Banner

SẮP XẾP TỔ CHỨC VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/12/2016 09:58 - Người đăng bài viết: hoichuthapdonamcan
             Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP;
               Thực hiện Công văn số 731/UBND-NC ngày 03/6/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn về việc triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC; Hội Chữ thập đỏ xây dựng Đề án Sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế đơn vị như sau:
 
Phần thứ nhất
KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH
           I. Địa điểm trụ sở: Khu vực 1, Khóm 1, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau; ĐT 07803 877 980, Fax 07803 877 980; Website Hoichuthapdonamcan.org
           II. Quá trình thành lập: Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn được thành lập cùng với sự thành lập huyện Năm Căn trên cơ sở tách ra từ huyện Ngọc Hiển theo Nghị định số 138/2003/NĐ-CP, ngày 17/11/2003 của Chính phủ và đã đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004.
           III. Những đặc điểm chính của đơn vị
          - Tổng số biên chế 5 người: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 01 Ủy viên Thường trực, 01 Kế toán - Văn phòng; trình độ chuyên môn: Đại học 03, Cao đẳng 01, Trung cấp 01, sơ cấp 01.
          - Cơ sở vật chất gồm 01 phòng làm việc (mượn của Nhà Thiếu nhi); được trang bị bàn, ghế làm việc cá nhân, máy tính văn phòng 04 bộ.
          - Chi bộ Đảng Hội Chữ thập đỏ hiện có 10 đảng viên; trong đó: Hội Chữ thập đỏ 05 đảng viên, Hội Đông y 01 đảng viên và Phòng Y tế 04 đảng viên.
          - Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ hiện có 08 đoàn viên; trong đó: Hội Chữ thập đỏ 5 đoàn viên và Hội Đông y 03 đoàn viên.
 
Phần thứ hai
NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
          I. Nguyên tắc sắp xếp lại tổ chức  và tinh giản biên chế
          1. Phải đảm bảo sự lãnh đạo  của Đảng, phát huy vai trò  giám sát của các tổ chức chính trị – xã hội và hội viên trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế.
          2. Phải được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.
          3. Phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật.
          4. Phải đảm bảo chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.
          5. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.
          II. Đối tượng tinh giản biên chế
          1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế của đơn vị thuộc một trong các trường hợp sau:
          a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước;
          b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;
          c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn.
          d) Có chuyên môn ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác.
          đ) Có 2 năm liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;
          e) Có 2 năm liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà có 01 năm phân loại, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp;
         g)  Có 2 năm liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành.
         2. Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong đơn vị dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.
         3. Những người làm việc trong biên chế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao cho các hội thuộc danh sách dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
         III. Các bước thực hiện
         1. Thủ trưởng đơn vị phối hợp với tổ chức công đoàn phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.
         2. Rà soát chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp lại tổ chức gắn với cải tiến quy chế làm việc, cải cách hành chính, loại bỏ bộ phận trung gian, phân công nhiệm vụ trùng lắp.
         3. Sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng như sau:
         a) Xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, khung năng lực cho từng vị trí việc làm;
         b) Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn, nghiệp vụ đối với ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức;
         c) Lựa chọn những cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị giữ lại làm việc ổn định, lâu dài;
         d) Có kế hoạch tinh giản biên chế theo từng kỳ/năm (6 tháng một lần).
         4. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế của đơn vị trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.
         5. Lập danh sách và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế định kỳ 6 tháng một lần trong năm, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
         6. Thanh toán chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế và thực hiện quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp cho đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.
                                      
