Banner

VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/12/2016 21:55 - Người đăng bài viết: hoichuthapdonamcan
        
ĐỀ ÁN
Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp
 
 
            Căn cứ Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Chỉ tiêu biên chế được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao; Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp như sau:
           Phần 1
          CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
          I. Chức năng
         1. Hội là tổ chức xã hội và là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện hoạt động nhân đạo theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
         2. Mục đích cao cả là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị góp phần xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
         3. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của hội là nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu.
         II. Nhiệm vụ
         1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội; các hoạt động Chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo.
         2. Tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác; sơ cấp cứu ban đầu; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa.
          3. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tuyên truyền các giá trị nhân đạo, vận động xây dựng quỹ hoạt động chữ thập đỏ; tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạt động nhân đạo; hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo.
 
           Phần 2
          THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY
          I. Tổ chức bộ máy
         1. Biên chế được Ủy ban nhân dân huyện giao theo Đề án chức danh công việc được Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phê duyệt tại Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 gồm 5 cán bộ, công chức, viên chức.
         2. Cơ cấu tổ chức bộ máy
         a) Ban lãnh đạo gồm 3 người 
         - Chủ tịch là người đứng đầu và chủ trì mọi công tác của Huyện hội; chịu trách nhiệm trước Huyện hội, Hội cấp trên, Ủy ban nhân dân huyện về mọi hoạt động của Hội. Quyết định và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và cơ quan Huyện hội, quyết định những công việc đột xuất cần được giải quyết và thông báo lại với Thường trực trong phiên họp gần nhất; chủ trì các hội nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện hội.
         - Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch, thay mặt Chủ tịch giải quyết công việc khi Chủ tịch vắng và được ủy quyền, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Ban Thường vụ Huyện hội; điều hành hoạt động của cơ quan Huyện hội, giữ mối liên hệ với các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội cơ sở; chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định, Chương trình công tác của Hội.
          b) Viên chức chuyên môn 2 người
          - Ủy viên Thường trực trực tiếp thực hiện công việc của cơ quan theo kế hoạch của Ban Thường vụ, Ban Thường trực; phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Ban Thường vụ Huyện hội; giữ mối liên hệ với các Ủy viên Ban Chấp hành trong việc thực hiện quy chế của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; tổ chức triển khai, theo dõi kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định, Chương trình công tác của Hội và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội theo định kỳ.
         - Kế toán tham mưu quản lý các nguồn kinh phí được cấp, nguồn vận động, hỗ trợ; theo dõi tiếp nhận, cấp phát; quản lý công khai tài sản, quyết toán và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.
          II. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (Kèm theo Mẫu số 1)
         1. Tổng số: 5 người; trong đó: Nam 3 người; Nữ 2 người
          2. Trình độ: 
         2.1. Chuyên môn:
         - Trên chuẩn: 00 người
         - Đạt chuẩn: 02 người
         - Thiếu chuẩn: 03 người
         Đánh giá chung: Còn 03 người thiếu chuẩn chưa phù hợp.
          2.2. Chính trị:
          - Trên chuẩn: 00 người
          - Đạt chuẩn: 02 người
          - Thiếu chuẩn: 01 người
          Đánh giá chung: Còn 01 người thiếu chuẩn chưa phù hợp
          2.3. Quản lý nhà nước:
           - Trên chuẩn: 01 người
           - Đạt chuẩn: 01 người
           - Thiếu chuẩn: 01 người
          Đánh giá chung: Còn 01 người thiếu chuẩn chưa phù hợp
          2.4. Ngoại ngữ:
          - Trên chuẩn: 00 người
          - Đạt chuẩn: 01 người
          - Thiếu chuẩn: 04 người
           Đánh giá chung: Còn 04 người thiếu chuẩn chưa phù hợp
           2.5. Tin học:
           - Trên chuẩn: 00 người
           - Đạt chuẩn: 02 người
           - Thiếu chuẩn: 03 người
           Đánh giá chung: Còn 03 người thiếu chuẩn chưa phù hợp
           3. Lương:
          - Chuyên viên cao cấp và tương đương: 00 người
          - Chuyên viên chính và tương đương: 00 người
          - Chuyên viên và tương đương: 02 người
          - Cán sự và tương đương: 02 người
          - Khác: 01 người
          Đánh giá chung:  Phù hợp
          Nhận xét chung: 
          -  Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng cán bộ, công chức, viên chức là phù hợp với việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội.
          - Tuy nhiên, cần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ về chính trị, chuyên môn, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học để đạt trình độ chuẩn và phù hợp với vị trí việc làm.
 
