Banner

KẾ HOẠCH

Đăng lúc: Thứ hai - 06/02/2017 03:18 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
                  *
           Số: 06- KH/CB                       Năm Căn, ngày 03 tháng 02 năm 2017
                                                                     
                                            KẾ HOẠCH
               Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
                         
        Căn cứ Kế hoạch số 22-KH/HU, ngày 25-10-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Chi ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như sau:
         I- Mục đích, yêu cầu
        1- Mục đích
         - Làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên của Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Phòng Y tế thuộc Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên trong Chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể.
         - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng để góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.
         - Chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương; xây dựng hình tượng người cán bộ, đảng viên gần dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
          2- Yêu cầu
          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng thường xuyên, liên tục có hệ thống bằng những hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên học tập và làm theo. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
         - Cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tổ chức cơ sở Đảng hàng năm.
           - Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
           II- Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
          1- Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh nhân dân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
           2- Đạo đức Hồ Chí minh là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện của Người về đạo đức, vị trí, vai trò của đạo đức, những chuẩn mực giá trị của đạo đức cách mạng và những nguyên tắc xây dựng đạo đức; tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện sinh động qua chính tấm gương đạo đức của Người về: Tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội và tinh thần quốc tế trong sáng.
          3- Phong cách Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động trong công việc, gần gũi và tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động ứng xử hàng ngày đó là: Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tình yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương.
           III- Nhiệm vụ và giải pháp
           1- Tổ chức học tập, quán triệt và xây dung kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
            - Ban Chi ủy, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Phòng Y tế, Công đoàn cơ sở tổ chức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy hàng năm.
          - Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo, gương mẫu trong việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo với cấp ủy, cơ quan, đơn vị đoàn thể nơi công tác.
           2- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị.
           - Cấp ủy Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ.
           - Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) và các Nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm và tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị.
           3- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
           - Nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trong Chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, trên Web về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động quảng bá về các giá trị văn hóa, nhân đạo và thực hiện Nghị quyết TW9 (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
           - Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; về nêu gương “Người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.
           4- Xác định nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
          - Xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động, quy chế phối hợp, trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể là nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
           - Cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cụ thể xác định rõ nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhất là về đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.
            5- Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
            - Ban Chi ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch của Chi bộ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
           - Hàng năm, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo ở các cơ quan, đơn vị.
            III- Tổ chức thực hiện
          1- Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch của Chi bộ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Phòng Y tế, Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm.
          2- Ban Chi ủy Chi bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Chi bộ để tổng hợp báo cáo sơ kết năm và tổng kết trong nhiệm kỳ.
           3- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để làm gương cho quần chúng noi theo.
 
Nơi nhận:                                                T/M BAN CHI ỦY
- Thường trực Huyện ủy;                                   BÍ THƯ
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;                              (đã ký)
- Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Phòng Y tế;
- Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ;
- Đảng viên Chi bộ;                                    Nguyễn Quang Sơn
- Lưu CB.
                                                                                                            
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 317
  • Tháng hiện tại: 12557
  • Tổng lượt truy cập: 2346298