Phần thứ ba
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY BIÊN CHẾ VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRƯỚC KHI SẮP XẾP
        I. Chức năng, nhiệm vụ
        1. Chức năng
        1.1 Hội là tổ chức xã hội và là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện hoạt động nhân đạo theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
        1.2. Mục đích cao cả là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị góp phần xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
        1.3. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của hội là nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu.
        2. Nhiệm vụ
       2.1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội; các hoạt động Chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo.
       2.2. Tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác; sơ cấp cứu ban đầu; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa.
       2.3. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tuyên truyền các giá trị nhân đạo, vận động xây dựng quỹ hoạt động Chữ thập đỏ; tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạt động nhân đạo; hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo.
        II. Tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm            
        1. Tổ chức bộ máy
        1.1. Ban lãnh đạo gồm 3 người  
        - Chủ tịch Nguyễn Quang Sơn
        - Phó Chủ tịch Trương Bích Thuận
        - Phó Chủ tịch Trần Quốc Huynh
1       .2. Viên chức chuyên môn 2 người
          - Ủy viên Thường trực Lâm Kỳ Hẹn
          - Viên chức hỗ trợ phục vụ Trịnh Thị Phương Linh
         2. Biên chế
        2.1. Tổng số biên chế được giao theo Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện gồm 5 người.
         2.2. Số biên chế làm việc hiện có 5 người; trong đó: Nam 3 người, Nữ 2 người
        - Ban lãnh đạo gồm 3 người: Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch.
        - Viên chức chuyên môn: 2 người
        3. Vị trí việc làm
        3.1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành (03 người)
        - Chủ tịch: Chỉ đạo chung các hoạt động của cơ quan; trực tiếp phụ trách công tác: Kế hoạch, tổ chức cán bộ, tài chính, thi đua khen thưởng, tham gia quản lý Chương trình dự án; ký ban hành các văn bản của Hội.
         - Phó Chủ tịch 1, phụ trách công tác: Văn phòng, xã hội nhân đạo, hiến máu tình nguyện, kiểm tra, vận động nguồn lực và trang Website (hoichuthapdonamcan.org); ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.
        - Phó Chủ tịch 2, phụ trách công tác: Tuyên truyền huấn luyện, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai, xây dựng phát triển tổ chức Hội; ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.
         3.1. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp (01 người) phụ trách công tác: Văn thư lưu trữ; tổng hợp báo cáo hoạt động của Hội; chuẩn bị chương trình, nội dung các kỳ họp, hội nghị; tham gia huấn luyện, tiếp nhận, quản lý kho hàng.
          3.1. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ (01 người) phụ trách kế toán tham mưu quản lý kinh phí cấp, nguồn vận động, hỗ trợ; theo dõi tiếp nhận, cấp phát, quyết toán và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.
           4. Tổng hợp thực trạng đội ngũ công chức, viên chức (Kèm theo phụ lục số 1)
                                     
Phần thứ tư
PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ NHÂN SỰ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI SẮP XẾP
          I. Phương án bố trí (Kèm theo phụ lục số 2)
         1. Bố trí nhân sự làm việc từ biên chế 5 người còn 4 người (Giảm 01 người).
         2. Điều chỉnh vị trí việc làm từ 5 còn 4 (giảm 01 vị trí Phó Chủ tịch).
         2.1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành (02 người)
         2.2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp (01 người)
         2.3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ (01 người).
         3. Điều chỉnh nhiệm vụ bổ sung cho từng vị trí việc làm như sau:
         3.1. Chủ tịch: Bổ sung phụ trách công tác tuyên truyền, xây dựng tổ chức Hội.
         3.2. Phó Chủ tịch: Bổ sung phụ trách công tác chăm sóc sức khỏe.
         3.3. Ủy viên thường trực:
         - Bổ sung phụ trách công tác huấn luyện, phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai;
         - Chuyển nhiệm vụ công tác Văn thư lưu trữ sang viên chức hỗ trợ, phục vụ.
         3.4. Viên chức hỗ trợ, phục vụ: Bổ sung phụ trách công tác Văn thư lưu trữ.
         II. Danh sách đối tượng dự kiến tinh giản (Kèm theo phụ lục số 3)
 
Phần thứ năm
KẾ HOẠCH TINH GIẢN  BIÊN CHẾ
        I. Chính sách tinh giản biên chế
       1. Trên cơ sở thực trạng của cơ cấu tổ chức, biên chế và sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, biên chế phân công nhiệm vụ cho từng người đảm trách, xác định được số lượng và đối tượng cần thực hiện chính sách tinh giản biên chế 01(một) người.
        2. Thực hiện giảm trong năm 2015 được xác định 01(một) người trong đó:
        - Nghỉ hưu trước tuổi 01(một) người;
         - Nghỉ việc ngay 00 (không) người.
        II. nguồn kinh phí thực hiện
         1. Nguồn do ngân sách cấp bổ sung 79.373.000,00 đồng.
         2. Nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị: 00 (không) đồng.
         - Trong đó: kinh phí thực hiện trong năm 2015 là 79.373.000,00 đồng.
         - Chia ra:
        + Nghỉ hưu trước tuổi 79.373.000,00 đồng,
         + Nghỉ việc ngay 00 (không) đồng.
         III. Thời gian thực hiện chính sách tinh giản cho từng đối tượng (Biểu số 1a)
                                          
