Banner

KẾ HOẠCH

Đăng lúc: Thứ hai - 06/02/2017 03:02 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Thực hiện nhiêm vụ của Chi bộ năm 2017
ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
                     *
              Số: 01- KH/CB                           Năm Căn, ngày 03 tháng 01 năm 2017
                                                                     
                                                KẾ HOẠCH
                       Thực hiện nhiêm vụ của Chi bộ năm 2017
                         
        Căn cứ Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chi ủy xây dựng phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ năm 2017 như sau:
        I. Tình hình tổ chức của đơn vị
        1. Về tổ chức
       a) Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn được thành lập theo Quyết định số 2653-QĐ/HU, ngày 16-10-2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy và sáp nhập Chi bộ Phòng Y tế vào theo Quyết định số 3891-QĐ/HU, ngày 01-6-2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy gồm đảng viên của 3 đơn vị: Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Phòng Y tế.
          - Tổng số đảng viên là 12/5 nữ, chính thức 11/4 nữ, dự bị 01/01 nữ;
          - Trình độ chính trị: Trung cấp 7, Sơ cấp 2 và đang học Cao cấp 01, Trung cấp 4;
          - Trình độ chuyên môn: Đại học 8, Cao đẳng 1, Trung cấp 2, Sơ cấp 1;
          - Trình độ QLNN: Chuyên viên chính 1, Chuyên viên 6.
          b) Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y là đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
           - Hội Chữ thập đỏ gồm 4 biên chế/2 nữ; trong đó: 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch, 1 Viên chức chuyên môn (UVTT) và 1 Viên chức hỗ trợ phục vụ (Kế toán–Văn phòng):
             + Trình độ chính trị Trung cấp 02, đang học trung cấp 02;
             + Trình độ chuyên môn Đại học 03, Cao đẳng 01;
             + Quản lý Nhà nước Chuyên viên chính 01, Chuyên viên 01.
         - Hội Đông y được giao 5 biên chế, hiện có 5/3 nữ (hiện đang học tập trung 01đ/c); trong đó: 1 Phó Chủ tịch, 3 viên chức chuyên môn (đang đi học 1), 1 viên chức hỗ trợ - phục vụ (Kế toán–Văn phòng)
             + Trình độ chính trị: Sơ cấp 01, đang học Trung cấp 02;
             + Trình độ chuyên môn Đại học 01, Trung cấp 04.
           - Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện biên chế được giao 5, hiện có 4 biên chế (cắt 01 biên chế):
             + Trình độ chính trị Trung cấp 04, đang học Cao cấp 01;
             + Trình độ chuyên môn Đại học 04;
             + Quản lý Nhà nước Chuyên viên 04.
          c) Tổ chức đoàn thể
          - Công đoàn cơ sở gồm 11 đoàn viên (Hội Chữ thập đỏ 4, Hội Đông y 3, Phòng Y tế 4) được chia làm 3 tổ theo 3 đơn vị: Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Phòng Y tế.
          - Đoàn Thanh niên gồm 3 đồng chí (Hội Chữ thập đỏ 1, Hội Đông y 2) sinh hoạt tại Chi đoàn cơ sở khối các cơ quan, đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc UBND huyện.
          2. Chức năng nhiệm vụ
          a) Hội Chữ thập đỏ là tổ chức xã hội hoạt động nhân đạo với nhiệm vụ tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh niên chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội về xã hội nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thảm họa thiên tai, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, vận động hiến máu tình nguyện, tuyên truyền và huấn luyện, vận động các nguồn lực và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
          b) Hội Đông y là đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện chịu chỉ đạo và quản lý trực tiếp về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Hội Đông y tỉnh Cà Mau; được giao nhiệm vụ, quản lý Hội Đông y các xã, thị trấn; làm tham mưu cho UBND huyện về công tác phát triển Đông y, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
         c) Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.
           III. Phương hướng nhiệm vụ
           1. Mục tiêu chung
            - Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
            - Chính quyền:      
              + Hội Chữ thập đỏ đạt danh hiệu: Tập thể Lao động xuất sắc;
              + Hội Đông y đạt danh hiệu: Tập thể Lao động xuất sắc;
              + Phòng Y tế đạt danh hiệu: Tập thể Lao động xuất sắc.
            - Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc.
            - Đảng viên: 
              + 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
              + Còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
            - Cán bộ, công chức, viên chức:
              + 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua”;
              + Còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
            2. Nhiệm vụ và giải pháp
            2.1. Công tác xây dựng Đảng
            a) Về tư tưởng chính trị
           - Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, địa phương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị.
           - Thường xuyên quán triệt việc thực hiện Chương trình hành động của Chi bộ, cơ quan (Phòng Y tế), đơn vị (Hội Chữ thâp đỏ, Hội Đông y) và kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
            - Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW4 khóa XII của Đảng.
            b) Về tổ chức
          - Tham mưu đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và những năm tiếp theo.
           - Củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị với việc điều chỉnh phân công công chức, viên chức theo Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt.
           - Tổ chức đánh giá thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị,; Quy chế thực hiện dân chủ; Quy chế phối hợp; Chương trình phối hợp; hoạt động của tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị, đoàn thể.
           c) Công tác kiểm tra
          - Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động của Chi bộ, cơ quan (Phòng Y tế), đơn vị (Hội Chữ thâp đỏ, Hội Đông y) và kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW4 khóa XII của Đảng.
          - Định kỳ kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đoàn thể; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động ở cơ quan, đơn vị.
          - Thường xuyên kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ được cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể phân công và việc thực hiện các quy định đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không được làm.
           2.2. Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị
         - Xây dựng kế hoạch, triển khai, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ; tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2017 của cơ quan, đơn vị.
          - Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đi đôi với việc đánh giá theo định kỳ để rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện cho phù hợp thực tế của cơ quan, đơn vị.
          - Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, phong trào thi đua, cuộc vận động trong tổ chức Hội và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các  phong trào.
           2.3. Hoạt động các đoàn thể
         a) Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm; phối hợp chăm lo thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức; vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia phong trào thi đua, cuộc vận động, tham gia xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh.
          b) Đoàn Thanh niên tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn các cấp phát động; phối hợp tham gia vận động phát triển lực lượng tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tham gia các hoạt động nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó khi có thiên tai xảy ra.
           III. Tổ chức thực hiện
           1. Căn cứ phương hướng nhiệm vụ, Ban Chi ủy cụ thể hóa chương trình hoạt động hàng tháng chỉ đạo thực hiện.
           2. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm và cụ thể hóa thực hiện hàng tháng.
           3. Định kỳ hàng tháng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể báo cáo kết quả thực hiện về Chi bộ để theo dõi chỉ đạo.
 
Nơi nhận:                                             T/M BAN CHI ỦY
- Thường trực Huyện ủy;                                  BÍ THƯ
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Phòng Y tế;    (đã ký)
- Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ;
- Đảng viên Chi bộ;
- Lưu CB.
                                                                                                             
                                                                Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Từ khóa:

thực hiện

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 305
  • Tháng hiện tại: 12545
  • Tổng lượt truy cập: 2346286