Banner

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH

Đăng lúc: Thứ ba - 20/06/2017 23:04 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
của Chi bộ nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020
   CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                
ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ I
         M KỲ 2015-2020
                      *
       Số: 22-BC/CB                                     Năm Căn, ngày 08 tháng 6 năm 2015
 
                           BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH
                   của Chi bộ nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2010-2015
          trình Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020

    Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn được thành lập theo Quyết định số 2653-QĐ/HU ngày 16/10/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Quyết định số 3891-QĐ/HU ngày 01/6/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy sát nhập Chi bộ Phòng Y tế vào Chi bộ Hội Chữ thập đỏ hiện có 10 đảng viên (Hội Chữ thập đỏ 5 đ/c, Hội Đông y 1 đ/c và Phòng Y tế 4 đ/c); Chi bộ báo cáo kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ như sau:
 
    I. Ưu điểm
    1. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
    - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương đến cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở kịp thời đã tạo sự thống nhất trong thực hiện.
    - Việc xây dựng các Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện luôn đảm bảo tính thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chính sách an sinh xã hội của địa phương.
   - Tạo được sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong thực hiện kế hoạch công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện các Chương trình y tế quốc gia, quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế và chăm lo đối tượng dễ bị tổn thương
   - Kết quả:
   + Hội Chữ thập đỏ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen năm 2013, 2014, Cờ thi đua xuất sắc 5 năm (2010-2014); xếp hạng 3 Khối các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2013, 2014; danh hiệu “Tập thể Lao động tiến” năm 2013, “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2014.
   + Hội Đông y tiếp tục củng cố về tổ chức, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, chỉ tiêu góp phần thực hiện đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế đối với các xã, thị trấn; kết quả được ghi nhận: Hội Đông y tỉnh Cà Mau tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội năm 2013, 2014; danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2013 và 2014.
   + Phòng Y tế làm tốt công tác tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân; phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện các Chương trình y tế quốc gia; kết quả được ghi nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” hàng năm.
 
  2. Công tác xây dựng Đảng
  a) Về chính trị tư tưởng
   - Chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thực hiện chủ trương chính sách Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước với việc thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị; châm bồi phát triển 4 đảng viên mới, chuyển chính thức 7 và cấp thẻ đảng viên kịp thời, đạt chỉ tiêu đề ra.
   - Đẩy mạnh việc chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với chủ đề hàng năm và việc thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay đã tạo được sự chuyển tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và niềm tin đối với Đảng.
   - Chi bộ, cơ quan, đoàn thể đã duy trì sinh hoạt hàng tháng nhằm thông tin, đánh giá hoạt động đã qua, triển khai chương trình công tác tập trung vào vấn đề để xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tổ chức đoàn thể; riêng cơ quan duy trì sinh hoạt định kỳ vào sáng thứ hai hàng tuần nhằm đánh giá hoạt động tuần qua và thông qua chương trình công tác tuần.
 
   b) Về tổ chức, cán bộ, đảng viên
   - Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng và làm việc theo Quy chế làm việc của Chi bộ, Quy chế làm việc của cơ quan, Quy chế thực hiện dân chủ và hoạt động của cơ quan, Quy chế văn hóa cơ quan, Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong hoạt động luôn được thực hiện tốt.
   - Thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Chi bộ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Phòng Y tế đến năm 2015 và giai đoạn 2016-2020; xây dựng, triển khai việc sắp xếp vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị trong tổng thể Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện.
   - Công tác quản lý cán bộ, đảng viên được tăng cường; việc phân công nhiệm vụ theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và thực hiện chế độ thủ trưởng; tổ chức tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc; phát triển đảng viên thực hiện đúng quy định, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
   - Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được quán triệt trong đơn vị; mục tiêu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí tự chủ, đảm bảo thực hiện chi cho tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan, đơn vị.
 
  c) Về kiểm tra, giám sát
  - Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện các quy chế, quy định đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được đưa vào đánh giá định kỳ về công tác xây dựng đảng; kết quả hàng năm không có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm.
   - Việc tổ chức đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công chức, viên chức được tiến hành dân chủ, công khai, đánh giá đúng thực chất kết quả hoạt động của Chi bộ, cơ quan, đơn vị, cá nhân để xếp loại, đề nghị khen thưởng đúng quy định đã thúc đẩy phong trào.
 