Phần thứ sáu
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        1. Hàng năm, đơn vị lập danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế định kỳ 2 lần/năm (6 tháng/1 lần) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
        2. Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị; công khai, minh bạch Đề án tinh giản biên chế và danh sách đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế.
        3. Triển khai quyết định đến đối tượng nghỉ theo thẩm quyền; thanh toán chế độ chính sách và thực hiện quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp cho đối tượng theo quy định.
       Trên đây là Đề án Sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn giai đoạn 2015-2021 (kèm theo phụ lục số 1, 2, 3 và Biểu số 1a); kính trình và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt ./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                   CHỦ TỊCH
- UBND huyện;                                                                                                                           
- Phòng Nội vụ;
- Lưu.                                                                                                                                                                                                                                                             (đã ký)
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                            Nguyễn Quang Sơn
 
 
 
                                                                                       Phụ lục số 1
THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
(Kèm theo Đề án số 72/ĐA-HCTĐ ngày 30/6/2015 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
 
 
 
 
 

TT
 
 
 
Họ và tên
 
 
Ngày tháng
 năm sinh
Trình độ Ngạch Đánh 
giá sự phù hợp hay không 
phù hợp
 
 
 
Liệt kê công việc thực hiện
Chuyên môn Chính trị QLNN Ngoại ngữ Tin
 học
Mã số KĐC
CM KĐC CT KĐC QLNN KĐC NN KĐC TH KĐC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
01
 
Nguyễn Quang Sơn
(Chủ tịch)
 
07/10/1958
Đại học
 Sư phạm
  Trung cấp   CVC      
X
 
A
  01.003-A1   Phù hợp Chỉ đạo chung các hoạt động của cơ quan; trực tiếp phụ trách công tác: Kế hoạch, tổ chức cán bộ, tài chính, thi đua khen thưởng, tham gia quản lý Chương trình dự án; ký ban hành các văn bản của Hội.
 
03
 
Trương Bích Thuận (Phó Chủ tịch)
 
02/6/1975
Đại học Lưu trữ học và QTVP   Đg. học TC   CV      
X
 
A
  01.003-A1   Phù hợp Phụ trách công tác: Văn phòng, xã hội nhân đạo, hiến máu tình nguyện, kiểm tra, vận động nguồn lực và trang Website (Hoichuthapdonamcan.org); ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.
 
03
 
 
Trần Quốc Huynh
 (Phó Chủ tịch)
 
17/9/1958
   
X
Trung cấp      
X
   
X
   
X                 
01.004-B   Không phù hợp Phụ trách công tác: Tuyên truyền huấn luyện, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai, xây dựng phát triển tổ chức Hội; ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.
 
04
 
 
Lâm Kỳ Hẹn
(Ủy viên Thường trực)
 
20/11/1979
Cao đẳng Sư phạm  
X
   
X
   
X
 
A
 
X
 
A
  01.003-A0  
X
Phù hợp Phụ trách công tác: Văn thư lưu trữ; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của Hội; chuẩn bị chương trình, nội dung các kỳ họp, hội nghị; tham gia công tác huấn luyện, tiếp nhận, quản lý kho hàng.
 
05
 
 
Trịnh Th Phương Linh
(Viên chức hỗ trợ phục vụ)
 
22/7/1990
Đại học Tài chính-Kế toán      
X
   
X
 
B
   
A
  06.032-B   Phù hợp Phụ trách kế toán tham mưu quản lý kinh phí được cấp, nguồn vận động, hỗ trợ; theo dõi tiếp nhận, cấp phát, quyết toán và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 
 
 


 
Phụ lục số 2
PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ NHÂN SỰ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI SẮP XẾP
(Kèm theo Đề án số 72/ĐA-HCTĐ ngày 30/6/2015 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
 
   
 

TT
 
Vị trí
Trình độ  
Bồi dưỡng
 nghiệp vụ
 
Cần bổ sung gì
 
Điều chỉnh nhiệm vụ
 
Dự kiến ngạch
 
Đề xuất
Chuyên          môn Chính trị Quản lý NN  
NN
Tin học
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
01
 
 
Chủ tịch
 
 
Đại học
 
 
Tr.cấp
 
 
CVC
   
 
A
 
 
Ngoại ngữ: B1
  Chỉ đạo chung các hoạt động của cơ quan; trực tiếp phụ trách công tác: Kế hoạch, tổ chức cán bộ, tài chính, thi đua khen thưởng, tham gia quản lý Chương trình dự án, xây dựng phát triển tổ chức Hội, ký ban hành các văn bản của Hội.  
01.003
-A1
 
