Banner

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2015

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/12/2016 10:03 - Người đăng bài viết: hoichuthapdonamcan
                                                    VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
                                                        VỚI VIỆC SẮP XẾP TỔ CHỨC VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ


                                                                                                                                                          Người thực hiện: Nguyễn Quang Sơn
                                                                                                                                                      Chủ tịch: Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn
         
         Phần một: ĐẶT VẤN ĐỀ
          Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn được xác định là tổ chức xã hội hoạt động nhân đạo theo pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế; mục đích cao cả của Hội là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị góp phần xây dựng đất nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; nguyên tắc trong hoạt động của Hội là nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu.
          Đồng thời, Hội là đơn vị sự nghiệp công lập được giao 5(Năm) biên chế thực hiện theo Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đặt trong tổng thể Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyên Năm Căn.
          Như vậy, sắp xếp  vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp với việc sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội theo quy định của Luật hoạt động Chữ thập đỏ và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; phát huy vai trò của Hội tham gia xây dựng chủ trương, chương trình, dự án và tổ chức các hoạt động nhân đạo; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với đội ngũ làm công tác hội.
 
         Phần hai: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
         I. Thực trạng về tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm
         1. Chức năng
         - Hội là tổ chức xã hội và là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện hoạt động nhân đạo theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
         - Mục đích cao cả là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị góp phần xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
         - Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của hội là nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu.
         2. Nhiệm vụ
         - Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội; các hoạt động Chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo.
         - Tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác; sơ cấp cứu ban đầu; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa.
         - Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tuyên truyền các giá trị nhân đạo, vận động xây dựng quỹ hoạt động Chữ thập đỏ; tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạt động nhân đạo; hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo.
         3. Tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm            
         3.1. Tổ chức bộ máy Hội Chữ thập đỏ Năm Căn là tổ chức xã hội theo Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Năm Căn theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.
         3.2. Biên chế được giao theo Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện gồm 5 người; trong đó: Ban lãnh đạo 3 người, Viên chức chuyên môn 2 người.
         3.3. Vị trí việc làm
          - Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành (03 người)
         + Chủ tịch: Chỉ đạo chung các hoạt động của cơ quan; trực tiếp phụ trách công tác: Kế hoạch, tổ chức cán bộ, tài chính, thi đua khen thưởng, tham gia quản lý Chương trình dự án; ký ban hành các văn bản của Hội.
          + Phó Chủ tịch 1, phụ trách công tác: Văn phòng, xã hội nhân đạo, hiến máu tình nguyện, kiểm tra, vận động nguồn lực và trang Website (hoichuthapdonamcan.org); ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.
          + Phó Chủ tịch 2, phụ trách công tác: Tuyên truyền và huấn luyện, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai, xây dựng phát triển tổ chức Hội; ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.
           - Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp (01 người) phụ trách công tác: Văn thư lưu trữ; theo dõi, tổng hợp báo cáo hoạt động của Hội; chuẩn bị chương trình, nội dung các kỳ họp, hội nghị; tham gia huấn luyện; tiếp nhận, quản lý kho hàng.
           - Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ (01 người) phụ trách kế toán tham mưu quản lý kinh phí được cấp, nguồn vận động, hỗ trợ; theo dõi tiếp nhận, cấp phát, quyết toán và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.
          3.4. Tổng hợp thực trạng đội ngũ công chức, viên chức (Phụ lục số 1)
          4. Đánh giá chung
          4.1. Ưu điểm
           - Biên chế cơ cấu tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội theo quy định của Điều lệ Hội và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam.
           - Phân công đội ngũ thể hiện rõ vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
          4.2. Hạn chế
           - Tổ chức bộ máy chưa phát huy tối đa hiệu quả hoạt động do nhân sự điều động đến không đúng chuyên môn đào tạo, thậm chí không đủ thời gian để đào tạo lại.
           - Đội ngũ chưa đạt chuẩn chiếm tỷ lệ cao (Chuyên môn 40%, Chính trị 60%, Quản lý nhà nước 60%, Ngoại ngữ 80%, Tin học 20%); có 02 vị trí không phù hợp.
          4.3. Nguyên nhân của hạn chế
            - Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến 4/5 chiếm 80%  nên đơn vị không chủ động được nhân sự và sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị.
            - Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ chưa thể hiện tính thống nhất giữa cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan sử dụng lao động.
            II. Những biện pháp sắp xếp 
            1. Cơ sở pháp lý
             - Luật hoạt động Chữ thập đỏ số 11/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
             - Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014//NĐ-CP của Chính phủ.
             - Thông tư số 08/2010/TT-BNV ngày 28/8/2010 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội như sau:
             + Công tác xã hội viên chính mã số 24.291
             + Công tác xã hội viên mã số 24.292
             + Nhân viên công tác xã hội, mã số 24.293
             - Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội và chức trách, nhiệm vụ, năng lực, trình độ viên chức công tác xã hội.
             - Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau phê duyệt Đề án Chức danh công việc theo đó Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn là đơn vị sự nghiệp được giao 5 biên chế.
             2. Mục tiêu cần giải quyết
             2.1. Sắp xếp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn cho phù hợp vừa là tổ chức hội và là đơn vị sự nghiệp công lập.
             2.2. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có đạt trình độ chuẩn theo quy định đi đôi với việc củng cố, kiện toàn tổ chức, tuyển dụng và thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
              3. Nguyên tắc sắp xếp lại tổ chức và tinh giản biên chế
              3.1. Phải đảm bảo sự lãnh đạo  của Đảng, phát huy vai trò  giám sát của các tổ chức chính trị – xã hội và hội viên trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế.
              3.2. Phải được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.
              3.3. Phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật.
              3.4. Phải đảm bảo chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.
              3.5. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.
