Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ hai - 13/03/2017 04:07 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
                          *
              Số: 13- KH/CB                       Năm Căn, ngày 10 tháng 3 năm 2017
                         
                                                              BÁO CÁO
                   Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị
                   “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
                                                                                                                                
         Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/HU, ngày 25-10-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Chi ủy Chi bộ Hội Chữ thập đỏ xây dựng Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị như sau:
          I- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện
         - Căn cứ Kế hoạch số 22-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Chi ủy tổ chức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW do Huyện ủy tổ chức; kết quả có 11/11 cán bộ, đảng viên, đoàn viên tham dự trong đó cán bộ chủ chốt 5đ/c, đảng viên 6đ/c.
        - Ban Chi ủy Chi bộ xây dựng Kế hoạch số 06-KH/CB ngày 03/02/2017 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên thuộc Chi bộ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y và Phòng Y tế.
        - Cơ quan, đơn vị, đoàn thể (Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Phòng Y tế và Công đoàn cơ sở) xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị triển khai thực hiện trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể; cán bộ, đảng viên, đoàn viên xây dựng kế hoạch học tập và tự làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
         II- Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
         1- Kết quả học tập những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
        - Số lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên tham dự học tập, quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm 11/11đ/c trong đó cán bộ chủ chốt 5đ/c, đảng viên 6đ/c.
        - Nội dung được nghiên cứu, học tập quán triệt: Hệ thống quan điểm về tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống quan điểm về đạo đức Hồ Chí Minh và những vấn đề cơ bản cốt lỗi về phong cách Hồ Chí Minh.
         - Tài liệu nghiên cứu, phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tài liệu hỏi đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo Trung ương, Chi bộ mua cấp cho cán bộ, đảng viên.
         2- Việc triển khai, tuyên truyền, phổ biến trong cơ quan, đơn vị
        - Triển khai Kế hoạch số 06-KH/CB ngày 03/02/2017 của Chi bộ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại hội nghị sinh hoạt Chi bộ; kế hoạch của cơ quan, đơn vị, đoàn thể tại cuộc họp định kỳ tháng.
         - Nghe triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội nghị do Huyện ủy tổ chức và Bài giảng của Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo tại Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai của tỉnh Cà Mau.
         - Cập nhật Bài giảng của Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đăng trên Website (hoichuthapdonamcan.org) để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp cận thường xuyên.
          3- Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng..
          - Chi bộ xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII đã tạo được sự nhất quán và quyết tâm xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch vững mạnh.
          - Cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch học tập và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với quyết tâm cao trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và sửa chữa khuyết điểm, hạn chế qua tự phê bình và phê bình năm 2016.
          4- Xác định nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII
          - Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về hệ thống tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nắm vững nhận diện 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ để có biện pháp đấu tranh.
          - Thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên về: Tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật; đoàn kết nội bộ và khắc phục sửa chữa những hạn chế khuyết điểm qua tự phê bình và phê bình năm 2016.
          5. Công tác kiểm tra đôn đốc thực hiện
          - Chi bộ thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện tại các cuộc họp định kỳ hàng tháng, gắn với tự phê bình và phê bình, đánh giá tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cuối năm.
          - Kết quả thực hiện kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2016 như sau:
           + Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh ;
           + Đảng viên xuất sắc nhiệm vụ 01/11đ/c, hoàn thành tốt nhiệm vụ 09/11đ/c và hoàn thành nhiệm vụ 01/11đ/c.
          III- Hạn chế, khó khăn và nguyên nhân
          1- Hạn chế, khó khăn
          - Công tác triển khai, quán triệt thực hiện kế hoạch của cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ với kế hoạch đăng ký học tập và làm theo của cá nhân.
          - Triển khai những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên việc xây dựng kế hoạch cá nhân đăng ký làm theo tiến hành chậm.
          2- Nguyên nhân
           - Do Chi bộ ghép đảng viên của 3 cơ quan, đơn vị: Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Phòng Y tế và lịch triển khai trùng với lịch học của một số cấn bộ, đảng viên.
           - Thời gian triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cách 5 tháng nên cá nhân đăng ký chậm.
           IV- Một số công tác trọng tâm từ nay đến tháng 4 năm 2018
          1- Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII theo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị  số 05-CT/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII của Chi bộ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Phòng Y tế, Công đoàn cơ sở đã triển khai.
          2- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh, Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
          3- Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch Chỉ thị số 05-CT/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII của Chi bộ, cơ quan, đơn vị.
           4- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện gắn với đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và xét, đề nghị khen thưởng các danh hiệu đối với tập thể, cá nhân năm 2017.

         Trên đây là Báo cáo sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện năm Căn./.
 
Nơi nhận:                                                T/M BAN CHI ỦY
- Thường trực Huyện ủy;                                   BÍ THƯ
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Phòng Y tế;
- Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ;                  (Đã ký)
- Lưu CB.
                                                                                                           
                                                              Nguyễn Quang Sơn
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11579
  • Tổng lượt truy cập: 2345320