Banner

PHÁT BIỂU

Đăng lúc: Thứ sáu - 22/07/2016 14:58 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
PHÁT BIỂU

PHÁT BIỂU

PHÁT BIỂU của ông Nguyễn Quang Sơn Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn tại Đại hội Hội Chữ thập đỏ xã Hàng Vịnh lần thứ V nhiệm kỳ 2016 – 2021, ngày 07 tháng 7 năm 2016
                                                                                                 
                                                      PHÁT BIỂU

           Của ông Nguyễn Quang Sơn Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn
          tại Đại hội Hội Chữ thập đỏ xã Hàng Vịnh lần thứ V nhiệm kỳ 2016 – 2021
                                        ngày 07 tháng 7 năm 2016
                   Kính thưa: Đoàn Chủ tịch
                   Kính thưa toàn thể Đại biểu Đại hội
             
            Hôm nay, Hội Chữ thập đỏ xã Hàng Vịnh tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với sự có mặt của 34/35 đại biểu được triệu tập đại diện chon 129 hội viên của Hội về dự Đại hội.
          Đến giờ này Đại hội đã làm xong phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần IV; Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2011 - 2016; thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2016 – 2021.
          Thay mặt Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm căn, tôi ghi nhận kết quả làm được của Hội Chữ thập đỏ xã Hàng Vịnh đã nêu trong báo cáo và đồng tình với những định hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.
          Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã đề ra, tôi đề nghị Hội cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:
          Thứ nhất: Tăng cường công tác tuyên truyền về các giá trị nhân đạo, phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Luật Nhân đạo quốc tế, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ để nâng cao nhận thức, hành vi về giúp đỡ người dễ bị tổn thương trong xã hội và có trách nhiệm với cộng đồng.
          Thứ hai: Thành lập Đội phản ứng nhanh Chữ thập đỏ, Đội sơ cấp cứu của Hội Chữ thập đỏ và trong các trường học; tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên phụ trách công tác Chữ thập đỏ; các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích, phòng ngừa thảm họa thiên tai, phòng chống dịch, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội, hiến máu tình nguyện, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm.
          Thứ ba: Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học trong tổ chức các hoạt động nhân đạo trên địa bàn, vận động trợ giúp các đối tượng bằng nhiều hình thức thiết thực, tham gia các cuộc vận động và phong trào do Hội Chữ thập đỏ và địa phương phát động.
           Thứ tư: Xây dựng nền nếp hành chính của Hội; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của địa phương định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm; đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của xã và của huyện.
            Kính thưa toàn thể Đại hội
            Để Đại hội chuyển sang nội dung phần bầu cử Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa 2 nhiệm kỳ, Bầu Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó Ban Kiểm tra và Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ V Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn, nhiệm kỳ 2016 – 2021; thay mặt Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn, tôi có một số ý kiến trao đổi với Đại hội như sau:
            - Về số lượng Ban Chấp hành cấp nào do Đại hội cấp đó quyết định, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Hàng Vịnh khóa IV đã chuẩn bị nhân sự khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và hiệp y thống nhất với Đảng ủy, UBND xã Hàng Vịnh, Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện với số lượng Ban Chấp hành là 15 thành viên, Ban Thường vụ 5 thành viên và Ban Kiểm tra 3 thành viên.
           + Lãnh đạo Hội gồm: Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch;
           + Lãnh đạo Ban kiểm tra gồm: Trưởng ban và 01 Phó ban;
           + Đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện gồm 5 chính thức, 2 dự khuyết.
          - Về tiêu chuẩn của Ban Chấp hành:
          + Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nêu:
          * “Các cấp ủy Đảng chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt nam nhất là ở cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao; bố trí, điều động cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, có năng lực vận động quần chúng làm công tác Chữ thập đỏ; thực hiện chính sách chung đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ trong chính sách chung đối với cán bộ các đoàn thể nhân dân; bồi dưỡng cán bộ Hội để tạo nguồn bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng, chính quyền các cấp”;
          * “Thường xuyên củng cố, phát triển tổ chức Hội nhất là ở cơ sở (trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, cơ quan dân chính Đảng, lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo…); phát triển lực lượng tình nguyện viên và cộng tác viên Chữ thập đỏ hỗ trợ cho hoạt động của cơ quan chuyên trách Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng nhầm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác nhân đạo trong tình hình mới; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Hội chữ thập đỏ các cấp, nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ Hội trong các hoạt động nhân đạo”;
          + Tiêu chuẩn cơ bản của Ủy viên Ban Chấp hành theo Hướng dẫn số 73/HD-TƯHCTĐ ngày 23/3/2013 của Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX).
           1. Có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân. Không tham nhũng, không cơ hội, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác, được quần chúng và cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên tín nhiệm;
            2. Có uy tín và năng lực tổ chức, vận động quần chúng tham gia các hoạt động nhân đạo trên cơ sở nắm vững và vận dụng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào công tác Hội;
            3. Có trình độ lý luận chính trị, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, có hiểu biết về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, có đủ năng lực và sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
             - Về cơ cấu Ban Chấp hành
            + Cán bộ:
            * Chuyên trách: Chủ tịch Hội;
            * Kiêm nhiệm:
             Đại diện ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo;
             Đại diện doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đại diện lĩnh vực công tác liên quan nhiều đến hoạt động nhân đạo.
             Chú ý cơ cấu hợp lý số ủy viên cũ (tái cử) ủy viên mới; tỷ lệ nữ và các độ tuổi, để đảm bảo tính kế thừa do vậy khi dự kiến cơ cấu Ban Chấp hành cần dự kiến cả nhiệm vụ của từng ủy viên để phân công sau Đại hội.
             - Về phần bầu cử
            + Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và Đoàn đại biểu dự dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được Ban Chấp hành khóa IV chuẩn bị hiệp y thống nhất với Đảng ủy, UBND xã  Hàng Vịnh và Hội Chữ thập đỏ huyện:
            + Đại biểu chính thức của Đại hội bầu: Ban Chấp hành, Ban kiểm tra và Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V.
            + Ban Chấp hành bầu: Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó Ban Kiểm tra của Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021.
            + Hình thức bầu theo quy định tại Điều 10, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX “Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội”.
              Giơ tay hoặc giơ thẻ;
              Kết quả được thông qua khi có trên ½ đại biểu thống nhất
               - Hiệu lực sau khi bầu xong:
               + Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch điều hành ngay công việc của Ban Chấp hành khóa mới;
               + Chủ tịch được ký các văn bản với chức danh Chủ tịch ngay sau khi được bầu.
               - Công nhận kết quả bầu:
               + Chậm nhất 10 ngày sau Đại hội, Ban Thường vụ khóa mới gửi hồ sơ Đại hội lên Hội Chữ thập đỏ huyện gồm:
                 Biên bản Đại hội, Biên bản bầu (Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra, Phó Ban Kiểm tra),;
                 Danh sách trích ngang Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra; Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện lần V;
                 Tờ trình đề nghị công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của Hội và Ban Kiểm tra.
                  Bộ văn kiện Đại hội hoàn chỉnh sau khi đã chỉnh sửa.
               + Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ xã Hàng Vịnh và báo cáo kết quả Đại hội; Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ huyện quyết định công nhận quả bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó Ban Kiểm tra đã được bầu.
               + Riêng Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V sẽ có giấy triệu tập Đại hội của Ban Chấp hành Huyện hội.
                            Chúc sức khỏe quý đại biểu;
                      Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
 
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 432
  • Tháng hiện tại: 114533
  • Tổng lượt truy cập: 2221933