Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ ba - 20/06/2017 22:59 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Quy trình công tác nhân sự cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020
ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
                         *
       Số: 23-BC/CB                                         Năm Căn, ngày 08 tháng 6 năm 2015
                                                  BÁO CÁO
            Quy trình công tác nhân sự cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020
     
     Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/HU ngày 10/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/HU ngày 28/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về một số vấn đề công tác nhân sự cấp ủy tại  Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020; Chi bộ báo cáo triển khai thực hiện công tác nhân sự cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:
      I. Thực trạng Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015
      - Chi bộ được thành lập theo Quyết định số 2653-QĐ/HU ngày 16/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Quyết định số 3891-QĐ/HU ngày 01/6/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy sát nhập Chi bộ Phòng Y tế vào Chi bộ Hội Chữ thập đỏ hiện có 10 đảng viên (Hội Chữ thập đỏ 5đ/c, Hội Đông y 1đ/c và Phòng Y tế 4);
      - Cấp ủy của Chi bộ có 1đ/c, đồng chí Bí thư Chi bộ là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ được chỉ định điều hành theo Quyết định số 2653-QĐ/HU ngày 16/10/2015 và Quyết định số 3891-QĐ/HU ngày 01/6/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
      II. Quy trình xây dựng cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020
     1. Yêu cầu triển khai
     - Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
     - Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 06/10/2014 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.
     - Kế hoạch số 99-KH/HU ngày 10/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 03-HD/HU ngày 28/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về một số vấn đề công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.
      - Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (Số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI); Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
      2. Tiêu chuẩn cấp ủy
      - Thực hiện quy định tại Điểm 3.2 Mục 3 Phần II Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và Điểm 2.2 Mục 2 Phần I Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương; trong đó phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn và sự cống hiến được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và nhân dân tín nhiệm.
      - Chi bộ thảo luận, thống nhất nhân sự cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 phải là lãnh đạo chủ chốt của Hội có trình độ chuyên môn Đại học, chính trị Trung cấp, QLNN Chuyên viên trở lên; lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; có năng lực thực tiễn trong quản lý, điều hành; có uy tín trong Chi bộ, cơ quan; nghiêm túc, khách quan trong tự phê bình và phê bình vì sự tiến bộ, xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.
      3. Số lượng cấp ủy
      Căn cứ Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa XI) và Điểm 38 Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về thi hành Điều lệ Đảng và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại buổi làm việc triển khai Quyết định số 3891-QĐ/HU ngày 01/6/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy sát nhập Chi bộ Phòng Y tế vào Chi bộ Hội Chữ thập đỏ hiện có 10 đảng viên; Chi bộ Hội Chữ thập đỏ được bầu Bí thư và Phó Bí thư.
       4. Cơ cấu cấp ủy
       - Người tham gia cấp ủy lần đầu nhiệm kỳ 2015-2020 phải đủ tuổi để công tác được hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng phải trọn một nhiệm kỳ:
       + Nam sinh từ tháng 12 năm 1960 trở lại đây;
       + Nữ sinh từ tháng 12 năm 1965 trở lại đây.
      - Người tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 phải đủ tuổi công tác ít nhất ½ nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên:
      + Nam sinh từ tháng 12 năm 1957 trở lại đây;
      + Nữ sinh từ tháng 12 năm 1962 trở lại đây. 
      III. Quy trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020
     1. Rà soát, bổ sung quy hoạch
     - Lập quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt tại Công văn số 796-CV/HU ngày 22/9/2014 gồm 8 đ/c; trong đó: Quy hoạch cấp ủy Chi bộ gồm 3 đ/c (Bí thư 2 đ/c, Phó Bí thư 3 đ/c), chưa tính các đồng chí đủ điều kiện tái cử.
      - Thực hiện công khai danh sách quy hoạch và dự kiến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch được duyệt tại Chi bộ, cơ quan Hội, Công đoàn cơ sở và cá nhân được quy hoạch biết; kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng Chi bộ, cán bộ, đảng viên theo Kế hoạch số 103-KH/HU ngày 09/12/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương.
     2. Giới thiệu nguồn nhân sự cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020
     - Ngày 03/4/2015 Chi bộ họp thống nhất giới thiệu nhân sự cấp ủy Chi bộ thông qua Ban Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện gồm 02 đ/c; trong đó: Tái cử 01đ/c, cơ cấu mới 01 đ/c;
     - Ngày 08/5/2015 Chi bộ thông qua văn kiện, nhân sự cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Ban Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện cho ý kiến kết luận Chi bộ được bầu Bí thư;
     - Ngày 20/5/2015 Chi bộ họp thảo luận đóng góp văn kiện và thống nhất giới thiệu nhân sự cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 là 01đ/c;
     - Ngày 02/6/2015 Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai Quyết định số 3891-QĐ/HU ngày 01/6/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy sát nhập Chi bộ Phòng Y tế vào Chi bộ Hội Chữ thập đỏ, Chi bộ thống nhất giới thiệu nhân sự bầu Bí thư, Phó Bí thư (danh sách trích ngang kèm theo).

     Trên đây là Báo cáo công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn xin trình Đại hội./.

Nơi nhận:                                                     T/M CHI BỘ
- Thường trực Huyện ủy;                                BÍ THƯ                          
- Đai biểu dự Đại hội;
- Đảng viên dự Đại hội;                                 (đã ký)
- Lưu CB.                                                                               
                                                                       
                                                               Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 344
  • Tháng hiện tại: 12584
  • Tổng lượt truy cập: 2346325