Banner

BIÊN BẢN BẦU CỬ

Đăng lúc: Thứ tư - 31/05/2017 22:17 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Thường vụ, Thường trực Hội CTĐ huyện Năm Căn, nhiệm kỳ 2016-2021
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NĂM CĂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ V                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            NHIỆM KỲ 2016 – 2021                                        
                                                                                                              
             
                                                                   BIÊN BẢN
                               Bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn
                                                       nhiệm kỳ 2016 - 2021

        Vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 30 tháng 8 năm 2016; Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V đã tiến hành bầu Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2016-2021.
        - Chủ tọa: Đoàn Chủ tịch Đại hội
       + Ông Nguyễn Quang Sơn;
       + Bà Trương Bích Thuận;
       + Ông Trần Quốc Huynh;
       + Ông Trần Chính;
       + Ông Hứa Trọng Nhơn.
       - Thư ký: Đoàn Thư ký Đại hội
       + Bà Trịnh Thị Phương Linh;
       + Ông Quách Văn Bằng.
       - Đại biểu chính thức của Đại hội có mặt 80/85 đại biểu được triệu tập
      1. Đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội ông Nguyễn Quang Sơn Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2011 – 2016 trình bày Báo cáo phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (có Báo cáo kèm theo).
      2. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 27 thành viên với sự thống nhất 80/80 đại biểu có mặt đạt 100%;
      3. Đại biểu tự ứng cử tại Đại hội: không
      4. Đại biểu đề cử tại Đại hội: không.
      5. Đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội ông Nguyễn Quang Sơn báo cáo danh sách dự kiến nhân sự Ban Chấp hành khóa V do Ban Chấp hành Khóa IV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 chuẩn bị gồm 27 thành viên (có danh sách kèm theo) để Đại hội tham khảo trước khi biểu quyết.
      6. Đại hội bầu Ban Chấp hành Khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021
       - Nguyên tắc biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ;
       - Kết quả biểu quyết có 80/80 đại biểu có mặt tán thành danh sách Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 27 người do Đoàn Chủ tịch thông qua, đạt 100%.
       - Ý kiến khác: Không
       7. Căn cứ Điều 9, 10 và 11 Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Khóa IX); Đoàn Chủ tịch công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn Khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 27 thành viên (có danh sách kèm theo).

      Biên bản này lập thành 03 (ba) bản, đã báo cáo với Đoàn Chủ tịch và thông qua Đại hội vào lúc 10 giờ 25 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2016.
         
              Đoàn Thư ký                                                              TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
                                                                                                    
   (đã ký) Trịnh Thị Phương Linh
                                                                                                                    (đã ký)
 
 
 (đã ký)  Quách Văn Bằng                                                            Nguyễn Quang Sơn


HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NĂM CĂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ V                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            NHIỆM KỲ 2016 – 2021                                        
                                                                                                              
                                                                           BIÊN BẢN
                        Bầu Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn, nhiệm kỳ 2016 - 2021

