Banner

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM 2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/12/2016 09:56 - Người đăng bài viết: hoichuthapdonamcan

SẮP XẾP VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH VIÊN CHỨC
THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NĂM CĂN


 
                                            - Người thực hiện: Nguyễn Quang Sơn
                                            - Chủ tịch: Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn
 
             Phần thứ nhất: ĐẶT VẤN ĐỀ
            1. Tên sáng kiếnSắp xếp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
            2. Sự cần thiết, lý do nghiên cứu
           Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nêu rõ: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp.
         Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Luật Hoạt động Chữ thập đỏ (Luật số 11/2008/QH12) có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 đã quy định về hoạt động Chữ thập đỏ; biểu trưng trong hoạt động Chữ thập đỏ; vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực cho hoạt động Chữ thập đỏ; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong hoạt động Chữ thập đỏ.
          Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động Chữ thập đỏ; Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định  68/2010/QĐ-TTg quy định hội có tính chất đặc thù, theo đó Hội Chữ thập đỏ là Hội đặc thù.
          Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1348/QĐ-BNV ngày 19/12/2012 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Thông tư số 03/2013/TT-BNV quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành hướng dẫn số 73/HD-TƯHCTĐ ngày 22/3/2013 thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX.
         Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn được xác định là tổ chức xã hội và là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn hoạt động nhân đạo theo pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế; mục đích cao cả của Hội là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị góp phần xây dựng đất nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; nguyên tắc trong hoạt động của Hội là nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu. Nhiệm vụ của Hội là:
         - Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội; các hoạt động Chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo.
          - Tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác; sơ cấp cứu ban đầu; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa.
          - Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tuyên truyền các giá trị nhân đạo, vận động xây dựng quỹ hoạt động Chữ thập đỏ; tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạt động nhân đạo; hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo.
           Để Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đồng thời, phát huy vai trò của Hội tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thực hiện các chương trình, dự án và tổ chức các hoạt động nhân đạo trên địa bàn huyện cần phải quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội đi đôi với việc quy hoạch, đào tào, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác xã hội cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội vừa đảm bảo yêu cầu trước mắt và đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước. Chính vì vậy, tôi chọn “Sắp xếp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức  theo chức danh nghề nghiệp của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn” làm đề tài nghiên cứu.
           Phần thứ hai: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
           I. Thực trạng về tổ chức bộ máy
           1. Tổ chức và biên chế bộ máy
          1.1. Hội Chữ thập đỏ Năm Căn là tổ chức xã hội theo Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh được giao 5 biên chế trong đó:
           - Biên chế điều động đến từ cơ quan Đảng, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện là 04 người.
           - Biên chế tuyển dụng theo kế hoạch tuyển dụng viên chức của Uỷ ban nhân dân huyện được phê duyệt là 01 người.
          1.2. Cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ
          - Cán bộ lãnh đạo, quản lý gồm 3 người (1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch):
        + Chủ tịch điều hành mọi công tác của Hội; quyết định và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện hội, Hội cấp trên và Uỷ ban nhân dân huyện về các hoạt động của Hội; chủ trì các Hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện hội với Hội cơ sở theo định kỳ.
         + Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch, thay mặt Chủ tịch giải quyết công việc được phân công và ủy quyền; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực theo sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cơ quan Thường trực Huyện hội; chỉ đạo, triển khai, kiểm tra đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Hội.
          - Viên chức chuyên môn gồm 2 người:
         + Ủy viên thường trực, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực theo sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện hội; thường xuyên giữ mối liên hệ với Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội cơ sở; chuẩn bị nội dung các cuộc họp, theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Hội.
           + Kế toán tham mưu quản lý các nguồn kinh phí được cấp, nguồn vận động, hỗ trợ; theo dõi tiếp nhận, cấp phát hỗ trợ nhân đạo; quản lý, công khai tài sản, quyết toán và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.
           1.3. Trình độ đội ngũ
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ, Chức danh Trình độ đào tạo
Nam Nữ Chuyên môn Chính trị QLNN Ngoại ngữ Tin học
1 Nguyễn Quang Sơn 1958   Chủ tịch ĐHSP TC CVC   A
2 Trương Bích Thuận   1975 P. Chủ tịch ĐHLTH   CV   A
3 Trần Quốc Huynh 1958   P. Chủ tịch   TC      
4 Lâm Kỳ Hẹn 1979   UVTT CĐSP     A A
5 Trịnh Thị Phương Linh   1990 Kế toán TCKT     B A
            2. Đánh giá chung
            2.1. Ưu điểm
            - Biên chế cơ cấu tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội theo quy định của Điều lệ Hội và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam.
            - Đội ngũ đào tạo đạt chuẩn: Chuyên môn 2/5 chiếm 40%, Chính trị 2/3 chiếm 66,67%, Quản lý nhà nước 2/3 chiếm 66,67%, Ngoại ngữ 1/5 chiếm 20%, Tin học 4/5 chiếm 80%.
            2.2. Hạn chế
            - Phân công nhiệm vụ còn chung chung, chưa thể hiện rõ vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp và chuyên môn được đào tạo.
            - Đội ngũ chưa đạt chuẩn: chuyên môn 3/5 chiếm 60%, Chính trị (cán bộ lãnh đạo, quản lý) 1/3(33,33%), Quản lý nhà nước 1/3(33,33%), Ngoại ngữ 4/5(80%), Tin học 1/5(20%).
            3. Nguyên nhân của hạn chế
            3.1. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến 4/5 chiếm 80%  nên đơn vị không chủ động được nhân sự và sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị.
            3.2. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ chưa thể hiện tính thống nhất giữa cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan sử dụng lao động.
            4. Hậu quả của thực trạng
            4.1. Phải bố trí cán bộ, công chức, viên chức không đúng chuyên môn đào tạo, thậm chí không đủ thời gian để đào tạo lại.
            4.2. Tổ chức bộ máy chưa phát huy tối đa hiệu quả hoạt động do nhân sự điều động đến không đúng chuyên môn, chính sách được thụ hưởng bị thiệt thòi.
             II. Những biện pháp sắp xếp
             1. Cơ sở pháp lý
              - Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.
              - Thông tư số 08/2010/TT-BNV ngày 28/8/2010 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội như sau:
              + Công tác xã hội viên chính mã số 24.291
              + Công tác xã hội viên mã số 24.292
              + Nhân viên công tác xã hội, mã số 24.293
              - Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội và chức trách, nhiệm vụ, năng lực, trình độ viên chức công tác xã hội.
              - Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau phê duyệt Đề án Chức danh công việc theo đó Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn là đơn vị sự nghiệp được giao 5 biên chế.
              2. Mục tiêu cần giải quyết
             2.1. Sắp xếp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn cho phù hợp vừa là tổ chức hội và là đơn vị sự nghiệp công lập theo Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp.
           2.2. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có đạt trình độ chuẩn theo quy định đi đôi với việc củng cố, kiện toàn tổ chức Hội; thực hiện điều động, luân chuyển, tuyển dụng mới và giải quyết chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.
            3. Biện pháp, giải pháp được đề xuất
          3.1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị để nhận rõ vai trò, trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi thực hiện điều chuyển công tác và thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
            3.2. Thực hiện việc sắp xếp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn với 5 biên chế được giao.
             3.3. Phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:
            - Chủ tịch chỉ đạo chung các hoạt động của đơn vị; trực tiếp phụ trách công tác: Kế hoạch, tổ chức cán bộ, tài chính, thi đua khen thưởng, tham gia quản lý chương trình, dự án; ký ban hành các văn bản của Hội.
            - Phó Chủ tịch 1: Phụ trách công tác xã hội nhân đạo, hiến máu tình nguyện, vận động nguồn lực, kiểm tra, văn phòng; Quản lý Trang website (chuthapdonamcan.org); ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.
           - Phó Chủ tịch 2: Phụ trách công tác tuyên truyền, huấn luyện, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai, xây dựng phát triển tổ chức hội; ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.
            - Viên chức chuyên môn là Ủy viên Thường trực Huyện hội phụ trách công tác: Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của Hội; chuẩn bị các cuộc họp, hội nghị, quản lý hàng tiếp nhận, thủ quỹ; tham gia công tác huấn luyện.
            - Viên chức hỗ trợ phục vụ: Phụ trách công tác kế toán, tham mưu quản lý kinh phí, nguồn vận động, hỗ trợ; theo dõi tiếp nhận, cấp phát, quản lý tài sản, thực hiện chế độ chính sách và công tác văn thư lưu trữ.
           3.4. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị gắn với thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2016 – 2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo để đạt chuẩn đội ngũ theo quy định (kèm theo danh sách quy hoạch, đào tạo).
             4. Phương pháp xử lý
            4.1. Trước mắt giữ nguyên nhân sự hiện có gồm 5 biên chế, thực hiện điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo từng vị trí việc làm nhằm ổn định tổ chức bộ máy của Huyện hội đến hết nhiệm kỳ 2011 – 2016.
            4.2. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy phải được tiến hành đồng bộ và đặt trong tổng thể Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
           4.3. Việc sắp xếp, điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội với việc triển khai thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho phù hợp tránh những bất cập và mâu thuẫn mới phát sinh.
             Phần thứ ba: TÍNH MỚI, TÍNH HIỆU QUẢ VÀ KHẢ THI PHẠM VI ÁP DỤNG
           1. Tính mới:Trên cơ sở nghiên cứu về chức năng, nhiệm vụ và thực trạng về tổ chức bộ máy của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn để có cái nhìn tổng thể, khách quan làm cơ sở đề xuất các giải pháp trong việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt và mang tính lâu dài.
             2. Tính hiệu quả:
           - Tổ chức bộ máy được củng cố; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Hội ổn định; phân công phụ trách bám sát nhiệm vụ của Hội theo hướng chuyên sâu làm cơ sở cho việc xây dựng Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn trong tổng thể Đề án của Ủy ban nhân dân huyện.
             - Hiệu quả hoạt động của Hội về công tác xã hội nhân đạo, phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, hiến máu tình nguyện được nâng lên; công tác phối hợp giữa Hội với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo chặt chẽ, đồng bộ hơn.
              3. Phạm vi áp dụng: Thực hiện việc sắp xếp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn đặt trong tổng thể Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn; đồng thời áp dụng triển khai thực hiện được ở tất cả Hội Chữ thập đỏ cấp huyện được giao 05 biên chế trên phạm vi cả nước, có thể điều chỉnh vị trí việc làm cho phù hợp.
               Phần thứ tư: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
              I. Kết luận
             1. Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành liên quan, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức, hoạt động và thực trạng đơn vị Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn để từ đó đề xuất việc sắp xếp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
            2. Trong quá trình nghiên cứu đã đưa ra trích dẫn những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng cùng các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương liên quan và của tỉnh là cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề của liên quan đến việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.
              3. Qua việc nghiên cứu thực trạng về cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội Chữ thập đỏ huyện, xác định nguyên nhân của những hạn chế và hậu quả của nó để có cái nhìn tổng thể, khách quan làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp trong việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp nhằm phát huy hiệu quả của tổ chức bộ máy đơn vị Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
              II. Đề xuất và kiện nghị
              1. Đối với Huyện ủy
             1.1. Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác nhân đạo, hoạt động chữ thập đỏ và thực hiện chính sách đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ như cán bộ hội đoàn thể.
             1.2. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, điều chuyển cán bộ có phẩm chất đạo đức, tâm huyết, có năng lực vận động quần chúng làm công tác chữ thập đỏ.
             2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện
             2.1. Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ  Hội Chữ thập đỏ về chính trị, chuyên môn, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ đạt trình độ chuẩn theo quy định.
             2.2. Điều chỉnh ngạch viên chức (Chuyên viên, Cán sự) của Hội Chữ thập đỏ  sang chức danh công tác xã hội viên mã số 24.292 và nhân viên công tác xã hội mã số 24.293.
Công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác vận động của Đảng, là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy Đảng, của cán bộ, đảng viên và của các tổ chức trong hệ thống chính trị góp phần giáo dục, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chính sách xã hội của Đảng, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, việc “Sắp xếp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn” nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả các hoạt động nhân đạo góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị                                                                                                                                                                      Năm Căn, ngày 15 tháng 11 năm 2014
             PHÓ CHỦ TỊCH                                                                                                                                                                                                                Người báo cáo
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                     Nguyễn Quang Sơn
           Trương Bích Thuận                                                                                                                                                                               Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn


 
 
DANH SÁCH
Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hội nhiệm kỳ 2016-2020
 
 
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ, chức danh Trình độ đào tạo Đào tạo bồi dưỡng Quy hoạch
Nam Nữ Chuyên môn Chính trị QL
NN
Ngoại ngữ Tin học Chuyên môn Chính trị QL
NN
Ngoại ngữ Tin học
01 Nguyễn Quang Sơn 1958   Chủ tịch ĐH SP QLGD TC CVC   A       B    
 
 
 
 
 
 
02 Trương Bích Thuận   1975 P. Chủ tịch ĐH
 LTH-QTVP
  CV   A   TC   B    
Chủ tịch
03 Trần Quốc Huynh 1958   P. Chủ tịch   TC             B A  
 
 
04 Lâm Kỳ Hẹn 1979   Ủy viên Thường trực CĐ SP (ngữ văn)     A A Đang học
ĐH QLXD (năm 4)
TC CV B    
Chủ tịch
P Chủ tịch
05 Trịnh Thị Phương Linh   1990 Kế toán TC
Kế toán
    B A Đang học
ĐH TCKT (năm 4)
TC CV      
P Chủ tịch
06 Quách Văn Bằng 1982   Công chức VP-TK xã Hàm Rồng CN QTKD     B B   TC CV      
P Chủ tịch
07 Trần Quốc Bủ 1984   Bí thư xã
Đoàn xã  Đất Mới
TC
Thanh vận
TC   B A Đang học
ĐH XHH (năm 3)
  CV      
P Chủ tịch
 
 
 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11562
  • Tổng lượt truy cập: 2345303