   3. Công tác lãnh đạo đoàn thể
   - Chi bộ chỉ đạo Ban Chấp hành phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị CB,CC,VC; triển khai các chủ trương chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, đơn vị đến đội ngũ CC,VC; giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị CC,VC hàng năm; chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CC,VC đi đôi với việc tham gia các cuộc vận động, cuộc thi, phong trào thi đua, hoạt động xã hội từ thiện, xây dựng “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.
    - Đoàn Thanh niên có 4 đoàn viên (Hội Chữ thập đỏ 1, Hội Đông y 2, Phòng Y tế 1) thuộc Chi đoàn cơ sở khối các cơ quan, đơn vị sự nghiệp huyện; Chi bộ luôn quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên và chỉ đạo tham gia các hoạt động của Đoàn: Tham gia Hội trại Tòng quân, hoạt động hưởng ứng Năm Thanh niên, Tháng Thanh niên, hoạt động về nguồn; qua hoạt động phong trào giới thiệu 5 đoàn viên cho Chi bộ tiếp tục châm bồi và đã  có 4 đoàn viên được kết nạp vào đảng.
 
   4. Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
   - Chi bộ đã tổ chức triển khai đến cán bộ, đảng viên về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các chủ đề năm 2012, 2013, 2014, 2015; phát động trong Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên đăng ký học tập sau khi chuyên đề được triển khai.
    - Việc triển khai Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 08-QĐ/TW ngày 26/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã tác động, tạo sự chuyển biến trong đội ngũ về chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chấp hành các quy định những điều cán bộ, đảng viên, công chức,viên chức không được làm.
    - Tạo được sự chuyển biến về nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay; tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ được nâng lên; mối đoàn kết nội bộ được tăng cường; niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với tổ chức đảng và lãnh đạo đơn vị được củng cố.
 
     II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
    1. Hạn chế, khuyết điểm
    - Vấn đề phát sinh về công tác cán bộ của Hội Đông y sau khi Chủ tịch nghỉ hưu không có lãnh đạo chuyên trách, thiếu đội ngũ kế thừa (tháng 6/2014 mới bổ sung Phó Chủ tịch, nay vẫn chưa có Chủ tịch).
     - Tình trạng thiếu biên chế kéo dài làm hạn chế công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) ghép nhiều đơn vị nên sinh hoạt chưa đi vào chiều sâu.
     2. Nguyên nhân
      - Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ chưa làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dẫn đến bị động về nhân sự.
      - Chính sách đối với người làm chuyên trách công tác hội chưa được quan tâm đúng mức nên chưa thu hút được nguồn nhân lực tham gia tổ chức Hội.
 
     III. Biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm
    1. Tăng cường công tác chính trị tưởng, tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.
    2. Tiếp tục tham mưu thực hiện chính sách đi đôi với việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ về chuyên môn, chính trị, quản lý nhà nước để bổ sung nguồn nhân lực.
    3. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công tác xây dựng Đảng, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm chính trị của cơ quan, đơn vị, lãnh đạo công tác đoàn thể; kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, công chức, viên chức.
 
    Trên đây là Báo cáo kiểm điểm của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ từ khi thành lập đến nay, xin trình Đại hội./.
 
Nơi nhận:                                          T/M CHI BỘ
- Đại biểu dự Đại hội;                          BÍ THƯ
- Đảng viên dự Đại hội;
- Đảng viên Chi bộ;                             (đã ký)
- Lưu CB.                                                                                                    
                                               
                                                      Nguyễn Quang Sơn            
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Từ khóa:

nhiệm kỳ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11445
  • Tổng lượt truy cập: 2345186