Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ sáu - 09/06/2017 05:11 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả hoạt động tháng 5 năm 2017 và Chương trình công tác tháng 6 năm 2017
 ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
                         *
              Số: 33-BC/CB                                      Năm Căn, ngày 05 tháng 6 năm 2017
 
                                                          BÁO CÁO
                                 Kết quả hoạt động tháng 5 năm 2017 và
                                Chương trình công tác tháng 6 năm 2017
           
   Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Chi bộ đánh giá kết quả hoạt động tháng 5 năm 2017 và đề ra Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 như sau:
    I- Đánh giá hoạt động tháng 5 năm 2017
    1- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền
   - Thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về:
   + Tình hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Huyện ủy trong quý I/2017 theo Báo cáo số 121-BC/HU, ngày 07-4-2017 của Huyện ủy.
   + Hoạt động lãnh đạo, điều hành của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy quý I/2017 theo Báo cáo số 122-BC/HU, ngày 07-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
   + Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2017  theo Báo cáo số 125-BC/HU, ngày 24-4-2017 của Huyện ủy.
    - Triển khai, quán triệt thực hiện:
   + Công văn số 713-CV/HU, ngày 17-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy V/v chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020.
   + Công văn số 716-CV/HU, ngày 19-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
   + Công văn số 717-CV/HU, ngày 19-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 09-11-2011 của Ban Tổ chức Trung ương về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức đảng.
   + Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Số 14-KH/BTGHU, ngày 12-4-2017 tuyên truyền về biển đảo năm 2017; Số 15-KH/BTGHU, ngày 13-4-2017 tuyên truyền biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia năm 2017; Số 16-KH/BTGHU, ngày 21-4-2017 tuyên truyền kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch HCM.
   + Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 26-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Kế hoạch số 37-KH/HU, ngày 27-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
    - Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể triển khai thực hiện:
   + Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ tỉnh Cà Mau (tài liệu Chi bộ gửi đến đảng viên)..
   + Hoàn thành thủ tục, hồ sơ tiếp nhận 01 đảng viên (Đ/c Dương Hải Đăng) chuyển từ Đảng bộ Tp Cà Mau đến sinh hoạt tại Chi bộ Hội Chữ thập đỏ theo Giấy Giới thiệu của Ban Tổ chức Huyện ủy Năm Căn; nâng số đảng viên của Chi bộ lên 12 đồng chí.
   + Đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 26-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy; gửi về Chi bộ trước ngày 18-5-2017 đã tổng hợp báo cáo về Ban Tổ chức Huyện ủy và gửi đến Chi bộ nơi đảng viên cư trú.
   + Bổ sung hồ sơ nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo, theo Công văn 738-CV/BTCHU, ngày 18-5-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với đồng chí Trương Bích Thuận, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.
   + Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức còn thiếu theo Đề án vị trí việc làm và biên chế được UBND huyện giao; trong đó Hội Chữ thập đỏ 01 biên chế và Phòng Y tế 01 biên chế.
   + Chi bộ có 12 đảng viên/5 nữ (dự bị 01đ/c); Ban Chi ủy 02 đ/c; cử đi học chính trị: Cao cấp 1 (đ/c Quang), Trung cấp 4: (đ/c Linh, Đào, Thọ, Hẹn), Quản lý Nhà nước 2 (đ/c Linh, Đào); trong đó có 3 đ/c đã hoàn thành chương trình và thi tốt nghiệp (đ/c Quang, Linh, Đào); tham dự Hội nghị cán bộ nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có 03 đ/c: Sơn, Bình, Quang, vắng 2 (1 đi học, 1 đi công tác).
  + Rà soát xác định tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị và tổ chức lớp hoàn kiến thức để cấp Bằng cao cấp lý luận chính trị cho các đối tượng tốt nghiệp đại học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo Thông báo số 389/TB-HVCTQG, ngày 06/5/2017 của Học viện Chính trị Quốc Hồ Chí Minh và Công văn số 72-CV/BTCHU, ngày 22-5-2017 của Ban Tổ chức theo đó Chi bộ Hội Chữ thập đỏ không có đối tượng.
   + Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo yêu cầu của Ban Tổ chức Huyện ủy tại Công văn số 71-CV/BTCHU, ngày 22-5-2017; kết quả có 33 lượt cán bộ, đảng viên đăng ký đào tạo, bồi dưỡng (kèm theo Báo cáo số 32-BC/CB, ngày 02-6-2017 của Chi bộ).
   2- Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
   a) Hội Chữ thập đỏ
   - Cơ quan Thường trực: Phối hợp với TTYT tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 198 lượt người, tặng 100 suất quà tại xã Đất Mới trị giá 58,04 triệu đồng; vận động trao 100 suất quà tại thị trấn Năm Căn trị giá 35 triệu đồng; tổ chức hiến máu tình nguyện có 119 tình nguyện viên tham gia hiến 152,6 đơn vị máu/250ml trị giá 51,73 triệu đồng.
  - Kết quả hoạt động của toàn Hội: Thực hiện trợ giúp thường xuyên 275 hộ; hỗ trợ đột xuất 200 suất quà,  kg gạo, 100 cái mùng, 8 thùng quần áo, 1 thùng nón và dép, hỗ trợ áo quan và mai táng phí 3 đám tang, xây dựng 3 cây cầu; khám bệnh nhân đạo cấp thuốc miễn phí Đông - Tây y 592 cas, nấu cháo từ thiện. Tổng trị giá là 887,1 triệu đồng.
   b) Hội Đông y
   - Chỉ đạo rà soát hội viên; đăng ký tham dự lớp tập huấn nâng cao chuyên môn cho cán bộ, hôi viên; tiếp tục kiểm tra củng cố phòng chẩn trị và chỉ đạo xây dựng vườn thuốc nam mẫu của Huyện hội và Hội cơ sở, hướng dẫn hội viên thu hái, bảo quản dược liệu.
   - Khám bệnh cho 1.145 lượt người, điều trị không dùng thuốc 687 lượt người, hốt 2.290 thang thuốc Nam - Bắc; khám, điều trị miễn phí 401 lượt, trong đó không dùng thuốc 120 lượt, hốt miễn phí 1.403 thang; tổng trị giá miễn phí 9,417 triệu đồng.
   c) Phòng Y tế
   - Tập trung chỉ đạo phòng, chống, giám sát dịch bệnh và hành nghề Y-Dược, kinh doanh mỹ phẩm; tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2017
   -  Mở đợt ra quân kiểm tra 49 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện đã nhắc nhở 28 cơ sở về thực hiện vệ sinh nơi chế biến và môi trường.
   3- Hoạt động đoàn thể
   - Tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế - 08/5; 127 năm Ngày sinh của Chủ tich Hồ Chí Minh; tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm; hoạt động xã hội, từ thiện; vận động hiến máu tình nguyện. có 3 đoàn viên tham gia
   - Vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cam kết và hành động thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” và đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương.
   - Phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, hoat động “Tháng hành động vì môi trường” và hỗ trợ các cháu thiếu nhi nhân ngày 01/6 là 2.300.000 đồng (Công đoàn 600.000đ, Chữ thập đỏ 300.000đ. Đông y 400.000đ, Phòng Y tế 1.000.000đ).
   II- Chương trình công tác tháng 6 năm 2017
   1- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền
   - Thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về:
   + Kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê và kiểm soát việc kê khai tài sản theo Báo cáo số 127-BC/HU, ngày 17-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
   + Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của BBT khóa X “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” theo Báo cáo số 132-BC/HU, ngày 27-4-2017 của BTV Huyện ủy.
  + Kết quả giải quyết sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung từ Hà tĩnh đến thừa Thiên Huế theo Công văn số 728-CV/HU, ngày 08-5-2017 của Thường trực Huyện ủy.
  + Kế hoạch số 17-KH/BTGHU, ngày 09-5-2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia” và “Năm hữu nghị Việt Nam – Lào” 2017.
   + Kết quả xem xét kỷ luật đối với cán bộ chủ chốt Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN và đ/c Đinh La Thăng theo Công văn số 744-CV/HU, ngày 29-5-2017 của Thường trực Huyện ủy.
    + Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” (Báo cáo số 135a-BC/HU, ngày 15-5-2017 của Huyện ủy).
   + Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Báo cáo số 141-BC/HU, ngày 25-5-2017 của Huyện ủy).
   - Triển khai, quán triệt thực hiện:
   + Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06-02-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.
   + Chỉ thị 12-CT/TW, ngày 05-01-2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.
   + Kế hoạch số 41-KH/HU, ngày 29-5-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức, phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” theo Công văn số 744-CV/HU, ngày 29-5-2017 của Thường trực Huyện ủy.
   + Chỉ thị số 06-KH/TU, ngày 31-5-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ huyện Năm Căn năm 2017.
   - Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể triển khai thực hiện:
  + Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng bộ tỉnh Cà Mau.
  + Lập hồ sơ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ công chức, viên chức theo Công văn số 69-CV/BTCHU, ngày 15-5-2017 của Ban Tổ chức Huyện ủy Năm Căn (Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý 2 bộ, cán bộ đảng viên còn lại 1 bộ); hồ sơ gồm:
  (1) Sơ yếu lý lịch mẫu 2C/TCTW-98.
  (2) Bản sao văn bằng, chứng chỉ (có công chứng).
  (3) Các quyết định có liên quan: Tuyển dụng; bổ nhiệm ngạch; quyết định lương; quyết định diều động, phân công, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; khen thưởng; kỷ luật.
  (4) Văn bản kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp có thẩm quyền.
   5) Bản nhận xét, đánh giá đối với cán bộ, đảng viên từ tháng 01/2015-4/2017.
  (6) Bản nhận xét, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2015, 2016.
  (7) Nhận xét, đánh giá của đại diện cấp ủy nơi cán bộ, đảng viên cư trú.
  (8) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của TT Chính phủ.
  + Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, chuyển sinh hoạt đảng đ/c Diệp Thái Bình về Chi bộ Khóm 2 thuộc Đảng ủy thị trấn Năm Căn.
   2- Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
   a) Hội Chữ thập đỏ
   - Tiếp tục chỉ đạo rà soát tổ chức Hội, lập hồ sơ địa chỉ nhân đạo đăng trên Web: hoichuthapdonamcan.org để giới thiệu và kêu gọi trợ giúp.
  - Tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm; triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017.
   b) Hội Đông y
   - Tiếp tục chỉ đạo công tác rà soát hội viên, phối hợp mở lớp tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ, hội viên; tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017.
   - Tiếp tục chỉ đạo củng cố phòng chẩn trị; tham mưu sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị cho phòng chẩn trị; xây dựng vườn thuốc nam mẫu; trồng cây thuốc đảm bảo phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh.
  c) Phòng Y tế
  - Tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; chủ động kiểm tra, giám sát dịch, chú ý theo dõi tình hình bệnh: Sốt xuất huyết, sởi, Tay-Chân-Miệng, cúm A, diễn biến dịch bệnh Ebola.
  - Phối hợp tổ chức kiểm tra các cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh, kinh doanh mỹ phẩm, dược phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ ăn uống trên địa bàn.
   3- Hoạt động đoàn thể
  - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về ngày gia đình Việt Nam; các hoạt động nhân đạo; tham gia đóng góp quỹ đã triển khai vận động năm 2017; gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương đã đăng ký với chi bộ, cơ quan, đơn vị.
   - Vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cam kết và hành động thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch của chi bộ, cơ quan, đơn vị.
    Trên đây là Báo cáo hoạt động tháng 5 năm 2017 và Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn; căn cứ Chương trình, cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:                                                             T/M BAN CHI ỦY
- Văn phòng Huyện ủy;                                                BÍ THƯ         
- Ban Tổ chức Huyện ủy;    (B/c)                                                                                   
- Hội CTĐ, Đông y; Phòng Y tế;                                                                                         
- Công đoàn cơ sở;                                                        (đã ký)    
- Đảng viên Chi bộ;             
- Lưu CB.                                                                                                      
                                                                                                            
                                                                             Nguyễn Quang Sơn                              
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11567
  • Tổng lượt truy cập: 2345308