           Phần 3
           PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ NHÂN SỰ THEO CHỨC DANH CÔNG VIỆC
 
           I. Về tổ chức bộ máy
           - Biên chế được giao là 05 biên chế.
           - Xây dựng Đề án 05 người.
           - Số người làm việc hiện có 05 người.
           II. Nhân sự cụ thể từng bộ phận (Kèm theo Mẫu số 02)
           1. Ban lãnh đạo 03 người và bố trí như sau:
            - Chủ tịch chỉ đạo chung các hoạt động của cơ quan; trực tiếp phụ trách công tác: Kế hoạch, tổ chức cán bộ, tài chính, thi đua khen thưởng, tham gia quản lý Chương trình dự án, ký ban hành các văn bản của Hội.
            - Phó Chủ tịch 1 phụ trách công tác: Xã hội nhân đạo, công tác hiến máu tình nguyện, kiểm tra, vận động nguồn lực và trang Website (chuthapdonamcan.org); ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.
            - Phó Chủ tịch 2 phụ trách công tác: Tuyên truyền huấn luyện, công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai, xây dựng phát triển tổ chức hội; ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.
           2. Viên chức chuyên môn 01 người  là Uỷ  viên Thường trực phụ trách công tác: Văn thư lưu trữ; theo dõi tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của Hội; chuẩn bị chương trình, nội dung các kỳ họp, hội nghị; tiếp nhận, quản lý kho hàng.
           3. Viên chức hỗ trợ phục vụ 01 người phụ trách kế toán: Tham mưu quản lý kinh phí được cấp, nguồn vận động, hỗ trợ; theo dõi tiếp nhận, cấp phát; quản lý, công khai tài sản, quyết toán và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.
           III. Kiến nghị và đề xuất
          1. Với Ủy ban nhân dân tỉnh: Thực hiện chế độ công vụ đối với công chức, viên chức cơ quan Hội như đối với các đơn vị hành chính vì đây là tổ chức xã hội và là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện hoạt động nhân đạo theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
           2. Thủ trưởng cấp trên trực tiếp
           - Tham mưu thực hiện chế độ công vụ đối với công chức, viên chức cơ quan Hội như đối với các đơn vị hành chính vì đây là tổ chức xã hội và là đơn vị sự nghiệp không có thu, hoạt động là hành chính
           - Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ về chính trị, chuyên môn, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ đạt chuẩn cán bộ, công chức, viên chức. 
          3. Với các cơ quan, đơn vị liên quan
           - Làm tốt công tác tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sắp xếp đội ngũ làm công tác Hội theo đúng chuyên môn.
           - Tạo sự phối hợp tham gia công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện công tác xã hội nhân đạo của Hội.
            Trên đây là Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn (kèm theo phụ lục số 9, 10, 11; mẫu số 1, 2); kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt ./.
 
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                               CHỦ TỊCH
- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu VT.                                                                                                                                                                                                                                    (đã ký)
 
                                                                                   
                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                            Nguyễn Quang SơnTHỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NĂM CĂN                                                                  Mẫu số 01
                   (Kèm theo Đề án số: 24/ĐA-HCTĐ  ngày 18/02/2014 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
 
 
TT
 
Họ và tên
Trình độ Ngạch Đánh giá sự phù hợp hay không phù hợp  
Liệt kê công việc thực hiện
Ghi chú
Ch.
môn
Ch.
trị
QL
NN
Ng.
Ngữ
Tin
học
Mã số KĐC
CM KĐC CT KĐC QLNN KĐC NN KĐC   KĐC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I. Ban lãnh đạo: 03 người    
 
 
1
 
 
Nguyễn Quang Sơn
ĐH-SP   TC   CVC      
X
   
X
01.003-A1    
Phù hợp
Chủ tịch là người đứng đầu và chủ trì mọi công tác của Huyện hội; chịu trách nhiệm trước Huyện hội, Hội cấp trên, Ủy ban nhân dân huyện về mọi hoặt động của Hội. Quyết định và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và cơ quan Huyện hội, quyết định những công việc đột xuất cần được giải quyết và thông báo lại với Thường trực trong phiên hop gần nhất; chủ trì các Hội nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện hội.  
 
 
2
 
 
Trương Bích Thuận
ĐH-LTH       CV      
 
 
X
   
 
 
X
01.003-A1    
 
Phù hợp
Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch, thay mặt Chủ tịch giải quyết công việc khi Chủ tịch vắng và được ủy quyền, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Ban Thường vụ Huyện hội; điều hành hoạt động của cơ quan Huyện hội, giữ mối liên hệ với các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội cơ sở; chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; chỉ đạo triển khai, kiểm tra đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định, Chương trình công tác của Hội.  
 
3
 
Trần Quốc Huynh
    TC
 
 
     
X
   
X
   
X
01.004-B    
Phù hợp
   
II. Viên chức: 02 người    
 
 
1
 
 
Lâm Kỳ Hẹn
CĐ-SP (ĐHXD)            
 
 
A
 
 
 
X
 
 
 
A
  01.003-A0   Phù hợp Ủy viên Thường trực trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Ban Thường trực; giữ mối liên hệ với các Ủy viên Ban Chấp hành trong việc thực hiện Quy chế của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; tổ chức triển khai, theo dõi kiểm tra đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định, Chương trình công tác của Hội và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội theo định kỳ.  
 
