Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ ba - 25/04/2017 04:46 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”
  ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN                                                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                    
                         *
             Số: 30-BC/CB                                                                       Năm Căn, ngày 21 tháng 4 năm 2017
      
BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số
  09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”
                                                          
          Thực hiện Công văn số 64-CV/BTCHU, ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Ban Tổ chức Huyện ủy Năm Căn về việc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”; Ban Chi ủy Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn báo cáo kết quả thực hiện như sau:
          I- TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
          1- Tình hình chi bộ
          - Chi  bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn được thành lập theo Quyết định số 2693-QĐ/HU, ngày 16-10-2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy Năm Căn gồm 6 đảng viên, đồng chí Nguyễn Quang Sơn được chỉ định làm Bí thư.
          - Thực hiện Quyết dịnh số 3891-QĐ/HU, ngày 01-6-2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sáp nhập Chi bộ Phòng Y tế vào Chi bộ Hội Chữ thập đỏ nâng tổng số lên 10 đảng viên, đồng chí Nguyễn Quang Sơn tiếp tục được chỉ định làm Bí thư.
          - Ngày 08-6-2015, Chi bộ tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ nhât, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Nguyễn Quang Sơn được bầu làm Bí thư Chi bộ, ngày 31-7-2015 Ban Thường vụ Huyện ủy Quyết định số 4020-QĐ/HU về việc điều động, chỉ định đồng chí Võ Minh Quang, đảng viên, Trưởng Trạm Y tế xã Đất Mới giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2015-2020.
          - Chi bộ Hội Chữ thập đỏ là loại hình chi bộ đơn vị sự nghiệp có 11 đảng viên của 3 cơ quan, đơn vị: Hội Chữ thập đỏ 4 đảng viên, Hội Đông y 3 đảng viên và Phòng Y tế 4 đảng viên.
           2- Tình hình quán triệt, triển khai
           - Công tác quán triệt, triển khai
         + Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” được triển khai, quán triệt đến toàn thể đảng viên của chi bộ để thực hiện.
         + Tập trung vào nội dung sinh hoạt và các bước tiến hành đối với loại hình chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp gắn với thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07-11-2006, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          - Việc ban hành các văn bản cụ thể hóa thực hiện của Ban Chi ủy
         + Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chi ủy, Chi bộ.
         + Quy định về mối quan hệ làm việc, hội họp, làm việc của Ban Chi ủy, Chi bộ.
          - Những sáng tạo và cách làm mới trong quán triệt, triển khai
         + Dư thảo văn bản được phát hành đến đảng viên để nghiên cứu trước.
         + Hội nghị dành thời gian để đảng viên thảo luận nhằm phát huy dân chủ.
         3- Kết quả thực hiện
         3.1- Nhận thức của Ban Chi ủy, chi bộ, đảng viên
         - Nhận thức của Ban Chi ủy, Chi bộ
       + Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm khẳng định vai trò của tổ chức cơ sở Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo.
      + Sinh hoạt chi bộ phải gắn với việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.
         - Nhận thức của cán bộ, đảng viên
      + Nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Nghị quyết của chi bộ và cấp ủy cấp trên.
        + Nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, của chi bộ, cơ quan, đơn vị.
        3.2- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên
        - Có văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt, nội dung sinh hoạt.
        - Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sinh hoạt chi bộ định kỳ.
        3.3- Về nền nếp sinh hoạt chi bộ
       - Thực hiện chế độ sinh hoạt định của cấp ủy (Bí thư, Phó Bí thư) thống nhât chương trình, nội dung và thông quan dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng qua và chương trình công tác tháng tới của chi bộ.
       - Duy trì họp chi bộ thường lệ định kỳ hàng tháng vào ngày 03; trường hợp trùng vào ngày nghỉ thì dời lên ngày làm việc liền kề thực hiện đúng theo Quy chế làm việc của Ban Chi ủy, Chi bộ; báo cáo gửi đến từng đảng viên để nghiên cứu.
        - Tổ chức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên, quần chúng tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, chuyên đề do Huyện ủy tổ chức; thực hiện đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đúng quy định.
        3.4- Về nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng
         - Thu nộp đảng phí, thông báo tình hình đảng viên dự họp, chương trình, nội dung những vấn đề trọng tâm cuộc họp.
         - Thông tin tình hình thời sự nổi bật, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, địa phương.
         - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.
        - Chương trình công tác tháng tới về: Công tác xây dựng Đảng, chi đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác lãnh đạo đoàn thể.
         - Thảo luận của đảng viên, biểu quyết thông qua báo cáo đánh giá, chương trình công tác tháng.
        3.5- Phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ
       - Ban Chi ủy chuẩn bị chu đáo chương trình, nội dung cuộc họp có sự tham gia đóng góp trực tiếp của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về dự thảo báo cáo, kế hoạch, chương trình hành động.
        - Đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật trong sinh hoạt, đảm bảo mối đoàn kết nội bộ và phát huy dân chủ  trên nguyên tắc tập trung dân chủ.
        3.6- Về sinh hoạt chuyên đề
        - Chủ yếu lồng ghép triển khai Chương trình, Kế hoạch của chi bộ thực hiện nghị quyết, chỉ thị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
        - Tham dự đầy đủ các Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy.
       3.7- Cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ
       - Nội dung sinh hoạt chi bộ bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”.
      - Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đoàn thể bằng chủ trương, nghị quyết.
      3.8- Đánh giá chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên
       - Ban Chi ủy nêu cao vai trò trách nhiệm, phát huy dân chủ trong sinh hoạt.
       - Đảng viên phát huy vai trò, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật trong sinh hoạt.
       II- ĐÁNH GIÁ CHUNG
      1- Ưu điểm và nguyên nhân
       - Ưu điểm:
       + Sinh hoạt đúng định kỳ, đảng viên dự đầy đủ (trừ trường hợp đi học, hội nghị).
       + Đảm bảo nội dung đúng với chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
       - Nguyên nhân:
       + Ban Chi ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế.
       + Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác.
       2- Khuyết điểm, hạn chế, bất cập và nguyên nhân
       - Khuyết điểm, hạn chế, bất cập: Sinh hoạt chuyên đề chủ yếu thực hiện lồng ghép với sinh hoạt định kỳ (trừ các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, kế hoạch, chương trình hành động của Huyện ủy, Tỉnh ủy).
      - Nguyên nhân: Do chi bộ ghép 3 cơ quan, đơn vị nên khó tổ chức sinh hoạt chuyên đề (trừ trường hợp thực hiện tự phê bình, phê bình, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý).
       3- Bài học kinh nghiệm
      - Chuẩn bị cho cuộc họp chu đáo, thể hiện trách nhiệm của chi bộ trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đoàn thể.
       - Xây dựng báo cáo đánh giá, chương trình công tác bám sát chức năng, nhiệm vụ của loại hình chi bộ, cơ quan, đơn vị.
       III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG THỜI GIAN TỚI
      1- Phương hướng
      - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt, nội dung sinh hoạt của chi bộ trong thời gian tới để chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo của Đảng.
      - Kết hợp chặt chẽ việc quán triệt thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ.
         2- Nhiệm vụ, giải pháp
       - Duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ vào ngày 03 hàng tháng theo quy chế đã ban hành; chú trọng đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề thực hiện lồng ghép trong cuộc họp định kỳ hàng tháng của chi bộ.
         - Thường xuyên quán triệt thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ.
        - Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; phát huy dân chủ trên nguyên tắc tập trung dân chủ thảo luận đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, đề ra chương trình công tác và việc thực hiện chính sách cán bộ.
         IV- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
        - Hiện tại Chi bộ gồm đảng viên của 3 cơ quan, đơn vị; trong đó: Phòng Y tế là cơ quan hành chính, Hội Chữ thập đỏ và Hội Đông y là đơn vị sự nghiệp.
       - Để thuận lợi trong việc lãnh chỉ đạo và sinh hoạt của chi bộ nên tách, thành lập Chi bộ Phòng Y tế cho phù hợp loại hình Chi bộ cơ quan hành chính.
        Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn từ tháng 10-2013 đến nay./.