               4. Biện pháp, giải pháp được đề xuất
               4.1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị để nhận rõ vai trò, trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi thực hiện điều chuyển công tác và thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
               4.2.Thực hiện sắp xếp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp đi đôi với tinh giản biên chế đối tượng chưa đạt trình độ đào tạo theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn với phương án:
              4.2.1. Bố trí nhân sự làm việc từ biên chế 05 người còn 04 người (Giảm 01 người).
              4.2.2. Điều chỉnh vị trí việc làm từ 05 còn 04 (Giảm 01 vị trí của Phó Chủ tịch 2).
               - Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành 02 người (Giảm 01 người).
               - Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 01 người.
               - Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 01 người.
              4.2.3. Điều chỉnh nhiệm vụ bổ sung cho từng vị trí việc làm như sau:
              - Chủ tịch: Bổ sung phụ trách công tác tuyên truyền, xây dựng tổ chức Hội.
              - Phó Chủ tịch: Bổ sung phụ trách công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng.
              - Ủy viên thường trực:
              + Bổ sung phụ trách công tác huấn luyện, phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai;
             + Chuyển nhiệm vụ công tác Văn thư lưu trữ sang viên chức hỗ trợ, phục vụ.
              - Viên chức hỗ trợ, phục vụ: Bổ sung phụ trách công tác Văn thư lưu trữ.
             4.3. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với 04 vị trí việc làm (Giảm 01) như sau:
              - Chủ tịch chỉ đạo chung các hoạt động của đơn vị và trực tiếp phụ trách công tác: Kế hoạch; tuyên truyền; tổ chức cán bộ; tài chính; thi đua khen thưởng; tham gia quản lý các Chương trình, dự án; xây dựng và phát triển tổ chức Hội; ký ban hành các văn bản của Hội.
              - Phó Chủ tịch phụ trách công tác: Văn phòng; xã hội nhân đạo; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; hiến máu tình nguyện; vận động nguồn lực; kiểm tra; Quản lý Trang website (Hoichuthapdonamcan.org); ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.
              - Viên chức chuyên môn là Ủy viên Thường trực phụ trách công tác: Huấn luyện; phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của Hội; chuẩn bị chương trình, nội dung các cuộc họp, hội nghị; tiếp nhân, quản lý kho hàng.
              - Viên chức hỗ trợ phục vụ phụ trách công tác: Kế toán; tham mưu quản lý kinh phí  cấp, nguồn vận động, hỗ trợ; theo dõi tiếp nhận, cấp phát, quyết toán, quản lý tài sản, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và công tác văn thư lưu trữ.
              4.4. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị gắn với thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2016 – 2021 và những nhiệm kỳ tiếp theo để đạt chuẩn đội ngũ theo quy định (Phụ lục số 2).
              4.5. Thưc hiện chính sách tinh giản biên chế, giải quyết nghỉ hưu trước tuổi 01 viên chức chưa đạt trình độ đào tạo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn (Phụ lục số 3).
               5. Phương pháp xử lý
              5.1. Trước mắt giữ nguyên nhân sự hiện có gồm 5 biên chế, thực hiện điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo từng vị trí việc làm nhằm ổn định tổ chức bộ máy của Huyện hội đến hết năm 2015.
              5.2. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy phải được tiến hành đồng bộ và đặt trong tổng thể Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
              5.3. Việc sắp xếp, điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội với việc triển khai quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và giải quyết nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
              Phần ba: TÍNH MỚI, TÍNH HIỆU QUẢ VÀ KHẢ THI, PHẠM VI ÁP DỤNG
              I. Tính mới 
               - Đề xuất các giải pháp trong việc thực hiện Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp và thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
               - Đơn vị có cơ sở quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt và mang tính lâu dài, hướng đến tinh gọn bộ máy (giảm 01 biên chế).
                II. Tính hiệu quả và khả thi
                - Tổ chức bộ máy được củng cố; đội ngũ của cơ quan Hội ổn định; phân công nhiệm vụ theo hướng chuyên sâu trên cơ sở thực hiện Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp và thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
                - Hiệu quả hoạt động của Hội trên các lĩnh vực được nâng lên; công tác phối hợp giữa Hội với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo chặt chẽ, đồng bộ hơn.
               III. Phạm vi áp dụng 
               1. Thực hiện sắp xếp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp với việc sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhằm hướng tới tinh gọn tổ chức bộ máy của Hội.
                2. Đồng thời, áp dụng triển khai thực hiện được ở tất cả Hội Chữ thập đỏ cấp huyện trong hệ thống tổ chức Hội trên phạm vi toàn tỉnh và cả nước.
                                 Phần bốn: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
                 I. Kết luận
                 1. Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành liên quan, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức, hoạt động và thực trạng của Hội Chữ thập đỏ huyện để  đề xuất việc sắp xếp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp với việc sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế ở đơn vị Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
                 2. Trong quá trình nghiên cứu đã đưa ra trích dẫn những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành Trung ương liên quan và của tỉnh là cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề của liên quan đến việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp với việc sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế.
                 3. Qua việc nghiên cứu thực trạng về cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội Chữ thập đỏ huyện, xác định nguyên nhân của những hạn chế để có cái nhìn tổng thể, khách quan làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp trong việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp nhằm phát huy hiệu quả hoạt động và tinh gọn tổ chức bộ máy đơn vị Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
                 II. Đề xuất và kiện nghị
                 1. Đối với Huyện ủy
                1.1. Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác nhân đạo, hoạt động Chữ thập đỏ và thực hiện chính sách đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ như cán bộ hội đoàn thể.
                1.2. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, điều chuyển cán bộ có phẩm chất đạo đức, tâm huyết, có năng lực vận động quần chúng làm công tác chữ thập đỏ.
                2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện
                2.1. Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ về chính trị, chuyên môn, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ đạt trình độ chuẩn theo quy định.
                2.2. Điều chỉnh ngạch công chức, viên chức (Chuyên viên, Cán sự) của Hội Chữ thập đỏ sang chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội như sau:
                 - Công tác xã hội viên mã số 24.292
                  - Nhân viên công tác xã hội, mã số 24.293
                  Công tác xã hội nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác vận động của Đảng, là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị góp phần giáo dục, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, việc Sắp xếp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp với việc sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả các hoạt động nhân đạo góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương.
 