     Vào lúc 10 giờ 25 phút ngày 30 tháng 8 năm 2016; Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V đã tiến hành bầu Ban Ban kiểm, nhiệm kỳ 2016-2021.
     - Chủ tọa: Đoàn Chủ tịch Đại hội
     + Ông Nguyễn Quang Sơn;
     + Bà Trương Bích Thuận;
     + Ông Trần Quốc Huynh;
     + Ông Trần Chính;
     + Ông Hứa Trọng Nhơn.
     - Thư ký: Đoàn Thư ký Đại hội
     + Bà Trịnh Thị Phương Linh;
     + Ông Quách Văn Bằng.
      - Đại biểu chính thức của Đại hội có mặt 80/85 đại biểu được triệu tập
    1. Đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội ông Nguyễn Quang Sơn Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2011 – 2016 trình bày Báo cáo phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
     2. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết số lượng Ban Kiểm tra Khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 05 thành viên với sự thống nhất 80/80 đại biểu có mặt, đạt 100%.
     3. Đại biểu tự ứng cử tại Đại hội: không
     4. Đại biểu đề cử tại Đại hội: không.
     5. Đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội ông Nguyễn Quang Sơn báo cáo danh sách dự kiến nhân sự Ban Kiểm tra khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 do Ban Chấp hành khóa IV chuẩn bị gồm 05 thành viên (có danh sách kèm theo) để Đại hội tham khảo trước khi biểu quyết.
      6. Đại hội bầu Ban Kiểm tra Khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021
      - Nguyên tắc biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ;
      - Kết quả có 80/80 đại biểu có mặt tán thành danh sách Ban Kiểm tra khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 do Đoàn Chủ tịch thông qua, đạt 100%.
     7. Căn cứ Điều 9, 10 và 11 Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Khóa IX); Đoàn Chủ tịch công bố kết quả bầu Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn Khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 05 thành viên (có danh sách trích ngang kèm theo).gồm:
      - Ông Lâm Kỳ Hẹn;
      - Ông Bùi Phúc Xuân;
      - Ông Nguyễn Văn Thạch;
      - Ông Đoàn Ngọc Khảng;
      - Ông Nguyễn Thanh Hiệp

    Biên bản này lập thành 03 (ba) bản, đã báo cáo với Đoàn Chủ tịch và thông qua Đại hội vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2016.
            
            Đoàn Thư Ký                                                   TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
                                                                                                    
       (đã ký)  Trịnh Thị Phương Linh
                                                                                                 (đã ký)
 
 
        (đã ký)  Quách Văn Bằng                                    Nguyễn Quang Sơn


HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NĂM CĂN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ V                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            NHIỆM KỲ 2016 – 2021                                        
                                                                                                            
                                                                         BIÊN BẢN
                             Bầu Trưởng, Phó Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn
                                                               nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
     Vào lúc 10 giờ 55 phút ngày 30 tháng 8 năm 2016; Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại phiên họp thứ nhất tiến hành bầu Trưởng, Phó Ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
      - Mời lãnh đạo tham dự:
     + Ông Phùng Như Tân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;
     + Ông Nguyễn Tuấ Sinh,  Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;
     + Ông Phan Thanh Phương, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Năm Căn;
     + Ông Lê Văn Đức, Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch UBND huyện Năm Căn
     - Chủ tọa kỳ họp: Đoàn Chủ tịch Đại hội
     + Ông Nguyễn Quang Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ;
     + Bà Trương Bích Thuận, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ;
     + Ông Trần Chính;
     + Ông Hứa Trong Nhơn.
     - Thư ký kỳ họp: Đoàn Thư ký Đại hội
     + Bà Trịnh Thị Phương Linh;
     + Ông Quách Văn Bằng.
     - Đại biểu chính thức có mặt 25/27 thành viên Ban Chấp hành được triệu tập;
     - Vắng mặt 02/27 thành viên Ban Chấp hành.
 
    1. Đại diện Chủ tọa kỳ họp ông Nguyễn Quang Sơn trình bày Báo cáo phương án nhân sự bầu Trưởng, Phó Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn Khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong số 05 thành viên Ban Kiểm tra đã được Đại hội bầu ra.
    2. Ban Chấp hành đã thảo luận và biểu quyết số lượng 01 Trưởng ban và 01 Phó Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ Khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với sự thống nhất 25/25 thành viên Ủy viên Ban Chấp hành có mặt thống nhất, đạt 100%;
    3. Đại biểu tự ứng cử tại Đại hội: không
    4. Đại biểu đề cử tại Đại hội: không.
    5. Đại diện Chủ tọa ông Nguyễn Quang Sơn báo cáo dự kiến danh sách để bầu chức danh Trưởng ban, 01 Phó ban Kiểm tra khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong 05 thành viên Ban Kiểm tra (có danh sách kèm theo) để các thành viên thảo luận trước khi biểu quyết.
    6. Ban Chấp hành bầu Trưởng, 01 Phó ban Kiểm tra khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021
    - Nguyên tắc biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ;
    - Kết quả có 25/25 thành viên có mặt tán thành danh sách Chủ tọa thông qua, đạt 100%.
    - Ý kiến khác: Không
    7. Căn cứ Điều 10 và 11 Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Khóa IX); Chủ tọa công bố kết quả bầu Trưởng ban, 01 Phó ban Kiểm tra  Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (có danh sách trích ngang kèm theo) như sau:
     - Trưởng ban: Ông Lâm Kỳ Hẹn
     - Phó Trưởng ban: Ông Bùi Phúc Xuân