Nơi nhận:                                                                                                         T/M BAN CHI ỦY
- Thường trực Huyện ủy;                                                                                       BÍ THƯ
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Hội CTĐ, Hội ĐY, Phòng Y tế;                                                                              (Đã ký)
- CĐCS Hội Chữ thập đỏ;
- Lưu CB.
                                                                                                                      Nguyên Quang Sơn 

           ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN                                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
           
CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                   
                                *
                                                                                                     Năm Căn, ngày 21 tháng 4 năm 2017
 
TỔNG HỢP
SỐ LƯỢNG CHI BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
(Kèm theo Báo cáo số 30-BC/CB, ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ)
                                                                                                                                                                                   Biểu số 01
 
 
 
 
 
TT
 
 
 
 
Loại hình chi bộ
 
 
 
Tổng số chi bộ
Trong đó  
 
Tổng số đảng viên
Tỷ lệ bình quân đảng viên dự 01 buổi sinh hoạt chi bộ Số buổi sinh hoạt định kỳ bình quân của  01 chi bộ/01 năm Số buổi sinh hoạt chuyên đề bình quân của 01 chi bộ/01 năm Số người phát biểu ý kiến bình quân trong 01 buổi sinh hoạt  
Thời gian bình quân 01 buổi sinh hoạt chi bộ (giờ/buổi)
Chi bộ có dưới 9 đảng viên Chi bộ có từ 9 đến 30 đảng viên Chi bộ có trên 30 đến dưới 100 đảng viên Chi bộ có trên 100 đảng viên
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 Chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập     X     11 10/11 12 2 3    2 giờ
 
                        Người lập biểu                                                                            T/M BAN CHI ỦY  
                                                                                                                                       BÍ
 THƯ 
                                (Đã ký)                                                                                           (Đã ký)
 
                          Lâm Kỳ Hẹn                                                                          Nguyễn Quang Sơn
     

     

      ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
         CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                   
                               *
                                                                                                       Năm Căn, ngày 21 tháng 4 năm 2017
 
TỔNG HỢP
SỐ LƯỢNG CHI BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
(Kèm theo Báo cáo số 30-BC/CB, ngày 21 tháng 4 năm 2017 Chi bộ Hội Chữ thập đỏ)
 
                                                                                                                                                                                       Biểu số 02
 
 
 
TT
 
 
Loại hình chi bộ
Số lượng chi bộ có chi ủy  
Số lượng chi ủy viên
Bí thư chi bộ
 
 
Số lượng
Trình độ lý luận chính trị  
Trình độ chuyên môn
 
Trình độ học vấn
Trung cấp trở lên Chưa qua đào tạo Cao đẳng, đại học
 trở lên
 
Trung cấp
Chưa qua đào tạo Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp Tiểu học
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 Chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập   X 2 1 X 0 1 0 0 1 0        0
 
                   Người lập biểu                                                                                  T/M BAN CHI ỦY 
                                                                                                                                        BÍ THƯ 
                           (Đã ký)                                                                                                 (Đã ký)
 
                     Lâm Kỳ Hẹn                                                                                 Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Nguyễn Quang Sơn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 12
  • Khách viếng thăm: 11
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11443
  • Tổng lượt truy cập: 2345184