Banner

BÁO CÁO QUY TRÌNH CÔNG TÁC NHÂN SỰ

Đăng lúc: Thứ tư - 31/05/2017 03:40 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Quy trình công tác nhân sự BCH, BTV, Ban KT Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhiệm kỳ 2016-2021
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN NĂM CĂN                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Số: 79/BC-HCTĐ                                                      Năm Căn, ngày 16 tháng 8 năm 2016
                                                    
                                                             BÁO CÁO
                       Quy trình công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ,
                       Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

          Thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX và Kế hoạch số 118/KH-HCTĐ, ngày 22/10/2015 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn về việc tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
          Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn báo cáo kết quả triển khai thực hiện quy trình công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2016 - 2021, trình Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V như sau:
         
          I. Tình hình nhân sự lãnh đạo của Hội nhiệm kỳ 2011 - 2016
          1. Đầu nhiệm kỳ
          - Số lượng: Ban Chấp hành 27 người, Ban Thường vụ 9 người, Ban Kiểm tra 5 người, Ban Thường trực 3 người.
          - Trình độ:
          + Văn hóa: THPT 19/27, THCS 8/27;
          + Chuyên môn: Đại học 14/27, Cao đẳng 2/27, Trung cấp 2/27, không có văn bằng 9/27;
          + Chính trị: Cao cấp 4/27, Trung cấp 9/27, Sơ cấp 4/27.
           - Tuổi đời bình quân 45 tuổi; cao nhất 59 tuổi, thấp nhất 28 tuổi.
 
           2. Cuối nhiệm kỳ
          - Số lượng: Ban Chấp hành 18 người, Ban Thường vụ 7 người, Ban Kiểm tra 4 người, Ban Thường trực 4 người (tăng 1 người);
          - Thay đổi, bổ sung Ban Chấp hành 04 người, Ban Thường vụ 04 người, Ban Thường trực 2 người (tăng 1 người).
         
         II. Xây dựng cơ cấu nhân sự lãnh đạo của Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021
          1. Triển khai văn bản thực hiện
          - Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
          - Luật Hoạt động Chữ thập đỏ số11/2008/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII tại kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/6/2008.
          - Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông qua, Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1348/QĐ-BNV, ngày 19/12/2012.
          - Hướng dẫn số 73/HD-TƯHCTĐ, ngày 22/3/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX.
          - Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ, ngày 27/02/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh.
          - Kế hoạch số 118/KH-HCTĐ, ngày 22/10/2015 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn về tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
          2. Tiêu chuẩn của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra
          2.1. Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nêu rõ:
          - “Các cấp ủy Đảng chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhất là ở cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao; bố trí, điều động cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, có năng lực vận động quần chúng làm công tác Chữ thập đỏ; thực hiện chính sách đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ trong chính sách chung đối với cán bộ các đoàn thể nhân dân; bồi dưỡng cán bộ để tạo nguồn bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng, chính quyền các cấp”.
          - “Thường xuyên củng cố, phát triển tổ chức nhất là ở cơ sở (Trường học, bệnh viện, doanh ngiệp, cơ quan dân chính Đảng, lực lượng vũ trang, tổ chức tôn giáo...), phát triển lực lượng tình nguyện viên và cộng tác viên Chữ thập đỏ hỗ trợ cho hoạt động của cơ quan chuyên trách Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác nhân đạo trong tình hình mới; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội trong các hoạt động nhân đạo”.
          2.2. Tiêu chuẩn theo Hướng dẫn 73/HD-TƯHCTĐ của Ban Thường vụ Hội
          - Tiêu chuẩn cơ bản của Uỷ viên Ban Chấp hành
         + Có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân. Không tham nhũng, không cơ hội, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác, được quần chúng và cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên tín nhiệm.
          + Có uy tín và năng lực tổ chức, vận động quần chúng tham gia các hoạt động nhân đạo trên cơ sở nắm vững và vận dụng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào công tác Hội.
          + Có trình độ lý luận chính trị, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, có hiếu biết về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, có đủ năng lực và sức khỏe đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
          - Tiêu chuẩn cơ bản của Uỷ viên Ban Kiểm tra
          + Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khiêm tốn, thận trọng, nhiệt tình với công tác kiểm tra, tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực.
          + Gương mẫu chấp hành Điều lệ và Nghị quyết của Hội, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
          + Có kiến thức và nghiệp vụ công tác kiểm tra.
         
         3. Về số lượng (theo Kế hoạch số 118/KH-TƯCTĐ, ngày 24/7/2015 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)
          - Ban Chấp hành không quá 27 người;
          - Ban Thường vụ không quá 09 người;
          - Ban Kiểm tra không quá 05 người;
          - Ban Thường trực 03 người (theo Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện).
 
