của Hội đã dần đi vào chiều sâu.
               2. Hiệu quả hoạt động của Hội trên các lĩnh vực được nâng lên; công tác phối hợp giữa Hội với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo ở địa phương chặt chẽ, đồng bộ hơn.
               III. Phạm vi áp dụng 
               1. Giải pháp đã triển khai thực hiện ở tất cả Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở thuộc huyện Năm Căn từ tháng 12 năm 2015 gắn với thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ, ngày 27/02/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
                 2. Đồng thời, áp dụng triển khai thực hiện được đối với các Hội chữ thập đỏ cấp cơ sở trong hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ xây dựng Hội Chữ thập đỏ cơ sở vững mạnh, xứng đáng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo.
 
                                 Phần bốn: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
                 I. Kết luận
                1. Trên cơ sở nghiên cứu những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Hội là cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh.
                2. Qua việc nghiên cứu thực trạng về tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở, xác định nguyên nhân của những hạn chế để có cái nhìn tổng thể, khách quan làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh.
                II. Đề xuất và kiến nghị
                1. Đối với Huyện ủy, Đảng ủy xã, thị trấn Năm Căn
                1.1. Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác nhân đạo, hoạt động Chữ thập đỏ và thực hiện chính sách đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ như cán bộ hội đoàn thể.
                1.2. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, điều chuyển cán bộ có phẩm chất đạo đức, tâm huyết, có năng lực vận động quần chúng làm công tác chữ thập đỏ.
                 2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện, xã, thị trấn Năm Căn
                 2.1. Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ về chính trị, chuyên môn, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội.
                 2.2. Chỉ đạo việc sắp xếp cán bộ làm công tác Chữ thập đỏ đặt trong tổng thể công tác cán bộ ở địa nhằm tạo sự ổn định tổ chức bộ máy của Hội.
               
               Công tác xã hội nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác vận động của Đảng, là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị góp phần giáo dục, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, việc xây dựng Hội Chữ thập đỏ cơ sở vững mạnh, xứng đáng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo là rất cần thiết góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương.
               
  Xác nhận của Hội Chữ thập đỏ
             Năm Căn, ngày 30 tháng 10 năm 2016
           KT. CHỦ TỊCH                                            Người báo cáo
          PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
                                                                                            
        Trương Bích Thuận                              Nguyễn Quang Sơn 
                                     PHỤ LỤC
 
 
 
Tên cơ sở Hội
 
Dân số chung
Thời điểm tháng 12 năm 2015 Thời điểm tháng 10 năm 2016  
Ghi chú
Cán bộ Hội cơ sở Chi hội Hội viên  
TNV
TTN CTĐ Cán bộ Hội cơ sở Chi hội Hội viên  
TNV
TTN CTĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Thị trấn Năm Căn 19.254 25 13 555 32 20 63 21 646 24 20  
Lâm Hải 8.419 22 11 110 30 25 39 13 198 24 25  
Đất Mới 7.539 15 8 132 30 32 42 14 211 24 32  
Hàm Rồng 6.140 15 8 81 30 78 30 10 183 24 78  
Hàng Vịnh 5.810 15 6 137 43 39 27 9 129 24 39  
Hiệp Tùng 5.306 15 6 56 17 36 18 6 56 24 36  
Tam Giang 8.344 19 10 212 25 58 42 14 195 24 58  
Tam Giang Đông 4.826 10 8 342 25 58 27 9 342 24 58  
Trường THPT.PNH   1   94   90 27 9 89   90  
Tổng 65.638 137 70 1.719 274 436 315 315 2.049 192 436  
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11471
  • Tổng lượt truy cập: 2345212