Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ ba - 07/02/2017 02:15 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tổng hợp đánh giá về nội dung thu hoạch của cán bộ, đảng viên qua học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng
ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
                     *
       Số 66- BC/CB                           Năm Căn, ngày 05 tháng 9 năm 2016                                                                            
 
                                                       BÁO CÁO
           Tổng hợp đánh giá về nội dung thu hoạch của cán bộ, đảng viên
           qua học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng
 
            Thực hiện Kế hoach số 18-KH/HU, ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Năm Căn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng; Chi bộ báo cáo tổng hợp, đánh giá về nội dung thu hoạch của cán bộ, đảng viên qua học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng như sau:
            I- Tình hình cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết
           1-  Số cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ là 12 đ/c; trong đó:
           - Hội Chữ thập đỏ 05 đ/c;
           - Hội Đông y 03 đ/c;
           - Phòng Y tế 04 đ/c.
          2-  Số cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết là 12 đ/c, đạt tỷ lệ 100%; trong đó:
          - Cán bộ chủ chốt 06 đ/c (Hội Chữ thập đỏ 03, Hội Đông y 01, Phòng Y tế 02);
          - Đảng viên 06 đ/c (Hội Chữ thập đỏ 02, Hội Đông y 02, Phòng Y tế 02).
         3-  Số cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ đã viết bài thu hoạch là 12 đ/c, đạt tỷ lệ 100%; trong đó:
          - Cán bộ chủ chốt 06 đ/c (Hội Chữ thập đỏ 03, Hội Đông y 01, Phòng Y tế 02);
          - Đảng viên 06 đ/c (Hội Chữ thập đỏ 02, Hội Đông y 02, Phòng Y tế 02).
          II- Nội dung được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
          1-  Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Chuyên đề 1);
          2-  Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011– 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 (Chuyên đề 2);
          3- Báo cáo tổng kết thực việc hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (Chuyên đề 3).
          III- Tổng hợp về nội dung thu hoạch của cán bộ, đảng viên
          1- Về nhận thức
          1.1-  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa về chính trị, tư tưởng và hành động đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII là một nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2016, mà tập trung nhất là những nội dung cơ bản, mới, các giải pháp thực hiện phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực.
          1.2-  Nội dung Văn kiện Đại hội XII được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 và 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013; có sự kế thừa, bổ sung, phát triển trên cơ sở Văn kiện Đại hội XI, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng các nhiệm kỳ trước.
          1.3-  Những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới đều được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
          1.4-  Những điểm mới nêu trong Văn kiện Đại hội XII phản ánh bước tiến về tư duy lý luận của Đảng và sẽ trở thành những định hướng chính trị quan trọng của mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong 5 năm tới. Việc làm rõ những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội XII sẽ giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững nội dung Văn kiện, chuẩn bị cho đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.
          1.5- Thống nhất cao với nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011– 2016) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 – 2016), kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011–2015. Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI.
          2- Về liên hệ thực tiễn ở Chi bộ, cơ quan, đơn vị đều thống nhất nhận định
          2.1-  Công tác chính trị, tư tưởng được Chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể quan tâm thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hàng năm đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.
          2.2-  Cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị; giữ vững phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong lối sống, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
          2.3- Tổ chức bộ máy Chi bộ, cơ quan (Phòng Y tế), đơn vị (Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y), đoàn thể (Công đoàn cơ sở) cơ bản đã ổn định; công tác quy hoach, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được chú trọng.
          2.4- Hoạt động của cơ quan, đơn vị đã bám sát chức năng, nhiệm vụ; chất lượng được nâng lên cơ bản đáp ứng được yêu cầu hiện nay đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và chính sách an sinh xã hội ở địa phương.
          Tuy nhiên, công tác tổ chức, cán bộ thiếu ổn định (Chi bộ tách rồi lại nhập); tình trạng một số cán bộ điều động đến không xuất phát từ nhu cầu, trình độ chuyên môn không phù hợp làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành (Hội Chữ thập đỏ); trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chưa đáp ứng được yêu cầu dẫn đến còn khuyết chức danh Chủ tịch (Hội Đông y); biên chế còn thiếu nhưng không có nguồn tuyển dụng (Phòng Y tế); cơ sở hạ tầng, nơi làm việc không có phải mượn nhưng chưa có kế hoạch đầu tư (Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y)
          3- Những đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong thời gian tới cần tập trung vào:
          3.1- Tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII gắn với triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng hàng năm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự thống nhất ý chí và hành động trong cả hệ thống chính trị.
          3.2- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương và nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cơ quan, đơn vị.
          3.3- Thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.
          3.4- Xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị của cả hệ thống chính trị phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phải kết hợp chặt chẽ giữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ và thực hiện đồng bộ với chính sách cán bộ.
          3.5- Thực sự đổi mới công tác cán bộ, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; chú trọng xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và kỹ năng làm việc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đáp ứng được yêu cầu xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình hành động có hiệu quả.

          Trên đây là báo cáo của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ về tổng hợp đánh gía về nội dung thu hoạch của cán bộ, đảng viên qua học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
 
Nơi nhận:                                       T/M BAN CHI ỦY
- Huyện ủy;                                            BÍ THƯ
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Lưu Chi bộ.                                         (đã ký)                                
                                                                                  
                                                                                                                                                                                                
                                                     Nguyễn Quang Sơn
 
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 261
  • Tháng hiện tại: 12501
  • Tổng lượt truy cập: 2346242