          4. Về cơ cấu phải hợp lý số cũ, mới, tỷ lệ nữ, các độ tuổi và tính kế thừa.
         4.1. Cơ cấu Ban Chấp hành gồm 27 người, trong đó:
         - Cán bộ chuyên trách gồm 12 người, chia ra:
         + Cán bộ cơ quan Thường trực Huyện hội 04 người (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực và viên chức hỗ trợ phục vụ);
         + Cán bộ cơ quan Thường trực Hội cơ sở 08 người (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn).
         - Cán bộ kiêm nhiệm gồm 15 người, chia ra:
         + Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Phan Ngọc Hiển (Chủ tịch);
         + Đại diện các cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - TB&XH; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Năm Căn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
         + Đại diện các đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Năm Căn);
         + Đại diện các đơn vị: Hội Đông y, Bệnh viện ĐKKV, Trung tâm Y tế;
         + Đại diện các Hội: Bảo trợ Người tàn tật & TMC, Nạn nhân CĐDC;
         + Đại diện doanh nghiệp: Cty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
         + Đại diện Câu lạc bộ Bếp cháo từ thiện;
         + Đại diện tổ chức tôn giáo: Thiên Chúa giáo;
         4.2. Cơ cấu Ban Thường vụ gồm 09 người, trong đó:
         - Cơ quan thường trực Huyện hội 03 người;
         - Đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức 04 người;
         - Đại diện các Hội cơ sở 02 người.
        4.3. Cơ cấu Ban Kiểm tra gồm 05 người, trong đó:
         - Trưởng ban là Ủy viên Ban thường vụ thuộc cơ quan Thường trực;
         - Phó ban là Ủy viên Ban Chấp hành thuộc đơn vị sự nghiệp (THPT);
         - Ủy viên gồm 03 người, trong đó:
         + 01 Ủy viên Ban Chấp hành thuộc Hội cơ sở,
         + 02 Trưởng ban Kiểm tra của Hội cơ sở.
         4.4. Cơ cấu Ban Thường trực Huyện hội gồm 03 người, trong đó:
         - 01 Chủ tịch;
         - 01 Phó Chủ tịch;
         - 01 Ủy viên Thường trực.
 
        III. Công tác chuẩn bị nhân sự lãnh đạo của Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021
        1. Ban Thường trực tiến hành rà soát nhân sự:
       - Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị thực hiện Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp gắn với Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế đến năm 2021 để đề xuất nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực.
        - Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, mạnh thường quân, nhà hảo tâm... tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2011 – 2016 nắm đối tượng đủ điều kiện tái cử và dự kiến cơ cấu mới nhiệm kỳ 2016 – 2021.
         2. Ban hành Công văn số 36/CV-HCTĐ ngày 16/3/2016 về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhiệm kỳ 2016 – 2021 gửi đến cơ quan, đơn vị...dự kiến cơ cấu thiết kế Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 – 2021.
        3. Thường trực Huyện hội tổng hợp danh sách đề cử giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 – 2021 bao gồm cả đối tượng đề nghị tái cử và giới thiệu cơ cấu mới; trong đó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn, trường THPT Phan Ngọc Hiển đều dự kiến cơ cấu.
       4. Ngày 03/8/2016, Ban Tổ chức Huyện ủy ra Thông báo số 45-TB/BTCHU kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Năm Căn về công tác nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch (đ/c Nguyễn Quang Sơn), Phó Chủ tịch (đ/c Trương Bích Thuận), Ủy viên Thường trực (đ/c Lâm Kỳ Hẹn) tại Đại hội Hội Chữ thập đỏ khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
         5. Ngày 04/8/2016 Ban Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng thông qua dự thảo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2011 – 2016, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 27 thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 9, Ban Kiểm tra 5.
        6. Ngày 10/8/2016 Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ huyện thông qua Ủy ban nhân dân huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Nội vụ và Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau dự thảo Văn kiện và nhân sự trình Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất Ban Chấp hành gồm 27 thành viên, Ban Thường vụ 9, Ban Thường trực 3, Ban Kiểm tra 5 (có danh sách kèm theo).
        7. Ngày 23/8/2016, Ban Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau thống nhất hiệp y nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội Chữ thập đỏ Năm Căn khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Công văn số 56/HCTĐ-VP.

      Trên đây là Báo cáo quy trình công tác nhân sự cán bộ lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhiệm kỳ 2011 – 2016, trình Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.
 
 
Nơi nhận:                                                                    TM. BAN CHẤP HÀNH
- Đại biểu đại hội;                                                                CHỦ TỊCH
- Lưu VT.
 
         
                                                                         
                                                                                     
                                                                                        Nguyễn Quang Sơn
 
 
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11473
  • Tổng lượt truy cập: 2345214