Xác nhận của Hội Chữ thập đỏ           Năm Căn, ngày 30 tháng 10 năm 2015
          KT. CHỦ TỊCH                                            Người báo cáo
          PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
                                                                                            
        Trương Bích Thuận                              Nguyễn Quang Sơn
                                                                                              

                                                                            Phụ lục số 1
             THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NĂM CĂN
 
 
 

TT
 
 
Họ và tên
 
 
Ngày tháng
 năm sinh
Trình độ Ngạch Đánh 
giá sự phù hợp hay không 
phù hợp
 
 
Nhiệm vụ dược phân công thực hiện
Chuyên môn Chính trị QLNN Ngoại ngữ Tin
 học
Mã số KĐC
Văn bằng KĐC Văn bằng KĐC Chứng chỉ KĐC Chứng chỉ KĐC Chứng chỉ KĐC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
1
 
Nguyễn Quang Sơn
(Chủ tịch)
 
 
07/10/1958
Đại học
 Sư phạm
  Trung cấp   CVC      
 
X
 
 
A
  01.003-A1   Phù hợp Chỉ đạo chung các hoạt động của cơ quan; trực tiếp phụ trách công tác: Kế hoạch, tổ chức cán bộ, tài chính, thi đua khen thưởng, tham gia quản lý Chương trình dự án; ký ban hành các văn bản của Hội.
 