 
 
02
 
 
Phó Chủ tịch
 
 
Đại học
 
 
Tr.cấp
 
 
Chuyên viên
   
 
A
 
 
Ngoại ngữ: B1
  Phụ trách công tác: Văn phòng, xã hội nhân đạo, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, hiến máu tình nguyện, kiểm tra, vận động nguồn lực và trang Website (hoichuthapdonamcan.org); ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.  
01.003
-A1
 
 
 
03
 
 
Ủy viên Thường trực
 
 
Cao đẳng
     
 
A
 
 
A
 
 
Chính trị:Tr.cấp  QLNN: Ch.viên
Ngoại ngữ: B1
 
Văn bằng Đại học
Phụ trách công tác: Tuyên truyền huấn luyện, phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai,Văn thư lưu trữ; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của Hội; chuẩn bị chương trình, nội dung các kỳ họp, hội nghị; tiếp nhận, quản lý kho hàng.  
01.003
-A1
 
 
04
 
Viên chức hỗ trợ phục vụ
 
Đại học
     
B
 
A
 
Chính trị:Tr.cấp QLNN: Ch.viên Ngoại ngữ: B1
  Phụ trách kế toán tham mưu quản lý kinh phí được cấp, nguồn vận động, hỗ trợ; theo dõi tiếp nhận, cấp phát, quyết toán và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.  
06.031
-A1
 
 
  
 
 
 
 Phụ lục 3
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ (DỰ KIẾN)
(Kèm theo Đề án số 72/ĐA-HCTĐ ngày 30/6/2015 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
 
 
 
 

TT
 
Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh
 
Chức vụ 
hiện tại
 
Đơn vị
 
Chính sách
 tinh giản
 
Thời điểm
 tinh giản
 
Lý do tinh giản
Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
01
 
Trần Quốc Huynh
 
17/9/1958
   
Phó Chủ tịch
 
Hội Chữ thập đỏ
 
Nghỉ hưu trước tuổi
 
01/9/2015
Chưa đạt trình độ đào tạo theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn
 
  
 
Biểu số 1a
DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI ĐỢT 2 NĂM 2015 TỪ 01/7/2015-31/12/2015
(Kèm theo Đề án số 72/ĐA-HCTĐ ngày 30/6/2015 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
 
 
T
T
 
Họ và tên
Ngày tháng
 năm
 sinh
Trình độ
 đào tạo
 
Chức danh chuyên môn
 đang đảm nhiệm
Tiền lương
theo ngạch,
bậc, chức danh, chức vụ hiện hưởng
 
Phụ cấp
chức vụ
(nếu có)
 
Phụ cấp
 thâm niên nghề
(nếu có)
 
Phụ cấp
 thâm niên
 vượt
khung
(nếu có)
 
Hệ số
chênh lệch
 bảo lưu
(nếu có)
 
Lương
ngạch,
bậc trước
liền kề
Tiền lương tháng (nếu có) để tính  trợ cấp (1000 đồng)  
Số năm
 đóng
BHXH
theo sổ BHXH
Thời điểm tinh giản biên chế Tuổi khi  giải quyết tinh giản biên chế  
Kinh phí để thực
 hiện tinh
giản biên chế
 (1000 đồng)
 
 
 

 do
tinh
giảm
          Hệ
số lương
Thời điểm hưởng lương Hệ số Thời điểm hưởng Hệ số Thời điểm hưởng Mức phụ cấp Thời  điểm hưởng Hệ số Thời điểm hưởng Hệ số Thời điểm hưởng Tổng số Số năm làm công việc nặng nhọc, độc hại Tổng cộng Trợ cấp tính cho thời gian nghỉ hưu trước tuổi Trợ cấp do có đủ 20 năm đóng BHXH Trợ cấp do trên 20 năm đóng BHXH
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01  
Trần Quốc Huynh
17/9/1958 Sơ cấp  
Phó Chủ tịch
3,86 4/2014 0,2 01/2011             3,66 01/7/2012 4.669 26   9/2015 57 79.373 42.021 23.345 14007 Chưa đạt trình độ đào tạo chuẩn
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 193
  • Tháng hiện tại: 12433
  • Tổng lượt truy cập: 2346174