Banner

KẾ HOẠCH

Đăng lúc: Thứ ba - 14/03/2017 04:24 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
                          *
              Số: 14- KH/CB                            Năm Căn, ngày 10 tháng 3 năm 2017
                                                                     
                                                    KẾ HOẠCH
              Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị
             và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
                                                                                                                                
         Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/HU, ngày 02-3-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Năm Căn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Chi ủy Chi bộ Hội Chữ thập đỏ xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện như sau:
          I- Mục đích, yêu cầu
         1- Mục đích
         - Làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên nhận thức ngày càng sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
         - Phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tích cực học tập và làm theo Bác.
         2- Yêu cầu
         - Tổ chức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được tiến hành thường xuyên gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, sự kiện quan trọng của đất nước và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
         - Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.
         
        II- Nội dung tuyên truyền

        1- Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
         2- Về tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chi ủy Chi bộ, cơ quan, đơn vị; kết quả đạt được của Chi bộ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Phòng Y tế và Công đoàn cơ sở.
         3- Biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; sự gương mẫu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.
         4- Phê phán những nhận thức lệch lạc học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, bệnh thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.
         
        III- Hình thức tuyên truyền

         1- Tuyên truyền trên thông tin đại chúng và Website (hoichuthapdonamcan.org)
          - Đưa thông tin về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kết quả thực hiện ở Chi bộ, cơ quan (Phòng Y tế), đơn vị (Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y) và đoàn thể (Công đoàn cơ sở).
         - Cộng tác viết tin, bài giới thiệu những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; đưa tin phát trên sóng Đài Truyền thanh huyện, đăng trên trang địa phương, Trang thông tin điện tử của huyện Năm Căn và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.
         2- Tuyên truyền phát động trong Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tham gia giải thưởng sáng tạo, quảng bá sản phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
         3- Tuyên truyền thông qua sinh hoạt Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể theo định kỳ; lồng ghép của báo cáo viên triển khai quán triệt học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
         4- Tổ chức và tham gia cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc thi viết về cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác do các cấp phát động.
         5- Tuyên truyền trực quan về xây dựng những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ kết hợp với tổ chức các hoạt động phong trào trong Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể.
         6- Thường xuyên theo dõi, phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời,  phê bình, nhắc nhở cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện chưa tốt.
         
         IV- Một số khẩu hiệu tuyên truyền

          1- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
          2- Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chăm lo đời sống của nhân dân là thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
          3- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh!
          4- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa!
          5- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc!
          6- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân!
          7- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm!
          8- Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm!
          9- Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu!
          10- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng!
          11- Đảng bộ, quân, dân huyện Năm Căn thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
           
         V-
Tổ chức thực hiện
          1- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế; Ban Chi ủy Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền thực hiện hàng năm cho phù hợp.
          2- Định kỳ hàng năm cơ quan, đơn vị, đoàn thể báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Chi bộ để tổng hợp báo cáo Huyện ủy theo quy định.
 
Nơi nhận:                                                        T/M BAN CHI ỦY
- Thường trực Huyện ủy;                                     BÍ THƯ
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Phòng Y tế;    (đã ký)
- Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ;
- Lưu CB.
                                                                                                            
                                                                                               
                                                                     Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 189
  • Tháng hiện tại: 12429
  • Tổng lượt truy cập: 2346170