 
2
 
Trương Bích Thuận
(Phó Chủ tịch)
 
 
02/6/1975
ĐH.LTH                                                                                      
 &QTVP
  Đh Tr.cấp   CV      
 
X
 
 
A
  01.003-A1   Phù hợp Phụ trách công tác: Văn phòng, xã hội nhân đạo, hiến máu tình nguyện, kiểm tra, vận động nguồn lực và trang Website (Hoichuthapdonamcan.org); ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.
 
3
 
Trần Quốc Huynh
 (Phó Chủ tịch)
 
 
17/9/1958
   
 
X
Trung cấp      
 
X
   
 
X
   
 
X                 
01.004-B  
 
X
Không phù hợp Phụ trách công tác: Tuyên truyền huấn luyện, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai, xây dựng phát triển tổ chức Hội; ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.
 
4
 
Lâm Kỳ Hẹn
(Ủy viên Thường trực)
 
 
20/11/1979
Cao đẳg SP Đh Đại học  
 
X
   
 
X
   
 
X
 
 
A
 
 
X
 
 
A
  01.003-A0  
 
X
Không
phù hợp
Phụ trách công tác: Văn thư lưu trữ; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của Hội; chuẩn bị chương trình, nội dung các kỳ họp, hội nghị; tham gia công tác huấn luyện, tiếp nhận, quản lý kho hàng.
 
5
 
Trịnh Thị Phương Linh
Viên chức hỗ trợ phục vụ
 
22/7/1990
Đại học
Tài chính-KT
     
X
   
X
 
B
   
A
  06.032-B         Phù hợp Phụ trách kế toán tham mưu quản lý kinh phí được cấp, nguồn vận động, hỗ trợ; theo dõi tiếp nhận, cấp phát, quyết toán và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 
Phụ lục số 2
PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ NHÂN SỰ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI SẮP XẾP VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ
 
 

TT
 
Vị trí
Trình độ  
Đào tạo,          bồi dưỡng nghiệp vụ
 
Điều chỉnh nhiệm vụ
 
Dự kiến ngạch
 
Đề xuất
 
Chuyên          môn
 
Chính trị
 
Quản lý NN
 
Ng.   ngữ
 
Tin học
1 2 3 4 5 6 7 8 09 10 11
 
1
 
Chủ tịch
 
Đại học
 
Tr.cấp
 
CVC
   
A
 
Ngoại ngữ: B1
Chỉ đạo chung các hoạt động của cơ quan; trực tiếp phụ trách công tác: Kế hoạch, tuyên truyền, tổ chức cán bộ, tài chính, thi đua khen thưởng, tham gia quản lý Chương trình dự án, xây dựng phát triển tổ chức Hội, ký ban hành các văn bản của Hội.  
01.003
-A1
 
 
2
 
Phó Chủ tịch
 
Đại học
 
Đang học Tr.cấp
 
Chuyên viên
   
A
 
Ngoại ngữ: B1
Phụ trách công tác: Văn phòng, xã hội nhân đạo, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, hiến máu tình nguyện, kiểm tra, vận động nguồn lực và trang Website (hoichuthapdonamcan.org); ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.  
01.003
-A1
 
 
3
 
Ủy viên Thường trực
Cao đẳng Đh.ĐH Quản lý xây dựng       
A
 
A
 
Hoàn chỉnh ĐH Chính trị:Tr.cấp  QLNN: Ch.viên
Ngoại ngữ: B1
Phụ trách công tác: Huấn luyện, phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của Hội; chuẩn bị chương trình, nội dung các kỳ họp, hội nghị; tiếp nhận, quản lý kho hàng.  
01.003
-A1
 
 
4
 
Viên chức hỗ trợ phục vụ
 
Đại học
     
B
 
A
 
Chính trị:Tr.cấp QLNN: Ch.viên Ngoại ngữ: B1
Phụ trách kế toán tham mưu quản lý kinh phí được cấp, nguồn vận động, hỗ trợ; theo dõi tiếp nhận, cấp phát, quyết toán và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và văn thư lưu trữ.  
06.031
-A1
 
 
 
 
                                          Phụ lục số 3
              DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ (DỰ KIẾN)
 
 
 

TT
 
Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh
 
Chức vụ 
hiện tại
 
Đơn vị
 
Chính sách
 tinh giản
 
Thời điểm
 tinh giản
 
Lý do tinh giản
Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
01
 
Trần Quốc Huynh
 
17/9/1958
   
Phó Chủ tịch
 
Hội Chữ thập đỏ
 
Nghỉ hưu trước tuổi
 
01/11/2015
Chưa đạt trình độ đào tạo theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11419
  • Tổng lượt truy cập: 2345160