     Biên bản này lập thành 03 (ba) bản, đã báo cáo với Đoàn Chủ tịch và thông qua Ban Chấp hành khóa V tại kỳ họp thứ nhất vào lúc 11 giờ 01 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2016.
                   
               ĐOÀN
THƯ KÝ                                                           CHỦ TỌA
                                                                                                  
     (đã ký)  Trịnh Thị Phương Linh
                                                                                                          (đã ký)
 
 
      (đã ký) Quách Văn Bằng                                             Nguyễn Quang Sơn


HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NĂM CĂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ V                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            NHIỆM KỲ 2016 – 2021                                       
                                                                                                              
             
                                                                       BIÊN BẢN
                                    Bầu Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn
                                                             nhiệm kỳ 2016 - 2021

     Vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 8 năm 2016; Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ.
      - Mời đại diện lãnh đạo:
      + Ông Phùng Như Tân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;
      + Ông Nguyễn Tuấn Sinh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;
      + Ông Phan Thanh Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn.
      + Ông Lê Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn.
      - Chủ tọa kỳ họp: Đoàn Chủ tịch Đại Hội
      + Ông Nguyễn Quang Sơn;
      + Bà Trương Bích Thuận
      + Ông Trần Chính;
      + Ông Hứa Trọng Nhơn
       - Thư ký kỳ họp: ĐoànThư ký Đại hội
       + Bà Trịnh Thị Phương Linh
       + Ông Quách Văn Bằng.
       - Đại biểu có mặt 25/27 thành viên Ban Chấp hành được triệu tập
       - Vắng mặt 2/27 thành viên Ban Chấp hành.
      1. Đại diện Chủ tọa kỳ họp ông Nguyễn Quang Sơn trình bày Báo cáo phương án nhân sự Ban Thường vụ khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
      2. Ban Chấp hành đã thảo luận và biểu quyết số lượng Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 09 thành viên với sự thống nhất 25/25  Ủy viên Ban Chấp hành có mặt thống nhất, đạt 100%;
       3. Đại biểu tự ứng cử tại Đại hộiị: không
       4. Đại biểu đề cử tại Đại hội: không.
      5. Đại diện Chủ tọa ông Nguyễn Quang Sơn báo cáo dự kiến danh sách Ban Thường vụ khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 do Ban Chấp hành khóa IV chuẩn bị gồm 09 thành viên (có danh sách kèm theo) để Ban Chấp hành thảo luận trước khi biểu quyết.
       6. Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021
       - Nguyên tắc biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ;
       - Kết quả có 25/25 thành viên có mặt tán thành danh sách Chủ tọa thông qua, đạt 100%.
       - Ý kiến khác: Không
       7. Căn cứ Điều 10 và 11 Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Khóa IX); Chủ tọa công bố kết quả bầu Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 09 thành viên (có danh sách trích ngang kèm theo):
        - Ông Nguyễn Quang Sơn;
        - Bà Trương Bích Thuận;
        - Ông Lâm Kỳ Hẹn;
        - Ông Hứa Trọng Nhơn;
         - Bà Lâm Cẩm Linh;
         - Ông Trần Thanh Nghị;
         - Ông Trần Thiện Thanh;
          - Ông Trần Chính;
         - Ông Quách Văn Bằng.

      Biên bản này lập thành 03 (ba) bản, đã báo cáo với Đoàn Chủ tịch và thông qua tại kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ nhất vào lúc 10 giờ 50 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2016.
               
