Banner

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Đăng lúc: Thứ sáu - 24/03/2017 14:50 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
                         *
            Số: 18-KHHĐ/CB                                 Năm Căn, ngày 24  tháng 3 năm 2017

                                              KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
                 Thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW
               của Bộ Chính trị (khóa XII) và chuyên đề “Những nội dung cơ
            bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
 
        Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (Nghị quyết TW4 khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII (Chỉ thị số 05-CT/TW khóa XII), chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Ban Thường vụ Huyện ủy Năm Căn; Ban Chi ủy xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 như sau:
        I- Mục đích, yêu câu
        1- Mục đích
         - Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về nguy cơ và nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để đấu tranh ngăn chặn; tiếp tục khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy hiệu quả, kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch, vững mạnh
        - Làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên trong Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể để góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.
        2- Yêu cầu
        - Việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện phải tiến hành nghiêm túc; thể hiện rõ trách nhiệm của chi bộ, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và phát huy vai trò giám sát của đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; không chủ quan, nóng vội mà phải kiên quyết, kiên trì, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao.
        - Cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị và đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.
        II- Nội dung
        1- Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 
        1.1- Cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ được phân công phải có bản cam kết với chi bộ, cơ quan, đơn vị về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu.
         1.2- Ban Chi ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt dư luận, việc thực hiện cam kết, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị; đồng thời phải chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện và chậm xử lý cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
          1.3- Khi thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm Ban Chi ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên phải nhận diện và xác định rõ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục.
          1.4- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác cán bộ; tham mưu đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải đảm bảo tiêu chuẩn, đúng nguyên tắc, quy trình; kiên quyết xử lý, đề nghị  miễn nhiệm, cho từ chức những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kém phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ.
          1.5- Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai minh bạch đối với cán bộ, đảng viên khi được quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm.
          1.6- Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, khai giảng, bế giảng, được đề bạt, bổ nhiệm, thuyên chuyển công tác và tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội… xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội.
          1.7- Thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 01-7-2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.
          1.8- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nắm bắt tình hình, đánh giá thực trạng và đề ra biện pháp phòng, chống suy thoái về tư trưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị.
          1.9- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 06-NQ/HU, ngày 30-12-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; bảo vệ, khuyến khích người phản ánh, tố giác và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
           2- Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
           2.1- Tổ chức học tập, quán triệt và xây dung kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
           - Ban Chi ủy, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Phòng Y tế, Công đoàn cơ sở tổ chức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.
           - Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo, gương mẫu thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo với cấp ủy, cơ quan, đơn vị đoàn thể nơi công tác.
          2.2- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
          - Cấp ủy Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.
          - Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) và Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm và tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị.
          2.3- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
          - Nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trong Chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, trên Web về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động quảng bá về các giá trị văn hóa, nhân đạo và thực hiện Nghị quyết TW9 (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
          - Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; nêu gương “Người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.
          2.4- Xác định nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
          - Xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động, quy chế phối hợp, trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể là nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          - Cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cụ thể xác định rõ nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhất là về đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.
           2.5- Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
           - Ban Chi ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch của Chi bộ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
           - Cuối năm, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo ở Chi bộ, cơ quan, đơn vị.
           III- Biện pháp thực hiện
          1- Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà Chi bộ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Phòng Y tế, Công đoàn cơ sở đã triển khai thực hiện.
          2- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh, Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
         3- Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
          4- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; đánh giá cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, đoàn viên và xét, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân năm 2017.

Nơi nhận:                                           T/M BAN CHI ỦY
- Thường trực Huyện ủy;                          BÍ THƯ
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Hội Chữ thập đỏ;
- Hội Đông y;                                              (đã ký)
- Phòng Y tế;
- CĐCS Hội Chữ thập đỏ;                                                                                                         
- Lưu CB.
                                                         Nguyễn Quang Sơn
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 593
  • Tháng hiện tại: 114694
  • Tổng lượt truy cập: 2222094