Banner

THÀNH TÍCH ĐƯỢC GHI NHẬN

Đăng lúc: Thứ hai - 15/05/2017 21:34 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn
        Năm 2004
        Cờ đơn vị xuất sắc công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau
        Cờ đơn vị xuất sắc công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam
        Bằng khen, Quyết định số 46/QĐ-UBND, ngày 18/01/2005 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau

        Năm 2005
        Cờ đơn vị xuất sắc công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau
        Bằng khen, Quyết định số   /QĐ-UBND, ngày  /  /2006 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau

        Năm 2006
        Cờ đơn vị xuất sắc công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau
        Bằng khen, Quyết định số 346/QĐ-UBND, ngày 09/3/2007 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau

        Năm 2008
        Cờ đơn vị xuất sắc công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau
        Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 592/QĐ-UBND, ngày 30/3/2009,UBND tỉnh Cà Mau
        Bằng khen, Quyết định số 570/QĐ-UBND, ngày 03/4/2009 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau

        Năm 2009
        Bằng khen, Quyết định số 517/QĐ-UBND, ngày 06/4/2010 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau

        Năm 2010
        Cờ đơn vị xuất sắc công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau
        Bằng khen, Quyết định số 42/QĐ-TƯHCTĐVN,ngày 17/01/2011 của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam
        Bằng khen, Quyết định số 560/QĐ-UBND, ngày 05/4/2011 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau
 
        Năm 2011
        Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Quyết định số 106/QĐ-UBND,ngày 17/01/2012 của UBND huyện
        Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 623/QĐ-UBND, ngày 20/4/2012,UBND tỉnh Cà Mau
        Cờ đơn vị xuất sắc công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau
        Bằng khen (2006-2011), Quyết định số 1834/QĐ-UBND, ngày 28/11/2011 của UBND tỉnh Cà Mau
        Bằng khen, Quyết định số 323/QĐ-TƯHCTĐVN, ngày 15/12/2011 của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam
        Bằng khen Quyết định số 396/QĐ-MT-BTT, ngày 23/12/2011 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau
        Bằng khen Quyết định số 506/QĐ-UBND, ngày 04/4/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau
 
        Năm 2012
        Cờ đơn vị xuất sắc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau
        Bằng khen Quyết định số 187/QĐ-TƯHCTĐ ngày 28/12/2012 của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam
        Giấy khen Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND huyện Năm Căn
        Bằng khen Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 06/3/2013 của UBND tỉnh Cà Mau
        Giấy khen, Quyết định số 06/QĐ-HCTĐ ngày 20/01/2013 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau
        Giấy khen hạng Ba Khối sự nghiệp, Quyết định số 301/QĐ-UBND, ngày 13/3/2013 của UBND huyện

        Năm 2013
       Giấy khen, Quyết định số 06/QĐ-HCTĐ ngày 20/01/2014 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau
       Giấy khen hạng Ba Khối sự nghiệp, Quyết định số 639/QĐ-UBND, ngày 04/3/2014 của UBND huyện
        Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến Quyết định số 640/QĐ-UBND, ngày 04/3/2014 của UBND huyện
        Giấy khen, Quyết định số 692/QĐ-UBND, ngày 25/3/2014 của UBND huyện Năm Căn
        Bằng khen, Quyết định số 39/QĐ-TƯHCTĐ, ngày 18/02/2014 của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam
        Bằng khen, Quyết định số 73/QĐ-TƯHCTĐ, ngày 27/3/2014 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

         Năm 2014
         Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND huyện
         Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 10/4/2015, UBND tỉnh Cà Mau
         Cờ xuất sắc (2010-2014), Quyết định số 130/QĐ-TƯHCTĐ ngày 25/5/2015 của Hội CTĐ Việt Nam
         Giấy khen Quyết định số 01/QĐ-MTTQ, ngày 09/01/2015 của Ủy ban MTTQVN huyện Năm Căn
         Giấy khen, Quyết định số 08/QĐ-HCTĐ, ngày 28/01/2015 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau
         Giấy khen hang Ba Khối Sự nghiệp, Quyết định số 631/QĐ-UBND, ngày 07/4/2015 của UBND huyện
         Bằng khen, Quyết định số 96/QĐ-TƯHCTĐ ngày 13/4/2015 của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam
         Bằng khen, Quyết định số 145/QĐ-TƯHCTĐ ngày 10/6/2015 của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam

         Năm 2015
         Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Quyết định số 425/QĐ-UBND, ngày 29/02/2016 của UBND huyện
         Giấy khen hạng Nhất Khối sự nghiệp, Quyết định số 454/QĐ-UBND, ngày 15/3/2016 của UBND huyện
         Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 713/QĐ-UBND, ngày 25/4/2016, UBND tỉnh Cà Mau
         Giấy khen (2011 - 2015) Quyết định số 1735/QĐ-UBND, ngày 02/10/2015 của UBND huyện Năm Căn
         Bằng khen Quyết định số 89/QĐ-TƯHCTĐ ngày 21/3/2016 của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam
         Bằng khen Quyết định số 714/QĐ-UBND, ngày 25/4/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau
 
          Năm 2016
          Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Quyết định số 29/QĐ-UBND, ngày 28/02/2017 của UBND huyện
          Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 583/QĐ-UBND, ngày 30/3/2017, UBND tỉnh Cà Mau
          Giấy khen hạng Nhất Khối sự nghiệp, Quyết định số 454/QĐ-UBND, ngày 15/3/2016 của UBND huyện
          Giấy khen,Quyết định số 14/QĐ-HCTĐ, ngày 01/3/2017 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau
          Bằng khen (2011-2016), Quyết định số    /QĐ-TƯHCTĐ, ngày  / /   của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam
          Bằng khen, Quyết định số 130/QĐ-TƯHCTĐ, ngày  25/4/2017 của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam

  Năm 2017
          Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Quyết định số: 583/QĐ-UBND, ngày 02/3/2018 của UBND huyện
          Giấy khen hạng Nhất Khối sự nghiệp, Quyết định số 357/QĐ-UBND, ngày 02/3/2018 của UBND huyện
          Giấy khen,Quyết định số: 05/QĐ-HCTĐ, ngày 22/ 01/2018 của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Cà Mau
          Bằng khen, Quyết định số:183/QĐ-TƯHCTĐ, ngày 22/6/2018 của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam
          Bằng khen, Quyết định số: 714/QĐ-UBND, ngày 02/3/2018 của Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Cà Mau

Năm 2018
          Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Quyết định số:.... /QĐ-UBND, ngày ...2018 của UBND huyện
          Giấy khen, Quyết định số:1708/Q Đ-UBND, ngày 04/12/2018 của UBND huyện Năm Căn
          Giấy khen hạng Nhất Khối sự nghiệp, Quyết định số ..../QĐ-UBND, ngày ..../2019 của UBND huyện
          Giấy khen,Quyết định số: 07/QĐ-HCTĐ, ngày 21/ 01/2019 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau
          Bằng khen, Quyết định số:    /QĐ-TƯHCTĐ, ngày ../   /2018 của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam
          Bằng khen, Quyết định số: 242/QĐ-TƯHCTĐ, ngày 28/11/2018 (2008-2018)
          Bằng khen, Quyết định số:    /QĐ-UBND, ngày /2019 của Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Cà Mau


          
        
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11414
  • Tổng lượt truy cập: 2345155