                       ĐOÀN THƯ KÝ                                                CHỦ TỌA                                                                                        
                      
       (đã ký)  Trịnh Thị Phương Linh
                                                                                                     (đã ký)
 
                              
         (đã ký) Quách Văn Bằng                                    Nguyễn Quang Sơn


HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NĂM CĂN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ V                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            NHIỆM KỲ 2016 – 2021                                        
                                                                                                                     
                                                                           BIÊN BẢN
                                         Bầu Ban Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn
                                                                   nhiệm kỳ 2016 - 2021

     Vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 30 tháng 8 năm 2016; Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại phiên họp thứ nhất tiến hành bầu Ban Thường trực gồm các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực.
       - Mời đâị diện lãnh đạo:
       + Ông Phùng Như Tân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tinh Cà Mau;
       + Ông Nguyễn Tuấn Sinh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tinh Cà Mau;
       + Ông Phan Thanh Phương, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Năm Căn;
       + Ông Lê Văn Đức, Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn.
       - Chủ tọa kỳ họp: Đoàn Chủ tich Đại hội
       + Ông Nguyễn Quang Sơn;
       + Bà Trương Bích Thuận;
       + Ông Ông Trần Chính;
       + Ông Hứa Trong Nhơn.
       - Thư ký kỳ họp: Thư ký Đại hội
       + Bà Trịnh Thị Phương Linh;
       + Ông Quách Văn Bằng.
       - Đại biểu có mặt 25/27 thành viên Ban Chấp hành được triệu tập.
       - Vắng mặt 02/27 thành viên Ban Chấp hành.
      1. Đại diện Chủ tọa kỳ họp ông Nguyễn Quang Sơn trình bày Báo cáo phương án nhân sự Ban Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 03 thành viên: Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên Thường trực.
      2. Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết số lượng Ban Thường trực Hội Chữ thập đỏ Khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 03 thành viên với sự thống nhất 25/25 thành viên Ủy viên Ban Chấp hành có mặt thống nhất, đạt 100%;
      3. Đại biểu tự ứng cử tại Hội nghị: không
      4. Đại biểu đề cử tại Hội nghị: không.
     5. Đại diện Chủ tọa ông Nguyễn Quang Sơn báo cáo dự kiến danh sách Ban Thường trực để bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 03 thành viên (có danh sách kèm theo) theo thông báo số 45-TB/BTVHU, ngày 03/8/2016 của Ban Tổ chức Huyện ủy về công tác nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực tại Đại hội Hội Chữ thập đỏ khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để Ban Chấp hành thảo luận trước khi biểu quyết.
      6. Ban Chấp hành bầu Ban Thường trực khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021
       - Nguyên tắc biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ;
       - Kết quả có 25/25 thành viên có mặt tán thành danh sách Chủ tọa thông qua, đạt 100%.
       - Ý kiến khác: Không
     7. Căn cứ Điều 10 và 11 Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Khóa IX); Chủ tọa công bố kết quả bầu Ban Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 03 thành viên (có danh sách trích ngang kèm theo).
       - Chủ tịch: Ông Nguyễn Quang Sơn;
       - Phó Chủ tịch: Bà Trương Bích Thuận;
       - Ủy viên Thường trực: Ông Lâm Kỳ Hen.

      Biên bản này lập thành 03 (ba) bản, đã báo cáo với Đoàn Chủ tịch và thông qua Ban Chấp hành khóa V tại kỳ họp thứ nhất vào lúc 10 giờ 55 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2016.
                 
             ĐOÀN
THƯ KÝ                                                        CHỦ TỌA
 
         (đã ký) Trịnh Thị Phương Linh
                                                                                                  (đã ký)
                         
       
 (đã ký) Quách Văn Bằng                                                        
                                                                                          Nguyễn Quang Sơn                                                                 

                

Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 311
  • Tháng hiện tại: 12551
  • Tổng lượt truy cập: 2346292