2
 
Trịnh Thị Phương Linh
ĐH TC-TC            
 
B
   
 
A
  06.032-B   Phù hợp Kế toán tham mưu quản lý các nguồn kinh phí được cấp, nguồn vận động, hỗ trợ; theo dõi tiếp nhận, cấp phát; quản lý công khai tài sản, quyết toán và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Mẫu số 02
PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ NHÂN SỰ THEO CHỨC DANH CÔNG VIỆC
(Kèm theo Đề án số: 24/ĐA-HCTĐ ngày 18/02/2014 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
                 
TT Vị trí Yêu cầu trình độ Bồi dưỡng nghiệp vụ Cần bổ sung gì Điều chỉnh nhiệm vụ Dự kiến ngạch Đề xuất Ghi chú
C.M CT QLNN NN TH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. Ban lãnh đạo: 3 người                  
1 Chủ tịch: Chỉ đạo chung các hoạt động của cơ quan; trực tiếp phụ trách công tác: Kế hoạch, tổ chức cán bộ, tài chính, thi đua khen thưởng, tham gia quản lý Chương trình dự án.  
ĐH
 
TC
 
CV
 
B
 
A
 
NN: B
TH: A
         
2 Phó Chủ tịch 1, phụ trách công tác: xã hội nhân đạo, công tác hiến máu tình nguyện, kiểm tra, vận động nguồn lực và trang Website (chuthapdonamcan.org); ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.  
ĐH
 
TC
 
CV
 
B
 
A
 
CT: TC
NN: B
TH: A
         
3 Phó Chủ tịch 2, phụ trách công tác: tuyên truyền huấn luyện, công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai, xây dựng phát triển tổ chức hội; ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.  
ĐH
 
TC
 
CV
 
B
 
A
 
CM: ĐH
QLNN:CV
NN: B
TH: A
         
II. Viên chức: 2 người                  
 
1
Chuyên viên: Phụ trách công tác văn thư lưu trữ, quản lý kho hàng, theo dõi tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của Hội; chuẩn bị chương trình, nội dung các kỳ họp, hội nghị; tiếp nhận, quản lý kho hàng.  
ĐH
     
B
 
A
 
CM : ĐH
QLNN:CV
NN: B
         
 
 
2
Kế toán viên: Tham mưu quản lý các nguồn kinh phí được cấp, nguồn vận động, hỗ trợ; theo dõi tiếp nhận, cấp phát; quản lý công khai tài sản, quyết toán và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.  
ĐH
     
B
 
A
 
QLNN:CV
         
 
 
                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Phụ lục số 9
 
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP  
(Kèm theo Đề án số: 24/ĐA-HCTĐ ngày 18/02/2014 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)  
       
Số TT Tên vị trí việc làm Số lượng vị trí việc làm Số lượng người làm việc  
1 2 3 4  
         
  Tổng số 5 5  
1 Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành 3 3  
1.1 Chủ tịch 1 1  
1.2 Phó Chủ tịch 2 2  
2 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 1 1  
2.1 Chuyên viên 1 1  
3 Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 1 1  
3.1 Kế toán viên 1 1  
         
   
                
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Phụ lục số 10
 
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP  
(Kèm theo Đề án số: 24/ĐA-HCTĐ ngày 18/02/2014 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)  
               
TT Đơn vị Số lượng vị trí việc làm Số lượng người làm việc  
Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra  
Vị trí lãnh đạo, quản lý Vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp Vị trí gắn với công việc hỗ trợ phục vụ Vị trí để thực hiện HĐ68   Lãnh đạo, quản lý Viên chức hoạt động nghề nghiệp Viên chức gắn với công việc hỗ trợ phục vụ Hợp đồng lao động theo NĐ 68  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
                         
  Tổng số                      
Đ Đơn vị sự nghiệp khác                      
1 Hội Chữ thập đỏ 5 3 1 1 0 5 3 1 1 0  
                         
                 
                 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Phụ lục số 11
 
CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP  
(Kèm theo Đề án số: 24/ĐA-HCTĐ ngày 18/02/2014 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)  
       
TT Đơn vị Số lượng viên chức và người lao động tương ứng với chức danh nghề nghiệp hoặc thương đương  
Tổng số Chia ra  
Chức danh nghề nghiệp hạng I Chức danh nghề
 nghiệp hạng II
Chức danh nghề
nghiệp hạng III
Chức danh nghề
nghiệp hạng IV
Khác
1 2 3 4 5 6 7 8
  Tổng số 5     3 2  
Đ Đơn vị sự nghiệp khác            
  Hội Chữ thập đỏ 5     3 2  
               
           
           
               
               
               
               
             
                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 388
  • Tháng hiện tại: 114489
  • Tổng lượt truy cập: 2221889